0112-KDIL3-1.4011.328.2018.2.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem mieszkańcom gminy dofinansowania na zakup zbiornika na deszczówkę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 30 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.328.2018.1.AMN na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 sierpnia 2018 r., a w dniu 30 sierpnia 2018 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Rada Gminy L w dniu X maja 2018 r. przyjęła Uchwałę nr Y w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy L na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej – (...). Podstawa prawna podjętej uchwały to:

 • art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.),
 • art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077),
 • art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).

W ramach realizowanego zadania osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy L, w rejonie budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Z, mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na pokrycie kosztów zakupu zbiornika na deszczówkę. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te osoby które przedłożą opinię hydrogeologiczną z której wynika, iż budowa zbiornika przeciwpowodziowego przyczyniła się do wyschnięcia studni na terenie ich nieruchomości.

Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi do 400 zł jednak nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja w całości pochodzi i wypłacana jest z budżetu Gminy L.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że dotacja udzielana będzie osobom fizycznym (podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku) na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018, poz. 799, z późn. zm.) jako dotacja celowa na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dotacja udzielona osobie fizycznej - właścicielowi nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy L, na realizację zadania polegającego na zakupie zbiornika na deszczówkę podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek wystawiania informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) istnieje zasada opodatkowania wszelkiego rodzaju dochodów. W ustawie tej zostały zawarte wyjątki od ogólnej zasady. Art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Powyższe oznacza, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania, tj. podmiotu wypłacającego dotację, a zarazem ustalenia czy przyznawana dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Podstawą prawną przekazywanej przez Gminę L dotacji jest art. 403 ust. 4 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), który mówi: „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych”, w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyżej powołane przepisy prawa oraz rodzaj i źródło finansowania Gmina L stoi na stanowisku, iż dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jest wypłacana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wobec czego ma zastosowanie zapis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.). Tym samym Gmina nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Natomiast na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie zaś do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z kolei, w myśl art. 21 ust. 36 cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Wobec powyższego, skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być:

 • uzyskane z budżetu państwa lub, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz
 • nie stanowić dotacji określonej w art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane z powyższych źródeł dofinansowanie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 oraz pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej oraz zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 9 pkt 2 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

W myśl art. 14 pkt 3 cytowanej ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Zaznaczyć należy, że budżet jednostki samorządu terytorialnego to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 (art. 221 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 221 ust. 4 cytowanej ustawy, tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Ze wskazanych powyżej regulacji wynika, że jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym sektor finansów publicznych, którego zasady funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej określa ustawa o finansach publicznych. Określa ona także zasady uchwalania i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącego plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Ponadto, w ustawie tej określone są zasady udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele związane z realizacją zadań jej jednostki, tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o finansach publicznych następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki.

Zatem, dotacja celowa udzielona przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a w szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

W myśl art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Stosownie do art. 403 ust. 3 cytowanej ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

Przepis art. 403 ust. 4 ww. ustawy Prawo o ochronie środowiska stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Z kolei na podstawie ust. 5 art. 403 ww. ustawy, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Ponadto w myśl art. 403 ust. 6 cytowanej ustawy, udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku wskazano, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej - mała retencja. Podstawą prawną podjętej uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dotacja udzielana będzie osobom fizycznym (podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku) na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018, poz. 799, z późn. zm.), jako dotacja celowa na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

W ramach realizowanego zadania osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, po spełnieniu określonych warunków, mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na pokrycie kosztów zakupu zbiornika na deszczówkę.

Dotacja w całości pochodzi i wypłacana jest z budżetu Gminy.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego jak i powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro dotacja celowa udzielona osobie fizycznej - właścicielowi nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy, na realizację zadania polegającego na zakupie zbiornika na deszczówkę, jest finansowana z budżetu Gminy i stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, to korzysta ona ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dotacja ta nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.