0113-KDIPT3.4011.339.2018.3.IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 26 czerwca 2018 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP –...) uzupełnionym pismem złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 10 sierpnia 2018 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP –...) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.339.2018.2.IL, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 7 sierpnia 2018 r. (data doręczenia 7 sierpnia 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 10 sierpnia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku:

Powiat ... realizuje projekt pn.: „...”, w ramach którego osoby biorące udział w projekcie otrzymują dofinansowanie do wymiany istniejącego niskoefektywnego pieca na nowoczesny, spełniający wymogi klasy V oraz Ekoprojektu. Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Właścicielem nieruchomości, w obrębie której realizowane będzie zadanie. Zgodnie z zapisami umowy Właściciel nieruchomości winien wymienić piec w okresie od 2018 r. do 2020 r. Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie standardów energetycznych w zakresie ocieplenia budynku, jeżeli będą wymagane w ocenie energetycznej wykonywanej na koszt Urzędu Marszałkowskiego.

Dofinansowanie do wymiany pieca oraz prac instalacyjnych z tym związanych będzie kształtowało się w następujący sposób:

 1. 550 zł/kW dla pieców o mocy do 10 kW,
 2. 500 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 10kW do 15 kW,
 3. 450 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 15 kW do 20 kW,
 4. 400 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 20 kW.

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 81,5% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie wypłacane będzie ze środków przekazanych przez Marszałka, pochodzących z bezzwrotnej pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ... Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie faktur, na których widniał będzie użytkownik instalacji. Użytkownik instalacji będzie zobowiązany do utrzymania trwałości inwestycji przez 5 lat.

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r., poz. 519) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie m.in. dotyczącym przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zadania, które wykonuje powiat dotyczą m.in.: gospodarowania nieruchomościami, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody o charakterze ponadgminnym. Niewątpliwie ochrona powietrza należy do zadań ponad gminnych, która realizowana jest poprzez wykonanie instalacji na terenie przekraczającym właściwość miejscową jednej gminy. Gospodarstwa domowe zostały wskazane w Programie Ochrony Powietrza jako główne źródła zanieczyszczeń powietrza.

Zadanie związane z realizacją „...” zostało wpisane do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Radę Powiatu. Projekt Powiatowego Programu Ochrony Środowiska obejmujący wyżej wymienione zadanie został pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa. Obowiązek ustawowy tworzenia Programów Ochrony Środowiska wynika z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska - art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Program skierowany jest jedynie do gospodarstw domowych wykorzystujących instalacje na potrzeby własne.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie przez Powiat może polegać na udzieleniu dotacji lub dofinansowaniu kosztów inwestycji m.in. osób fizycznych. Wypłata środków nastąpi z budżetu Powiatu. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik do budżetu Powiatu. Dotacja wypłacana jest osobom fizycznym, które w ocenie Wnioskodawcy nie są zaliczone do jednostek wymienionych w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z póżn.zm).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu Powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego na Powiecie udzielającym dofinansowania zadania, o którym mowa powyżej, leży obowiązek sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Również nie istnieje obowiązek sporządzania informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów z ww. tytułu PIT-8C ze względu na to, że w omówionym przypadku mamy do czynienia z dofinansowaniem udzielonym w formie dotacji z budżetu Powiatu tj. z przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Powiat ... realizuje projekt pn.: ”...”, w ramach którego osoby biorące udział w projekcie otrzymują dofinansowanie do wymiany istniejącego niskoefektywnego pieca na nowoczesny, spełniający wymogi klasy V oraz Ekoprojektu. Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Właścicielem nieruchomości, w obrębie której realizowane będzie zadanie. Zgodnie z zapisami umowy Właściciel nieruchomości winien wymienić piec w okresie od 2018 r. do 2020 r. Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie standardów energetycznych w zakresie ocieplenia budynku, jeżeli będą wymagane w ocenie energetycznej wykonywanej na koszt Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie do wymiany pieca oraz prac instalacyjnych z tym związanych będzie kształtowało się w następujący sposób:

 1. 550 zł/kW dla pieców o mocy do 10 kW,
 2. 500 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 10kW do 15 kW,
 3. 450 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 15 kW do 20 kW,
 4. 400 zł/kW dla pieców o mocy powyżej 20 kW.

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 81,5% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie wypłacane będzie ze środków przekazanych przez Marszałka, pochodzących z bezzwrotnej pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ... Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie faktur, na których widniał będzie użytkownik instalacji. Użytkownik instalacji będzie zobowiązany do utrzymania trwałości inwestycji przez 5 lat.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym zadania, które wykonuje powiat dotyczą m.in.: gospodarowania nieruchomościami, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody o charakterze ponadgminnym. Niewątpliwie ochrona powietrza należy do zadań ponad gminnych, która realizowana jest poprzez wykonanie instalacji na terenie przekraczającym właściwość miejscową jednej gminy. Gospodarstwa domowe zostały wskazane w Programie Ochrony Powietrza jako główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Zadanie związane z realizacją „...” zostało wpisane do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Radę Powiatu. Program skierowany jest jedynie do gospodarstw domowych wykorzystujących instalacje na potrzeby własne.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie przez Powiat może polegać na udzieleniu dotacji lub dofinansowaniu kosztów inwestycji m.in. osób fizycznych. Wypłata środków nastąpi z budżetu Powiatu. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik do budżetu Powiatu. Dotacja wypłacana jest osobom fizycznym, które w ocenie Wnioskodawcy nie są zaliczone do jednostek wymienionych w art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. 403 ust. 5 ww. ustawy zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 403 ust. 6 ww. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), które Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego planuje przekazać mieszkańcom Powiatu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, stanowić będą dla mieszkańców przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystają z przedmiotowej dotacji informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1032) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.