2461-IBPB-1-2.4510.912.2016.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są z dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. budżetu gminy, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura – 25 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia podatkowego kwot składek na PFRON pokrytych środkami pochodzącymi z dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia podatkowego kwot składek na PFRON pokrytych środkami pochodzącymi z dotacji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta i Gminy O. Jako samorządowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność kulturalną zgodnie z:

 • ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz.642 ze zm.),
 • ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz
 • statutem.

Działalność Biblioteki jest bardzo szeroka. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa a także zawiera się w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do jej głównych zadań należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza informowanie, o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także, współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
 3. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej;
 4. prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej;
 5. zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji;
 6. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym, niepełnosprawnym;
 7. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie, publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
 8. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną;
 9. tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
 10. współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną;
 11. wykonywanie zadań określonych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu na podstawie zawartego porozumienia;
 12. prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej w zakresie kultury;
 13. organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, imprez służących popularyzacji książki, wiedzy, sztuki i nauki – oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego Gminy i Powiatu.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie ww. przepisu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania, natomiast przepisy art. 16 traktują o wydatkach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (tzw. wyłączenia).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych zarówno na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 jak i art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Biblioteka koszty bieżącej działalności pokrywa w ponad 95% z otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej. Pozostałe koszty finansuje wpływami własnymi, które pochodzą z działalności kulturalnej i gospodarczej. Ponieważ jednostka uzyskane dochody przeznacza, za wyjątkiem wpłaty na PFRON, w całości na cele statutowe, są one zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przytoczony przepis mówi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna. Zwolnienie nie obejmuje dochodów wydatkowanych na inne cele, niż cele wymienione w ustawie podatkowej.

W świetle różnych interpretacji Wnioskodawca przychylił się do stanowiska Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym wpłaty na PFRON zasilające dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są dla pracodawców obligatoryjnym, bezwarunkowym obciążeniem. Nie są tym samym wydatkiem poniesionym na cele statutowe podatnika. Jeżeli pracodawca zatrudni określoną liczbę osób niepełnosprawnych, może uzyskać uprawnienia do obniżenia wpłat na PFRON. Nie jest to rodzaj obciążenia koniecznego do prowadzenia działalności statutowej np. związanej z działalnością kulturalną.

Podsumowując, mając na względzie stanowisko Ministerstwa Finansów jak i uznając, że równowartość dochodu przeznaczonego na powyższy wydatek nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, biblioteka odprowadza należny podatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są z dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. budżetu gminy, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając plan finansowy jednostki, w oparciu o który prowadzona jest działalność, ustalono, że biblioteka wpłaty na PFRON pokrywa w całości z dotacji otrzymanej z jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w wyniku analizy art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opinii radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy, indywidualnych interpretacji dyrektorów Izb Skarbowych Wnioskodawca doszedł do wniosku, że część dotacji przeznaczona na opłacenie składek PFRON jest wolna od podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, treść ww. przepisów podatkowych daje możliwość zwolnienia z podatku kwot wydatkowanych na PFRON, ponieważ w całości są finansowane z dotacji jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Dochód – ustalony zgodnie z art. 7 albo 7a ust. 1, po odliczeniu (...) – stanowi podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a.

Jednocześnie należy wskazać, że dochód podatkowy może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania w szczególności na podstawie art. 17 ust. 1 updop. Wymieniony przepis zawiera katalog dochodów wolnych od podatku. Stwierdzenie, że dochód jest wolny od podatku, należy odczytywać jako wyłączenie z podstawy opodatkowania dochodów o jakich mowa w tym przepisie. Należy też dodać, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe zawarte w updop podlegają bardzo ścisłej interpretacji – ich zakres nie może być rozszerzany ani zawężany – ze względu na zasadę tzw. powszechności i równości opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta i Gminy O. Jako samorządowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność kulturalną zgodnie z:

 • ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz.642 ze zm.),
 • ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz
 • statutem.

Działalność Biblioteki jest bardzo szeroka. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa a także zawiera się w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie ww. przepisu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Art. 17 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania, natomiast przepisy art. 16 traktują o wydatkach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (tzw. wyłączenia).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych zarówno na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 jak i art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Biblioteka koszty bieżącej działalności pokrywa w ponad 95% z otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej. Pozostałe koszty finansuje wpływami własnymi, które pochodzą z działalności kulturalnej i gospodarczej. Ponieważ jednostka uzyskane dochody przeznacza, za wyjątkiem wpłaty na PFRON, w całości na cele statutowe, są one zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przytoczony przepis mówi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna. Zwolnienie nie obejmuje dochodów wydatkowanych na inne cele, niż cele wymienione w ustawie podatkowej.

Wnioskodawca przychylił się do stanowiska, że wpłaty na PFRON zasilające dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są dla pracodawców obligatoryjnym, bezwarunkowym obciążeniem. Nie są tym samym wydatkiem poniesionym na cele statutowe podatnika. Jeżeli pracodawca zatrudni określoną liczbę osób niepełnosprawnych, może uzyskać uprawnienia do obniżenia wpłat na PFRON. Nie jest to rodzaj obciążenia koniecznego do prowadzenia działalności statutowej np. związanej z działalnością kulturalną. W ocenie Wnioskodawcy, równowartość dochodu przeznaczonego na powyższy wydatek nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, biblioteka odprowadza należny podatek.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przytoczone okoliczności stanu faktycznego sprawy należy wskazać, że w przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod katem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 36 updop, z którego wynika że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art., 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., poz. 721 ze zm.). Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Wówczas jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacja celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Zacytowany przepis – stosownie do art. 17 ust. 1c updop – nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcje organu założycielskiego pełnia jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Należy też zauważyć, że z art. 17 ust. 1b updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 updop wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Ze względu na ww. regulację (art. 17 ust. 1 pkt 47 updop) ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) – w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

Powyższe oznacza, że skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku. Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.