Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Fragment:

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie przedmiotowego projektu odbywało się: ze środków europejskich (co stanowiło nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych) - wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, budżetu państwa - dotacji celowej (5% kosztów kwalifikowanych) - wypłacanych z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej (WUP), dodatkowo 10% budżetowych stanowiło wkład własny wnoszony przez Beneficjenta. Dyspozycja wypłaty dotacji ze strony Instytucji Pośredniczącej (IP) dokonywana była na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi projektu. Kwota dotacji wypłacana była w formie transz, których wartość wynikała z zatwierdzonego przez IP harmonogramu płatności. Beneficjent zobowiązany był co najmniej raz na 3 miesiące złożyć wniosek o płatność, w którym przedstawione były wszystkie wydatki rozliczające otrzymaną część dotacji. W momencie rozliczenia co najmniej 70% otrzymanej transzy dotacji, Beneficjent mógł wnioskować o kolejną transzę dotacji, zgodnie z harmonogramem płatności. Powyższa procedura odbywała się aż do zakończenia realizacji projektu.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

Fragment:

Nie wszystkie dotacje stanowią element podstawy opodatkowania VAT, jedynie takie, które są związane bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Opodatkowane mogą być tylko te dotacje, które w sposób bezpośredni związane są z ceną świadczonej usługi lub wykonywanej dostawy. Powinny one stanowić część wynagrodzenia za te świadczenia. Decydujący dla opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług powinien być element bezpośredniego związku dotacji z ceną jednostkową usługi (możliwość alokacji dotacji w cenie usługi). Nawet jeśli dotacje przeznaczone są na dofinansowania wykonywania konkretnych czynności opodatkowanych, lecz kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny jakiejkolwiek usługi świadczonej przez podatnika, dotacja nie podlega opodatkowaniu. Tak jest w niniejszej sprawie, gdzie otrzymana przez Gminę dotacja nie będzie miała wpływu na cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych przez Gminę usług. Otrzymana dotacja nie będzie warunkowała ilości i wartości świadczonych przez Gminę usług z wykorzystaniem sieci powstałej w wyniku realizacji projektu opisanego we wniosku. Otrzymana dotacja nie będzie miała wpływu na cenę odbioru ścieków w Gminie.

2018
7
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych z dotacji.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy.

2018
6
lip

Istota:

Ustalenie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego na poczet dostawy i montażu instalacji w ramach projektu; ustalenie, czy otrzymana dotacja wraz z wpłatą mieszkańca stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz ustalenie stawki podatku dla otrzymanej dotacji oraz prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku związanego z wydatkami na realizację projektu.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Mając (...)

2018
4
lip

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej dotacji, moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia.

Fragment:

Powyższe oznaczać będzie, iż istnieje związek pomiędzy uzyskaną dotacją, a okolicznością związaną z możliwością korzystania z wyników z realizowanych badań przez partnera projektu w sposób nieodpłatny. Ów związek w przypadku przyjęcia, iż uzyskanie dotacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, świadczy o istnieniu wpływu uzyskania dotacji na fakt nieodpłatnego rozpowszechniania wyników prac badawczych. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, w którym udzielona dotacja pozostaje w bezpośrednim związku z ceną świadczonego towaru lub usługi, moment powstania obowiązku podatkowego nie budzi wątpliwości, gdyż o powyższym stanowi wprost art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym: „ Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: (...) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ”. Skoro pomimo braku istnienia bezpośredniego związku pomiędzy uzyskaną dotacją, a ceną dostawy towarów lub usług świadczonych, jako rezultat prowadzonych prac badawczych organy podatkowe uznają, że uzyskanie owej dotacji podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to bezpośrednią konsekwencją powyższego będzie konieczność ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, który w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku powstanie zdaniem Wnioskodawcy nie wcześniej, jak po udostępnieniu wyników prac badawczych w sposób nieodpłatny partnerowi projektu.

2018
3
lip

Istota:

Opodatkowanie uzyskanego w 2018 r. wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

Fragment:

Na realizację zadań szkół Wnioskodawca otrzymuje z budżetów poszczególnych samorządów dotacje, udzielane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a od 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje te Wnioskodawca ma obowiązek wykorzystać na wydatki bieżące szkół, określone w przepisach ww. ustaw, m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń dla szkoły. Oprócz dotacji, działalność szkół jest finansowana z wpłat czesnego, z którego finansowane są wydatki niekwalifikowane z dotacji, niezwiązane bezpośrednio z procesem kształcenia. Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej. Wnioskodawca posiada kwalifikacje nauczyciela, w związku z tym pobiera On z dotacji wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami oraz za pełnienie zadań dyrektora szkoły. Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawca od 2018 r. zalicza do pozostałych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa wskazać (...)

2018
3
lip

Istota:

Opodatkowanie uzyskanego w 2018 r. wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

Fragment:

Na realizację zadań szkół Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, otrzymuje z budżetów poszczególnych samorządów dotacje, udzielane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a od 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje te Wnioskodawczyni ma obowiązek wykorzystać na wydatki bieżące szkół, określone w przepisach ww. ustaw, m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń dla szkoły. Oprócz dotacji, działalność szkół jest finansowana z wpłat czesnego, z którego finansowane są wydatki niekwalifikowane z dotacji, niezwiązane bezpośrednio z procesem kształcenia. Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej. Wnioskodawczyni posiada kwalifikacje nauczyciela, w związku z tym pobiera z dotacji wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami oraz za pełnienie zadań dyrektora szkoły. Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawczyni od 2018 r. zalicza do pozostałych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa wskazać (...)

2018
3
lip

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania w latach 2014-2016 wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

Fragment:

Na realizację zadań szkół Wnioskodawca otrzymuje z budżetów poszczególnych samorządów dotacje, udzielane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Dotacje te ma obowiązek wykorzystać na wydatki bieżące szkół, określone w przepisach ww. ustaw, m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń dla szkoły. Oprócz dotacji, działalność szkół jest finansowana z wpłat czesnego, z którego finansowane są wydatki niekwalifikowane z dotacji, niezwiązane bezpośrednio z procesem kształcenia. Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej. Wnioskodawca posiada kwalifikacje nauczyciela, w związku z tym pobierał z dotacji w latach 2014-2016 wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami oraz za pełnienie zadań dyrektora szkoły. Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę w latach 2014-2016 dotacje na prowadzenie szkół niepublicznych – w części przeznaczonej na Jego wynagrodzenie – nie stanowiły dla Niego odrębnego przychodu, lecz były przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
30
cze

Istota:

Uznanie wykonywanych zadań za odpłatne świadczenie usług; uznanie, że otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonej usługi orazopodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji.

Fragment:

Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że otrzymane dofinansowanie od A (dotacja) pokryje część kosztów zadania. Dzięki uzyskanej dotacji cena jaką będą musieli wpłacić uczestnicy zadania będzie niższa. Otrzymana dotacja zostanie w całości i bezpośrednio przeznaczona na realizację zadania. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie.

2018
28
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy

Fragment:

Wartość dotacji PISF nie ulegnie zwiększeniu wraz z ewentualnym wzrostem ceny będącym skutkiem prowadzonego postępowania przetargowego. Środki stanowiące dotację przyznawane są zgodnie z zapisami Programu Operacyjny Rozwój kin na 2018 na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja, jest dotacją przedmiotową, przeznaczoną na przeprowadzenie projektu z konkretnie wyznaczonymi działaniami i celami. Otrzymane środki pieniężne nie są własnością podmiotu. Wnioskodawca, który otrzymuje dotację, jest jedynie podmiotem administrującym daną kwotą, jeśli nie wykorzysta wszystkich środków na wyznaczone we wniosku o dotację działania, będzie zobowiązany zwrócić ich nadwyżkę. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro, jak wynika z wniosku, na podstawie umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej Wnioskodawca otrzyma dotację na zakup i modernizację trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, (...)

2018
27
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy, która pochodzić będzie zarówno ze środków własnych gminy jak i ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja bądź pożyczka). Umowa zobowiązywać będzie mieszkańca do procentowego udziału w kosztach realizowanej inwestycji. Dotacja będzie podlegać rozliczeniu na zasadach określonych w Uchwale oraz zawartej umowie. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Zatem podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

2018
23
cze

Istota:

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W tym miejscu (...)

2018
22
cze

Istota:

1. Czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługi montażu instalacji solarnych?
2. Czy dotacja Instytucji Zarządzającej (zaliczka bądź refundacja) stanowić będzie podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług projektu?

Fragment:

Funkcją dotacji podmiotowej jest zbilansowanie dochodów i wydatków dotowanej jednostki bez wskazania celu, na który powinny być przeznaczone środki pochodzące z dotacji, pozwala zatem utrzymać sprawność i płynność finansową beneficjenta dotacji. Z tego powodu dotacje podmiotowe nazywane są niekiedy dotacjami ogólnymi. Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych (art. 130 ustawy o finansach publicznych). Dotacje przedmiotowe mogą być udzielane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów Unii Europejskiej, z uwzględnieniem równoprawności, dla przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących określone rodzaje usług oraz dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Stawki dotacji przedmiotowych, szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzucaniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji, a także termin zwrotu dotacji określają przepisy wykonawcze, między innymi: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz.U. Nr 254, poz. 1705); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.

2018
22
cze

Istota:

Uznania otrzymanej dotacji za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Belgian State) podkreślono, że sam tylko fakt, iż dotacja (czy inny sposób dofinansowania) wpływa na ostateczną cenę świadczenia (co niemal zawsze ma miejsce), nie może być decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać podstawę opodatkowania. Jednocześnie wyjaśniono, że do uznania dotacji (subwencji itp.) za zwiększającą podstawę opodatkowania konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej (dostawy towarów lub świadczenia usług). Opowiedziano się więc za takim rozumieniem przepisów, aby opodatkowanie dotacji następowało tylko w stosunku do takich dotacji, które odpowiadają całości lub części wynagrodzenia z tytułu takiej czynności. Dotacja powinna być związana także z konkretną, oznaczoną dostawą albo usługą. Nie ma zatem wątpliwości, że dotacje podmiotowe czy przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, chociaż mogą mieć w ostatecznym rozrachunku jakiś wpływ na cenę świadczonych usług lub dostarczanych towarów – nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania. Dotacje zawsze w jakiś sposób wpływają na cenę świadczonych usług czy towarów dostarczanych przez podatnika. Do podstawy opodatkowania wlicza się jednakże tylko te dotacje (dofinansowania), które są w bezpośredni sposób związane z podstawą opodatkowania. Okoliczność, że dotacja – np. pokrywająca część ogólnych kosztów podatnika – pozwoliła na zmniejszenie ceny świadczonych usług, nie jest powodem, aby włączać takie dotacje do podstawy opodatkowania, jeśli nie dotyczą one konkretnych czynności opodatkowanych.

2018
21
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy). W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że dotacje, o których mowa we wniosku nie są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym należy również wskazać, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do zwolnienia przedmiotowych dotacji z opodatkowania podatkiem dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazywane przez Wnioskodawcę/Gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, dotacje (dofinansowanie) w ramach programu „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (biomasa i paliwa gazowe) ” oraz programu „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie (paliwa stałe) ”, na rzecz mieszkańców, z którymi Gmina podpisze umowy na częściową refundację kosztów wymiany wyeksploatowanych pieców oraz na montaż nowej instalacji systemu ogrzewania, stanowić będą dla tych osób, przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie nieuznania dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

Fragment:

Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.

2018
15
cze

Istota:

Podleganie opodatkowaniu otrzymanej dotacji.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować projekt z udziałem środków pochodzących z PROW polegający na wybudowaniu biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków stanowiących własność Gminy.

2018
14
cze

Istota:

Stwierdzenie, czy otrzymane przez Gminę dofinansowanie na realizację zadania będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej określenia stawki podatku dla otrzymanej dotacji.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z opisu sprawy, realizacja opisanego projektu składać się będzie z dwóch odrębnych zadań, tj. zakupu i montażu niezbędnej infrastruktury służącej wytworzeniu energii cieplnej (kotły na biomasę, kotły gazowe, olejowe) oraz budowy systemu pomiaru poziomu zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców.

2018
13
cze

Istota:

Czy przy otrzymaniu dofinansowania (dotacji) w ramach projektu programu operacyjnego prowadzonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwota poniesionego wkładu własnego jest kwotą, którą można odliczyć w ramach ulgi na (B+R)?

Fragment:

W rezultacie, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 26e ust. 7 ustawy, Zainteresowani będą zobligowani do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które Spółka otrzymała dotację lub inną formę bezzwrotnej pomocy. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółki, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej. Wobec tego stanowisko Zainteresowanych jest prawidłowe. Jednocześnie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ocena możliwości odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wydatków, w tym sfinansowanych z dotacji. Tut. organ nie odniósł się natomiast do konkretnych kwot wskazanych przez Zainteresowanych, bowiem w drodze interpretacji indywidualnej interpretuje On wyłącznie przepisy prawa podatkowego, natomiast nie odnosi się do konkretnych obliczeń czy też kwot. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
13
cze

Istota:

Podleganie opodatkowaniu otrzymanej dotacji

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować projekt z udziałem środków pochodzących z PROW polegający na wybudowaniu biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków stanowiących własność Gminy.

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

Fragment:

Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.