0113-KDIPT3.4011.306.2018.2.JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismami złożonymi w dniu 20 czerwca 2018 r., oraz w dniu 26 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 20 czerwca 2018 r. zostało przedłożone pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 lipca 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.306.2018.1.JR, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 lipca 2018 r. (data doręczenia 17 lipca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym w dniu 26 lipca 2018 r., nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 23 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Związek Międzygminny ... jest zlokalizowany na terenie Powiatu ... Gminami członkowskimi Związku są: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K.

Związek działa na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Jego głównym zadaniem jest wykonywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie jedenastu gmin powiatu ....

Zadaniem Związku jest przygotowanie dokumentacji technicznej oraz:

 1. modernizacja oczyszczalni ścieków w ..., ..., ... oraz budowa nowych oczyszczalni i przepompowni wynikających z programu „Oczyszczanie Ścieków...”;
 2. budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach programu „Oczyszczanie Ścieków...”;
 3. działania na rzecz rozwoju lokalnego i obszarów wiejskich w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych;
 4. opracowywanie planów rozwojowych w zakresie ochrony środowiska.

Związek ma za zadanie pozyskiwanie środków pieniężnych oraz dysponowanie nimi na potrzeby realizacji zadań.

W dalszej kolejności zadaniem Związku jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla programu „Ograniczenie niskiej emisji i Zarządzania Zrównoważoną Energią ...” w tym:

 1. koordynacja w przygotowaniu lokalnych dokumentów wymaganych prawem;
 2. przygotowanie Master Planu Ograniczenia Niskiej Emisji i Zarządzania Zrównoważoną Energią ...;
 3. stworzenie i aktualizacja bazy niskiej emisji i zasobów energetycznych ...;
 4. prowadzenie specjalistycznego doradztwa;
 5. planowanie i koordynacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych na obszarze Związku;
 6. planowanie i koordynacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Związku.

Zadaniem Związku jest realizacja inwestycji w ramach pozyskiwanych przez Związek środków na program „Ograniczenie niskiej emisji i Zarządzania Zrównoważoną Energią ...”. Związek Międzygminny ... zamierza rozpocząć projekt w ramach środków RPO na lata 2014-2020 biorąc udział w konkursie nr ... w ramach ... Odnawialne źródła energii...

Realizacja projektu związana jest z ochroną powietrza. W ramach realizacji projektu zostanie przygotowana Procedura Realizacji Projektu Grantowego (dotacji) na montaż instalacji OZE w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gmin członków Związku, w której określone zostaną zasady powierzenia grantu (dotacji) z budżetu Gmin dla mieszkańców osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonymi na terenach ww. Gmin na montaż instalacji OZE.

Powyższa procedura zostanie podjęta w formie uchwały przez organ stanowiący, zgodnie z zapisami art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Środki finansowe na realizację inwestycji będą pochodzić z dotacji otrzymanej przez Związek z budżetu Samorządu Województwa w ramach wskazanego wyżej Programu. Zgodnie z powyższą procedurą mieszkaniec będzie składać do Związku jako Grantodawcy wniosek o udzielenie grantu (dotacji). Po zweryfikowaniu wniosku pomiędzy Związkiem jako Beneficjentem a Grantobiorcą będzie zawierana umowa o powierzenie Grantu (dotacji) określająca opis zadania, termin wykonania zadania, wysokość dotacji, tryb płatności, sposób rozliczenia umowy.

Po zainstalowaniu przez Wykonawcę wybranej przez Grantobiorcę nowej instalacji OZE, mieszkaniec składa do Związku wniosek wraz z protokołem odbioru, fakturą (rachunkiem) potwierdzającym wykonanie instalacji, potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku).

Następnie Związek jako beneficjent programu, korzystając ze środków otrzymanych w ramach Programu z budżetu Województwa (maksymalny poziom dofinansowania 95%) oraz środków otrzymanych od gmin będących uczestnikami Związku (5% wnioskowanej kwoty) zrefunduje całość kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora. Ustalona wysokość grantu (dotacji) pochodząca z budżetu Związku stanowić będzie 100% kosztów inwestycji (netto, tj. bez podatku VAT).

Powyższy projekt jest zgodny z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza. Finansowanie ochrony środowiska w wyżej wymienionym zakresie może polegać na udzieleniu dotacji celowej, w tym przypadku powierzenia grantu, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 26 lipca 2018 r. wskazał, że w ramach projektu w zakresie działań inwestycyjnych planowane są:

 • montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych,
 • montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.

Zakres działań obejmuje:

 • przygotowanie dokumentacji projektu przez wykonawcę,
 • budowę/montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, projektu,
 • koordynację działań związanych z realizacją projektu.

Okres trwałości projektu będzie ustalony na 5 lat. Podstawowe zasady, które określa umowa o udzielnie grantu, dzięki którym zachowana zostanie trwałość projektu to:

 • brak możliwości demontażu mikroinstalacji OZE w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,
 • brak możliwości nieuprawnionych modyfikacji mikroinstalacji OZE w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,
 • dopuszczenia do kontroli, w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu.

Ze względu na specyfikę projektu, właścicielem instalacji będą mieszkańcy (Grantobiorcy). Będą oni również w okresie trwałości zobowiązani do dokonywania przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta, w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu, a także zapewnienia ubezpieczenia urządzeń, na który został przyznany grant w okresie trwałości projektu. Produkty projektu będą użytkowane przez mieszkańców (Grantobiorców), jako podstawowych użytkowników - mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych objętych projektem.

Grantobiorcom będzie udzielany grant jedynie po podpisaniu umowy o udzielenie grantu, w której zostaną zobowiązani do przestrzegania zasad związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem trwałości i celów projektu w okresie realizacji i trwałości.

Uchwałę w sprawie zasad powierzania grantu (dotacji) podejmą jako organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego Rady Gmin członków Związku w oparciu o przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska, zaś ich wykonanie powierzą Związkowi. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) w art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz pkt 38 i pkt 39 określa, że finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii a także współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych, dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi jest zadaniem własnym gmin.

Jednostkami samorządu terytorialnego (j.s.t.) są gminy członkowie Związku. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., gminy mogą tworzyć związki międzygminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Wskazana forma współdziałania j.s.t. opiera się - co do zasady - na dobrowolności uczestniczenia oraz równorzędności jednostek tworzących związek międzygminny. Ogólną podstawą prawną współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego jest art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wykonywanie zadań publicznych może odbywać się w drodze współdziałania między tymi jednostkami, a gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie wzajemnie pomocy, w tym pomocy finansowej.

Związek międzygminny jest organizacyjno-prawną formą współpracy między gminami, której celem, zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest wspólne wykonywanie zadań publicznych.

Dotacje, o których mowa we wniosku stanowią dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość dotacji celowej (powierzonego grantu) na realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na Związku/Beneficjencie jako płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma podstaw do wystawiania osobom fizycznym informacji PIT-8C, a tym samym osoby te nie będą zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dotacji w tym przypadku grantu.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wymienił źródła przychodów, w pkt 9 wskazując inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z treścią art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do treści art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 przywołanej ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit a) ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 ww. ustawy)

Z kolei zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Powyższa procedura zostanie podjęta w formie uchwały przez organ stanowiący i jest zgodna z zapisami art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa, Wnioskodawca pozostaje na stanowisku, że w przypadku gdy Związek Międzygminny udziela ze swoich środków budżetowych osobom fizycznym - mieszkańcom gmin wchodzących w skład Związku - dotacji celowych na realizację inwestycji (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, to u tych osób powstanie przychód, korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.). Podkreślić należy, że Wnioskodawca powołał nieaktualne publikatory: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), jednakże powyższe pozostaje bez wpływu na prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1032) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.