US.III-443/14/S/5/2005 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jednostka świadczy m.in. usługi organizowania półkolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży. W ramach organizowania w/w usług otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji celowych, związanych bezpośrednio z tą usługą. Jednostka dodatkowo wyjaśnia, że wszystkie formy zajęć prowadzone sa w ramach działalności statutowej, a osiągane zyski sa przeznaczane na utrzymanie i poprawę śwuadczonych usług. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Jednostka wnosi zapytanie, czy otrzymywane dotacje celowe, związane bezpośredio z usługą zwolnioną z podatku VAT, podlegają zwolnieniu z podatku?

US.III-443/14/S/5/2005

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dotacja celowa
  2. opodatkowanie
  3. podatek od towarów i usług
  4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z przedłożoną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wymienione wyżej usługi mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 85.32.11-00.00 "Usługi dziennej pomocy wychowawczej i społecznej dla dzieci, z wyłączeniem pomocy dziennej dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub upośledzonych umysłowo"

Na podstawie przepisu art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) obrotem dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.Z regulacji tej wynika, że dofinansowanie otrzymane przez dostawcę towarów (usługodawcę ), stanowiące dopłatę do ceny towaru (usługi) - bezpośredno związane z ceną transakcji, stanowi więc podstawę do opodatkowania równocześnie z czynnościami, których dotyczy.Zastosowanie stawki podatku VAT jaką należy opodatkować dotacje, uzależniono od rodzaju wykonywanej usługi lub od rodzaju towaru.

W konsekwencji powyższego otrzymane przez Jednostkę dotacje celowe, związane bezpośrednio ze świadczeniem usług organizowania półkolonii i zimowisk podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotacje te podlegają zatem opodatkowaniu taką stawką VAT, jaką jest opodatkowane świadczenie w/w usług.Usługi w/w sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.32.11-00.00 na mocy art. 43 ust.1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako wymienione w załączniku nr 4 pod poz.9 do w/w ustawy - ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)..Otrzymane więc przedmiotowe dotacje podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego przez Ośrodek i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.