1061-IPTPB1.4511.172.2016.2.ISL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonym na terenie Gminy ..., do którego zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do dnia 31 grudnia 2015 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek z dnia 15 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z dnia 2 marca 2016 r., Nr IBPB-2-2/4511-272/16/MM (data wpływu 2 marca 2016 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej, działając na podstawie art. 171 § 1 w związku z art. 170 § 1 oraz art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649, z późn. zm.) przekazał wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.172.2016.1.ISL, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 24 marca 2016 r. (data doręczenia 31 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 7 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Miejska w ... podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu pn. „...”. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa .... Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł, przy czym na koszty kwalifikowane mogą składać się koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

W dniu 16 lipca 2013 r. Rada Miejska w ... podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „...” w zakresie zmiany definicji „Wnioskodawcy”. Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa .... Obie uchwały dotyczą I etapu udzielania dotacji, gdzie uprawnionymi do uzyskania dotacji były osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy ..., do którego zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podstawę do podjęcia uchwał, a zarazem udzielenia dotacji stanowią przepisy art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 403 ust. 3, 4, 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w ... z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

W dniu 10 marca 2015 r. Rada Miejska w ... podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „...”. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa .... Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosiła 45% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł, przy czym koszty kwalifikowane to koszty faktycznie poniesione na budowę przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu, na które składają się koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, koszty dokumentacji powykonawczej. Podatek VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, kiedy został faktycznie poniesiony, a „Wnioskodawca” nie ma możliwości jego odzyskania. Uchwała ta dotyczy II etapu udzielania dotacji, gdzie uprawnionymi do uzyskania dotacji są gminne lub powiatowe osoby prawne oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy ..., na której zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do dnia 30 września 2015 r. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Podstawę do podjęcia uchwały, a zarazem udzielenia dotacji stanowią przepisy art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W dniu 27 października 2015 r. Rada Miejska w ... podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „...”, w zakresie zmiany definicji „Wnioskodawcy” oraz w zakresie zmiany warunków otrzymania dotacji przez Wnioskodawcę, mówiąca o terminie wybudowania przyłącza do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa ....

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2015 r. poszerzyła krąg podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji celowej na ww. projekt. Zgodnie z tą uchwałą również o dotację celową mogły się starać podmioty władające nieruchomością na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a nie tylko osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Na podstawie tej uchwały zostały udzielone dotacje celowe w formie refundacji. Z dotacji celowej na podstawie ww. uchwał Rady Miejskiej w ... skorzystało 1 540 osób fizycznych, z którymi zostały zawarte umowy dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „...”. Realizacja dotacji celowej dla „Wnioskodawców” dokonywana była w postaci zwrotu poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy, będący własnością „Wnioskodawcy” bądź w kasie Urzędu. W dniu 27 października 2015 r. Rada Miejska w ...podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach ww. projektu. Uchwała doprecyzowała, że „Wnioskodawca” aby uzyskać dotację, musi mieć wybudowane przyłącze do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz musi zawrzeć w tym okresie umowę na odprowadzenie ścieków z Przedsiębiorstwem ... Sp. z o.o. w ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do pierwszej grupy osób fizycznych uprawnionych do otrzymania dotacji, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonym na terenie Gminy ..., do którego zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do dnia 31 grudnia 2015 r. Natomiast w zakresie drugiej grupy osób fizycznych uprawnionych do otrzymania dotacji, tj. osób fizycznych władających nieruchomością na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja celowa bądź to dotacja celowa w formie refundacji (dofinansowanie) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dotację z budżetu Gminy w myśl podjętych przez Radę Miejską uchwał.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia z ochroną wód. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazane do wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2 tej ustawy może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych
  2. wspólnot mieszkaniowych
  3. osób prawnych
  4. przedsiębiorców
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 ww. ustawy, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa odpowiednio rada gminy lub rada powiatu w drodze uchwały (ust. 5 art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska).

Zatem biorąc pod uwagę powyższe zdarzenie, jak i przytoczone przepisy Wnioskodawca uważa, że udzielając przez Gminę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. budowy przyłączy kanalizacyjnych, przychód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Gminie nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C w związku z przekazaniem uprawnionym osobom przedmiotowej dotacji.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnia, że realizacja projektu pn. „...” była realizowana w terminie od 14 lipca 2014 r. do 31 marca 2016 r. w poszczególnych etapach, na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w ....

Na podstawie tych uchwał zostały udzielone dotacje celowe „Wnioskodawcom” będącym osobami fizycznymi, którzy do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonali przyłącze kanalizacyjne i podpisali umowę na odprowadzenie ścieków z Przedsiębiorstwem ... Sp. z o.o. w .... Środki finansowe na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. budowy przyłączy kanalizacyjnych zostały udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w ww. ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na terenie Gminy ... realizowany był projekt pn. „...” polegający na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie ..., a w szczególności na budowie infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej. Rada Miejska w ... uchwaliła stosowne uchwały, określające zasady i tryb udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej. Uchwała z dnia 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w ..., następnie w dniu 16 lipca 2013 r. zmieniona w zakresie definicji „Wnioskodawcy”, określała, że osobami uprawnionymi do uzyskania dotacji celowej były osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy ..., do którego zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do dnia 31 grudnia 2015 r. Na podstawie ww. uchwały zostały udzielone dotacje celowe osobom fizycznym w formie refundacji.

Podjęta uchwała przez Radę Miejską w ... określała wysokość udzielonych dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł, przy czym do kosztów kwalifikowanych zaliczał się zakup materiałów, usługa wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz koszt pomiarów geodezyjnych powykonawczych. Realizacja dotacji celowej dla „Wnioskodawców” dokonywana była w postaci zwrotu poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy, będący własnością „Wnioskodawcy” bądź w kasie Urzędu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowych otrzymanych przez osoby fizyczne z budżetu Gminy ... na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej na podstawie uchwały z dnia 28 maja 2013 r. stanowić będzie dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji na Gminie nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w związku z przekazaniem osobom fizycznym przedmiotowej dotacji.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.