0113-KDIPT3.4011.211.2017.1.IL | Interpretacja indywidualna

Czy udzielona odbiorcom końcowym – osobom fizycznym, dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C, czy też przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
0113-KDIPT3.4011.211.2017.1.ILinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. jednostka samorządu terytorialnego
 4. płatnik
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 2 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto .... (dalej również Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), jednym z zadań własnych gminy są sprawy ochrony środowiska i przyrody. Ponadto na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów i budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W celu realizacji zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody Wnioskodawca przystąpił do Programu ograniczenia niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... (dalej: Program), przyjętego Uchwałą nr .... Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... z dnia 30 grudnia 2016 r.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2, 5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności polegających na:

 • likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpieniu przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ,
 • podłączeniu istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonaniu węzła cieplnego oraz wykonaniu lub modernizacji wewnętrznej instalacji co. i c.w.u.

Budżet Programu w ramach WFOŚiGW .... stanowi kwota 28 700 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... (dalej: WFOŚiGW) dla Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta ..... W budżecie Wnioskodawcy dotacja ze środków własnych WFOŚiGW .... zaplanowana będzie w klasyfikacji budżetowej dochodów w § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Odbiorcami końcowymi będą osoby fizyczne, korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta - Gminy Miasta ...... Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z czego 100% stanowią środki własne WFOŚiGW ..... (wyłącznie środki krajowe). Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem są koszty odbiorcy końcowego (w tym: koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń, koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami, koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej, koszty budowy węzła cieplnego, koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej). W przypadku, gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza koszty kwalifikowane dotyczą części nieobjętej prowadzeniem działalności gospodarczej i zostaną wydzielone z kosztów całkowitych inwestycji zgodnie ze stosunkiem powierzchni niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą do całej powierzchni użytkowej budynku, przy czym powierzchnia niezwiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą nie może być mniejsza niż 60% całej powierzchni użytkowej budynku. Kosztami niekwalifikowanymi są koszty Beneficjenta - jednostki samorządu terytorialnego w tym: koszty przygotowania dokumentacji, inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji, koszty nadzoru i badań potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości.

Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci udzielenia dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm), z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w szczególności osobom fizycznym, jest możliwe w oparciu o art. 403 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska.

Gmina Miasto .... podpisze z odbiorcami końcowymi umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie. Odbiorcy końcowi otrzymają w formie pieniężnej dotację celową, o której mowa w art. 221 ustawy o finansach publicznych, po przedłożeniu faktur lub rachunków dokumentujących koszt inwestycji, wystawionych na odbiorców końcowych. Płatność za faktury i rachunki będzie dokonywana przez odbiorców końcowych na rzecz podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi związane z realizacją przedsięwzięcia.

W budżecie Wnioskodawcy środki na wypłatę dotacji celowej zaplanowane zostaną w klasyfikacji budżetowej wydatków w § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udzielona odbiorcom końcowym – osobom fizycznym, dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C, czy też przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu udzielonej odbiorcom końcowym osobom fizycznym, dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie, będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie wystawiał odbiorcom końcowym osobom fizycznym informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień zawartym w ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przy czym zgodnie z art. 21 ust. 36 zwolnienie to, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem, skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania, od tego, czy przyznane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz od przeznaczenia dotacji w przypadku jej otrzymania na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Definicję dotacji celowych zawiera art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. W przypadku realizacji zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

Z kolei finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 ust. 1-2 ustawy prawo ochrony środowiska), będące zadaniem własnym gmin, na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) tej ustawy może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawca przyzna odbiorcom końcowym - osobom fizycznym, dotacje celowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... Dotacja celowa wypłacona będzie z budżetu Wnioskodawcy, ze środków pozyskanych z WFOŚiGW ..... Reasumując, otrzymany przez odbiorców końcowych - osoby fizyczne przychód z tytułu dotacji celowej korzystać będzie z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie wystawiał odbiorcom końcowym - osobom fizycznym informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w celu realizacji zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody Wnioskodawca przystąpił do Programu ograniczenia niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Program), przyjętego Uchwałą nr .... Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 30 grudnia 2016 r. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2, 5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności polegających na:

 • likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpieniu przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ,
 • podłączeniu istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonaniu węzła cieplnego oraz wykonaniu lub modernizacji wewnętrznej instalacji co. i c.w.u.

Budżet Programu w ramach WFOŚiGW stanowi kwota 28 700 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) dla Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta. W budżecie Wnioskodawcy dotacja ze środków własnych WFOŚiGW zaplanowana będzie w klasyfikacji budżetowej dochodów w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Odbiorcami końcowymi będą osoby fizyczne, korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta –Wnioskodawcy. Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z czego 100% stanowią środki własne WFOŚiGW (wyłącznie środki krajowe). Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem są koszty odbiorcy końcowego. W przypadku, gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza koszty kwalifikowane dotyczą części nieobjętej prowadzeniem działalności gospodarczej i zostaną wydzielone z kosztów całkowitych inwestycji zgodnie ze stosunkiem powierzchni niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą do całej powierzchni użytkowej budynku, przy czym powierzchnia niezwiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą nie może być mniejsza niż 60% całej powierzchni użytkowej budynku. Kosztami niekwalifikowanymi są koszty Beneficjenta - jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postać udzielenia dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w szczególności osobom fizycznym, jest możliwe w oparciu o art. 403 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska.

Wnioskodawca podpisze z odbiorcami końcowymi umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie. Odbiorcy końcowi otrzymają w formie pieniężnej dotację celową, o której mowa w art. 221 ustawy o finansach publicznych, po przedłożeniu faktur lub rachunków dokumentujących koszt inwestycji, wystawionych na odbiorców końcowych. Płatność za faktury i rachunki będzie dokonywana przez odbiorców końcowych na rzecz podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi związane z realizacją przedsięwzięcia.

W budżecie Wnioskodawcy środki na wypłatę dotacji celowej zaplanowane zostaną w klasyfikacji budżetowej wydatków w § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazanie przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz odbiorców końcowych, będących osobami fizycznymi, na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w „Programie ograniczania niskiej emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, stanowić będzie dla nich przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. osób fizycznych, które skorzystają z Programu informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.