Dotacja celowa | Interpretacje podatkowe

Dotacja celowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja celowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe dotacji celowej udzielonej na modernizację systemów ogrzewania.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dotacji celowej udzielonej na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Rada Gminy uchwałą z 2 października 2015 r. przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy. Uchwała została podjęta na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Program określa zasady udzielania przez Gminę dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. w ramach Programu przez beneficjentów końcowych  właścicieli budynków mieszkalnych, będą dofinansowane w formie dotacji celowej udzielanej przez Gminę ze środków własnych Gminy oraz dotacji udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja celowa udzielana będzie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujące: wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem, wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.
2016
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Przez wzgląd na powyższe, w świetle przytoczonych w niniejszym wniosku regulacji prawnych, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Dyrektora żłobka (koordynatora) wynagrodzenie – będące w istocie przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej – korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem źródłem jego finansowania jest dotacja celowa, wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezentowane stanowisko jest zgodne z ugruntowaną i jednolitą linią interpretacyjną Ministra Finansów, wyrażaną w interpretacjach indywidualnych (vide: interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., znak IPTPB1/4511-56/15-2/ASZ , interpretacja indywidualna DIS w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r., znak ITPB1/415-957/14/KW ). Ad. 2 W przekonaniu Wnioskodawcy wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem przedmiotowych placówek, pokrywane z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji celowej, w tym wynagrodzenie Dyrektora żłobka nie stanowią kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl ogólnej zasady, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Według zaś art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116. 122 i 129.
2015
17
gru

Istota:
Czy wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznych stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowych otrzymanych przez beneficjentów na dofinansowanie wskazanych w treści wniosku inwestycji proekologicznych stanowić będzie dla nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten, jako stanowiący dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i otrzymany z budżetu Miasta, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy. Podsumowując, wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznych stanowić będzie dla beneficjentów przychód z tzw. innych źródeł w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C w związku z przekazaniem uprawnionym osobom przedmiotowej dotacji. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
4
gru

Istota:
1. Czy dotacja celowa udzielona osobie fizycznej ze środków budżetu Gminy na zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnej istniejącego budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Gmina ma obowiązek wystawienia osobom fizycznym, które otrzymały w roku 2011 dotację celową ze środków budżetu gminy, informacji PIT-8C?
Fragment:
Nr 25, poz. 150, ze zm.) w art. 403 dodano ust. 4, zgodnie z którym finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Z przepisu tego wynika, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy. Zatem, skoro przedmiotowe dotacje wypłacono osobom fizycznym z budżetu Gminy w związku z ww. zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, to są to dotacje celowe w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki (...)
2012
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Gmina może udzielać dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - teks jednolity (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). Dotacje udzielane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy i przepisów szczególnych. Plan przychodów i wydatków oraz łączna kwota dotacji w danym roku budżetowym uchwalane są przez Radę Miejską. Udzielana dotacja dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych zgodnie z zasadami udzielania dotacji ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy i przepisów szczególnych będzie podlegała szczególnym zasadom rozliczania z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj.: budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowle przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dotacja celowa udzielona osobom fizycznym (...)
2011
25
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania dotacji celowej i płatności ze środków europejskich.
Fragment:
Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja celowa i płatność ze środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL 2007-2010 są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowalne w związku z realizacją projektu stanowią koszt uzyskania przychodu... Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy - Beneficjenta uzyskane na podstawie noty księgowej, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego... Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Natomiast odpowiedź na pytane drugie zostanie udzielona w odrębnej interpretacji. Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy zarówno dotacja celowa jak i płatność ze środków europejskich stanowi przychód firmy jednocześnie podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 129 - dotyczy dotacji celowej, art. 21 ust. 1 pkt 136 - dotyczy płatności ze środków europejskich). Natomiast koszty kwalifikowane poniesione w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Czy przeznaczenie części otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dopłat do biletów ulgowych na sfinansowanie zakupu autobusów do przewozów pasażerskich i następnie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ich amortyzacji jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) budżetu samorządu województwa.W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006r przedmiotowe dotacje są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art 17 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zmianami ).Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.Zwolnienie wynikające z punktu 14, uchylone z dniem 1 stycznia 2004r na podstawie art 1 pkt 13 litera a) tiret pierwszy w związku z art 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U Nr 202 poz 1957 ), przedłużono do 31.12.2006r na podstawie:art 5 ust 1 w/w ustawy z dnia 12 listopada 2003r,art 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz U Nr 254 poz 2533 ) Powyższa regulacja dotyczyła również przepisu art 16 ust 1 pkt 58 w/w ustawy o podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Jestem współwłaścicielem i na mocy upoważnienia pozostałych współwłaścicieli zarządcą nieruchomości. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Gminą ... otrzymałem w 2006 roku dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich. Pytanie brzmi, czy udzielona dotacja celowa jest przychodem z najmu wszystkich właścicieli proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Zdaniem Pana tak.
Fragment:
Powyższe oznacza, iż otrzymana w 2006 roku dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich stanowi przychód ze źródeł przychodów o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowana rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Otrzymana dotacja celowa jest przychodem wszystkich współwłaścicieli proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Zatem stanowisko Pana zawarte we wniosku uznałem za prawidłowe. Informuje się, że w myśl art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa informacja dotyczy przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy dotacje celowe są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
Fragment:
U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. 03.07.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 31.07.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dotacji celowej, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.06.2007 r., uzupełnionym w dniu 31.07.2007 r,. podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy dotacja celowa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r,. Nr 14, poz. 176 ze. zm.)? Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółka jawna, której wspólnikiem jest podatnik, otrzymała dotację na dofinansowanie projektu celowego z Centrum Innowacji NOT (czyli Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Naukowo Techniczna, która ma podpisaną umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na obsługę wnioskodawców projektów celowych w ramach nauki). Celem dotacji jest opracowanie, zbadanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów technologicznych oraz konstrukcyjnych antyelektrostatycznej odzieży chroniącej przed specyficznymi zagrożeniami pracy górniczej. Tak opracowany asortyment specjalistycznej odzieży oceniony zostanie na podstawie badań laboratoryjnych według norm PN-EN ISO i badań eksploatacyjnych w zakładach górniczych.
2011
1
maj

Istota:
Czy wydatki na zakup komputera, oprogramowania, narzędzi i przyrządów, kasy fiskalnej, wyposażenia lokalu, na potrzeby działalności, a także zakup towarów handlowych podlegających dalszej odsprzedaży, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
Fragment:
Sfinansowanie wydatków na zakup towarów handlowych oraz wyposażenia ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo, iż przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy o podatku dochodowym. Wydatki sfinansowane z tych środków nie zostały bowiem wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, a więc co do zasady mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Fakt, iż wydatki sfinansowane zostały z dotacji, miałby natomiast znaczenie w sytuacji, gdyby zakupione zostały środki trwałe podlegające amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która pokryta została z otrzymanej dotacji, nie stanowią bowiem kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.