Dotacja celowa | Interpretacje podatkowe

Dotacja celowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja celowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C
Fragment:
Dotacja celowa udzielana mieszkańcom Gminy ... w ramach ww. Programu na wymianę źródła ciepła jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Natomiast art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 między innymi pkt 21. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona dotacja celowa na wymianę źródła ciepła osobom fizycznym w ramach „ Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy ... ” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co rodzi obowiązek sporządzania informacji o przychodach PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja jaką otrzymuje mieszkaniec na dofinansowanie zadań ekologicznych z budżetu gminy nie rodzi obowiązku wystawiania rozliczeń PIT-8C.
2017
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty dotacji celowej udzielonej na modernizacje systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
Fragment:
Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 9 i art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca wskazał, że dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotacja celowa udzielona zostanie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a w szczególności osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty dotacji celowej udzielonej na modernizacje systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
Fragment:
Dotacja udzielona mieszkańcom przez Gminę jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 885 ze zm.), została zakwalifikowania w planie wydatków w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy dotacja celowa otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „ Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie (...) w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ” jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Gmina ma obowiązek wystawić wnioskodawcy PIT-8C? Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy, wartość dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazana z budżetu Gminy beneficjentowi końcowemu, nie jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód „ z innych źródeł ”. Ad.2. Według Wnioskodawcy Gmina jest zobowiązana sporządzić informacje o przychodach PIT-8C, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty dotacji celowej udzielonej na modernizacje systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
Fragment:
Świadczenie otrzymane przez beneficjenta końcowego będzie dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – udzielane przez niego dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to jako wypłacana z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Organ zaznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia osobom fizycznym dotacji na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe dotacji celowej udzielonej na modernizację systemów ogrzewania.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dotacji celowej udzielonej na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Rada Gminy uchwałą z 2 października 2015 r. przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy. Uchwała została podjęta na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Program określa zasady udzielania przez Gminę dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. w ramach Programu przez beneficjentów końcowych  właścicieli budynków mieszkalnych, będą dofinansowane w formie dotacji celowej udzielanej przez Gminę ze środków własnych Gminy oraz dotacji udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja celowa udzielana będzie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujące: wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem, wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.
2016
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Przez wzgląd na powyższe, w świetle przytoczonych w niniejszym wniosku regulacji prawnych, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Dyrektora żłobka (koordynatora) wynagrodzenie – będące w istocie przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej – korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem źródłem jego finansowania jest dotacja celowa, wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezentowane stanowisko jest zgodne z ugruntowaną i jednolitą linią interpretacyjną Ministra Finansów, wyrażaną w interpretacjach indywidualnych (vide: interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., znak IPTPB1/4511-56/15-2/ASZ , interpretacja indywidualna DIS w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r., znak ITPB1/415-957/14/KW ). Ad. 2 W przekonaniu Wnioskodawcy wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem przedmiotowych placówek, pokrywane z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji celowej, w tym wynagrodzenie Dyrektora żłobka nie stanowią kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl ogólnej zasady, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Według zaś art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116. 122 i 129.
2015
17
gru

Istota:
Czy wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznych stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowych otrzymanych przez beneficjentów na dofinansowanie wskazanych w treści wniosku inwestycji proekologicznych stanowić będzie dla nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten, jako stanowiący dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i otrzymany z budżetu Miasta, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy. Podsumowując, wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznych stanowić będzie dla beneficjentów przychód z tzw. innych źródeł w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C w związku z przekazaniem uprawnionym osobom przedmiotowej dotacji. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
4
gru

Istota:
1. Czy dotacja celowa udzielona osobie fizycznej ze środków budżetu Gminy na zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnej istniejącego budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Gmina ma obowiązek wystawienia osobom fizycznym, które otrzymały w roku 2011 dotację celową ze środków budżetu gminy, informacji PIT-8C?
Fragment:
Nr 25, poz. 150, ze zm.) w art. 403 dodano ust. 4, zgodnie z którym finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Z przepisu tego wynika, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy. Zatem, skoro przedmiotowe dotacje wypłacono osobom fizycznym z budżetu Gminy w związku z ww. zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, to są to dotacje celowe w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki (...)
2012
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Gmina może udzielać dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - teks jednolity (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). Dotacje udzielane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy i przepisów szczególnych. Plan przychodów i wydatków oraz łączna kwota dotacji w danym roku budżetowym uchwalane są przez Radę Miejską. Udzielana dotacja dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych zgodnie z zasadami udzielania dotacji ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy i przepisów szczególnych będzie podlegała szczególnym zasadom rozliczania z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj.: budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowle przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dotacja celowa udzielona osobom fizycznym (...)
2011
25
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania dotacji celowej i płatności ze środków europejskich.
Fragment:
Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja celowa i płatność ze środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL 2007-2010 są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowalne w związku z realizacją projektu stanowią koszt uzyskania przychodu... Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy - Beneficjenta uzyskane na podstawie noty księgowej, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego... Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Natomiast odpowiedź na pytane drugie zostanie udzielona w odrębnej interpretacji. Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy zarówno dotacja celowa jak i płatność ze środków europejskich stanowi przychód firmy jednocześnie podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 129 - dotyczy dotacji celowej, art. 21 ust. 1 pkt 136 - dotyczy płatności ze środków europejskich). Natomiast koszty kwalifikowane poniesione w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.