0113-KDIPT3.4011.458.2018.2.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 28 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 24 października 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.458.2018.1.MG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 24 października 2018 r. (data doręczenia 24 października 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018, nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 29 października 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014-2020 Gminy: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i ... przystąpiły do realizacji w partnerstwie dwóch projektów w ramach Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR oraz Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. Gmina..., która w projekcie jest partnerem, podpisała razem z innymi gminami umowę o dofinansowanie dla dwóch projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów..., ... i ...” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów..., ... i...”. W ramach realizacji tych projektów mieszkańcy gmin otrzymają dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy. Dofinansowanie udzielane będzie z budżetu właściwej gminy - jednostki samorządu terytorialnego, Gmina będzie natomiast wnioskować na ten cel o środki objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ...na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). W ramach programów planuje się w Gminie ... wymianę 100 urządzeń węglowych na nowe, ekologiczne, spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 oraz 55 urządzeń węglowych na nowe piece gazowe. Źródło finansowania inwestycji stanowią środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 oraz środki własne mieszkańców. Przystąpienie do projektu jest dobrowolne, dotacji udziela się na podstawie złożonych przez osoby zainteresowane ankiet i realizacji inwestycji zgodnie z regulaminem, zawartą umową i wynikiem oceny energetycznej budynku. W ocenie energetycznej budynku znajduje się obliczony współczynnik energii pierwotnej, który powinien być równy lub mniejszy niż 150 kWh/m x rok. W przypadku gdy budynek, w którym planowana jest inwestycja nie spełnia standardów efektywności energetycznej, mieszkaniec otrzyma zalecenia modernizacyjne dla budynku, które musi wykonać, aby otrzymać dotację. Gminy podpiszą z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu umowy o przyznaniu dotacji. Inwestor (mieszkaniec) dokonuje na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie zakupu nowego źródła ciepła oraz wyboru wykonawcy prac. Po zrealizowaniu inwestycji mieszkańcy przedstawią komplet dokumentów we właściwym Urzędzie Gminy, tj. wniosek o wypłatę dotacji, faktury lub rachunki wystawione na mieszkańca, potwierdzające zakres wykonanych prac, dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła. Wysokość dotacji jest równa sumie kosztów kwalifikowalnych obliczanych na podstawie zaleceń oceny energetycznej i faktycznie poniesionych kosztów.

Nie może jednak przekroczyć następujących wartości:

 • 4.4.2 – w budynku jednorodzinnym 8 000 zł/kocioł i 6 000 zł/instalacja wewnętrzna;
  • w budynku wielorodzinnym 10 000 zł/kocioł i wielokrotność 6 000 zł, zgodnie z liczbą wyodrębnionych lokali, nie więcej niż 80 zł/m ogrzewanej powierzchni/instalacja wewnętrzna;
 • 4.4.3 – w budynku jednorodzinnym 8 000 zł/kocioł i 1 000 zł/instalacja wewnętrzna;
  • w budynku wielorodzinnym 10 000 zł/kocioł i wielokrotność 1 000 zł, zgodnie z liczbą wyodrębnionych lokali, nie więcej niż 80 zł/m ogrzewanej powierzchni/instalacja wewnętrzna.

Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca, po zweryfikowaniu poprawności wykonania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez lidera projektu. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy kwota otrzymanej przez mieszkańca dotacji, z którym Gmina podpisała umowę i który spełnił warunki regulaminu konkursu i umowy, będzie stanowić dochód, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy Gmina ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego. W przypadku realizacji projektu dotacja zostanie wypłacona z budżetu Gminy dla mieszkańca biorącego udział w projekcie, stanowić będzie zwrot kosztów kwalifikowanych za zakupione urządzenie grzewcze, które będzie własnością mieszkańca, a więc nie będzie podlegała opodatkowaniu. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Gmina nie będzie mieć obowiązku sporządzania rocznych informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014-2020, Gmina przystąpiła do realizacji w partnerstwie dwóch projektów w ramach Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe”. W ramach realizacji tych projektów mieszkańcy Gminy otrzymają dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy. Dofinansowanie udzielane będzie z budżetu właściwej gminy - jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Źródło finansowania inwestycji stanowią środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego środki własne mieszkańców. Gminy podpiszą z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu umowy o przyznaniu dotacji. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca, po zweryfikowaniu poprawności wykonania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez lidera projektu. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, stanowić będą dla mieszkańców Gminy Szczurowa przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystają z przedmiotowej dotacji informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca wyłącznie dla Gminy Szczurowa (Wnioskodawcy) jako występującej z wnioskiem, natomiast nie odnosi się ona do pozostałych podmiotów, tj. pozostałych gmin wskazanych w treści wniosku.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.