0113-KDIPT2-1.4011.348.2018.1.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie uzyskanego w 2018 r. wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 13 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania uzyskanego w 2018 r. wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.238.2018.1.DJD, Nr 0113-KDIPT1-1.4012.351.2018.1.MH, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 maja 2018 r. (data doręczenia 28 maja 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), nadanym w dniu 1 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, od 2013 r. prowadzi wspólnie z drugą osobą fizyczną szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych, tj. Licea Ogólnokształcące dla młodzieży. W ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez poszczególne samorządy, w których znajdują się siedziby szkół, Wnioskodawca i druga osoba wpisani są jako osoby fizyczne, bowiem zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty tylko „osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek”. Oznacza to, że zakładać i prowadzić placówki oświatowe nie mogą spółki osobowe, np. cywilne, jawne (przepisy prawa nie zezwalają na ich wpisanie do ewidencji placówek niepublicznych).

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prowadzenie szkoły nie wymaga rejestracji w CEIDG. Niemniej z uwagi na wspólne prowadzenie szkoły przez dwie osoby fizyczne Wnioskodawca i druga osoba fizyczna utworzyli i zarejestrowali w CEIDG Spółkę cywilną m.in. celem zawierania umów, odprowadzania należnych podatków oraz składek do ZUS. Wyłączną działalnością Spółki cywilnej jest działalność edukacyjna (kod PKD 85.60 – działalność wspomagająca edukację).

W związku z prowadzeniem szkół Wnioskodawca otrzymuje z budżetu poszczególnych samorządów dotacje udzielane na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, a od 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W myśl ust. 1 powołanego artykułu, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3 - 6 i 10 ustawy Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.

Dotacje, które otrzymuje Wnioskodawca (jako osoba fizyczna, a nie spółka cywilna) ma obowiązek wykorzystać na wydatki bieżące szkół, określone w przepisach ww. ustaw, m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń dla szkoły.

Oprócz dotacji, działalność szkół jest finansowana z wpłat czesnego (przez uczniów lub rodziców). Ewidencja działalności gospodarczych jest prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (przez biuro podatkowe). Wydatki sfinansowane z dotacji udzielonej z budżetów samorządów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (nie mają wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku). Tylko przychody z tytułu czesnego oraz wydatki i koszty, które zostały sfinansowane ze środków własnych są podstawą do ustalenia należnego podatku. Spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na posiadane przez Wnioskodawcę kwalifikacje nauczyciela, pobiera On z dotacji wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami oraz za pełnienie zadań dyrektora szkoły. Przy czym żadne przepisy w Prawie oświatowym (również nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) nie wskazują w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów osoba prowadząca placówkę oświatową powinna pobierać należne wynagrodzenie za pełnienie zadań dyrektora lub nauczania w tej placówce. Pomimo, że nie jest to wynagrodzenie ze stosunku pracy lub przepisów cywilnoprawnych, aby udokumentować wysokość pobranego wynagrodzenia (wyłącznie dla celów rozliczania dotacji) sporządzono umowę zlecenia, na podstawie której Spółka cywilna zleciła Wnioskodawcy w latach 2014–2017 prowadzenie zajęć lub pełnienie zadań dyrektora. Natomiast od 2018 r. wynagrodzenie jest dokumentowane wyłącznie notą księgową i dowodem zapłaty (bez żadnych umów). Wynagrodzenie jest finansowane wyłącznie z dotacji, którą otrzymuje Wnioskodawca jako osoba prowadząca placówkę oświatową. Od otrzymywanego wynagrodzenia (przychodu) pobierany był podatek dochodowy.

W piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że posiada 70% udziałów w Spółce cywilnej. Przychody Spółki opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem liniowym. Z czesnego są finansowane wydatki niekwalifikowane z dotacji takie jak: reklama, paliwo, koszty utrzymania samochodu, zakup środków trwałych i wyposażenia niezwiązanych bezpośrednio z procesem kształcenia. Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej, przy czym z uwagi na obowiązujący od stycznia 2018 r. limit wynagrodzenia wszystkich osób pracujących na rzecz szkół – z dotacji można rozliczyć miesięcznie wynagrodzenie do kwoty 8 000 zł brutto, zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dlatego w przyszłości może zaistnieć sytuacja, że w przypadku wynagrodzenia pracownika przekraczającego w danym miesiącu powyższy limit, kwota powyżej 8 000 zł zostanie wypłacona z czesnego (np. premia, nagroda).

Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do 2017 r. stanowiły przychody z działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy, w tym umowa zlecenie. Od 2018 r. zaliczane są jako pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód (wynagrodzenie) uzyskiwane z dotacji w latach 2014–2016 osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne szkoły było wolne od podatku dochodowego?
 2. W jaki sposób opodatkować w 2018 r. wynagrodzenie osoby fizycznej (będącej wspólnikiem Spółki cywilnej) sfinansowane z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły?
 3. Czy przychód Spółki cywilnej otrzymany jako wynagrodzenie osoby fizycznej (będącej jednocześnie jej wspólnikiem) za pełnienie zadań dyrektora szkoły lub nauczyciela tej szkoły będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy VAT?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 – dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania Nr 1– dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie pytania Nr 3 – dotyczącego podatku od towarów i usług, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę, będącej jednocześnie dyrektorem tej placówki lub prowadzącym zajęcia, sfinansowane z dotacji otrzymanej z urzędu gminy, stanowi przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wszedł w życie od 1 stycznia 2017 r., „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona (...) na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność”.

W związku z powyższym, pobierane z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły wynagrodzenie Wnioskodawcy, będącego jednocześnie organem prowadzącym dla tej szkoły, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że przychody z prowadzenia przez Wnioskodawcę niepublicznej szkoły w części dotyczącej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, które sfinansowane jest dotacją, stanowią przychody ze źródła działalność gospodarcza, które podlegają połączeniu z przychodami z tego samego źródła przychodów, tj. z pozostałymi przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej.

Reasumując, wynagrodzenie pochodzące z dotacji, wypłacane Wnioskodawcy pełniącemu funkcję dyrektora szkoły niepublicznej, stanowiące przychód z działalności gospodarczej, należy zsumować z pozostałymi przychodami osiąganymi z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę formą opodatkowania, tj. 19% podatkiem liniowym. Przychody z ww. wynagrodzenia należy ująć w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 (pozostałe przychody). Zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczyć od całości zsumowanych dochodów z działalności gospodarczej za poszczególne okresy rozliczeniowe. Jednocześnie rozliczenia za rok podatkowy 2018 należy dokonać na formularzu PIT-36L.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej została zawarta w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie zaś do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi ona mieć charakter zarobkowy. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań o charakterze incydentalnym i sporadycznym.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznej szkoły, placówki, zespołu szkół lub przedszkola, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność polegająca na prowadzeniu niepublicznej szkoły, placówki, zespołu szkół lub przedszkola ma charakter odpłatnego świadczenia usług, a zatem jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Ponadto ma ona charakter zorganizowany, ponieważ prowadzenie powyższych placówek edukacyjnych wymaga od prowadzącego lub jego pracowników posiadania określonego wykształcenia, uprawnień i zezwoleń właściwych organów. Wreszcie działalność taka jest prowadzona w sposób ciągły, gdyż jest prowadzona stale, nie ma charakteru okazjonalnego. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że w świetle definicji działalności gospodarczej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prowadzące niepubliczne szkoły, placówki, zespoły szkół lub przedszkola należałoby zaliczyć do grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z prowadzenia przez osobę fizyczną niepublicznej szkoły, placówki, zespołu szkół lub przedszkola stanowią przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast z treści art. 218 tej ustawy wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U 2017 r., poz. 2203), niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei w myśl art. 32 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–6 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.

Zatem, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przyznane osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne szkoły na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, oraz przepisów ustawy o finansowaniu zadań publicznych – przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Stwierdzić zatem należy, że środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę, zespół szkół lub przedszkole, pełniącej jednocześnie funkcję dyrektora, co do zasady, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie należy wskazać, że na mocy art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010) z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz dodany został ust. 36 w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. – wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z kolei, w myśl art. 21 ust. 36 tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych została objęta ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę, zespół szkół lub przedszkole, pełniącej jednocześnie funkcję dyrektora, sfinansowane w 2018 r. dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z informacji przedstawionych w opisie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi wspólnie z drugą osobą fizyczną niepubliczne szkoły licealne o uprawnieniach szkół publicznych. Z uwagi na wspólne prowadzenie szkoły Wnioskodawca i druga osoba fizyczna w 2013 r. utworzyli i zarejestrowali Spółkę cywilną, której wyłącznym zakresem jest działalność edukacyjna. Wnioskodawca posiada 70% udziałów w Spółce cywilnej. Ewidencja działalności gospodarczej jest prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów , a przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem liniowym.

Na realizację zadań szkół Wnioskodawca otrzymuje z budżetów poszczególnych samorządów dotacje, udzielane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a od 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje te Wnioskodawca ma obowiązek wykorzystać na wydatki bieżące szkół, określone w przepisach ww. ustaw, m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń dla szkoły. Oprócz dotacji, działalność szkół jest finansowana z wpłat czesnego, z którego finansowane są wydatki niekwalifikowane z dotacji, niezwiązane bezpośrednio z procesem kształcenia. Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej. Wnioskodawca posiada kwalifikacje nauczyciela, w związku z tym pobiera On z dotacji wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami oraz za pełnienie zadań dyrektora szkoły. Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawca od 2018 r. zalicza do pozostałych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, że wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane w 2018 r. z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkołę, finansowane ze środków dotacji oświatowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu. Wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane w 2018 r. z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawca ustalając dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest doliczyć uzyskane w 2018 r. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do pozostałych przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki cywilnej i uzyskane dochody opodatkować 19% podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z prowadzonej działalności gospodarczej na formularzu PIT-36L, zgodnie z art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodać ponadto należy, że stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Końcowo wskazać należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, gdyż w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych prowadzonego na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ odniósł się w niniejszej interpretacji do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mających zastosowanie w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym w kontekście postawionego pytania oraz w odniesieniu do stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy nie zaś drugiego wspólnika Spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.