1061-IPTPB1.4511.61.2016.2.SK | Interpretacja indywidualna

Czy przyznanie dotacji celowych beneficjentom końcowym przez Gminę ze środków WFOŚiGW skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
1061-IPTPB1.4511.61.2016.2.SKinterpretacja indywidualna
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. dotacja
 3. dotacja celowa
 4. gmina
 5. instalacja wodno-kanalizacyjna
 6. jednostka samorządu terytorialnego
 7. kanalizacja
 8. płatnik
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 lutego 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.61.2016.1.MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 11 lutego 2016 r. (data doręczenia 15 lutego 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 19 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

Gmina... jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku VAT, posiadająca odrębny nr NIP i REGON.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...(dalej: WFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy na lata 2014 - 2016 w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Celem programu była poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa ... poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Efektem ekologicznym uruchomionego programu była poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej.

W ramach programu, o dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, natomiast beneficjentami końcowymi mogli być właściciele lub osoby posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami.

Wysokość przyznanych dotacji celowych z WFOŚiGW wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3 000 zł, pozostałą część kosztów budowy przyłącza stanowił wkład własny dotowanych.

W dniu 27 października 2014 r., Rada Gminy ...podjęła uchwałę Nr..., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. Woj. ...z dnia 13 listopada 2014 r., poz. 3951). Stanowiła ona, że przez dotację rozumie się: „dotację celową, udzielaną na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej”. Ponadto § 3 uchwały stanowił, że dotacja będzie przyznawana przez Gminę..., na podstawie dofinansowania, o które Gmina będzie ubiegać się ze środków WFOŚiGW.

W 2015 r. Gmina ...złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na podłączenie 214 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy....

W dniu 3 września 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie między WFOŚiGW, a Gminą..., która w § 1 stanowi, że: „Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w oparciu o wniosek złożony w dniu 3 czerwca 2015 r., w związku z uchwałą Nr ... Zarządu z dnia 15 lipca 2015 r., Fundusz oświadcza, że udziela Beneficjentowi (Gminie...) dotację na dofinansowanie zadania: „...”.

Przyznana przez WFOŚiGW w ...dotacja została ujęta w budżecie Gminy... po stronie dochodów na § 6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

W związku z otrzymanym przez Gminę ...dofinansowaniem, przystąpiono do realizacji projektu „...”. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w budżecie Gminy ...po stronie wydatków na § 6230 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Podpisane zostały indywidualne umowy między Gminą..., a beneficjentami końcowymi. Umowy te określały w § 2 , że „przedmiotem umowy jest udzielenie beneficjantowi końcowemu przez Gminę ...dotacji ze środków WFOŚiGW w...”. Również § 3 stanowił, że to Gmina ...udziela beneficjentowi końcowemu dofinansowania do kosztów budowy podłączenia do kanalizacji w wysokości do 3 000 zł, a zasady i tryb zwrotu dotacji odbywać się będą na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 251 i 252).

Budowa przyłączy zrealizowana była indywidualnie przez każdego z beneficjentów końcowych, którzy podpisywali umowy z wykonawcami na realizację budowy przyłączy. Po zrealizowaniu inwestycji występowali z wnioskiem do Gminy ...o wypłatę dotacji, na podstawie nieopłaconych faktur. Następnie, po zweryfikowaniu dokumentów, dotacje te były przekazywane beneficjentom końcowym z rachunku bankowego Gminy ...na rachunek bankowy wskazany w umowach. Po wypłaceniu dotacji beneficjenci końcowi opłacali faktury, a następnie rozliczali się z przekazanych dotacji do dnia 30 listopada 2015 r. Dotacje były przyznawane na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Beneficjentami końcowymi było 214 osób fizycznych. Po opracowaniu zbiorczych zestawień, Gmina ...wystąpiła z wnioskiem o płatność (refundację wypłaconych środków beneficjentom końcowym) do WFOŚiGW. Zgodnie z zawartą umową w dniu 3 września 2015 r., pomiędzy Gminą..., a WFOŚiGW, rozliczenie końcowe nastąpiło w dniu 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy przyznanie dotacji celowych beneficjentom końcowym przez Gminę ...ze środków WFOŚiGW w ...skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, dotacja jaką otrzymali beneficjenci końcowi, jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), który stanowi, że dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku.

W związku z powyższym, dotacja ta nie będzie stanowiła przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, Gmina ... nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w ww. ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 w. ustawy).

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że WFOŚiGW uruchomił program priorytetowy na lata 2014 - 2016 w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Celem programu była poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach programu o dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, natomiast beneficjentami końcowymi mogli być właściciele lub osoby posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Wysokość przyznanych dotacji celowych z WFOŚiGW wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3 000 zł, pozostałą część kosztów budowy przyłącza stanowił wkład własny dotowanych. W 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie dofinansowania na podłączenie 214 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. W dniu 3 września 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie między WFOŚiGW, a Wnioskodawcą, która w § 1 stanowi, że: „Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w oparciu o wniosek złożony w dniu 3 czerwca 2015 r., w związku z uchwałą Nr ... Zarządu z dnia 15 lipca 2015 r., Fundusz oświadcza, że udziela Beneficjentowi (Gminie) dotację na dofinansowanie zadania: „...”. Podpisane zostały indywidualne umowy między Wnioskodawcą, a beneficjentami końcowymi. Budowa przyłączy zrealizowana była indywidualnie przez każdego z beneficjentów końcowych, którzy podpisywali umowy z wykonawcami na realizację budowy przyłączy. Po zrealizowaniu inwestycji występowali z wnioskiem do Gminy o wypłatę dotacji, na podstawie niezapłaconych faktur. Następnie, po zweryfikowaniu dokumentów, dotacje były przekazywane beneficjentom końcowym z rachunku bankowego Gminy na rachunek bankowy wskazany w umowach. Po wypłaceniu dotacji beneficjenci opłacali faktury, a następnie rozliczali się z przekazanych dotacji. Dotacje były przyznawane na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Po opracowaniu zbiorczych zestawień Wnioskodawca występował z wnioskiem o płatność (refundację wypłaconych środków beneficjentom końcowym) do WFOŚiGW. Zgodnie z zawartą umową z dnia 3 września 2015 r., rozliczenie końcowe pomiędzy Gminą, a WFOŚiGW nastąpiło w dniu 31 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa, należy uznać, że jeżeli Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego - udziela ze swoich środków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, to u beneficjentów końcowych powstanie przychód korzystający ze zwolnienia, wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzielaną dotację będą pochodzić z dotacji bądź pożyczki udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona dotacja pochodzi bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym, np. zasilanego dotacjami, czy też zaciąganymi pożyczkami) i jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.