0113-KDIPT2-2.4011.188.2018.2.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 21 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.188.2018.1.MP, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie zostało wysłane w dniu 21 maja 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 maja 2018 r.). W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 4 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ... realizuje dwa projekty współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014 - 2020. Pierwszy z nich pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (biomasa i paliwa gazowe)” uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2014 - 2020 (RPO ...). Na mocy Uchwały Zarządu Województwa ... projekt nr .../17, został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 710 242 zł 72 gr. W ramach zakresu rzeczowego przewiduje się wymianę: 62 szt. kotłów nowej generacji spalające paliwo gazowe, 15 szt. nowoczesnych kotłów na biomasę (odnawialne źródła energii) oraz modernizację starych instalacji w ilości 77, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Drugi projekt pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (paliwa stałe)” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2014 - 2020 (RPO ...). Na mocy Uchwały Zarządu Województwa ... projekt nr .../17, został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 920 894 zł 98 gr. W ramach zakresu rzeczowego przewiduje się wymianę: 99 szt. kotłów nowej generacji, 4 szt. pomp ciepła oraz modernizację starych instalacji w ilości 103, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

W przypadku obu projektów beneficjentami projektu będą mieszkańcy Gminy ... oraz osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy ... budynki mieszkalne dla których jedyną funkcją jest zamieszkiwanie przez osoby fizyczne i w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W obu projektach wsparcie następuje poprzez udzielenie właścicielom budynków mieszkalnych dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków.

Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

 1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku udzielana jest na pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania i wynosi:
  1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
  4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
 2. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 3. Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego dla budynku jednorodzinnego 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni, ale nie więcej niż do 1 070 zł (jednego tysiąca siedemdziesięciu) w przypadku pieca gazowego i do 800 zł (ośmiuset) w przypadku pieca na paliwo stałe.
 4. Ostateczna wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie bezpłatnej oceny energetycznej.
 5. Ostateczna wysokość przekazanej Dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz przeprowadzonej kontroli bezpośrednio po realizacji inwestycji.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał:

Dotacje o których mowa we wniosku nie są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. Realizowany program pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (biomasa i paliwa gazowe)” jest współfinansowany ze środków europejskich o jakich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.

Realizowany program pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (paliwa stałe)” jest współfinansowany ze środków europejskich o jakich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.

Wypłacone przez Wnioskodawcę dotacje stanowiły będą wyłącznie świadczenie pieniężne, które zostaną wypłacone bezpośrednio uczestnikom projektu jako zwrot uprzednio poniesionych przez tych uczestników wydatków. Dotacje wypłacane w ramach ww. programów uczestnikom projektu, będą stanowiły świadczenie nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Gmina ... przekazując osobom fizycznym dotację w ramach programów „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (biomasa i paliwa gazowe)” oraz „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (paliwa stałe)” na częściową refundację kosztów wymiany wyeksploatowanych pieców oraz montaż nowej instalacji, zobowiązana będzie, jako Płatnik pobrać i odprowadzić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w oparciu o przedstawiony we wniosku opis wyraża stanowisko, że beneficjent projektu, tj. mieszkaniec Gminy ... lub osoba posiadająca na terenie Gminy ... budynek mieszkalny i biorąca udział w projektach polegających na wymianie pieców oraz modernizacji instalacji korzystał będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym, w zakresie środków uzyskiwanych w formie dotacji. Podstawą prawną zwolnienia będzie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.. poz. 200), który stanowi, że wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

Wnioskodawca w oparciu o uzupełniony opis stoi na stanowisku, że Wnioskodawca/Gmina ... realizując programy „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (biomasa i paliwa gazowe)” oraz „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie ... (paliwa stałe)”, nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika podatku dochodowego w zakresie obowiązku pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, beneficjenci, tj. mieszkańcy otrzymujący dotację, korzystać będą ze zwolnienia w podatku dochodowym, w zakresie środków uzyskiwanych w formie dotacji, o jakiej mowa art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200).

Wobec powyższego nie zajdą okoliczności opisane w Rozdziale 7 „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina będąca Wnioskodawcą ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Program po nazwą „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (biomasa i paliwa gazowe)”, uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2014 - 2020 (RPO...). Na mocy Uchwały Zarządu Województwa ... projekt nr .../17, został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 710 242 zł 72 gr. Realizowany program pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (biomasa i paliwa gazowe)” jest współfinansowany ze środków europejskich, o jakich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.

Drugi program pod nazwą „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (paliwa stałe)”, uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2014 - 2020 (RPO...). Na mocy Uchwały Zarządu Województwa ... projekt nr .../17, został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 920 894 zł 98 gr. Realizowany program pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (paliwa stałe)” jest współfinansowany ze środków europejskich, o jakich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.

Wnioskodawca wskazał, że dotacje, o których mowa we wniosku nie są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku obu projektów beneficjentami projektu będą mieszkańcy Gminy oraz osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy budynki mieszkalne dla których jedyną funkcją jest zamieszkiwanie przez osoby fizyczne i w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W obu projektach wsparcie następuje poprzez udzielenie właścicielom budynków mieszkalnych dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków. Forma dofinansowania poszczególnych inwestycji to: dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku udzielana na pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania; dofinansowanie do instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego dla budynku jednorodzinnego.

Stosownie do wskazanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948).

Podkreślić jednak należy, że powyższym zwolnieniem objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Przykładem uczestnika jest np. osoba biorąca udział w szkoleniu współfinansowanym ze środków europejskich. To ona jest bowiem ostatecznym odbiorcą pomocy. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Zatem, przedmiotowe zwolnienie określone w powołanym przepisie ma zastosowanie tylko w odniesieniu do uczestnika projektu, czyli podmiotu, któremu ta pomoc jest dedykowana i który bezpośrednio realizuje cel projektu. Natomiast, zwolnienie nie ma zastosowania do osób które korzystają z wypłaconego przez inny podmiot, np. dofinansowania na częściową refundację kosztów wymiany wyeksploatowanych pieców oraz montaż nowej instalacji systemu ogrzewania.

Ponadto należy wskazać, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przy czym, w myśl art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem, podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że dotacje, o których mowa we wniosku nie są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym należy również wskazać, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do zwolnienia przedmiotowych dotacji z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazywane przez Wnioskodawcę/Gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, dotacje (dofinansowanie) w ramach programu „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (biomasa i paliwa gazowe)” oraz programu „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (paliwa stałe)”, na rzecz mieszkańców, z którymi Gmina podpisze umowy na częściową refundację kosztów wymiany wyeksploatowanych pieców oraz na montaż nowej instalacji systemu ogrzewania, stanowić będą dla tych osób, przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, nie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ to zwolnienie przedmiotowe, ma zastosowanie tylko u uczestnika projektu, czyli podmiotu któremu pomoc jest dedykowana i który bezpośrednio realizuje cel projektu. Ponadto, wskazany przychód, nie będzie również podlegał zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, ponieważ przyjmując za Wnioskodawcą przekazywane dotacje nie są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, będzie ciążył z powyższego tytułu obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy otrzymają dotację, informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ, dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest, bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku opis jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym (opisie zdarzenia przyszłego) przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku (wnioskodawcy) ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), jest więc sam przepis prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi/zwolnienia przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni łub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.