Dotacja przedmiotowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja przedmiotowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010r.

Fragment:

(...) po okresie rozliczeniowym. Otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług na obiektach sportowych: basen, lodowisko, park sportowo rekreacyjny – stok narciarski. Ceny za korzystanie z wymienionych obiektów sportowych ustala Zarządzeniem Prezydent Miasta. W związku z tym ww. dotacja nie stanowi części składowej kalkulacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacja przedmiotowa, która w rzeczywistości jest dopłatą do każdej godziny pracy obiektu powinna stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja ma charakter przedmiotowy, więc nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów świadczonych usług (dopłata do każdej godziny pracy obiektu, a nie ceny biletu). Dotacji tej nie powinno zaliczać się do obrotu zgodnie z art. 29 ust. 1, ponieważ nie ma (...)

2011
1
paź

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.

Fragment:

(...) po okresie rozliczeniowym. Otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług na obiektach sportowych: basen, lodowisko, park sportowo rekreacyjny – stok narciarski. Ceny za korzystanie z wymienionych obiektów sportowych ustala Zarządzeniem Prezydent Miasta. W związku z tym ww. dotacja nie stanowi części składowej kalkulacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacja przedmiotowa, która w rzeczywistości jest dopłatą do każdej godziny pracy obiektu powinna stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja ma charakter przedmiotowy, więc nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów świadczonych usług (dopłata do każdej godziny pracy obiektu, a nie ceny biletu). Dotacji tej nie powinno (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych dotacją, oraz czy może wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zaraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy, w momencie gdy VAT należny będzie niższy od naliczonego? Czy może ubiegać się o zwrot nadwyżki tylko w przypadku nabycia środków trwałych (np. zestawu komputerowego)?

Fragment:

(...) Podatniczka wnioskiem z dnia 29.05.2007r. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka podpisała 2 umowy z Agencją Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, na udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej oraz o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego. Obie umowy będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc ta jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis. Zdaniem pytającej, zgodnie z art.87 ust.2 ustawy o VAT z 11 marca 2004r., (Dz.U. nr 54 poz.535 ze zm.), ma ona prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych dotacją (przyznana w kwocie netto, vat nie stanowi kosztów kwalifikowanych i jest ponoszony przez podatniczkę) ale wyłącznie od środków trwałych czyli powyżej wartości netto 3.500,- PLN. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2007 r., (uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej dotacji przedmiotowej na dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą - bar mleczny, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2005 roku wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków (...)

2011
1
kwi

Istota:

Ośrodek Sportu i Rekreacji został powołany uchwałą Rady Gminy i jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Celem statutowym Ośrodka jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych oraz współpraca ze szkołami i klubami sportowymi na terenie miasta. Działalność Ośrodka w części finansowana jest z własnych dochodów. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych jest dotacja przedmiotowa do świadczonych usług przyznawana przez Radę Miasta. Jej wysokość jest określana na etapie sporządzania rocznego planu finansowego Ośrodka, a więc uwzględniane są planowane przychody z tytułu świadczonych usług. Ceny wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług są ustalane i akceptowane przez Prezydenta Miasta. Otrzymywane środki są niezbędne do prowadzenia działalności określonej statutem i wykorzystywane są na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, mediów oraz wynagrodzeń dla pracowników. Dotacja określona planem finansowym jest przekazywana na rachunek bankowy Ośrodka we wcześniej zaplanowanych ratach. Wysokość raty jest niezależna od faktycznie osiągniętych w danym okresie przychodów, gdyż jest ona zaplanowanym przychodem na dany okres z przeznaczeniem na bieżące pokrywanie części kosztów ponoszonych przez Ośrodek. Brak jest zatem zależności pomiędzy wielkością otrzymywanej dotacji a ilością świadczonych usług.
Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług otrzymywane dotacje przedmiotowe.

Fragment:

(...) podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z regulacji powyższej wynika, że w sytuacji gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny - tzw. dotacja przedmiotowa, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usługi. Aby jednak otrzymaną dotację opodatkować podatkiem od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie, że finansowanie to ma bezpośredni związek z ceną konkretnych dostaw lub świadczeń. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów działalności nie podlega (...)

2011
1
kwi

Istota:

Cy wynagordzenie finasowane w 75% ze środków z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej jest w tej wysokości zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodwym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 06.04.2006r.(wpływ do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście 06.05.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż dochód uzyskany z wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło nr DWK/DIF-VI/SPOWKP/54/2005 zawartą pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy w Warszawie a podatnikiem oraz umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a w/w, wynagrodzenie podatnika jest finansowane w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, i w tej wysokości jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione stanowisko za zgodne z przepisami prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dotacje podmiotowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy dotacje nie mające bezpośredniego wpływu na cenę towaru lub świadczonych usług uwzględnia się przy ustalaniu za 2005r. rok proporcji sprzedaży ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 , art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.11.2006r. wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Filharmonia jest samorządową istytucją świadczącą usługi w zakresie działalności kulturalnej. Część usług świadczonych przez instytucję jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednym ze źródeł finansowania działalności są dotacje podmiotowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Otrzymane dotacje nie stanowią dopłaty do ceny towaru i usługi. Postawiono pytanie : Czy dotacje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów medycznych, działalność usługową w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, badania rynku i opinii publicznej, a także praktykę lekarską.
Podpisałem umowę na otrzymanie środków z Unii Europejskiej na przeprowadzenie badań marketingowych służących do przetestowania pewnego urządzenia medycznego a środki na ten cel otrzymano w miesiącu grudniu 2004 r.
Czy dochody uzyskane przeze mnie ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Uważam, że otrzymane dochody z tytułu realizacji programu sfinansowanego z bezzwrotnej pomocy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, w sytuacji gdy osobiście i bezpośrednio realizuję cel programu.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych o ile dochody te: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznawanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przyznana dotacja przedmiotowa do cen biletów dla uczniów szkół publicznych korzystających z pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Fragment:

(...) publicznych (szkoła jest jednostką budżetową) korzystających z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego. Usługi te podlegają zatem zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej przepisu § 8 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów. Jak już wcześniej wskazano stawką właściwą dla otrzymanych subwencji (dopłat) związanych z dofinansowaniem świadczonych usług jest stawka, jaką opodatkowuje się daną usługę. W związku z powyższym dotacja przedmiotowa związana bezpośrednio z usługami udostępniania pływalni uczniom szkół publicznych korzystających z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego (dotacja stanowiąca dopłatę do cen biletów na basen dla uczniów szkół publicznych), jest również zwolniona od podatku VAT. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymane dotacje na działalność statutową z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z 03.02.2006 r. (złożonym 07.02.2006 r.) uzupełnionym pismem z 09.03.2006 r. (złożonym 10.03.2006 r.) i pismem z 04.04.2006 r. według którego otrzymane dotacje na działalność statutową (szkolenia lotnicze) z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - za prawidłowe. Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik (...)