0111-KDIB1-1.4010.155.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Organu 26 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o. – dalej również jako: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w dniu 30 września 2011 r. Jest spółką komunalną, której 100% udziałów jest własnością Powiatu, powołaną zgodnie z aktem założycielskim do prowadzenia działalności umożliwiającej Powiatowi zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań Powiatu związanych z edukacją publiczną, kulturą i kulturą fizyczną. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z KRS, są: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; pozostałe sprzątanie; działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów; działalność obiektów kulturalnych; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; działalność obiektów sportowych; działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Podstawą działalności jest PKD 68.20.Z, 82.30.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z.

Spółka z o.o. jest właścicielem kompleksu oświatowego (dalej: „Kompleks”). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej budynek wynajmowany jest na podstawie umowy najmu Powiatowemu Centrum oraz Zespołowi Szkół z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności oświatowej oraz dla umieszczenia w nim siedziby ww. szkół.

W dniach wolnych i po godzinach zajęć lekcyjnych szkół, Spółka prowadzi wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie budynku. Do tego celu, wykorzystywana jest sala audytoryjna, na której odbywają się organizowane przez Spółkę koncerty, widowiska teatralne i muzyczne oraz projekcje filmowe. Spółka nie jest jednostką instytucją kultury w rozumieniu art. 8 i 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin 2018 (...). Zadanie według pkt 2 Programu Operacyjnego dotyczy współfinansowania zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przedmiotem zadania jest wymiana foteli w sali Kina pozwalająca na adaptację sali audytoryjnej na obiekt kinowy. Obecnie kino funkcjonuje z wykorzystaniem widowni sali audytoryjnej, która nie była przygotowana do funkcji kinowych, co zdecydowanie ogranicza perspektywy rozwoju kina. W ramach kosztów zadania planuje się następujące działania: dostawę i montaż 290 foteli posiadających normy i atesty, dostosowanie konstrukcji stopni do wymiarów nowych foteli poprzez zastosowanie suchej zabudowy, wykonanie oświetlenia stopni.

Dotacja ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (dalej: „PISF”) wynosi 100.000,00 zł, co stanowi 49,88% kosztów planowanej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.), co może spowodować zmianę udziału procentowego PISF w całości kosztów inwestycji. Należy podkreślić, iż wartość dotacji PISF nie ulegnie zwiększeniu wraz z ewentualnym wzrostem ceny będącym skutkiem prowadzonego postępowania przetargowego. Środki stanowiące dotację przyznawane są zgodnie z zapisami Programu Operacyjny Rozwój kin na 2018 na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1870).

Polski Instytut Sztuki Filmowej (dalej: „Instytut”) jest państwową osobą prawną zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 597). Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o kinematografii Instytut dofinansowuje przedsięwzięcia w formie dotacji, a w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów również w formie udzielenia pożyczki lub poręczenia. Warto podkreślić, iż jest to dotacja przedmiotowa, przeznaczona na przeprowadzenie projektu z konkretnie wyznaczonymi działaniami i celami. Ponadto Instytut uzyskuje środki na funkcjonowanie z różnych źródeł, w tym otrzymuje dotacje podmiotowe, z budżetu państwa, które w myśl art. 131 ustawy o finansach publicznych obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie. Otrzymane środki pieniężne nie są własnością podmiotu. Wnioskodawca, który otrzymuje dotację, jest jedynie podmiotem administrującym daną kwotą, jeśli nie wykorzysta wszystkich środków na wyznaczone we wniosku o dotację działania, będzie zobowiązany zwrócić ich nadwyżkę.

W związku z powyższym zadano m.in. pytanie:

Czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków stanowią przychód podatników (jako otrzymane pieniądze - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przy tym dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, stanowią przychód zwolniony od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 21 cyt. ustawy).

Ponieważ wykonana modernizacja Sali audytoryjnej podwyższyłaby wartość środka trwałego, jakim jest budynek, od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to zdaniem Spółki otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zaznaczyć, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje jego definitywny charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej.

Przychodem są zatem wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle ww. przepisu otrzymane w sposób definitywny środki pieniężne (np. w postaci dotacji) stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Omawiane zwolnienie dotyczy środków, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  1. środki muszą mieć postać dotacji, subwencji, dopłaty, innego nieodpłatnego świadczenia,
  2. powyższe środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, a mianowicie pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  3. od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Należy jednak podkreślić, iż zakres powołanego przepisu dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo z wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, co oznacza, że zwolnieniu z opodatkowania nie podlegają środki przeznaczone na inne cele np. na ulepszenie, czy modernizację już istniejących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, m.in., że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (Spółka z o.o.) złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin 2018 (...). Zadanie według pkt 2 Programu Operacyjnego dotyczy współfinansowania zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przedmiotem zadania jest wymiana foteli w sali Kina pozwalająca na adaptację sali audytoryjnej na obiekt kinowy. Obecnie kino funkcjonuje z wykorzystaniem widowni sali audytoryjnej, która nie była przygotowana do funkcji kinowych, co zdecydowanie ogranicza perspektywy rozwoju kina. Dotacja ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wynosi 100.000,00 zł, co stanowi 49,88% kosztów planowanej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co może spowodować zmianę udziału procentowego PISF w całości kosztów inwestycji. Wartość dotacji PISF nie ulegnie zwiększeniu wraz z ewentualnym wzrostem ceny będącym skutkiem prowadzonego postępowania przetargowego. Środki stanowiące dotację przyznawane są zgodnie z zapisami Programu Operacyjny Rozwój kin na 2018 na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja, jest dotacją przedmiotową, przeznaczoną na przeprowadzenie projektu z konkretnie wyznaczonymi działaniami i celami. Otrzymane środki pieniężne nie są własnością podmiotu. Wnioskodawca, który otrzymuje dotację, jest jedynie podmiotem administrującym daną kwotą, jeśli nie wykorzysta wszystkich środków na wyznaczone we wniosku o dotację działania, będzie zobowiązany zwrócić ich nadwyżkę.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro, jak wynika z wniosku, na podstawie umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej Wnioskodawca otrzyma dotację na zakup i modernizację trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, które (po ich realizacji) podwyższą wartość początkową istniejącego już środka trwałego (podlegającego u Wnioskodawcy amortyzacji podatkowej), to otrzymane środki finansowe będą stanowiły przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednocześnie niekorzystający ze zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 21 cyt. ustawy. Otrzymane środki nie są bowiem związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, co jest warunkiem niezbędnym do zastosowania wyżej wskazanego zwolnienia od opodatkowania, lecz z modernizacją już istniejącego środka trwałego. Jednocześnie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki podwyższą wartość początkową posiadanego środka trwałego, od której Wnioskodawca dokonywał będzie dalszych odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar kosztów podatkowych.

Z tego też względu stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Karków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.