Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania nadwy?ki wynikaj1cej z poniesienia mniejszych wydatków ni? kwoty wynikaj1ce z otrzymanych dotacji/p3atnooci/orodków
Fragment:
Bior1c pod uwage treoa ww. regulacji, dotacje/p3atnooci/orodki otrzymane przez Wnioskodawce w ramach realizacji projektów korzystaj1 ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w pe3nej wysokooci. Bez znaczenia jest przy tym fakt powstawania po stronie Wnioskodawcy nadwy?ek wynikaj1cych z poniesienia mniejszych kosztów poorednich i bezpoorednich ni? kwoty otrzymanych dotacji/p3atnooci/orodków. Dla zastosowania przywo3anych zwolnien decyduj1ce jest bowiem pochodzenie orodków pienie?nych z okreolonego Yród3a, co potwierdzaj1 organy podatkowe w interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Pogl1d taki wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r., (sygn. IPPB5/423-1267/14-4/AS ), który stwierdzi3, ?e „ (...) nadwy?ka powsta3a w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty poorednie rozliczane rycza3tem (wynikaj1ce z ni?szych cen us3ug) ni? kwota otrzymanej dotacji (7%, 8%, 9% kosztów bezpoorednich przedstawionych do rozliczenia), pozostaj1ca w dzia3alnooci Spó3ki jako orodki w3asne, bedzie stanowia dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnieniu podlega bowiem ca3a kwota otrzymanej dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”.
2017
20
sty

Istota:
Dochód z dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu formy opodatkowania podatkiem liniowym.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943) niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu otrzymana z budżetu gminy – jako dotacja z jednostek samorządu terytorialnego – jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjmując, że otrzymywana przez Wnioskodawcę dotacja spełnia wymogi definicji „ dotacji ” zawartej w ustawie o finansach publicznych, należy stwierdzić, że dochody z tego tytułu – jako zwolnione na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie podlegają opodatkowaniu. Tutejszy organ zaznacza przy tym, iż od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie kwestia opodatkowania wynagrodzenia sfinansowanego z dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymuje brzmienie: wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.
2017
11
sty

Istota:
Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, a jeżeli tak czy ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek ewidencjonowania powyższej dotacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Zatem dotacje przyznane niepublicznej szkole podstawowej z jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W świetle powołanych przepisów w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji należy stwierdzić, że dotacje udzielone niepublicznym szkołom jako dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem otrzymywane przez Panią dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół, są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do kwestii ewidencjonowania ww. dotacji i sfinansowanych z niej wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, (...)
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabyć towarów i usług dotyczących realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy oraz brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji oraz środków finansowych otrzymanych od Gminy w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy
Fragment:
Zakupy dokonywane w ramach projektu: wynagrodzenie trenerów szkoleń i osób prowadzących doradztwa (umowa zlecenie) - dotacja 100%, koszty utrzymania sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń i doradztwa - dotacja 100%, zakup materiałów dydaktycznych (notesów, długopisów, pendrive‘a) dla uczestników szkolenia „ Przedsiębiorczość ” dotacja 100%, zakup poczęstunku w ramach przerw kawowych na szkoleniach i doradztwie - dotacja 100%, wykonanie projektu i wydruk certyfikatów ukończenia szkoleń - dotacja 100%, ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW - dotacja 100%, dojazd uczestników na szkolenia i doradztwo - dotacja 100%, wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobami zależnymi (umowa zlecenie) – dotacja 100%, projekt i utworzenie oraz comiesięczna aktualizacja strony internetowej projektu - dotacja 100%, wydruk plakatów i ulotek dotyczących projektu - 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera), wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem (umowy zlecenia) - 100% (częściowa dotacja wkład własny Partnera), zakup materiałów biurowych i chemicznych - 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera), utrzymanie pomieszczeń z przeznaczeniem na Biuro Projektu - 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera), koszty sprzątania pomieszczeń 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera), usługi telekomunikacyjne (zakup doładowań do telefonu) - 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera), koszty obsługi rachunku bankowego 100% (częściowa dotacja + wkład własny Partnera).
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia całości podatku VAT od nabyć służących działalności gospodarczej, odpłatnej działalności statutowej, jak też nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych, brak obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, obowiązek stosowania sposobu określania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-h ustawy, prawidłowości wyboru sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy oraz brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej z Gminy na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Fragment:
Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2017
5
sty

Istota:
Czy otrzymana dotacja stanowi dla Wnioskodawcy przychód wolny od podatku CIT, dla którego za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe oraz stan faktyczny: Zgodnie z Umową o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy (dalej „ Umowa dotacji ”), Wnioskodawcy została przyznana dotacja, charakteryzująca się między innymi następującymi cechami: dotacja otrzymana z budżetu państwa górny próg dotacji możliwej do otrzymania, dotacja została generalnie przyznana na utworzenie Globalnego Centrum Usług Wspólnych w X określonego jako Inwestycja, Wnioskodawca zobowiązał się zakończyć Inwestycję do dnia 31 grudnia 2019 r., co jest rozumiane jako poniesienie przez Wnioskodawcę nakładów na ten cel w określonej kwocie, stworzenie dzięki temu 500 miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym w przeliczeniu na pełne etaty i utrzymanie każdego stanowiska pracy przez okres 5 lat od daty jego utworzenia [licząc], dotacja ma być wypłacana stopniowo, raz w roku, przez pięć kolejnych lat, w kwocie rocznej. Podział dotacji na transze wynika z deklaracji Wnioskodawcy odnośnie zakładanej skali tworzenia stanowisk pracy w okresie 5 lat, tj. po 100 stanowisk rocznie, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wysokość każdej transzy nie pozwoli na pokrycie rocznego wynagrodzenia 100 wymaganych do utworzenia w danym roku etatów.
2016
29
gru

Istota:
W jakim momencie i w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien pomniejszać koszty uzyskania przychodów o kwoty odpowiadające otrzymanej dotacji?
Fragment:
Należy zatem stwierdzić, że skoro w świetle ustawy CIT przychód z tytułu otrzymania danej transzy dotacji powstaje metodą kasową i jest on pochodną spełnienia warunków przyznania dotacji – a szczególnie pierwszoplanowego warunku minimalnej liczby zatrudnionych w danym roku (100 etatów), to Wnioskodawca powinien w tej samej dacie, w której otrzymał daną transzę dotacji (tj. przychód podatkowy) pomniejszyć koszty uzyskania przychodów w tej samej kwocie i będą to koszty bieżące. W szczególności Wnioskodawca nie powinien pomniejszać kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych, gdyż jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: z Umowy dotacji nie wynika, aby dotacja była dotacją do (konkretnych) środków trwałych, jak również Wnioskodawca nie będzie do celów bilansowych rozpoznawał otrzymanych dotacji równolegle i proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (co czyni się standardowo w przypadku dotacji otrzymywanych bezpośrednio do konkretnych środków trwałych). Z uwagi na brak bezpośredniego związku dotacji z konkretnymi środkami trwałymi otrzymana dotacja będzie rozpoznawana przez Wnioskodawcę dla celów bilansowych jako przychód – w odniesieniu do każdej transzy - przez okres 5 lat, tj. okresu obowiązkowego utrzymania „ dotowanego ” stanu zatrudnienia (nie będzie to żaden odpowiedni okresu bilansowej amortyzacji jakiegokolwiek środka trwałego).
2016
29
gru

Istota:
Czy jeśli część dotacji otrzymywanej na podstawie uchwały odpowiedniej rady gminy zostanie w 2016 r. przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia właściciela przedszkola sprawującego funkcję dyrektora zarządzającego to ta część dotacji zwolniona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku nie powstaną w myśl z art. 23 ust. 1 pkt 56 cyt. ustawy?
Fragment:
W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Zatem w ocenie Wnioskodawczyni dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym przez jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, otrzymane przez Wnioskodawczynię dotacje na prowadzenie niepublicznego przedszkola, o których mowa we wniosku, są dla Wnioskodawczyni przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
gru

Istota:
Brak opodatkowania składek członkowskich oraz dotacji.
Fragment:
Dotacje nie stanowią również formy wynagrodzenia za prace w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, gdyż z wnioskiem o dotacje występuje Spółka ... , zamierzając realizować je nie na zasadzie zlecenia przez podmiot dotujący, a wsparcia określonych działań Spółki ... . Jak wskazano powyżej, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. W rozpatrywanej sprawie, dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę – jak wynika z treści wniosku – nie jest przyznawana jako dopłata do ceny świadczonych usług, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzonej działalności polegającej na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Oznacza to, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym (kosztowym), a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Ponadto dotacje te – jak wynika z opisu sprawy – nie stanowią również formy wynagrodzenia za prace w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych. Zatem dotacja nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.
2016
17
gru

Istota:
1) Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji dyrektora pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy można dokonać korekty zeznań PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w latach podatkowych 2010-2013 i wystąpić o zwrot nadpłaty wynikającej z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora pokrytego z dotacji, o której mowa powyżej?
Fragment:
Dotacja, którą Wnioskodawczyni otrzymuje z budżetu gminy na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – na działalność przedszkola, jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i w związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ona zwolniona z opodatkowania, kiedy zostaną spełnione dwa warunki, tj. otrzymana dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymywana dotacja stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku i niepodlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym. Zgodnie z art. 83a ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady opodatkowania innych dochodów niż otrzymywane z dotacji, podlegają opodatkowaniu jak na zasadach działalności gospodarczej. Dochodami takimi są wpłaty od rodziców za korzystanie przez uczniów przedszkola z wychowania przedszkolnego.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.