Dotacja celowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja celowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych stanowi dla mieszkańców Gminy przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w związku z tym, iż – jak wskazała Gmina – udzielane dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych to przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystali z przedmiotowej dotacji informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy). Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielana przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacja na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych stanowi dla mieszkańców Gminy przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w związku z tym, iż – jak wskazała Gmina – udzielane dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych to przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystali z przedmiotowej dotacji informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
15
kwi

Istota:

Czy udzielona Odbiorcom Końcowym – osobom fizycznym, dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C, czy też przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta, Miasto ... podpisze z Odbiorcami Końcowymi umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie. Odbiorcy Końcowi otrzymają w formie pieniężnej, dotację celową, o której mowa w art. 221 ustawy o finansach publicznych, po przedłożeniu faktur lub rachunków dokumentujących koszt inwestycji, wystawionych na Odbiorców Końcowych. Płatność za faktury i rachunki będzie dokonywana przez Odbiorców Końcowych na rzecz podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi związane z realizacją przedsięwzięcia. W budżecie Wnioskodawcy środki na wypłatę dotacji celowej zaplanowane zostaną w klasyfikacji budżetowej wydatków w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona Odbiorcom Końcowym – osobom fizycznym, dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód (...)

2018
15
lut

Istota:

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym dla osób fizycznych stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawiania informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Rada Gminy „ X ” podjęła uchwałę i realizuje zadania „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy „ X ” poprzez dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...). Uchwała ta zakłada udzielenie dotacji celowej mieszkańcom Gminy. Dofinansowanie będzie wypłacała Gmina ze środków ujętych w budżecie Gminy na wskazany rachunek w umowie zawartej między Gminą a właścicielem budynku lub lokalu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym została udzielona na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska, a nie na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska (podstawa prawna uchwały Rady Gminy „ X ”) tak udzielona dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2018
6
lut

Istota:

Opodatkowanie wypłaty dotacji celowej dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C

Fragment:

(...) dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Do zadań własnych gminy należy m. in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 m.in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona dotacja celowa na wyminę źródeł ciepła osobom fizycznym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych co rodziłoby obowiązek sporządzania informacji PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy. Dotacja jaką otrzyma osoba fizyczna z budżetu gminy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż będzie to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego a taka to dotacja jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
22
sty

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych

Fragment:

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina będąca Wnioskodawcą realizuje projekt polegający na wymianie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Gmina będzie udzielać dotacji, która jest dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dotacja płatna będzie ze środków budżetu gminy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – udzielane przez niego dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych to jako wypłacane z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji na zmianę systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych.

2018
4
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania oraz obowiązku sporządzania informacji o wysokości przychodu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania oraz obowiązku sporządzania informacji o wysokości przychodu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Gmina przystąpiła do realizacji zadań określonych w „ Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (...) 2016-2020 zawierającym Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ” przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 15 lutego 2017 r. Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy ” określono Regulamin udzielania dotacji celowej, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonanego zadania oraz wzór wniosku i umowy o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Celem projektu jest wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła (wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła centralnego ogrzewania - kocioł gazowy, olejowy, (...)

2017
6
gru

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C

Fragment:

Dotacja celowa udzielana mieszkańcom Gminy Miasta ... w ramach ww. programu na wymianę źródła ciepła jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Natomiast art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 między innymi pkt 21. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona dotacja celowa na wymianę źródła ciepła osobom fizycznym w ramach realizacji „ Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co rodziłoby obowiązek sporządzania przez Gminę informacji o przychodach PIT-8C? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

2017
6
gru

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C

Fragment:

Dotacja celowa udzielana mieszkańcom Gminy Miasta ..... w ramach ww. programu na wymianę źródła ciepła jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Natomiast art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 między innymi pkt 21. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona dotacja celowa na wymianę źródła ciepła osobom fizycznym w ramach realizacji „ Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co rodziłoby obowiązek sporządzania przez Gminę informacji o przychodach PIT-8C? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

2017
31
sie

Istota:

Czy przychód osób fizycznych z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Gminy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), a tym samym w analizowanym przypadku Gmina, jako płatnik, nie będzie miała obowiązku sporządzenia rocznych informacji o wysokości osiągniętego przychodu PIT-8C?

Fragment:

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych; wspólnot mieszkaniowych; osób prawnych; przedsiębiorców; jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy). Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazane przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) pochodzące z budżetu Miasta na rzecz osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach „ ..... ”, stanowić będą dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy.

2017
30
sie

Istota:

Czy udzielona dotacja osobom fizycznym w zakresie: wymiany źródeł ciepła w budynkach znajdujących się na terenie Gminy, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy, usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co rodzi obowiązek sporządzania informacji o przychodach PIT-8C?

Fragment:

Rady Gminy ... z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy ..., w tym pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, Uchwała nr ... Rady Gminy ... z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy ..., w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji lub pożyczki pochodzącej ze środków „ ... ”, art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z poźń. zm.) - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań (...) tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.