Dotacja rozwojowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja rozwojowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Dotacja otrzymana na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości nie będzie stanowić obrotu, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

(...) absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi), zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznana, jako dopłata do ceny usługi, w całości natomiast posłuży sfinansowaniu działań w ramach projektu „…” realizowanego przez M. S.A. Zakupy dokonywane przez M. S.A. nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy: M. S.A. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7. W ramach projektu promowane będą postawy przedsiębiorcze wśród młodych osób związanych ze środowiskiem akademickim w skali ogólnopolskiej. Tym samym nie będzie osiągała obrotów (...)

2011
1
lip

Istota:

„Czy dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznana na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?”

Fragment:

(...) podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznana na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzysta ze zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznana na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2008 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest beneficjentem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja jest dotacją rozwojową i została przyznana na realizację projektu w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana przez Spółkę dotacja rozwojowa na realizację projektu w ramach PO KL jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

Fragment:

(...) znak IP3/033/2/SBL/1216/08 z dnia 19 marca 2008 roku oraz pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego skierowanego do Instytucji Pośredniczących PO KL znak DZF-IV-92261-54-Ast/08/2957 z dnia 21 marca 2008r., zgodnie z którymi dotacja rozwojowa powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana przez Spółkę dotacja rozwojowa na realizację projektu w ramach PO KL jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)... Zdaniem Spółki, wziąwszy pod uwagę powyższe przesłanki prawne, otrzymane przez Spółkę w ramach dotacji rozwojowej środki na realizację projektów w ramach PO KL są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymana dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci dofinansowania przeznaczona na realizację projektu stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust.1 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W opinii Spółki, poprzez realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Województwa P… nie dochodzi do sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, w szczególności nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. W opisanym stanie faktycznym, otrzymana przez Spółkę dotacja rozwojowa, nie stanowi zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez Spółkę, lecz stanowi zwrot poniesionych wydatków na towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Charakter przyznanego dofinansowania na pokrycie poniesionych przez Spółkę kosztów nie spełnia przesłanek uznania tej czynności za świadczenie usług, gdyż nie ma bezpośredniego odbiorcy wykonywanej usługi oraz nie ma określonego wynagrodzenia na świadczoną usługę. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy poszczególne transze dotacji rozwojowej otrzymane na rachunki bankowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy podatnik ma prawo obniżyć VAT należny od sprzedaży nie związanej z dotacją o podatek naliczony związany zakupem towarów i usług służącym bezpośrednio w całości realizacji projektu POKL, oraz w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich?

Fragment:

(...) i dolnośląskiego. Przedmiotem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy jest dotacja rozwojowa na realizację celu określonego we wniosku o dofinansowanie, nie przekraczająca 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Spółka nie wnosi „wkładu własnego” w realizację projektów (W załączeniu wzór umowy o dofinansowanie w ramach projektu POKL). Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dotacja rozwojowa to wydatki budżetu państwa, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów realizowanych w ramach tych programów. Świadczenie usług związanych z realizacją projektów POKL ma charakter non-profit, przekazanie efektów tej działalności jest nieodpłatne (konferencje, publikacje, portale internetowe), natomiast wydatki związane z ich realizacją zostaną (...)

2011
1
maj

Istota:

1) Czy przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z Urzędu Pracy oraz dotacją z funduszy europejskich ?
2) Czy biuro podatkowe będzie postępowało prawidłowo nie odliczając VAT-u naliczonego z faktur VAT dokumentujących dokonanie takich zakupów ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.07.2007 r. wpłynął wniosek Strony (uzupełniony w dniu 31.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Strona - będąca biurem podatkowym - prowadzi ewidencje VAT dla podatników podatku od towarów i usług. Firma zamierza starać się o dotacje z Urzędu Pracy oraz nie wyklucza starań o dotację z funduszy unijnych na sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia. Na udokumentowanie zakupów strona będzie otrzymywała faktury VAT z wykazanym podatkiem naliczonym VAT. Biuro od tak wystawionych faktur VAT (...)