1061-IPTPB1.4511.312.2016.2.ISL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja z budżetu Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jakie obowiązki spoczywają w tej sytuacji na płatniku - Gminie ....?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem osobom fizycznym usługi związanej z usunięciem azbestu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.312.2016.1.ISL, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 maja 2016 r. (data doręczenia 10 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), nadanym w dniu 13 maja 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z nieotrzymaniem przez Gminę .... dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w .... na zadanie pn. „.....”, mając na uwadze zainteresowanie wśród mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie na realizację ww. zadania, Gmina ....w dniu 18 marca 2016 r. wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....

Rada Gminy .... uchwaliła „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ....”, przyjęty uchwałą Nr .... z dnia 24 marca 2015 r., której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy .....

Nabór przedmiotowych wniosków na potrzeby WFOŚiGW .... trwał od 21 kwietnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Wnioskodawcami są mieszkańcy Gminy ...., będący osobami fizycznymi, nieprowadzący działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest w formie dotacji, o którą stara się Gmina .... w WFOŚiGW .... i stanowi 99% kwoty pokrywającej realizację ww. zadania, natomiast pozostały 1% jest wkładem własnym Gminy ze środków budżetu Gminy.

Dodatkowo należy zauważyć, że przedmiotowe zadanie obejmuje odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy ...., nie uwzględniając ich demontażu.

Gmina .... złożyła wniosek do Funduszu, który opiera się na Regulaminie udzielania dotacji przez WFOŚiGW .... na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa ... z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2015-2017.

Zgodnie z tym Regulaminem o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie z Funduszu wyniesie 35 407,00 zł, a wkład własny Gminy 357,65 zł. Kwota udzielonej dotacji dla osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 126 ustawy), wypłacona z budżetu Gminy mieści się kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby, które występują we wniosku, nazwane są ostatecznymi odbiorcami, których jest 37. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Gmina .... podjęła decyzję, że program nie będzie realizowany.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy dokonywać będzie transportu oraz unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Po wykonaniu prac Gmina dokona zapłaty należności za wykonanie pracy bezpośrednio na rzecz Wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.

We wniosku do Funduszu Gmina .... uznała, że nie może odliczyć podatku VAT, w związku z tym stara się o dofinansowanie do ww. zadania w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że dotacja otrzymana przez Gminę .... w wysokości 99% kwoty pokrywającej realizację zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy ..... oraz środki będące wkładem własnym, pochodzące z budżetu Gminy ...., przeznaczone na realizację ww. zadania, stanowią dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy .... może odzyskać podatek VAT od całej kwoty dofinansowania...
 2. Czy dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja z budżetu Gminy jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest wolna od podatku dochodowego, czy też dotacja podlega opodatkowaniu ww. podatkiem, co powoduje obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, a tym samym przyjęcie, że przedmiotowa dotacja jest dotacją, o której mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy...

W wyniku uzupełnienia wniosku pytaniu Nr 2 nadano następujące brzmienie:

 1. Czy dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja z budżetu Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jakie obowiązki spoczywają w tej sytuacji na płatniku - Gminie ........

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które ostatecznie sformułowanego w uzupełnieniu wniosku. Natomiast w zakresie pytania Nr 1, dotyczącego podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), kwota dotacji, którą otrzymują mieszkańcy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... w wysokości 99% będzie dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 114), gdzie czytamy: wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Kwota 1% wkładu własnego Gminy .... będzie dotacją w rozumieniu przepisów ww. ustawy (art. 21 ust. 1 pkt 129), gdzie czytamy: dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia. W związku z powyższym na Gminie nie spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT 8C osobom fizycznym otrzymującym nieodpłatne świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej wyżej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Likwidacja i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.)

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wystąpił o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „.....”. Rada Gminy uchwaliła Regulamin finansowania ww. zadania, którego załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy. „Wnioskodawcami” ww. zadania są mieszkańcy Gminy, będący osobami fizycznymi, nieprowadzący działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest w formie dotacji, o którą stara się Wnioskodawca w WFOŚiGW i stanowi 99% kwoty pokrywającej realizację ww. zadania, natomiast pozostały 1% jest wkładem własnym Gminy ze środków budżetu Gminy. Przedmiotowe zadanie obejmuje odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy, nie uwzględniając ich demontażu. Zgodnie z tym Regulaminem, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Osoby, które występują we wniosku, nazwane są ostatecznymi odbiorcami, których jest 37. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Wnioskodawca podjął decyzję, że program nie będzie realizowany. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy, będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Wnioskodawcy dokonywać będzie transportu oraz unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Po wykonaniu prac Wnioskodawca dokona zapłaty należności za wykonanie pracy bezpośrednio na rzecz wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.

Z powyższego wynika, że mieszkańcy Gminy, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie otrzymają środków finansowych. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mieszkańcy otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usługi, która obejmuje odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy. Zatem wartość tychże nieodpłatnych świadczeń stanowić będzie dla nich przychód podatkowy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy – jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu rządowego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, nieodpłatne świadczenia przekazane przez Wnioskodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (odbiorcom ostatecznym) będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na błędnie powołany w stanowisku przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w niniejszej sprawie nie ma zastosowania.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.