1061-IPTPB1.4511.57.2016.2.ISL | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie dla właściciela sprawującego funkcję dyrektora, wypłacane w całości ze środków dotacji przyznanej z urzędu gminy jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB1.4511.57.2016.2.ISLinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. opodatkowanie
 3. przedszkole niepubliczne
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 25 stycznia 2016 r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 3 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 19 lutego 2016 r., Nr 1061-IPTPP2.4512.24.2016.1.JS oraz 1061 IPTPB1.4511.57.2016.1.ISL, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 19 lutego 2016 r. (data doręczenia 24 lutego 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 3 marca 2016 r., nadanym w dniu 2 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego materiałami budowlanymi pod nazwą ZPHU „...” .... Od 5 stycznia 2016 r., Wnioskodawca jest właścicielem Niepublicznego Przedszkola „...”, ... i na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych otrzymał numer REGON ... wg. PKD 85.10.Z dla tej działalności.

Działalność Przedszkola finansowana jest z dotacji celowej Urzędu Miasta i Gminy w ... oraz wpłat rodziców za wyżywienie i czesne dzieci. Wpłaty rodziców rejestrowane są na kasie fiskalnej znajdującej się w Przedszkolu. Żywienie dzieci odbywa się w formie cateringu, który Wnioskodawca nabywa od firmy cateringowej. W Przedszkolu sprawowana jest opieka głównie nad dziećmi powyżej trzeciego roku życia. Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla hurtowni i odrębną dla Przedszkola.

W prowadzonym przez Wnioskodawcę Niepublicznym Przedszkolu „...”, zgodnie z jego statutem, Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora ekonomicznego. Zakres obowiązków Wnioskodawcy obejmuje m.in. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, współpracę z organami nadzorującymi i kontrolującymi działalność Przedszkola, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola, czynności związane z obsługą uzyskiwanej dotacji, płatności faktur kosztowych, kontrola poprawności wpłat od rodziców, utrzymanie dyscypliny finansowej jednostki, nadzór nad estetyką Przedszkola, organizację wnętrz i umeblowania, organizację i funkcjonowanie placu zabaw, prowadzenie spraw Przedszkola w Sanepidzie, Straży Pożarnej, Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, reprezentowanie jednostki na zewnątrz, prowadzenie korespondencji.

Wynagrodzenie przewidziane dla stanowiska dyrektora Niepublicznego Przedszkola w całości pokrywane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w.... Dochody z działalności w zakresie handlu hurtowego opodatkowane są podatkiem liniowym wg. stałej stawki 19%.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. działalność Przedszkola prowadzona jest na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. dotacja, o której mowa we wniosku, jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,
 3. dokumentacja podatkowa prowadzona jest w formie księgi przychodów i rozchodów,
 4. środki wpłacane przez rodziców na wyżywienie i czesne dzieci podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy jeżeli Wnioskodawca prowadzi handel hurtowy i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia Niepublicznego Przedszkola na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli tak, to czy Wnioskodawca ma wykazywać w miesięcznej deklaracji VAT-7 dostawy zwolnione (przychody z Przedszkola)...
 2. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie dla właściciela, sprawującego funkcję dyrektora, wypłacane w całości ze środków dotacji przyznanej z Urzędu Gminy jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku wynagrodzenie właściciela Przedszkola, w związku z pełnieniem funkcji dyrektora, finansowane ze środków dotacji z Urzędu Gminy, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych przedszkoli – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że od 5 stycznia 2016 r., jest właścicielem Niepublicznego Przedszkola na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Działalność Przedszkola finansowana jest z dotacji celowej Urzędu Miasta i Gminy oraz wpłat rodziców za wyżywienie i czesne dzieci. W Przedszkolu Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora ekonomicznego. Wynagrodzenie przewidziane dla tego stanowiska w całości pokrywane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy. Jest to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Zatem, dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę dotacja na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego – w części przeznaczonej na Jego wynagrodzenie – nie stanowi dla Niego odrębnego przychodu, lecz jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97 300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.