0112-KDIL3-1.4011.148.2018.1.AGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła – jest prawidłowe,
 • w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, postanowiono o zainicjowaniu projektu mającego na celu udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła – starych kotłów bezklasowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy. Przedmiotowy projekt polegać będzie na dofinansowaniu inwestycji z zakresu wymiany źródeł zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne źródła: piece gazowe, kotły/piece na paliwa stałe, tj.: węgiel kamienny, ekogroszek, pellet, charakteryzujące się parametrami dla kotłów 5 klasy wg europejskiej normy GN 303-5:2012, nieposiadających dodatkowego rusztu. Dotacji podlegać będzie wyłącznie zakup nowego kotła/pieca i jego montaż.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy.

Właściciel nieruchomości (użytkujący nieruchomość), w celu wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie, zobowiązany będzie do złożenia wniosku o udzielenie dotacji w Urzędzie. Po weryfikacji wniosku oraz przeprowadzeniu oględzin, zawierana będzie umowa pomiędzy Wnioskodawcą a dotującym. Określać ona będzie opis zadania, termin wykonania zadania, wysokość dotacji oraz tryb płatności. Dotacje udzielane będą w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez niego wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. fakturami/rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty, dokumentu utylizacji starego kotła/pieca. Przyznanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego nowego kotła c.o. lub pieca przeprowadzonych prze komisję.

Wysokość dotacji stanowić będzie:

 • w przypadku kotła na węgiel kamienny, ekogroszek – 40% kosztów zakupu i montażu, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł,
 • w przypadku kotła na pellet oraz pieca gazowego – 50% kosztów zakupu i montażu, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

Przedmiotowe dotacje udzielane będą w oparciu o regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. W uchwale tej podstawę prawną stanowić będą art. 221 ust. 1, ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną wód planuje się również uruchomienie projektu mającego na celu udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy.

Właściciel nieruchomości użytkujący nieruchomość, w celu wzięcia udziału w niniejszym projekcie, zobowiązany będzie do złożenia wniosku o udzielenie dotacji w Urzędzie. Po weryfikacji wniosku oraz przeprowadzeniu oględzin, zawierana będzie umowa pomiędzy Wnioskodawcą a dotującym. Określać ona będzie opis zadania, termin wykonania zadania, wysokość dotacji oraz tryb płatności. Dotacje udzielane będą w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez niego wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, m.in.: fakturami/rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty. Przyznanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin instalacji przeprowadzonych przez komisję. Wysokość dotacji stanowić będzie 50% kosztów zakupu i montażu instalacji, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Dotacje udzielane będą w oparciu o regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej . W uchwale tej podstawę prawną stanowić będzie art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Uchwały zatwierdzające oba regulaminy będą dopiero podjęte.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość dotacji celowej udzielonej osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła – starych kotłów bezklasowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych, jak również na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków będzie stanowić przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążyć będzie obowiązek wystawienia PIT-8C, czy też przychód powyższych korzyści będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 403 ust. 2, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną wód i powietrza.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powyższym zakresie może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów – niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio Rada Gminy w drodze uchwały.

Inwestycje realizowane będą przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne, a środki finansowe pochodzić będą z budżetu Gminy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wobec czego nie ma podstaw do wystawienia osobom fizycznym informacji PIT-8C, a tym samym osoby te nie będą zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika:
 • w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła – jest prawidłowe,
 • w związku z udzieleniem dotacji celowej osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 powoływanej ustawy).

Zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje m.in.:

 • przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2),
 • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ww. ustawy, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. 403 ust. 5 ww. ustawy zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 403 ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, będzie udzielał dotacji celowych osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła – starych kotłów bezklasowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy. Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy. Dotacje udzielane będą w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez niego wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Przedmiotowe dotacje udzielane będą w oparciu o regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. W uchwale tej podstawę prawną stanowić będą art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W kolei w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną wód planuje się również uruchomienie projektu mającego na celu udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy. Dotacje udzielane będą w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez niego wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Dotacje udzielane będą w oparciu o regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. W uchwale tej podstawę prawną stanowić będzie art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wartość dotacji celowej udzielonej przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego - osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła – starych kotłów bezklasowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych, jak również na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowić będzie dla tych osób przychód z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.