Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutków podatkowych otrzymania wskazanego we wniosku dofinansowania
Fragment:
W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 ze zm.), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie: dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora, dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1, dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji
Fragment:
SA - wykonuje zestaw konkretnych czynności wynikających z ustaw i Umów, a koszty ich wykonania pokrywa Minister Gospodarki, wypłacając Dotacje. Jak już wskazywano, Dotacje opisane w stanie faktycznym mają charakter zwrotu kosztów za wykonanie określonych Zadań. Usługi te - inaczej realizacja Zadań - mają służyć ustawowym celom, do których A. SA została powołana, a nie osiąganiu przychodu. Realizacja Zadań jest finansowana ze środków publicznych. W tej sytuacji wypłaty Dotacji nie można uznać za „ zapłatę z tytułu sprzedaży ”. Ad. d) Związek Dotacji z ceną Zdaniem A. SA, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania brak też związku Dotacji z jakąkolwiek ceną świadczenia dokonywanego przez A. SA. Aby dotacja miała charakter cenotwórczy, musiałaby istnieć cena jakiejś usługi czy towaru, która w przypadku nieotrzymania dotacji byłaby inna. W przypadku, którego dotyczy niniejszy wniosek o interpretację, zarówno ani sprzedaż ani cena nie występują - i tym samym „ cena ” nie może być w jakikolwiek sposób zmieniona przez Dotację. Podobne poglądy wynikają z analizy orzecznictwa sądów polskich i TSUE. Wskazuje się, że dla opodatkowania dotacji konieczny jest ich bezpośredni związek z ceną oferowanego towaru lub usługi. Przykładowo, WSA w Szczecinie w wyroku z 10 lutego 2016 r., I SA/Sz 1363/15 stwierdził, że aby stanowić część podstawy opodatkowania VAT, dotacja musi być przeznaczona „ na pokrycie wydatków na usługi doradcze na rzecz konkretnych, zindywidualizowanych potencjalnych, obecnych i przyszłych przedsiębiorców, a jej celem jest obniżenie ceny (...) ”.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy. Zatem dotacje z urzędu gminy (miasta) przyznane przedszkolom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, jako dotacje podmiotowe pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymana dotacja nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
2
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dotacją celową na wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ogrzewanie proekologiczne.
Fragment:
Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 3 listopada 2016 r. wynika, że: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stają się środkami Gminy, a następnie w formie dotacji z budżetu Gminy przekazywane są mieszkańcom na pokrycie części wydatkowanych przez nich kosztów wymiany systemów ogrzewania, udzielona inwestorom dotacja jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.). W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania. Czy dotacje otrzymane przez Inwestora ogrzewania proekologicznego (mieszkańca Gminy) na warunkach opisanych w stanie faktycznym od Gminy i od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowią przychód podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany sporządzić w związku z przekazaną dotacją PIT-8C w przypadku braku obowiązku podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazane na inwestycję ekologiczną dotacje z Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są dla Inwestora (osoby fizycznej) przychodem, ale przychodem mogącym korzystać ze zwolnienia podatkowego. Otrzymane dotacje są dla takiej osoby niewątpliwym przysporzeniem majątkowym, gdyż część kosztów, które musiałaby w normalnych warunkach ponieść z własnych środków, ponosi za nią inna osoba.
2016
30
lis

Istota:
Możliwości zwolnienia od opodatkowania kwot głównych oraz odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola
Fragment:
Sąd Okręgowy wskazał także, iż Termin wymagalności roszczenia o zapłatę brakującej kwoty dotacji wynika z § 12 ust. 2 ww. uchwały Rady Miasta z dnia 9 września 2009 r., zaś Sąd Apelacyjny wskazał, iż W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, powinna nastąpić weryfikacja wysokości kwoty udzielonej dotacji w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji. Jeżeli zaś następuje weryfikacja wysokości już udzielonej dotacji to obowiązek przekazania dotacji musi wyprzedzać tę datę. Po weryfikacji zaś powinno nastąpić wyrównanie dotacji do dnia 30 kwietnia, dlatego należy przyjąć, że gmina pozostaje w opóźnieniu co najmniej od 1 maja następującego po roku za który przypada dotacja. W ocenie Wnioskodawczyni, kwoty uzyskane przez nią tytułem zapłaty brakującej kwoty dotacji za lata 2011, 2012 oraz 2013 przekazane przez Gminę na mocy wyroku Sądu Okręgowego z 24 listopada 2015 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego z 31 maja 2016 r. są wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanych we wniosku środków finansowych, które Wnioskodawca otrzymał jako partner w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Fragment:
(...) dotacji na koszty pośrednie, a udokumentowanymi wydatkami zakwalifikowanymi w projekcie jako koszty pośrednie winna być zaliczona do przychodów opodatkowanych, czyli zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej Wnioskodawcy? Ad.1. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej co wynika z treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota dotacji nie może być wykazana w kol. 7, 8, 9 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ponieważ taki rodzaj dotacji z uwagi na źródło, z którego pochodzi (środki unijne, dotacje celowe) jest zwolniony z podatku dochodowego. Ww. zwolnienie zostało określone odnośnie dotacji ze środków unijnych w art. 21 ust. 1 pkt 136. Natomiast dotacja celowa budżetu państwa zwolniona jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 wyżej cytowanej ustawy. Ad.2. Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez niego wydatki na tzw. koszty pośrednie związane z techniczną stroną realizacji projektu, nie mogą być kosztami uzyskania przychodów skoro ich poniesienie zostało zwrócone podatnikowi poprzez otrzymaną na ten cel dotację. Taki wniosek wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Czy kwota zapłacona przez Gminę tytułem wyrównania dotacji oświatowej wraz z odsetkami za opóźnienie, po roku budżetowym, w którym dotacja winna była zostać wypłacona, stanowi swoiste odszkodowanie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3b) lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taka podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Z kolei art. 252 ust. 2 u.f.p. stanowi, że w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust 1 jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. W u.f.p. (art. 126) wskazuje się na trzy typy dotacji: dotacje celowe (art. 127 u.f.p.), dotacje przedmiotowe (art. 130 u.f.p.) oraz dotacje podmiotowe (art. 131 u.f.p.). Pomimo, że wyróżnienie tych typów dotacji w przepisach ustawowych następuje jedynie w odniesieniu do wydatków budżetu państwa, w orzecznictwie przyjmuje się, że mają one zastosowanie także do dotacji z budżetów j.s.t. (por. Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2008 r., K19/07, OTK-A2008, nr 10, poz. 182). Dotacje podmiotowe, jak wskazuje M. Pilich (komentarz do art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. LEX 2013). mają bez wątpienia najszerzej określone przeznaczenie, dofinansowaniu nie podlega bowiem ani cel (przedsięwzięcie społecznie użyteczne), jak to ma miejsce w przypadku dotacji celowej, ani produkt (usługa), jak to ma miejsce w przypadku dotacji przedmiotowych. Ze środków dotacji podmiotowych wspierana jest natomiast określonego rodzaju działalność podmiotu prawnego, wynikająca z przepisów prawa materialnego, także w przepisach materialnoprawnych rangi ustawowej określony zostaje krąg beneficjentów dotacji. Beneficjent dotacji podmiotowej rozlicza się z otrzymanych środków (...)
2016
29
lis

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych związanych z otrzymaniem i wydatkowaniem wskazanych we wniosku środków finansowych
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, przychodami agencji są m.in. środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych. Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z tych funduszy. W myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Stosownie do art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b.
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Fundację w celu budowy żłobka.
Fragment:
Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Ponadto dotacje związane bezpośrednio z ceną interpretuje się jako obejmujące jedynie dotacje, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i które są płacone przez stronę trzecią sprzedawcy lub dostawcy (zob. np. wyrok w sprawie C-184/00 pkt 18).
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki niepublicznego przedszkola pokryte z dwóch źródeł przychodów: opodatkowanych wpłat rodziców oraz zwolnionej z podatku dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta powinny być rozliczane w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Urząd Miasta ma uprawnienia do sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Oznacza to, że dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola jest dotacją o charakterze podmiotowym. Dotacja podmiotowa w odróżnieniu od dotacji celowej nie jest bezpośrednim zwrotem ściśle określonych konkretnych wydatków bieżących na realizację zadań placówki w zakresie kształcenia i wychowania. Udzielenie dotacji nie jest uzależnione od przedłożenia konkretnych dokumentów kosztowych na pokrycie dofinansowania (list płac, faktur na wydatki eksploatacyjnych, zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych, remontów i pozostałych wydatków), poza tym wysokość udzielonej dotacji nie ma bezpośredniego związku z faktyczną wysokością ponoszonych wydatków bieżących na prowadzenie placówki, dlatego niemożliwe jest w każdym miesiącu określenie, które wydatki są nią pokryte. Charakter ponoszonych wydatków związanych z całokształtem działalności przedszkola nie pozwala na wyodrębnienie, które wydatki pokryte są z wpłat rodziców, a które koszty bezpośrednio sfinansowane są z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta. Z uwagi na fakt, że w praktyce prowadzenia niepublicznego (...)
2016
28
lis

Istota:
Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania w miesiącu otrzymania tej dotacji, Kwota dotacji, która nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz koszty ponoszone z tej dotacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegają ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
O tym, że dane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt, że zostały one pokryte otrzymaną dotacją, zwolnioną od opodatkowania. Nie ma zaś w tym przypadku znaczenia to, że Wnioskodawczyni uzyskuje dochody opodatkowane i wolne od podatku. Również brak możliwości wyodrębnienia, jakie konkretnie wydatki zostały pokryte dotacją, czy też sposób rozliczenia dotacji nie stanowią podstawy dla zastosowania proporcji, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zaliczy do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są kosztem podatkowym (sfinansowane, pokryte dotacją), powinna je z tych kosztów wyeliminować. Dlatego też, w takiej sytuacji w dacie otrzymania dotacji powinna dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanego dofinansowania. Natomiast w przypadku, gdyby wydatki sfinansowane dotacją ponoszone będą już po otrzymaniu tej dotacji, nie powinny być w ogóle ewidencjonowane jako koszty uzyskania przychodów. Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.
2016
28
lis

Istota:
W ktorym roku (miesiacu) Spolka powinna wylaczac z podstawy opodatkowania koszty finansowane dotacja: w roku uznania poniesionych wydatkow za koszty uzyskania przychodu, czy tez w roku otrzymania dotacji do tych kosztow?
Fragment:
W ktorym roku (miesiacu) Spolka powinna wylaczac z podstawy opodatkowania koszty finansowane dotacja: w roku uznania poniesionych wydatkow za koszty uzyskania przychodu, czy tez w roku otrzymania dotacji do tych kosztow... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U z 2011 Nr 74, poz. 397) - dalej jako: ?updop?, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow wydatkow i kosztow bezposrednio sfinansowanych z dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24. W konsekwencji powyzszego zwolnienia z podstawy opodatkowania nalezy wylaczyc wydatki sfinansowane z tych srodkow. Wylaczenie tych srodkow z podstawy opodatkowania winno nastapic w dacie otrzymania dotacji, nawet jesli wydatki byly poniesione w innym roku podatkowym i uznane za koszty podatkowe w innym roku podatkowym niz otrzymana dotacja. Tak wiec Spolka nie powinna korygowac kosztow podatkowych roku 2012 i 2013, tylko dokonac korekty kosztow poprzez wylaczenie z podstawy opodatkowania kosztow zwiazanych z otrzymana dotacja (styczen 2015 r.). W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie sposobu dokonywania korekty kosztow uzyskania przychodow po otrzymaniu srodkow pomocowych na realizacje projektu (...), jest nieprawidlowe.
2016
28
lis

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest w miesiącu otrzymania dotacji jednorazowe obliczenie, według przedstawionego schematu i wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wartości zrealizowanych odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaną dotacją?
Fragment:
Do momentu otrzymania dotacji podatnik miał pełne prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całość odpisu amortyzacyjnego, gdyż nie dysponował tymi środkami. W związku z tym, ze proces udzielania dotacji przebiegał długo i na każdym z tych etapów istniało ryzyko odrzucenia projektu, dopiero przekazanie dotacji na konto bankowe zamyka proces udzielenia dotacji i pozwala na określenie wysokości udzielonej dotacji. Z chwilą otrzymania dotacji inwestycyjnej stanowiącej refundację wydatków na zakup środków trwałych, poniesione na ich nabycie wydatki – stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Z chwilą otrzymania dotacji (wpływu dotacji na konto bankowe) powinny zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodu zrealizowane już odpisy amortyzacyjne w takiej wysokości w jakiej proporcji pozostaje kwota otrzymanej dotacji do wartości początkowej środka trwałego. Czyli w miesiącu przekazania dotacji należy dokonać jednorazowej korekty kosztów uzyskania przychodów. W każdym następnym miesiącu aż do zakończenia amortyzacji należy wyłączyć odpowiednią proporcję miesięcznej raty odpisu amortyzacyjnego, która została sfinansowana w formie refundacji.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie otrzymanej dotacji; prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu; opodatkowanie czynności przekazania elementów autorskich na rzecz Skarbu Państwa.
Fragment:
W związku z powyższym, otrzymywana przez C. od NCBiR (za technicznym pośrednictwem Lidera) Dotacja nie stanowi wynagrodzenia C. z tytułu dostawy towarów czy świadczenia usług, a dotację z budżetu państwa. W celu ustalenia, czy Dotacja ta jest, czy też nie jest opodatkowana VAT, należy przeanalizować warunki jej przyznania, określające cele, na jakie Dotacja jest wykorzystywana. Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem ustawy o VAT, dotacje przyznawane w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT - konkretnej dostawy towarów, konkretnego świadczenia usług, mające wpływ na ceny tych towarów, usług, podlegają opodatkowaniu VAT. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi nie stanowią podstawy opodatkowania VAT. Dotacje udzielane w celu realizacji danego zadania, projektu, nie mają bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, a tym samym pozostają poza jego zakresem. Tym samym, podstawę opodatkowania VAT mogą stanowić (zwiększać) tylko takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności, czy też kosztów realizacji konkretnego zadania - projektu, nie zwiększa podstawy opodatkowania - nie podlega opodatkowaniu VAT.
2016
27
lis

Istota:
Czy kwota udzielonej dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy na modernizację źródeł ciepła, którego źródłem finansowania będzie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy Gmina będzie miała obowiązek sporządzić PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymają dofinansowanie z budżetu gminy na modernizację źródeł ciepła?
Fragment:
Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kwota uzyskanej dotacji z budżetu Gminy przez osobę fizyczną na modernizację źródła ciepła, którego źródłem finansowania będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowane środki będą miały charakter dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) i będą wypłacane bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zatem dotacja otrzymana z budżetu gminy na modernizację źródeł ciepła mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, Gmina nie będzie miała obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla osób fizycznych, które w 2016 r. otrzymają taką dotację z budżetu Gminy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
26
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie właściciela niepublicznego przedszkola, za pełnienie funkcji dyrektora zgodnie ze statutem placówki, sfinansowane z dotacji podmiotowej z urzędu miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), wynika, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy. Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym przez urzędy gminy lub powiatu – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym otrzymane dotacje na prowadzenie przedszkola niepublicznego, o którym mowa we wniosku są dla Wnioskodawcy przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
lis

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku dobrowolnego uznania przez Gminę zobowiązania z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za lata 2011–2013, należy traktować jako dochód? W jakim okresie należy opodatkować te środki?
Fragment:
Wnioskując a contrario przyjąć należy, że jeżeli dotacji na realizację zadań w danym roku nie przyznano, to jednocześnie nie może być mowy o jej wykorzystaniu. Powyższe rozważania prowadzą w niniejszej sprawie do wniosku, że uzupełnienie w 2016 r. Dotacji za lata 2011–2013, przekazane na podstawie dobrowolnego uznania zobowiązania, dotacją nie jest, i nie może tym samym podlegać rygorom stawianym instytucji dotacji, w tym jej rozliczeniu – ani za rok, w którym należna dotacja przysługiwałaby – gdyż wówczas jej nie przyznano, ani tym bardziej za rok, w którym należność została wypłacona, jako uzupełnienie dotacji za lata poprzednie, co z kolei wynika z podmiotowego charakteru dotacji, o której mowa w art. 90 u.s.o. i ilości uczniów w danym roku jako podstawy udzielenia dotacji). Skoro bowiem dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała. W konsekwencji, środków wypłacanych z tytułu niedopłaty dotacji oświatowej za lata poprzednie, nie można traktować jako dotacji, zarówno z uwagi na nieprzyznanie tych środków w latach, w których były należne, jak i z uwagi na niemożność wykorzystania tych środków na cele ustawowo przewidziane i rozliczenia ich za rok, w którym powinny były zostać wypłacone.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.