0113-KDIPT3.4011.112.2018.3.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 3 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.112.2018.1.MG, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 26 marca 2018 r. (data doręczenia 26 marca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym w dniu 3 kwietnia 2018 r., nadanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 Wnioskodawca (Gmina) ubiega się o dofinasowanie w ramach Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. W ramach programu planuje się wymianę siedemdziesięciu sześciu urządzeń grzewczych, na nowe ekologiczne (kotły gazowe - 74 sztuk oraz kotły na biomasę - 2 sztuki), spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzaniu Komisji (UE) 2015/1185. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020 Województwa .... oraz środki własne mieszkańców. W ramach inwestycji zakłada się wymianę siedemdziesięciu sześciu niskosprawnych urządzeń grzewczych w prywatnych gospodarstwach domowych. Możliwość wymiany kotła w ramach programu jest dobrowolna. Mieszkańcy nie są przymuszani do wymiany urządzenia grzewczego. Dotacji udziela się na podstawie wniosków założonych przez osoby zainteresowane likwidacją dotychczasowego źródła ciepła, a realizacja inwestycji będzie uzależniona od: przyznania dotacji przez IŻ RPO W.... 2014-2020, zrealizowania inwestycji, zgodnie z regulaminem i zawartą umową, przeprowadzeniu oceny energetycznej budynku, w którym ma nastąpić inwestycja, a w przypadku niespełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej mieszkaniec może uzyskać dotację dopiero po przeprowadzeniu modernizacji energetycznej budynku w okresie realizacji programu, w zakresie wynikającym z oceny.

Wnioskodawca zawrze umowy o przyznanie dotacji z kwalifikującymi się mieszkańcami, którzy zgodzą się na spełnienie warunków ujętych w opiniach energetycznych oraz zaakceptują proponowaną moc nowego urządzenia grzewczego. Inwestor (mieszkaniec) dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu nowego źródła ciepła oraz wyboru Dostawcy i Instalatora. Dotacji udziela się na podstawie umowy. Po zrealizowaniu inwestycji mieszkaniec przedkłada komplet dokumentów do Urzędu Gminy, tj. wniosek dotyczący rozliczenia dotacji, oryginały faktur VAT lub rachunków, które wskazują mieszkańca jako nabywcę, zawierający wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzający zakres oraz termin realizacji inwestycji, wykaz zakupionej aparatury, potwierdzony przez wystawcę faktury lub rachunku, protokół odbioru końcowego inwestycji zawierającego informację o jej wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa, protokół potwierdzający demontaż starego źródła ciepła lub jego trwałe odłączenie od przewodu kominowego lub formularz przyjęcia odpadu w punkcie zbierania odpadów, dokumenty techniczne określające parametry nowego źródła ciepła oraz spełnienie wymagań ekoprojektu, dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję, kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawy do budynku lub lokalu mieszkalnego, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności - także pisemne oświadczenie odpowiednio właściciela lub wszystkich współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.

Wysokość dotacji jest równa sumie kosztów kwalifikowanych, z tym że nie może przekroczyć następujących wartości: w zakresie dotyczących nowych urządzeń grzewczych:

 • 550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła do 10k W mocy (łącznie) wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku,
 • 500 zł/kW mocy nowego źródła ciepła dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku,
 • 450 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku,
 • 400 zł/kW mocy nowego źródła ciepła powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, i nie więcej niż 7 400 zł w przypadku budynku jednorodzinnego. W zakresie dotyczącym instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła 4 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie poniesionych przez mieszkańców i udziela się jej przelewem na konto bankowe wskazane przez mieszkańców, po poprawnym zweryfikowaniu złożonych przez nich dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi pięć lat od daty rozliczenia projektu. Zakupione urządzenie grzewcze stanowi własność mieszkańców biorących udział w projekcie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach tego działania podjął stosowaną uchwałę, na podstawie, której mieszkańcy otrzymają dofinansowanie. Jest to Uchwała .... Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektów „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie ..... (paliwo gazowe lub biomasa)” oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie .... (paliwa stałe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014 – 2020”. Dotacje, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji celowych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). Środki pieniężne składające się na udzielaną przez Gminę dotację mieszkańcom w całości pochodzą z dofinansowania udzielonego przez IŻ RPO W... w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Dotacja sukcesywnie będzie przekazywana na wydzielone do tego celu konto gminne, z którego trafi finalnie do końcowego odbiorcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota otrzymanej dotacji przez mieszkańców, z którymi Wnioskodawca podpisze umowy i którzy spełnią warunki regulaminu konkursu i umowy, będzie stanowić dochód, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, dotacja dla mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych za zakupione urządzenia grzewcze, stanowiące ich własność. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dotacja ta w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zwolniona od podatku dochodowego. W związku z tym, Gmina nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wnioskodawca (Gmina) ubiega się o dofinasowanie w ramach Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. W ramach programu planuje się wymianę siedemdziesięciu sześciu urządzeń grzewczych, na nowe ekologiczne (kotły gazowe - 74 sztuk oraz kotły na biomasę - 2 sztuki), spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020 oraz środki własne mieszkańców. Wnioskodawca zawrze umowy o przyznanie dotacji z kwalifikującymi się mieszkańcami, którzy zgodzą się na spełnienie warunków ujętych w opiniach energetycznych oraz zaakceptują proponowaną moc nowego urządzenia grzewczego. Dotacji udziela się na podstawie umowy. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie poniesionych przez mieszkańców i udziela się jej przelewem na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po poprawnym zweryfikowaniu złożonych przez nich dokumentów. Wnioskodawca wskazał, że w ramach tego działania Wnioskodawca podjął stosowaną uchwałę, na podstawie, której mieszkańcy otrzymają dofinansowanie. Jest to Uchwała nr .... Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektów „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie (paliwo gazowe lub biomasa)” oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie (paliwa stałe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”. Dotacje, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji celowych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Środki pieniężne składające się na udzielaną przez Gminę dotację mieszkańcom w całości pochodzą z dofinansowania udzielonego przez IŻ RPO W.... w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Dotacja sukcesywnie będzie przekazywana na wydzielone do tego celu konto gminne, z którego trafi finalnie do końcowego odbiorcy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem, podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że dotacje, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji celowych w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do zwolnienia przedmiotowych dotacji z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacane przez Gminę, jednostkę samorządu terytorialnego - dotacje, pochodzące z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ...., na rzecz mieszkańców, z którymi Gmina podpisze umowy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, stanowić będą dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy otrzymają dotację, informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.

Ponadto dodać należy, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.