Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej dotacji w związku z realizowaną inwestycją oraz określenie podstawy opodatkowania dla tej czynności.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Mając (...)

2018
16
gru

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych w programie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca po zweryfikowaniu poprawności wykonywania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

2018
16
gru

Istota:

Wliczenie otrzymanej dotacji do podstawy opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla dotacji.

Fragment:

Otrzymana dotacja w sposób zindywidualizowany i policzalny związana jest z wartością danego świadczenia, a więc jego ceną, ustaloną w tym przypadku, na poziomie poniesionych kosztów, bowiem możliwe jest zidentyfikowanie ekonomicznej i bezpośredniej zależności pomiędzy dotacją, a ostateczną wartością (ceną) wykonanej usługi. Fakt, że Wnioskodawca nie dokonuje kalkulacji ceny w oparciu o formułę: koszty + narzuty + zysk tylko w oparciu o same koszty nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż nie ma przeszkód prawnych, aby cena świadczenia była równa poniesionym kosztom. Ponadto jak wynika z uzupełnienia wniosku wielkość dotacji uzależniona jest od wykonanych usług doradczych. Zatem, otrzymana dotacja stanowi dopłatę do ceny świadczonej usługi, a relacja pomiędzy otrzymaną dotacją a ceną świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest niezaprzeczalna. W związku z powyższym stwierdzić należy, że opisana we wniosku dotacja jest dotacją bezpośrednio wpływającą na wartość świadczonych usług, i zwiększa podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawą opodatkowania otrzymanej dotacji będzie jej wartość pomniejszona – zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy – o podatek. Zatem w kwocie dotacji powinna zostać zawarta kwota podatku. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie części ceny usługi doradczej powstanie (...)

2018
15
gru

Istota:

Czy otrzymana dotacja na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Regulacja art. 29a ust. 1 ustawy VAT daje podstawę do stwierdzenia, iż otrzymana przez podatnika dotacja, dopłata itp. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku otrzymywanej dotacji z ceną konkretnej, świadczonej usługi (możliwość alokacji dotacji w cenie usługi). Jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest z ceną jednostkową usługi jedynie pośrednio albo kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny jakiejkolwiek usługi świadczonej przez podatnika, dotacja nie podlega opodatkowaniu (por. Kłoskowski K. artykuł Dor. Podat. 2007/9/4-6). W literaturze wskazuje się, że otrzymana refundacja poniesionych przez Beneficjenta kosztów prowadzonych prac badawczych nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wpływa bezpośrednio na cenę świadczonych usług (por. Kłoskowski K., Dor. Podat. 2007/7-8/14-19, Opodatkowanie środków przekazywanych jednostce badawczo-rozwojowej w formie dotacji i dofinansowania). Jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest nawet z ceną jednostkową towaru lub usługi jedynie pośrednio (tylko w sensie ekonomicznym) albo kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny towaru czy usługi świadczonej przez podatnika, dotacja (dopłata) nie podlega opodatkowaniu (por.

2018
13
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole zasądzonej wyrokiem sądu należności za zaniżoną dotację oświatową wraz z należnymi odsetkami.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2077) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą, w odniesieniu do dotacji, o których mowa we wniosku, była do dnia 31 grudnia 2017 r. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.), a od dnia 1 stycznia 2018 r. jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. (...)

2018
12
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług na rzecz mieszkańców i otrzymanej dotacji w ramach realizowanego zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, jak również stawki podatku dla ww. dotacji oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za konkretną dostawę.

2018
12
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor jest zobowiązany poinformować o tym na piśmie Gminę, przedstawiając oryginały faktur/rachunków dokumentujących zakres i wartość przeprowadzanych prac opatrzonych danymi inwestora (mieszkańca), składając jednocześnie wniosek o rozliczenie dotacji. Wysokość dotacji jest każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnych kwot dotacji, wyników ocen energetycznych, faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez inwestora faktur/rachunków oraz zasad projektu. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie poniesionych przez mieszkańców i udziela się jej przelewem z budżetu Gminy na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po zweryfikowaniu złożonych przez niego dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi pięć lat od daty ostatniej płatności końcowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa .... Zakupione urządzenia grzewcze stanowią własność mieszkańców biorących udział w projekcie. Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustaw. o finansach publicznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowanie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu z nieruchomości mieszkańców Gminy i osób prawnych z terenu Gminy oraz uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, stwierdzenie, czy podstawę opodatkowania dla usług usuwania azbestu, świadczonych przez Gminę, stanowi kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW, pomniejszona o kwotę VAT należnego, tj. czy kwotę dotacji należy uznać jak wartość brutto oraz prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.

2018
3
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkole niepublicznego.

Fragment:

Zatem, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przyznane osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, oraz przepisów ustawy o finansowaniu zadań publicznych – przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Z kolei, w myśl art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Oznacza to, że podatkiem dochodowym od osób fizycznych została objęta ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym ewentualne wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego należy uznać, że dotacja otrzymywana (...)

2018
3
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Fragment:

W związku z powyższym, udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Źródło finansowania inwestycji stanowią środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego środki własne mieszkańców. Gminy podpiszą z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu umowy o przyznaniu dotacji. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca, po zweryfikowaniu poprawności wykonania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez lidera projektu. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2018
29
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji celowej na modernizację źródła ciepła.

Fragment:

Realizacja dotacji celowej dla Inwestorów dokonana będzie w postaci zwrotu poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy. Gmina może odstąpić od umowy o dotację z Inwestorem w razie stwierdzenia, że: Inwestor nie zakończył modernizacji źródła ciepła w terminie umownym lub odstąpił od realizacji celu, dla którego umowa o dotację została zawarta, Inwestor nie spełnia warunków ustalonych w umowie o dotację lub ww. uchwale. Środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przeznaczone dla osób fizycznych w nieruchomościach położonych na terenie Gminy, zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielona dotacja będzie wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 6.000 zł, w tym: 2.000 zł stanowić będzie dotacja WFOŚiGW, a 4.000 zł stanowić będzie pożyczka WFOŚiGW. Przedmiotowa pożyczka zaciągnięta przez Gminę będzie spłacana w dwudziestu kwartalnych ratach. Pozostałe 40% kosztów kwalifikowanych pokrywa Inwestor. W związku z powyższym, zadano następujące pytanie: Czy otrzymana przez Gminę dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (...)

2018
28
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem mieszkańcom gminy dofinansowania na zakup źródeł ciepła.

Fragment:

Załącznikiem do Uchwały jest Regulamin przyznawania dotacji. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na zakup źródła ciepła bez kosztów jego montażu oraz kosztów wykonania instalacji grzewczej i elektrycznej. O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji obejmuje wartość podatku od towarów i usług, jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. W przypadku kiedy dotowanemu przysługuje zwrot podatku VAT, wartość dotacji pomniejsza się o jego wartość. Gmina na ten cel wyodrębniła w budżecie środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Otrzymane środki finansowe są dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i będą stanowiły dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielana przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacja (...)

2018
28
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem mieszkańcom gminy dofinansowania na zakup źródeł ciepła.

Fragment:

Załącznikiem do Uchwały jest Regulamin przyznawania dotacji. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na zakup źródła ciepła bez kosztów jego montażu oraz kosztów wykonania instalacji grzewczej i elektrycznej. O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji obejmuje wartość podatku od towarów i usług, jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. W przypadku kiedy dotowanemu przysługuje zwrot podatku VAT, wartość dotacji pomniejsza się o jego wartość. Gmina na ten cel wyodrębniła w budżecie środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Otrzymane środki finansowe są dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i będą stanowiły dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielana przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacja (...)

2018
25
lis

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Ww. dotacja w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Wolne od podatku dochodowego są: 129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie Inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 przywołanej ustawy).

2018
24
lis

Istota:

Brak opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu.

Fragment:

Wymaga ponadto podkreślenia, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT, a jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia zawężająca prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą a contrario do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie z całą pewnością nie mamy do czynienia z sytuacją, w której występują skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie, bowiem przedmiotem projektu w zakresie realizowanych przez Gminę jest instalacja instalacji OZE na budynkach komunalnych.

2018
18
lis

Istota:

Konsekwencje podatkowe zwrotu dofinansowania stanowią-cego przychód podatkowy zwolniony z opodatkowania oraz dofinansowania stanowiącego przychód podatkowy.

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca finansuje swoją działalność w przeważającej części z dotacji podmiotowej i dotacji celowych, otrzymywanych m.in. z Budżetu Państwa, z Budżetu Miasta, środków Unii Europejskiej, czy środków otrzymanych od Agencji rządowych lub wykonawczych. Dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę są dotacjami na finansowanie kosztów bieżących i inwestycje. Dofinansowania te są przeznaczone do wykorzystania w ciągu danego roku lub są do wykorzystania w ramach projektów kilkuletnich. Dotacje są zaliczane do przychodów podatkowych i ewentualnie zwolnionych z art. 17 ust. 1 pkt 21, 23, 47, 48, 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że zwrot niewykorzystanych kwot dotacji nie jest związany z otrzymaniem ich przez Wnioskodawcę w omyłkowej kwocie, bądź w wyniku wystąpienia błędu rachunkowego. Wnioskodawca zwraca niewykorzystane dotacje w roku następnym (w latach następnych) po roku, w którym je otrzymał w przypadku braku wydatkowania całej kwoty dotacji w okresie, na jaki była udzielona lub braku uznania wydatku sfinansowanego dotacją za koszt kwalifikowalny.