0115-KDIT3.4011.205.2018.2.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przy otrzymaniu dofinansowania (dotacji) w ramach projektu programu operacyjnego prowadzonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwota poniesionego wkładu własnego jest kwotą, którą można odliczyć w ramach ulgi na (B+R)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 8 oraz 16 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w związku z otrzymanym dofinansowaniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma Zainteresowanych jest spółką jawną zaliczaną do grupy średnich przedsiębiorstw, dokumentacja podatkowa: księgi handlowe, podatek liniowy.

W skład spółki wchodzi dwóch wspólników - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych – Zainteresowani.

Podstawą działalności Spółki jest projektowanie, produkcja oraz sprzedaż wyrobów w postaci kompletnych systemów zamocowań dla branży instalacyjnej, systemu przemysłu materiałów sypkich, wykrojników, tłoczników i form wtryskowych.

Firma współpracuje z odbiorcami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ciągły postęp i rozwój jest priorytetem działalności spółki Zainteresowanych. Na bieżąco analizują rynek krajowy i zagraniczny.

Modelem biznesowym firmy Zainteresowanych jest opracowywanie nowych rozwiązań, wprowadzanie nowych, ulepszonych produktów. Strategią ich rozwoju i podstawą konkurencyjnej przewagi jest stworzenie szerokiej i kompleksowej oferty z wykorzystaniem innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Spółka posiada zorganizowany, wydzielony organizacyjne w strukturach firmy dział badań i rozwoju. Tu prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają jej na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów o zwiększonych parametrach oraz usprawniają procesy technologiczne. Zgodnie z definicją prac badawczo-rozwojowych wskazane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe oznaczają działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace te wymagają wielu nakładów finansowych. Dlatego też bierze aktywny udział w projektach organizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W dniu 20 listopada 2016 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 poddziałanie 2.3.2 bony na innowacje dla MSP nr umowy.

Ww. umowa miała na celu dofinansowanie projektu „O.”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 495.881,24 zł, w tym maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dotyczących zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu wynosi 400.000 zł, a dofinansowanie do kwoty nie przekraczającej 280.000 zł.

Wiele czynności podczas produkcji zamocowań jest wykonywane ręcznie przez pracowników Spółki. W związku z tym priorytetem stało się dla Zainteresowanych usprawnienie procesu technologicznego i ułatwienie pracy pracowników w dziale produkcyjnym. Założenie to miało na celu stworzenia zamysłu oraz projektu maszyny, która w sposób automatyczny nakłada profil gumowy na obejmę. Opracowanie takiej koncepcji, a w przyszłości stworzenie prototypu maszyny przyczyniłoby się do zwiększenia wydajności procesu produkcji, a tym samym możliwości obsługi większej ilości klientów, większej rentowności i co się z tym wiąże większego zysku.

Projekt ten zakładał, że aby otrzymać dofinansowanie opracowanie koncepcji musi zostać przeprowadzone przy współudziale jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk. W związku z powyższym została podpisana umowa z Politechniką, polegająca na opracowaniu koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowej automatycznej linii montażowej opartej na zaproponowanej metodzie. Cały projekt trwał w okresie od IV kw. 2016 do II kw. 2017 roku.

Zakończenie projektu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2017 roku. Ostateczny całkowity koszt projektu wyniósł następująco:

Rok 2016:

Koszt kwalifikowany 282.208,84 zł, w tym:

Kwota dofinansowania 197.546,19 zł

Wkład własny 84.662,65 zł

Vat (niekwalifikowany) 64.908,03 zł

Rok 2017:

Koszt kwalifikowany 117.791,16 zł, w tym:

Kwota dofinansowania 82.453,81 zł

Wkład własny 38.492,83 zł

Vat (niekwalifikowany) 27.817,73 zł.

W latach poprzednich Zainteresowani nie korzystali z ulgi na nabycie nowych technologii oraz z ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Za rok 2017 i w kolejnych latach planują skorzystanie z ww. ulgi. W zeznaniu rocznym za 2017 rok zostały ujęte poniesione koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o p.d.o.f., tj. na podstawie umowy z Politechniką, która opracowała, doradzała i przeprowadzała stosowne badania na stworzenie koncepcji nakładania profili gumowych na obejmy uchwytów. Kwota poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniosła 38.492,83 zł, z czego do odliczenia w zeznaniu rocznych w ramach ulgi na (B+R) przysługuje im połowa wartości poniesionych wydatków, tj. 19.246,42 zł i taką wartość odliczą w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy otrzymaniu dofinansowania (dotacji) w ramach projektu programu operacyjnego prowadzonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwota poniesionego wkładu własnego jest kwotą, którą można odliczyć w ramach ulgi na (B+R)?

Zdaniem Zainteresowanych, w świetle legalnej definicji istotny, czysto praktyczny sens pojęcia prac rozwojowych zawiera się w ich celu, którym jest tworzenie koncepcji, nowego produktu przy używaniu wiedzy i umiejętności od jednostek naukowych, a takim właśnie celem są prowadzone przez nich prace.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f „ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r, poz. 2045, z póź.zm), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej” uznają zasadnym skorzystanie z ulgi na badania i rozwój. Poniesione koszty kwalifikowane (koszt własny) podlega odliczeniu zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f tj. „Koszty kwalifikowane ponoszone w. ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki”.

W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.32.2017.1.KP wydanej 26 kwietnia 2017 r.

Mając powyższe na względzie nie zmiennym jest stanowisko Zainteresowanych w sprawie, że koszt kwalifikowany w części zwróconej (pokrytej z dotacji) - nie podlega odliczeniu, natomiast w części sfinansowanej z własnych środków uprawnia ich do dokonania odliczenia. Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty co do stanu faktycznego stwierdzają, że ich stanowisko jest poprawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ustawodawca w art. 26e ust. 2 - 3 ustawy doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4;
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

Jednocześnie w art. 26e ust. 4 ww. ustawy, Ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Przy czym, w art. 26e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto zastrzeżenie, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 4. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2 i 3 omawianej ustawy;
 5. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b powyższej ustawy, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.

W opisie stanu faktycznego wskazano, że Spółka Zainteresowanych prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają jej na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów o zwiększonych parametrach oraz usprawniają procesy technologiczne. Zgodnie z definicją prac badawczo-rozwojowych wskazane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe oznaczają działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W dniu 20 listopada 2016 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 poddziałanie 2.3.2 bony na innowacje dla MSP nr umowy.

Ww. umowa miała na celu dofinansowanie projektu „O.”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 495.881,24 zł, w tym maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dotyczących zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu wynosi 400.000 zł, a dofinansowanie do kwoty nie przekraczającej 280.000 zł. Projekt ten zakładał, że aby otrzymać dofinansowanie opracowanie koncepcji musi zostać przeprowadzone przy współudziale jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk. W związku z powyższym została podpisana umowa z Politechniką, polegająca na opracowaniu koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowej automatycznej linii montażowej opartej na zaproponowanej metodzie. Cały projekt trwał w okresie od IV kw. 2016 do II kw. 2017 roku. Zakończenie projektu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2017 roku. Za rok 2017 i w kolejnych latach Zainteresowani planują skorzystanie z ww. ulgi. W zeznaniu rocznym za 2017 rok zostały ujęte poniesione koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o p.d.o.f., tj. na podstawie umowy z Politechniką, która opracowała, doradzała i przeprowadzała stosowne badania na stworzenie koncepcji nakładania profili gumowych na obejmy uchwytów.

Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepisy, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że aby dany wydatek mógł zostać uwzględniony dla potrzeb kalkulacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, to poza posiadaniem przymiotu kosztu kwalifikowanego (zamknięty katalog wskazany w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) musi on być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie może być podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie.

W konsekwencji kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte z majątku Spółki. W tym przypadku, Zainteresowani realizując działalność badawczo-rozwojową obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań skorzystają z omawianego odliczenia w zakresie tych wydatków, które nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W rezultacie, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 26e ust. 7 ustawy, Zainteresowani będą zobligowani do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które Spółka otrzymała dotację lub inną formę bezzwrotnej pomocy. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółki, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej.

Wobec tego stanowisko Zainteresowanych jest prawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ocena możliwości odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wydatków, w tym sfinansowanych z dotacji. Tut. organ nie odniósł się natomiast do konkretnych kwot wskazanych przez Zainteresowanych, bowiem w drodze interpretacji indywidualnej interpretuje On wyłącznie przepisy prawa podatkowego, natomiast nie odnosi się do konkretnych obliczeń czy też kwot.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.