0461-ITPB1.4511.786.2016.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji dyrektora pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu powiatu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy można dokonać korekty zeznań PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu w latach podatkowych 2013-2015 i wystąpić o zwrot nadpłaty wynikającej z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora pokrytego z dotacji, o której mowa powyżej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia dyrektora szkoły – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia dyrektora szkoły.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej zajmuje się prowadzeniem działalności oświatowej. Działalność Wnioskodawcy jest zgłoszona i zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta. W ramach działalności prowadzi On dwie szkoły. Wnioskodawca w prowadzonych przez siebie szkołach pełni funkcję dyrektora.

Szkoły finansowane są z dwóch źródeł – wpłat czesnego od uczniów oraz dotacji otrzymywanej z budżetu powiatu.

Dotacja, którą Wnioskodawca otrzymuje z budżetu powiatu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – na działalność każdej ze szkół, jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i w związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ona zwolniona z opodatkowania, kiedy zostaną spełnione dwa warunki, tj. otrzymana dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymywana dotacja stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku i niepodlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 36 ust. 1) pracą szkoły kieruje dyrektor. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania funkcji dyrektora i jest w szkołach zarówno organem prowadzącym (właścicielem) jak i dyrektorem. Jako dyrektor Wnioskodawca wykonuje zadania określone w statucie szkoły: organizuje i kieruje działalnością wychowawczą, dydaktyczną, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły, realizuje zadania wynikające ze stosunku pracy pracowników szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje różne formy samokształcenia nauczycieli, jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

Niewątpliwie wynagrodzenie dyrektora stanowi wydatek bieżący w rozumieniu art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora szkoły pokrywane jest z dotacji wypłacanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie noty księgowej.

Przychody Wnioskodawcy inne niż dotacje – czesne wpłacane przez uczniów są ewidencjonowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do końca roku 2015 opłacał podatek na zasadach ogólnych. Wraz z początkiem roku 2016 wybrał opodatkowanie w oparciu o podatek liniowy ze stawką 19%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji dyrektora pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu powiatu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy można dokonać korekty zeznań PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu w latach podatkowych 2013-2015 i wystąpić o zwrot nadpłaty wynikającej z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora pokrytego z dotacji, o której mowa powyżej?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatek sfinansowany otrzymaną dotacją podmiotową z jednostki samorządu terytorialnego nie staje się z chwilą wypłacenia go - jako wynagrodzenia -przychodem do opodatkowania. Skoro kwota ta pochodzi z dotacji, którą Wnioskodawca otrzymuje jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku, to z powodu wypłacenia tejże kwoty jako wynagrodzenia nie zmieni się jej status i kwota ta nadal będzie zwolniona z podatku i nie będzie podlegać wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Wnioskodawca uważa, że w świetle obowiązujących przepisów – część dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie wynagrodzenia za pełnienie statutowych obowiązków dyrektora, z chwilą jego wypłaty nie zmienia swojego charakteru, dalej pozostaje przychodem z działalności oświatowej pochodzącym z dotacji i nie staje się przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynika z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca z uzyskanego przez siebie przychodu pochodzącego z dotacji nie powinna naliczać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić też, że ww. przychód nie jest otrzymywany przez Wnioskodawca powtórnie - z innego niż dotacja źródła przychodów.

Według Wnioskodawcy fakt przekazania środków pochodzących z dotacji na własne wynagrodzenie nie spowoduje obowiązku opodatkowania dotacji lub jej części. Prowadząc działalność oświatową (w świetle przepisów podatkowych - gospodarczą) Wnioskodawca uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności. Otrzymana dotacja nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę (w myśl Kodeksu pracy), lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora w niepublicznej szkole nie zmienia się z przychodu zwolnionego z podatku na przychód podlegający opodatkowaniu.

Na potwierdzenie prawidłowości własnego stanowiska w sprawie Wnioskodawca przywołuje następujące interpretacje indywidualne:

 • z dnia 17 sierpnia 2009 r., sygn. ITPB1/415-496/09/MM Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
 • z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. ITPB1/415-261/10/DP Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
 • z dnia 5 września 2012 r., sygn. IPTPBI/415-333/12-4/KSU Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. IPPB4/415-934/12-2/MP Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. ITPB1/4511-548/15/AK Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
 • z dnia 27 października 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-513/15-2/MH Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.2.2016.1.ISL Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • z dnia 18 maja 2016 r., sygn. ITPB1/4511-285/16/HD Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest również dokonanie korekty zeznań rocznych za lata 2013-2015, kiedy to wypłacane z dotacji wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, zostało błędnie opodatkowane. Na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej możliwe jest korygowanie uprzednio złożonych deklaracji wraz z pismem uzasadniającym przyczyny korekty, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Korekta ma na celu poprawienie błędu i może dotyczyć każdej pozycji.

W przypadku, gdy w złożonym pierwotnie zeznaniu podatkowym podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości większej od należnej, stosownie do treści art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, korektę składa się wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (w którym to wniosku winna być określona kwota nadpłaty). Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w myśl art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe.

Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia zostały wymienione w art. 70 i art. 70a Ordynacji podatkowej. Jeśli zatem uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2013-2015 środki finansowe, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, będąc zarazem organem prowadzącym, zostały wykazane w złożonych za te lata zeznaniach podatkowych, jako dochód do opodatkowania, w związku z tym Wnioskodawca wykazał kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, wówczas Wnioskodawcy przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku. Na potwierdzenie prawidłowości własnego stanowiska w sprawie Wnioskodawca przywołuje następującą interpretację indywidualną z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-1301/12/ESZ Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych szkół i przedszkoli w rozumieniu przepisów ww. ustawy o systemie oświaty – są podatnikami podatku dochodowego w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne szkół i przedszkoli niepublicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest natomiast nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast z art. 9a ust. 2 ww. ustawy wynika, że podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9a ust. 4).

Stosownie do przepisu art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – o czym stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola pełniącego funkcję dyrektora, co do zasady stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy. Zatem dotacje z urzędu gminy (miasta) przyznane przedszkolom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, jako dotacje podmiotowe pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jednocześnie zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej zajmuje się prowadzeniem działalności oświatowej. Działalność Wnioskodawcy jest zgłoszona i zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta. W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi dwie szkoły. Wnioskodawca w prowadzonych przez siebie szkołach pełni funkcję dyrektora. Jako dyrektor Wnioskodawca wykonuje zadania określone w statucie szkoły: organizuje i kieruje działalnością wychowawczą, dydaktyczną, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły, realizuje zadania wynikające ze stosunku pracy pracowników szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje różne formy samokształcenia nauczycieli, jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

Szkoły finansowane są z dwóch źródeł – wpłat czesnego od uczniów oraz dotacji otrzymywanej z budżetu powiatu. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora szkoły pokrywane jest z dotacji wypłacanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie noty księgowej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż otrzymana dotacja nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jednocześnie zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą – niepubliczne szkoły – uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca obowiązany jest bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według określonych przepisami prawa zasad od tej części dochodu, która podlega opodatkowaniu. Przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie muszą być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W tym miejscu wskazać należy na art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z § 2 tego artykułu skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

Jeżeli zatem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 5 lat zawierają niewłaściwe dane, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia korekt zgodnie z cytowanym art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Należy przy tym wyjaśnić, że prawidłowość złożonych zeznań (korekt) podlega ocenie organów podatkowych w odrębnym trybie, w związku z czym tutejszy organ nie ma uprawnień, by rozstrzygać w ramach wydawania interpretacji indywidualnych, czy złożone zeznania (korekty) zostały sporządzone prawidłowo.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Tutejszy organ zaznacza przy tym, iż od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie kwestia opodatkowania wynagrodzenia sfinansowanego z dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymuje brzmienie: wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. W myśl dodanego i obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku art. 21 ust. 36 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.