0113-KDIPT3.4011.502.2018.3.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.), uzupełnionym pismem złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 11 grudnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 4 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.828.2018.1.ŻR, 0113-KDIPT3.4011.502.2018.1.MG, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 4 grudnia 2018 r. (doręczono w dniu 4 grudnia 2018 r.).Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 11 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, posiadający odrębny nr NIP i REGON. W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy, Wójt Gminy ... w dniu ... 2018 r. złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II”, o przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy ...w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II Edycja w latach 2018/20219”. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... dnia ... 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminie ... dotacji na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 926 194 zł. Rada Gminy ... Uchwałą Nr ... z dnia ... 2016 r. (zmienioną Uchwałą Nr ... Rady Gminy ... z dnia ... 2018 r.) przyjęła „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy...” w ramach zadania: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie...”. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. Efektem ekologicznym uruchomionego programu jest poprawa jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. W dniu ... 2018 r. Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... Umowę Nr ... o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II”. Zgodnie z umową, beneficjentem jest Gmina.;.., a odbiorcami końcowymi osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dotacji wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta i realizujące przedsięwzięcia. Zgodnie z umową, dofinansowanie zostanie wypłacone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w formie zaliczki, tj. beneficjent - Gmina ...nie angażuje własnych środków a zrealizuje wypłatę dotacji dla odbiorcy końcowego ze środków przekazanych przez Fundusz.

Zgodnie z umową, wypłata środków w ramach udzielonej dotacji będzie wypłacona na rachunek bankowy beneficjenta – Gminy.... Wypłata środków nastąpi po:

 1. ustanowieniu prawnych zabezpieczeń,
 2. złożeniu prawidłowego wniosku o płatność dotyczącego wypłaty dotacji w formie refundacji wraz z załącznikami lub wniosku o wypłatę zaliczki,
 3. zatwierdzeniu rozliczenia poprzedniej transzy zaliczki w całości, w przypadku wniosku o wypłatę kolejnej transzy zaliczki,
 4. stwierdzeniu przez Fundusz terminowej realizacji zadania - zgodnie z harmonogramem,
 5. spełnieniu przez beneficjenta warunków, o których mowa w „Instrukcji rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ...w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji — Edycja II”.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania określonych w ust. 5 „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”, z czego 100% stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.... Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:

 1. Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:
  1. dla kotłowni gazowej, olejowej 12 000 zł,
  2. dla podłączenia do sieci cieplnej 10 000 zł,
  3. dla ogrzewania elektrycznego 10 000 zł,
  4. dla kotłowni na biomasę 12 000 zł,
  5. dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 6 500 zł,
  6. dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 12 000 zł,
  7. dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 15 000 zł.
 1. Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:
  1. dla kotłowni gazowej, olejowej - 400 zł/kW,
  2. dla podłączenia do sieci cieplnej - 400 zł/kW,
  3. dla ogrzewania elektrycznego - 300 zł/kW,
  4. dla kotłowni na biomasę - 500 zł/kW,
  5. dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) - 250 zł/kW,
  6. dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła - 1 000 zł/kW,
  7. dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła - 1 200 zł/kW.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

 1. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty odbiorcy końcowego (mieszkańca Gminy...), udokumentowane w postaci zapłaconych faktur i rachunków, w tym:
  1. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,
  2. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
  3. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,
  4. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej,
  5. koszty wykonania węzła cieplnego,
  6. koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.
 2. Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez beneficjenta – Gminę..., oraz koszty ponoszone przez odbiorcę końcowego (mieszkańca Gminy...) nie wymienione w pkt 1. Przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...dotacja została ujęta w budżecie Gminy po stronie dochodów w dziale ...rozdział ... paragraf ... oraz po stronie wydatków w dziale ... rozdział ... paragraf.... Po ... otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...na rachunek budżetu Gminy, dotacja zostanie przekazana mieszkańcom realizującym inwestycje - odbiorcom końcowym, zgodnie z umowami zawartymi z osobami fizycznymi o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2018 r. Wnioskodawca dodał, że dotacja o której mowa we wniosku stanowi dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dotacja celowa otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy Gmina ma obowiązek wystawić wnioskodawcy PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazana z budżetu Gminy beneficjentowi końcowemu, jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Gminy, skoro udzielane przez Nią dofinansowanie jest dotacją udzielaną w oparciu o art. 221 ustawy o finansach publicznych, to jako wypłacana z budżetu Gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym, na Gminie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji na modernizację kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy, Wójt Gminy w dniu ...2018 r. złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II”, o przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II Edycja w latach 2018/20219”. W dniu ... 2018 r. Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II”. Zgodnie z umową beneficjentem jest Gmina, a odbiorcami końcowymi osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dotacji wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta i realizujące przedsięwzięcia. Zgodnie z umową, dofinansowanie zostanie wypłacone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie zaliczki, tj. beneficjent - Gmina nie angażuje własnych środków a zrealizuje wypłatę dotacji dla odbiorcy końcowego ze środków przekazanych przez Fundusz. Po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek budżetu Gminy, dotacja zostanie przekazana mieszkańcom realizującym inwestycje - odbiorcom końcowym, zgodnie z umowami zawartymi z osobami fizycznymi o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego. Dotacja o której mowa we wniosku stanowi dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, stanowić będą dla mieszkańców Gminy ...przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystają z przedmiotowej dotacji informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.