0115-KDIT2-2.4011.276.2018.1.MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro – jak wskazała Gmina – udzielane dofinansowanie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a ponadto zostanie sfinansowane z budżetu Gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Gminie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW) ogłosił dotacyjny Program priorytetowy XXX 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu ograniczenie niskiej emisji za pomocą wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Wnioskodawcami Programu XXX 2018 mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

WFOŚiGW udzieli Gminie dotacji na realizację Programu, przewidywana kwota dofinansowania wynosi 2000 zł do każdego złożonego wniosku mieszkańca. Warunkiem koniecznym przystąpienia Gminy do programu XXX 2018 jest wniesienie własnego udziału finansowego. Ogółem dotacja w ramach Programu dla mieszkańca - osoby fizycznej wypłacana będzie z budżetu Gminy w kwocie 5000 zł.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia. W przedmiotowej uchwale określono m.in, że jeżeli mowa jest o dotacji - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane Wnioskodawcy przez Gminę oraz WFOŚiGW na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Zasadach i Umowie. Dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu art. 126 i 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W § 12.2 uchwały zapisano, że Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić przedstawicielom Gminy oraz WFOŚiGW dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli polegających na stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy obowiązkiem Gminy jest sporządzenie i przekazanie informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodów z innych źródeł w związku z udzieloną dotacją Wnioskodawcy na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne?

Zdaniem Gminy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje zasada opodatkowania wszelkiego rodzaju dochodów. W ustawie tej zostały zawarte wyjątki od ogólnej zasady. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Podstawą prawną przekazywanej przez Gminę dotacji jest art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który mówi, że : „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2 może polegać na udzieleniu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych” w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz rodzaj i źródło finansowania, dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jest wypłacana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wobec czego ma zastosowanie zapis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Gmina nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Gminy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Mając na uwadze powyżej cytowany przepis stwierdzić należy, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

W myśl art. 21 ust. 36 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

  1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
  5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
  6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 przywołanej ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW) ogłosił dotacyjny Program priorytetowy XXX 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu ograniczenie niskiej emisji za pomocą wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Wnioskodawcami Programu XXX 2018 mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

WFOŚiGW udzieli Gminie dotacji na realizację Programu, przewidywana kwota dofinansowania wynosi 2000 zł do każdego złożonego wniosku mieszkańca. Warunkiem koniecznym przystąpienia Gminy do programu XXX 2018 jest wniesienie własnego udziału finansowego. Ogółem dotacja w ramach Programu dla mieszkańca - osoby fizycznej wypłacana będzie z budżetu Gminy w kwocie 5000 zł.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia. W przedmiotowej uchwale określono m.in, że jeżeli mowa jest o dotacji - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane Wnioskodawcy przez Gminę oraz WFOŚiGW na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Zasadach i Umowie. Dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu art. 126 i 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W § 12.2 uchwały zapisano, że Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić przedstawicielom Gminy oraz WFOŚiGW dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli polegających na stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Gmina – udzielane dofinansowanie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a ponadto zostanie sfinansowane z budżetu Gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Gminie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji.

Wobec powyższego stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.