1061-IPTPB1.4511.2.2016.1.ISL | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawczyni jako właściciela niepublicznego przedszkola – za pełnienie funkcji dyrektora zgodnie ze statutem placówki – sfinansowane z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB1.4511.2.2016.1.ISLinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. opodatkowanie
 3. przedszkole niepubliczne
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora Niepublicznego Przedszkola – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia dyrektora Niepublicznego Przedszkola.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest właścicielką Niepublicznego Przedszkola, które prowadzi na podstawie wpisu do Rejestru szkół i placówek oświatowych Urzędu Miasta. W tymże Przedszkolu Wnioskodawczyni jednocześnie pełni osobiście funkcję dyrektora-menadżera, za co przysługuje Jej wynagrodzenie.

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie Przedszkola należy uważać za działalność gospodarczą, ponieważ jest zarobkową działalnością usługową, prowadzoną we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły (art. 5a pkt 6).

Działalność Niepublicznego Przedszkola finansowana jest z wpłat dokonywanych przez rodziców (czesne – przeznaczone na działania organu prowadzącego) oraz zwolnionych od podatku dotacji otrzymywanych z jednostki samorządu terytorialnego (przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej – art. 90 pkt 3d ustawy o systemie oświaty).

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki, a do nich zalicza się m.in. wynagrodzenia pracowników, w tym dyrektora.

Wnioskodawczyni jako dyrektor jest wynagradzana z dotacji. Wykonuje zadania określone dla dyrektora w statucie, tzn. opracowuje dokumenty programowo–organizacyjne Przedszkola, zatwierdza programy i plany pracy, opracowuje zakresy obowiązków pracowników, zatrudnia pracowników bądź rozwiązuje z nimi stosunek pracy, analizuje wyniki pracy nauczycieli, prowadzi analizę finansową, wydatkuje i rozlicza dotacje, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz, zajmuje się zaopatrzeniem, administrowaniem lokali, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania Przedszkola.

Rozliczenie działalności Przedszkola następuje na zasadach ogólnych (prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów), natomiast zwolniona od podatku dotacja rozliczana jest zgodnie z uchwałą Urzędu Miasta i nie jest wykazywana w rozliczeniu podatkowym.

Zysk Wnioskodawczyni, jako organu prowadzącego, stanowi nadwyżka przychodów z czesnego nad kosztami i podlega opodatkowaniu. Wynagrodzenie, jako dyrektora, stanowi przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pochodzący z dotacji podmiotowej zwolnionej z podatku. Wnioskodawczyni wynagrodzenie uzależnia od zaangażowania i wyników finansowych Przedszkola i podobnie jak pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, pokrywa je z dotacji otrzymanej z jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawczyni jako właściciela Niepublicznego Przedszkola za pełnienie funkcji dyrektora, zgodnie ze statutem placówki, sfinansowane z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, środki z dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu samorządu terytorialnego, przeznaczone na wydatki bieżące placówki, w tym zarobek (wynagrodzenie) osoby zarządzającej będącej jednocześnie właścicielem Niepublicznego Przedszkola, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana dotacja stanowi bowiem przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku, niepodlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym. W konsekwencji, wartość pracy własnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności z racji bezpośredniego sfinansowania tego wydatku z dotacji oraz faktu, że własna praca podatnika nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, poza wyjątkami wymienionymi w ustawie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy.

Ponadto zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wartość pracy z tytułu prowadzenia spraw Przedszkola nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności.

Wynagrodzenie za pracę na rzecz Przedszkola przysługujące właścicielowi, pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy, jest przychodem z działalności gospodarczej zwolnionym od opodatkowania. Dotacja podmiotowa przeznaczona jest bowiem na wydatki bieżące Przedszkola, w tym wynagrodzenie (zarobek) właściciela z tytułu wykonywania prac na rzecz placówki.

Takie stanowisko znalazło potwierdzenie w następujących interpretacjach: z dnia 8 czerwca 2010 r., ITPB1/415-261/10/DP – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 4 lutego 2010 r., IBPB1/1/415-943/09/AB – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 17 sierpnia 2009 r., ITPB1/415-496/09/MM – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia Niepublicznego Przedszkola – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne szkół niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką Niepublicznego Przedszkola, które prowadzi na podstawie wpisu do rejestru szkół i placówek oświatowych Urzędu Miasta, gdzie pełni jednocześnie funkcję dyrektora, za co przysługuje Jej wynagrodzenie. Działalność Niepublicznego Przedszkola finansowana jest z wpłat dokonywanych przez rodziców (czesne) oraz zwolnionych od podatku dotacji otrzymywanych z jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje, jakie otrzymuje Przedszkole, mają na celu finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących Przedszkola, w tym na wynagrodzenia pracowników Przedszkola i wynagrodzenie dyrektora Przedszkola.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię dotacje na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego – w części przeznaczonej na Jej wynagrodzenie – nie stanowią dla Niej odrębnego przychodu, lecz są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.