0113-KDIPT3.4011.311.2018.1.PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w ramach zadań własnych, Gmina ... realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, art. 5 pkt 2). Szczegółowe zasady i tryb udzielenia dotacji określa regulamin. Wnioskodawca powołał uchwałę Rady Gminy ... z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr ... (Dz. Urz. Woj. ... ..., zwaną dalej uchwałą), będącej aktem prawa miejscowego – w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy ... na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z § 3.1 uchwały, dotacje może uzyskać wnioskodawca spełniający następujące warunki:

 1. posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 2. jego nieruchomość znajduje się na terenie Gminy ...,
 3. wybudował przyłącze kanalizacyjne w okresie kwalifikowalności wydatków, które jest sprawne technicznie, co potwierdza protokół odbioru technicznego sporządzony przez odbiorcę ścieków oraz zawarł w tym okresie umowę na odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków,
 4. na dzień złożenia wniosku nie zalega z podatkami i opłatami na rzecz Gminy ...,
 5. posiada wykonane podłączenie do sieci wodociągowej, co udokumentuje przedłożeniem protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z zabudowanym uzbrojeniem sporządzony przez Spółkę ... Wodociągi,
 6. zlikwidował lub zaprzestał użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie nieruchomości.

Zgodnie z § 3.2 uchwały, dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość nieruchomości przyłączanych przez wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej. W myśl § 4.1 uchwały, Wnioskodawca ubiegający się o dotacje zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy ... wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,
 • oryginały faktur dokumentujące poniesienie wydatków,
 • protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego wraz z zabudowanym uzbrojeniem sporządzonym przez odbiorcę ścieków,
 • podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wykonaną przez uprawnionego geodetę,
 • protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z zabudowanym uzbrojeniem sporządzonym przez Spółkę ... Wodociągi na potwierdzenie posiadania przyłącza wodociągowego.

Zgodnie z § 4.5 ww. uchwały, z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, która zawierać będzie w szczególności wysokość dotacji celowej, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, którego realizacja została dofinansowana oraz sposób jej rozliczenia. W myśl § 4.6 uchwały, dotacja zostanie wypłacona wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy dotacji w wysokości określonej w umowie, przelewem na numer rachunku podany w umowie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej. Środki przeznaczone na dotacje to środki własne Gminy i były ujęte w budżecie Gminy. Gmina przyjmuje, że udzielona dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego, nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Udzielona dotacja stanowi przychów z „innych źródeł”, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm., zwaną dalej ustawą). Gmina wywodzi ten pogląd mając na uwadze, że wskazana powyżej uchwała została podjęta na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), który stanowi: finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, nie zaś na podstawie art. 221 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm., zwana dalej „u.f.p”), a co za tym idzie nie ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, który brzmi „dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. W tym przypadku, podstawą podjęcia uchwały jest art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, a więc konieczne jest wystawienie informacji PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Gmina przyjmuje, że udzielona dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), lecz na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2 może polegać na udzieleniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Istnieje zatem obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla osób uzyskujących przedmiotowe dotacje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w ramach zadań własnych Gmina realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowe zasady i tryb udzielenia dotacji określa regulamin. Wnioskodawca powołał uchwałę Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2016 r., będącej aktem prawa miejscowego – w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość nieruchomości przyłączanych przez wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej.

Z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, która zawierać będzie w szczególności wysokość dotacji celowej, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, którego realizacja została dofinansowana oraz sposób jej rozliczenia. Dotacja zostanie wypłacona wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy dotacji w wysokości określonej w umowie, przelewem na numer rachunku w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej. Środki przeznaczone na dotacje to środki własne Gminy i były ujęte w budżecie Gminy. Gmina przyjmuje, że udzielona dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Wskazana powyżej uchwała została podjęta na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie zaś na podstawie art. 221 ust. 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie nie ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku, podstawą podjęcia uchwały jest art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, a więc konieczne jest wystawienie informacji PIT-8C.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że udzielona dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do zwolnienia przedmiotowych dotacji z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wartość dotacji celowej udzielonej właścicielom nieruchomości na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowi dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że skoro udzielona przez Wnioskodawcę, tj. jednostkę samorządu terytorialnego, dotacja celowa nie jest dotacją udzieloną w oparciu o ustawę o finansach publicznych, to nie mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy otrzymają przedmiotową dotację, informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.