0114-KDIP4.4012.577.2018.2.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie otrzymanej dotacji w związku z realizowaną inwestycją oraz określenie podstawy opodatkowania dla tej czynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 15 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone 15 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji w związku z realizowaną inwestycją oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 15 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone 15 listopada 2018 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji w związku z realizowaną inwestycją oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, braku możliwości odzyskania kwoty podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na zadania związane z budową i rozbudową sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu oraz braku opodatkowania czynności przekazania na własność przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców po okresie utrzymania trwałości projektu, Gmina otrzymała interpretację indywidualną z dnia 11 stycznia 2017 r. Nr 1462-IPPPI.4512.974.2016.1.MK.

W ww. wniosku o wydanie interpretacji opis wyglądał następująco:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne określone przepisami prawa. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina planuje realizację w przyszłości pięciu zadań inwestycyjnych i występuje o dofinansowanie kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na budowie i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, która należy do zadań własnych gminy.

Złożenie wniosku jest początkiem ponoszenia kosztów związanych z inwestycją od obecnego roku, np. sporządzenie koncepcji, kosztorysów, projektów technicznych, natomiast same prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 2017 roku.

Interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania.

Gmina planuje przystąpić do realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

w ramach gospodarki wodnej:

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach N i S.

Zadanie 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 138/2, 145, 146, 170 i na terenie działek o nr ewid. 6, 7/2, 82.

Zadanie 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 998 na działkach o nr ewid. 93, 135, 136, 137, 154/1, 154/2, 154/3.

Zadanie 4 - Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości G.

w ramach gospodarki ściekowej:

Zadanie 5 - Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III.

Gmina jest właścicielem istniejącej sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody, które na podstawie umowy są przekazane do eksploatacji nieodpłatnie Zakładowi Usług Wodnych, który nie jest zakładem budżetowym Gminy ani spółką w której Gmina posiada udziały.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadań wystawiane będą na Gminę.

Całość wybudowanego odcinka sieci wodociągowej oraz całość nakładów poniesionych na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w G zostaną przekazane nieodpłatnie do eksploatacji Zakładowi Usług Wodnych.

W ramach gospodarki ściekowej - Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III.

Zadanie obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 57 sztuk. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, środków własnych gminy oraz udziałem pieniężnym mieszkańców.

Na podstawie umów cywilnoprawnych, poprzez wpłatę do Gminy udziału finansowego pn. "darowizna na ochronę środowiska - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków" w kwocie 2.000,00 zł w kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy (osoby fizyczne) dla których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dokonanie ww. wpłaty warunkuje wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców będą wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie będą posadowione na działkach będących własnością użytkownika mieszkańca gminy.

Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane będą na Gminę jako nabywcę. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że przebudowana sieć wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody zostanie oddana Zakładowi Usług Wodnych, który nie jest zakładem budżetowym Gminy ani spółką w której Gmina posiada udziały na podstawie umowy o przekazaniu do eksploatacji nieodpłatnie. Gmina zaznaczyła, że przebudowana sieć wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody jest własnością Gminy, a Zakładowi Usług Wodnych ww. infrastruktura zostanie przekazana wyłącznie do eksploatacji. Fakt uzyskania dotacji nie ma wpływu na decyzję w zakresie nieodpłatnego przekazania infrastruktury do eksploatacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymana dotacja, na podstawie jednej umowy dla wszystkich inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w części dotyczącej przebudowy sieci wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody oraz czy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III?
  2. W przypadku odprowadzenia podatku VAT, czy dotacja stanowi wartość netto czy brutto, od której trzeba będzie odprowadzić podatek?

Zdaniem Wnioskodawcy, od otrzymanej dotacji na realizację projektu wskazanego we wniosku, w części dotyczącej przebudowy sieci wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT, natomiast w części przeznaczonej na realizację projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III ma obowiązek zapłaty podatku VAT.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania VAT stanowi wszystko to, co może być uznane za zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Generalnie, każda dotacja lub subwencja jest więc opodatkowana VAT, o ile wpływa na wysokość ceny towarów i usług.

Przekazane dla Gminy środki finansowe na realizację ww. projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy -etap III, należy uznać za otrzymane od osoby trzeciej środki (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze) mające bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę ww. usług. Otrzymane przez Gminę środki nie zostaną przeznaczone na jej ogólną działalność, lecz będą mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na określone działanie, tj. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Tym samym otrzymane przez Gminę środki na realizację projektu stanowić będą w istocie należności za świadczone usługi. Dlatego też wnioskodawca uważa, że otrzymana przez Gminę dotacja na realizację projektu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ środki finansowe przekazane Gminie na realizację projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług i tym samym zwiększają podstawę opodatkowania VAT. Dla środków tych, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 i ust. 6 ustawy o podatku VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

  1. W tej sytuacji kwotę dotacji należy uznać za kwotę brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług. Kwota podatku powinna być obliczana tzw. metodą "w stu" i ujęta w deklaracji VAT-7 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług, opodatkowane stawką 23%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Zauważyć należy, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Zatem czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów art. 15 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne określone przepisami prawa. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina planuje realizację w przyszłości pięciu zadań inwestycyjnych i występuje o dofinansowanie kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na budowie i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, która należy do zadań własnych gminy.

Złożenie wniosku jest początkiem ponoszenia kosztów związanych z inwestycją od obecnego roku, np. sporządzenie koncepcji, kosztorysów, projektów technicznych, natomiast same prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 2017 roku.

Gmina planuje przystąpić do realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

w ramach gospodarki wodnej:

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach N i S.

Zadanie 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 138/2, 145, 146, 170 i na terenie działek o nr ewid. 6, 7/2, 82.

Zadanie 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 998 na działkach o nr ewid. 93, 135, 136, 137, 154/1, 154/2, 154/3.

Zadanie 4 - Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości G.

w ramach gospodarki ściekowej:

Zadanie 5 - Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III.

Gmina jest właścicielem istniejącej sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody, które na podstawie umowy są przekazane do eksploatacji nieodpłatnie Zakładowi Usług Wodnych, który nie jest zakładem budżetowym Gminy ani spółką w której Gmina posiada udziały.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadań wystawiane będą na Gminę.

Całość wybudowanego odcinka sieci wodociągowej oraz całość nakładów poniesionych na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w G zostaną przekazane nieodpłatnie do eksploatacji Zakładowi Usług Wodnych.

W ramach gospodarki ściekowej - Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - etap III.

Zadanie obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 57 sztuk. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, środków własnych gminy oraz udziałem pieniężnym mieszkańców.

Na podstawie umów cywilnoprawnych, poprzez wpłatę do Gminy udziału finansowego pn. "darowizna na ochronę środowiska - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków" w kwocie 2.000,00 zł w kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy (osoby fizyczne) dla których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dokonanie ww. wpłaty warunkuje wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców będą wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie będą posadowione na działkach będących własnością użytkownika mieszkańca gminy.

Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane będą na Gminę jako nabywcę. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania czy otrzymana dotacja na realizację przedmiotowego projektu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Ponadto, w myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Z powołanych wyżej przepisów wynika również, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie stanowi więc podstawy opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Tak więc podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia „dotacja bezpośrednio związana z ceną”.

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencję, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną.

Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT.

Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przypadku przebudowy sieci wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie, bowiem sieć wodociągowa będzie przekazana nieodpłatnie do eksploatacji Zakładowi Usług Wodnych i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych dochodów. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca przebudowana sieć wodociągów i Stacja Uzdatniania Wody jest własnością Gminy, Zakład będzie z niej korzystał nieodpłatnie a uzyskanie dotacji nie ma wpływu na decyzję w zakresie nieodpłatnego przekazania infrastruktury do eksploatacji. W związku z tym, otrzymana dotacja w części dotyczącej tej inwestycji, nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Natomiast w przypadku inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jak już wskazano – w analizowanej sprawie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę na rzecz mieszkańców w zamian za określone wynagrodzenie.

W świetle przedstawionego opisu sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że dofinansowanie związane z wykonaniem instalacji na nieruchomościach mieszkańców gminy podlega opodatkowaniu, gdyż zostało ono przyznane na zrealizowanie tej konkretnej inwestycji, a nie na jakąkolwiek ogólną działalność Wnioskodawcy. Należy bowiem zauważyć, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki nie zostaną przeznaczone na ogólną działalność Wnioskodawcy, lecz będą mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na określone działanie, tj. wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 57 sztuk.

W opinii tut. Organu przekazane dla Wnioskodawcy środki finansowe na realizację ww. projektu należy uznać za środki otrzymane od osoby trzeciej (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze), które mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę ww. usług. Źródłem finansowania projektu jest dotacja ze środków unijnych oraz wpłaty wnoszone przez mieszkańców biorących udział w projekcie (w wysokości 2.000,00 zł). Jak wynika z opisu sprawy przedmiotowa dotacja jest dotacją do kosztu świadczenia tych usług a uzyskane środki zostaną wykorzystane na określone działanie związane z realizacją projektu. Zatem, poprzez sfinansowanie części kosztów mieszkaniec biorący udział w projekcie nie płaci pełnej kwoty należnej. W niniejszej sprawie istotnym jest zatem, że kwota obowiązkowej wpłaty ostatecznego odbiorcy świadczenia tj. mieszkańca w związku z uczestnictwem w realizowanym projekcie, z uwagi na przyznane dofinansowanie, będzie niższa od kwoty, jaką Wnioskodawca musiałby od Niego żądać, gdyby przedmiotowego dofinansowania nie było.

Należy zauważyć, że gdyby dofinansowanie otrzymane ze środków UE i budżetu państwa było niższe, automatycznie koszty ponoszone przez uczestników projektu musiałyby wzrosnąć, aby pokryć koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z tą usługą. Zatem w sytuacji mniejszego dofinansowania Wnioskodawca musiałby żądać od mieszkańców wkładu własnego w większej wysokości. Tym samym, otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja stanowi dopłatę do ceny świadczonej usługi, relacja pomiędzy otrzymaną dotacją a ceną świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest niezaprzeczalna.

W świetle powyższego, należy więc uznać, że kwota obowiązkowej wpłaty wkładu własnego odbiorcy świadczenia, tj. określonego mieszkańca z tytułu realizacji na jego rzecz usługi, z uwagi na przyznane dofinansowanie, będzie niższa od kwoty, jaką Wnioskodawca musiałby od Niego żądać gdyby przedmiotowego dofinansowania nie było. Zatem, na wysokość otrzymanej od mieszkańca wpłaty ma bezpośredni wpływ otrzymana dotacja.

W przedmiotowej sprawie otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na realizację projektu w odniesieniu do części inwestycji polegającej na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców będzie stanowić dopłatę do ceny świadczonych na rzecz mieszkańca usług, a zatem stanowiącą podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Przechodząc natomiast do kwestii określenia, w przypadku gdy otrzymana dotacja będzie opodatkowana podatkiem VAT, czy należy potraktować ją jako kwotę brutto i naliczyć należny podatek od towarów i usług metodą „w stu” od kwoty otrzymanej dotacji, należy zauważyć, że jak wyżej wskazano, otrzymane dofinansowanie na przedmiotowy projekt będzie stanowiło podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy.

Podstawą opodatkowania otrzymanej dotacji będzie jej wartość pomniejszona – zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy – o podatek. Zatem, w kwocie dotacji powinna zostać zawarta kwota podatku.

W konsekwencji Wnioskodawca powinien wyliczyć wartość podatku VAT metodą „w stu”, traktując wskazaną kwotę dofinansowania jako kwotę brutto, tj. kwotę zawierającą podatek należny.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie wątpliwości Wnioskodawcy będących przedmiotem zapytania, natomiast inne kwestie, nieobjęte pytaniem nie były przedmiotem merytorycznej oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.