Dotacja podmiotowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja podmiotowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
22
paź

Istota:

Brak obowiązku uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymywanych dotacji podmiotowych.

Fragment:

Centrum otrzymuje od organizatora (Gminy) dotację podmiotową na działalność kulturalną. W 2012 r. 77,3% kwoty dotacji podmiotowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników oraz umowy cywilnoprawne przy organizacji imprez kulturalnych, a z pozostałych 22,7% opłacono koszty związane z utrzymaniem budynków (m.in. energię elektryczną, cieplną) oraz działalnością kulturalną (m.in. organizowanie imprez, wystaw, prowadzenie pracowni). Otrzymywana dotacja podmiotowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług (cenę biletu albo wysokość czynszu najmu). Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile – jak wynika z treści wniosku – otrzymywane dotacje podmiotowe nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, to nie będą zwiększać podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Zaznaczenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że brzmienie cyt. art. 29a ust. 1 ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., nie ulegnie zmianie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
cze

Istota:

Czy dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem?

Fragment:

Na mocy § 4 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, Narodowy Fundusz dokonuje podziału środków przeznaczonych na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji według następującego algorytmu: na podstawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ustala się sumę mas: nbspnbsp nbspnbsp a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, nbspnbspnbspnbsp b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji nbspnbsp - dla każdej stacji demontażu oddzielnie; kwotę dopłaty dla każdej stacji demontażu stanowi iloczyn kwoty 500 zł i ustalonej sumy mas, o której mowa w pkt 1; kwota dopłaty nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej pomocy publicznej określonej zgodnie z § 10. Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ww. rozporządzenia, przedmiotowa dotacja jest przyznawana przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, który spełnia określone warunki. Wysokość dotacji jest uzależniona od dostępnej puli środków na dany okres rozliczeniowy, która jest rozdzielana pomiędzy beneficjentów, w zależności od sumy mas odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu oraz przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, osiągniętych przez poszczególnych przedsiębiorców w stosunku do tych wartości w skali kraju.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie dotacji podmiotowej

Fragment:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 108, poz. 739 ze zm.) zostały doprecyzowane kryteria na zasadzie których jest rozdzielana dopłata do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na mocy § 4 ust. 3, wspomnianego rozporządzenia, Narodowy Fundusz dokonuje podziału środków przeznaczonych na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji według następującego algorytmu: kwotę przeznaczoną na dopłaty dzieli się przez sumę mas: a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu oraz b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacjiwykazanych w rocznych sprawozdaniach o pojazdach wycofanych z eksploatacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, którzy spełniają warunki, o których mowa w ust. 2 - uzyskując kwotę jednostkową; na podstawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ustala się sumę mas: a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu oraz b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji - dla każdej stacji demontażu oddzielnie; kwotę dopłaty dla każdej stacji demontażu stanowi iloczyn kwoty jednostkowej, o której mowa w pkt 1, i ustalonej masy, o której mowa w pkt 2.

2011
1
maj

Istota:

Czy dotacja podmiotowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Z powyższych przepisów wynika, że nie każda dotacja, subwencja oraz inna dopłata o podobnym charakterze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dotacje, subwencje (dopłaty) zwiększają podstawę opodatkowania wyłącznie w przypadku, gdy mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub świadczonych usług, po ich pomniejszeniu o kwotę należnego podatku.Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają tylko te dotacje, subwencje i inne dopłaty, które związane są z dostawą konkretnych towarów lub świadczeniem konkretnych usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatek VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych podlega odliczeniu w takim zakresie, w jakim służą one działalności opodatkowanej?

Fragment:

Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2007 r. w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż podatek VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych podlega odliczeniu w takim zakresie w jakim służą one działalności opodatkowanej. UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 18.05.2007 r. "X" złożył wniosek o wydanie interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych. Stan faktyczny przedstawia się następująco: "X" otrzymuje dotacje podmiotowe w tym dotacje statutowe, z których finansowane są zakupy towarów i usług. Od zakupów tych podatnik nie odlicza podatku VAT. Zdaniem "X" podatek VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych podlega odliczeniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela pogląd podatnika i uznaje, że podatek VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych podlega odliczeniu, ale w takim zakresie w jakim służą one działalności opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymana dotacja ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwana wsparcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Dotacje podmiotowe przeznaczone na sfinansowanie ogólnych kosztów działalności, gdzie nie występuje bezpośredni związek pomiędzy otrzymaną dotacją a konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na względzie powyższe, tutejszy organ podatkowy, odnosząc się do stanowiska zaprezentowanego przez podatnika oraz w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny, uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia . Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo odliczać VAT naliczony od wszystkich zakupów, również inwestycyjnych, sfinansowanych w całości otrzymaną dotacją, jeżeli nabycie ich ma związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi?"

Fragment:

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż otrzymuje ona dotacje podmiotową na pokrycie kosztów bieżących oraz na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego SSS która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. W świetle art. 29 ust. 1 w/w ustawy należy uznać, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług włącza się tylko te dotacje, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen dostaw towarów i świadczonych usług. Przedmiotowa dotacja nie kształtuje wysokości cen w sposób bezpośredni, gdyż przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżących oraz na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego SSS i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 w/w ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w świetle art. 88 ust. 1 pkt 2, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

2011
1
kwi

Istota:

Instytut podał, że została mu przyznana (decyzją Ministra Edukacji i Nauki) dotacja na podstawową działalność statutową- czy dotacja ta podlega opodatkowaniu czy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przyznana dotacja jest dotacją podmiotową przyznaną na finansowanie podstawowej działalności statutowej podatnika jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest związana z obrotem gospodarczym. Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Wnioskodawcę zagadnienia, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście zważył, co następuje: Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną )towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Unormowanie to jest zgodne z art.1(A)(1a) VI Dyrektywy Rady Europejskiej. Z regulacji tej wynika, że w przypadku gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje od innego podmiotu ( może to być organ administracji rządowej, samorządowej lub organizacja społeczna) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi obrót zwiększa się o te otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze. Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usług.

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy zinterpretować zmianę dokonaną w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, uchylającą z dniem 01.06.2005r. art. 90 ust. 7, który wyłącza z obrotu dotacje inne niż określone w art. 29 ust. 1 przy wyliczeniu współczynnika sprzedaży za 2006r. i czy w związku z tym przy rozliczeniu podatku naliczonego za 2005r. należy wyliczyć dwie proporcje sprzedaży tj. w okresie do 31.05.2005r. Z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 7 a od 01.06.2005r. Bez uwzględnienia tego przepisu?

Fragment:

Zatem przy wyliczeniu współczynnika proporcji na 2006r. nie należy uwzględniać się dotacji podmiotowych otrzymanych w 2005r. W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
- krajowe wieloletnie projekty badawcze (granty) własne, rozwojowe, promotorskie, zamawiane i specjalne,
- zagraniczne wieloletnie projekty badawcze realizowane w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej,
- zagraniczne zlecenia i umowy na wykonanie usług naukowo-badawczych (zawieranych bezpośrednio pomiędzy placówką naukową a zagranicznym podmiotem zlecającym),
- dotacje na finansowanie bieżącej działalności jednostki lub na cele inwestycyjne

Fragment:

Z regulacji tej wynika, że jeżeli otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata stanowi dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostki (dotacja podmiotowa lub na cele inwestycyjne) i w sposób bezpośredni nie jest związana z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku wykonywania projektów naukowo-badawczych dla podmiotów krajowych lub zagranicznych (m.in. projektów celowych lub projektów zamawianych, w których Instytut byłby podwykonawcą zadań badawczych na podstawie umowy z koordynatorem projektu), gdy strona zamawiająca jest jednocześnie odbiorcą, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystywania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Na podstawie § 41f Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwolnione zostały od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 roku, usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005r korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w odniesieniu do usług naukowo-badawczych świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005r, bez uwzględniania ich zmian po tym dniu, pod warunkiem, że umowa o której mowa wyżej została zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006r ( § 41f ust.2 pkt. 1 i 2).