1061-IPTPB1.4511.363.2016.1.KLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data złożenia 21 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w 2015 r. podpisała z Miastem ..... umowę na dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorowego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... w ramach Programu Priorytetowego pn.: „......”, a w szczególności wykonania przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomości.

Środki przyznane poszczególnym właścicielom budynków były wypłacane przez Miasto bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej. Właściciele budynków nie otrzymywali fizycznie środków finansowych, ponieważ Miasto rozliczało wykonanie podłączeń z wykonawcą ze środków przyznanych w ramach programu priorytetowego w wysokości 50% kosztów całkowitych przyłączenia, ale nie więcej niż 3 000 zł na jedno przyłączenie.

W przypadku Wnioskodawczyni całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 4 175,74 zł, w tym udzielona dotacja wyniosła 2 683, 56 zł. Przyłącze zostało zrealizowane i rozliczone przez Miasto w 2015 r.

Kwotę udzielonej dotacji, tj.: 2 683,56 zł Urząd Miasta ..... wykazał w PIT 8C za 2015 r., jako przychód, który Wnioskodawczyni następnie rozliczyła w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dofinansowanego przez Miasto, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten – jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Miasta (jednostki samorządu terytorialnego) – korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest kwalifikowany jako wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Zatem podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli świadczenie jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów. Jeżeli więc Miasto realizuje zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, przy czym jest to zadanie realizowane w części z dotacji uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (który jest samorządową osobą prawną zgodnie z ustawą o finansach publicznych), to jako osoba korzystająca ze świadczenia rzeczowego w postaci usługi wykonania przyłącza do budynku, Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku dochodowego w części od wartości wykonanej usługi, tj. wysokości uzyskanej dotacji.

Podobny pogląd został zawarty w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-531/15-4/MAP oraz interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r., Nr DD3.8222.2.447.2015.MAC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni podpisała z jednostką samorządu terytorialnego umowę na dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorowego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... w ramach Programu Priorytetowego pn.: „......”. Środki przyznane poszczególnym właścicielom budynków były wypłacane przez miasto bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej. Właściciele budynków nie otrzymywali fizycznie środków finansowych, ponieważ jednostka samorządu terytorialnego rozliczała wykonanie podłączeń z wykonawcą ze środków przyznanych w ramach programu priorytetowego w wysokości 50% kosztów całkowitych przyłączenia, ale nie więcej niż 3 000 zł na jedno podłączenie.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni nie otrzymała środków finansowych. Uzyskała nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza dofinansowanego przez Miasto, stanowi dla Niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.