0113-KDIPT2-1.4011.241.2018.2.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego dofinansowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 czerwca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.241.2018.1.RK, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 czerwca 2018 r. (data doręczenia 19 czerwca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwca 2018 r.), nadanym w dniu 25 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2001 r. jako osoba fizyczna, między innymi w zakresie edukacji i szkoleń (PKD 85.59.A) W szczególności zakres działalności związany jest z prowadzeniem kursów językowych dla dzieci i dorosłych oraz innych szkoleń ogólnorozwojowych dla osób dorosłych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca prowadzi szkolenia osobiście, jak również zatrudnia kadrę trenerską/lektorską na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W ramach ww. działalności Wnioskodawca posiada Akredytację Kuratorium Oświaty na realizowane kursy dla dorosłych, wpis do Rejestru Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Urząd Miasta ..., wpis do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy ..., posiada status akredytowanego centrum egzaminacyjnego ... w zakresie organizacji międzynarodowych egzaminów językowych, oraz prowadzi kursy i szkolenia w oparciu o znak jakości ..... Jednocześnie od 2006 r., Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej realizuje, jako Beneficjent, projekty współfinansowane przez UE i z budżetu państwa w ramach EFS. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, a zapisy księgowe dokonywane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem VAT.

Na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy (zwanym dalej: Instytucją Pośredniczącą lub IP), Wnioskodawca realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI: Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego dla działania: 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem głównym projektu było nabycie przez 140 uczestników kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego (70 os.) lub pracownika magazynowego (70 os.) oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym (140 os.), poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych i językowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje. Uczestnikiem projektu zgodnie z założeniami Programowymi RPO dla działania 11.03, mogły być osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. ..., pełnoletnie, zatrudnione lub bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, pragnęły zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu brali udział w projekcie bezpłatnie. Okres realizacji projektu: 1 października 2016 r. do 31 marca 2018 r. zawierał ramy czasowe, w jakich wydatki projektu, zgodnie z zatwierdzonym przez IP szczegółowym budżetem projektu, mogły zostać uznane za kwalifikowane, tym samym mogły zostać zrefundowane ze środków dotacji.

W celu realizacji ww. projektu, Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie projektu pn. „...” Nr ... z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne dot. kwalifikowalności), w celu ewidencji wydatków projektu, Wnioskodawca/Beneficjent prowadzi wyodrębnioną podatkową księgę przychodów i rozchodów na jego potrzeby.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie przedmiotowego projektu odbywało się:

 1. ze środków europejskich (co stanowiło nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych) - wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 2. budżetu państwa - dotacji celowej (5% kosztów kwalifikowanych) - wypłacanych z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej (WUP),
 3. dodatkowo 10% budżetowych stanowiło wkład własny wnoszony przez Beneficjenta.

Dyspozycja wypłaty dotacji ze strony Instytucji Pośredniczącej (IP) dokonywana była na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi projektu. Kwota dotacji wypłacana była w formie transz, których wartość wynikała z zatwierdzonego przez IP harmonogramu płatności. Beneficjent zobowiązany był co najmniej raz na 3 miesiące złożyć wniosek o płatność, w którym przedstawione były wszystkie wydatki rozliczające otrzymaną część dotacji. W momencie rozliczenia co najmniej 70% otrzymanej transzy dotacji, Beneficjent mógł wnioskować o kolejną transzę dotacji, zgodnie z harmonogramem płatności. Powyższa procedura odbywała się aż do zakończenia realizacji projektu.

W ramach przedmiotowego projektu, wydatki sklasyfikowane były w formie budżetu zadaniowego, który zawierał następujące koszty:

 • koszty bezpośrednie - koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które były bezpośrednio związane z zadaniami merytorycznymi (tj. koszty sal szkoleniowych, wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenia, koszt cateringu dla uczestników na zajęcia, koszt materiałów szkoleniowych, koszt przystąpienia uczestników do egzaminów itd.). Pełny katalog kosztów bezpośrednich określały „Wytyczne dot. kwalifikowalności. Szczegółowy wykaz kosztów bezpośrednich zawierał budżet projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie projektu.
 • koszty pośrednie - tzw. koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez Beneficjenta, których katalog również był określony w Wytycznych dot. kwalifikowalności. Były to np. koszty personelu do obsługi biura projektu, koszty bankowe, koszty na promocję i reklamę, koszty materiałów biurowych, itd. Koszty pośrednie rozliczane były ryczałtowo w oparciu o limity wskazane w Wytycznych dot. kwalifikowalności.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie koszty pośrednie w projekcie były rozliczane ryczałtowo do 20% kosztów bezpośrednich przedstawianych do rozliczenia. Uzgodniony limit procentowy był wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i był podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem były traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności nie ma obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu. Po wyliczeniu kwoty 20% z kwoty wydatków bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana była z rachunku bankowego projektu na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie noty księgowej, stanowiąc środki własne Beneficjenta, jako pochodzące bezpośrednio z dotacji.

W ramach realizacji projektu, Beneficjent projektu, jako osoba fizyczna, realizował osobiście niektóre zadania, które zgodnie z budżetem projektu, znajdowały się w katalogu kosztów bezpośrednich. Były to w szczególności: prowadzenie zajęć szkoleniowych dla uczestników projektu (kurs magazyniera), oraz Egzaminator międzynarodowych egzaminów językowych ETS. Wszystkie ww. zadania wykonywane były zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności, a na ich realizację Beneficjent otrzymał pisemną zgodę Instytucji Pośredniczącej. Wydatek ten rozliczany był na podstawie noty księgowej, poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego projektu na rachunek firmowy Beneficjenta. Stawka wynagrodzenia Beneficjenta z tytułu realizacji ww. zadań wynikała z zatwierdzonego przez IP budżetu projektu. Środki stanowiły środki własne Beneficjenta pochodzące bezpośrednio z dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy kwota dotacji przysługującej Wnioskodawcy-Beneficjentowi - będącemu stroną umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), którego budżet w całości pochodził ze środków europejskich (wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz z budżetu państwa - w postaci:

 1. dotacji stanowiącej koszty pośrednie projektu,
 2. dotacji wynikającej z wykonywanych osobiście przez Wnioskodawcę zadań merytorycznych znajdujących się w katalogu kosztów bezpośrednich projektu,

stanowiące środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca realizował projekt RPO współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w którym udzielał wsparcia szkoleniowego dla mieszkańców województwa ... (osoby pracujące, bezrobotne, nieaktywne zawodowo).

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami państwa jako dotacje. Wnioskodawca jest Beneficjentem środków otrzymanych na realizację projektu w ramach RPO finansowanego ze środków UE z budżetu państwa i uważa, że kwota stanowiąca różnicę wynikającą z mniejszego poniesienia kosztów pośrednich, niż kwota wyliczona ryczałtem (20% kosztów bezpośrednich), stanowi przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Cała kwota otrzymanej dotacji jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma zatem znaczenia wysokość poniesionych wydatków na realizację projektu, dlatego też nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi, niż kwota otrzymanej dotacji i stanowiąca dla Wnioskodawcy środki własne, jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że przychód, stanowiący środki własne Wnioskodawcy - Beneficjenta z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 2020, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cyt: „zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego) oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 (cytat: „wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców), stanowi przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b), na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c) i d) i pkt 6 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 549), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, jedną z grup wydatków budżetu państwa stanowią wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa.

Jednocześnie na podstawie art. 186 cyt. ustawy wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych wskazuje na płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa. Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

W myśl art. 21 ust. 36 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Natomiast, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W stanie faktycznym wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji i szkoleń. W ramach działalności gospodarczej realizuje projekt szkoleniowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI: Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego dla działania: 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych. W realizowanym projekcie posiada status Beneficjenta udzielonej pomocy. Na realizację projektu, instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie przedmiotowego projektu odbywa się ze środków europejskich (co stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych) i budżetu państwa - dotacji celowej (5% kosztów kwalifikowanych), natomiast 10% stanowi wkład własny wnoszony przez Beneficjenta. Transze dofinansowania przedmiotowego projektu otrzymywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz przytoczone przepisy prawne należy wskazać, że środki, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy. Wobec powyższego cała kwota otrzymanej dotacji jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi, niż kwota otrzymanej dotacji.

Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.