0113-KDIPT3.4011.382.2018.1.JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie ... na rok 2018”, polegającym na poprawie jakości powietrza, a co za tym idzie zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, Rada ... w dniu ... stycznia 2018 r. uchwaliła Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła. Powyższa Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa ... Uchwała ta określa uprawnionych do uzyskania dotacji celowej, którymi są inwestorzy (tj. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy ..., akceptujące warunki Regulaminu), którzy przeprowadzą wymianę istniejącego (niskosprawnego, nieekologicznego i węglowego) źródła ciepła będącego podstawowym źródłem ogrzewania budynku na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze:

 • kocioł gazowy;
 • kocioł węglowy z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012.

Na podstawie ww. Uchwały zostaną udzielone dotacje celowe osobom fizycznym. Uchwała Podjęta przez Radę ... określa wysokość udzielonej dotacji celowej inwestorom, którzy przeprowadzili wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 6 000 zł, przy czym koszty kwalifikowane to koszty bezpośrednio związane z wymianą kotła: demontaż i złomowanie istniejącego źródła ciepła, zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy, rozruch i odbiór końcowy nowego źródła ciepła wraz z odbiorem kominiarskim. Realizacja dotacji celowej dla inwestorów dokonana będzie w postaci zwrotu poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy. Środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przeznaczone dla osób fizycznych, w nieruchomościach położonych na terenie Gminy ..., zostaną pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... Udzielona dotacja będzie wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 6 000 zł, w tym 2 000 zł stanowić będzie dotacja z WFOŚiGW, a 4 000 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW. Przedmiotowa pożyczka zaciągnięta przez Gminę ... będzie spłacana w dwudziestu kwartalnych ratach. Pozostałe 40% kosztów kwalifikowanych pokrywa mieszkaniec.

Środki finansowe otrzymane przez osoby fizyczne są dotacją z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą prawną, na podstawie której osoby fizyczne otrzymają dofinansowanie, jest Uchwała Nr ... Rady ... z dnia ... stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., przyznanych Gminie ... w formie dotacji i pożyczki na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy ... na rok 2018”?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie podjętej Uchwały przez Radę ... z dnia ...stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła będą udzielone dotacje celowe inwestorom będącym osobami fizycznymi, którzy wymienili niskosprawne i nieekologiczne, węglowe źródło ciepła będące podstawowym źródłem ogrzewania budynku na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kocioł gazowy lub kocioł węglowy z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012.

Środki finansowe na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., przyznanych Gminie ... w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe zdarzenie, jak i przytoczone przepisy, przychód uzyskany w postaci dotacji celowej będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Gminie nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C dla osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie ... na rok 2018”, polegający na poprawie jakości powietrza, a co za tym idzie zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Rada ... w dniu ... stycznia 2018 r. uchwaliła Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła. Uchwała ta określa uprawnionych do uzyskania dotacji celowej, którymi są inwestorzy (tj. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy, akceptujące warunki Regulaminu), którzy przeprowadzą wymianę istniejącego (niskosprawnego, nieekologicznego i węglowego) źródła ciepła będącego podstawowym źródłem ogrzewania budynku na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj. kocioł gazowy lub kocioł węglowy z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012.

Na podstawie ww. Uchwały zostaną udzielone dotacje celowe osobom fizycznym. Uchwała podjęta przez Radę ... określa wysokość udzielonej dotacji celowej inwestorom, którzy przeprowadzili wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 6 000 zł, przy czym koszty kwalifikowane to koszty bezpośrednio związane z wymiana kotła: demontaż i złomowanie istniejącego źródła ciepła, zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy, rozruch i odbiór końcowy nowego źródła ciepła wraz z odbiorem kominiarskim. Realizacja dotacji celowej dla inwestorów dokonana będzie w postaci zwrotu poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy. Środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przeznaczone dla osób fizycznych, w nieruchomościach położonych na terenie Gminy, zostaną pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielona dotacja będzie wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 6 000 zł, w tym 2 000 zł stanowić będzie dotacja z WFOŚiGW, a 4 000 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW. Przedmiotowa pożyczka zaciągnięta przez Gminę będzie spłacana w dwudziestu kwartalnych ratach. Pozostałe 40% kosztów kwalifikowanych pokrywa mieszkaniec.

Środki finansowe otrzymane przez osoby fizyczne są dotacją z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą prawną, na podstawie której osoby fizyczne otrzymają dofinansowanie, jest Uchwała Rady ... z dnia ... stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazane przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie ...”, stanowi dla nich przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia dla ww. osób fizycznych, które skorzystają z Programu informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzieloną dotację pochodzą z dotacji bądź pożyczki udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona dotacja pochodzi bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym, np. zasilanego dotacjami, czy też zaciąganymi pożyczkami) i jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.