0115-KDIT2-2.4011.43.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy otrzymana z budżetu Gminy Miasto dotacja na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 10 października 2017 r. w ramach realizacji umowy dotacji Gminy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zawarte z Wnioskodawcą porozumienie o dofinansowanie do zamiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach zadania „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w ... – Etap II - Program K”. Dotację Wnioskodawca otrzymał z budżetu Gminy Miasto na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji. Wszystkie warunki zostały przez Wnioskodawcę spełnione, w związku z tym wypłacono mu kwotę 4.559 zł 54 zł tytułem dotacji. Pozostałą kwotę inwestycji Wnioskodawca pokrył z własnych środków. Umowa w § 4 wskazuje, że dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopiero po otrzymaniu informacji PIT-8C i wnikliwej analizie otrzymanego porozumienia Wnioskodawca zorientował się o konieczności rozliczenia się z otrzymanej dotacji.

Jednakże skoro otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz była finansowana z budżetu Gminy Miasta, to Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana z budżetu Gminy Miasto dotacja na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz została wypłacona z budżetu Gminy Miasto, to podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła, o czym świadczy użycie słowa w „szczególności”. Wobec tego przychodem z innych źródeł będzie dla podatnika każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Natomiast z art. 21 ust. 36 tej ustawy wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 10 października 2017 r. w ramach realizacji umowy dotacji Gminy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zawarte z Wnioskodawcą porozumienie o dofinansowanie do zamiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach zadania „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w ... – Etap II - Program K”. Dotację Wnioskodawca otrzymał z budżetu Gminy Miasto na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji. Wszystkie warunki zostały przez Wnioskodawcę spełnione, w związku z tym wypłacono mu kwotę 4.559 zł 54 zł tytułem dotacji. Pozostałą kwotę inwestycji Wnioskodawca pokrył z własnych środków. Umowa w § 4 wskazuje, że dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopiero po otrzymaniu informacji PIT-8C i wnikliwej analizie otrzymanego porozumienia Wnioskodawca zorientował się o konieczności rozliczenia się z otrzymanej dotacji.

Jednakże skoro otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz była finansowana z budżetu Gminy Miasta, to Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy otrzymana dotacja rzeczywiście jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a ponadto została sfinansowana z budżetu Gminy Miasta Szczecin, to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.