Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W opinii tut. Organu otrzymane środki finansowe na realizację projektu stanowią dofinansowanie do instalacji dla mieszkańców i należy uznać za otrzymane od osoby trzeciej środki (dotacje) mające bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
2017
12
sie

Istota:
Uznanie zwrotu kosztów dotacji za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz dokumentowanie tej czynności.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 90 ust. 1ka ustawy jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku nie spełnienia określonych w art. 90 ust. 1b ustawy warunków, zgodnie z art. 90 ust. 2b Gmina przekazuje niepublicznemu przedszkolu dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla danego przedszkola, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie bowiem z przytoczonymi wyżej przepisami, jeżeli do niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, otrzymującej z budżetu gminy dotację, uczęszcza uczeń zamieszkujący inną gminę, gmina ta zwraca Gminie część kosztów dotacji udzielonej przez nią na rzecz tego przedszkola. Gmina do momentu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług tj. do 31 grudnia 2016 r. obciążała inne gminy wystawiając na ich rzecz noty obciążeniowe i traktując tę czynność jako pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2017
9
sie

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z kwot pochodzących z przyznanej dotacji
Fragment:
Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy tu mieć na uwadze, że stosownie do art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.). Zgodnie z art. 90 ust. 1 tej ustawy, niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.
2017
9
sie

Istota:
Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z procesem przygotowania wniosku o dotację z Unii Europejskiej oraz wynagrodzenia firmy konsultingowej za przyznanie dotacji (wynagrodzenia za sukces) jednorazowo z datą wystawienia faktury?
Fragment:
Ponadto firma konsultingowa po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji wystawiła fakturę – jako wynagrodzenie za sukces (procent od wysokości przyznanej dotacji). Spółka zapłaci za tę fakturę również ze środków własnych. Ponadto spółka poniosła jeszcze inne koszty w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji – a mianowicie jest to faktura za wydanie opinii o innowacyjności technologii spawania laserowego (załącznik do wniosku). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z procesem przygotowania wniosku o dotację z Unii Europejskiej oraz wynagrodzenia firmy konsultingowej za przyznanie dotacji (wynagrodzenia za sukces) jednorazowo z datą wystawienia faktury? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty sporządzenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej, wynagrodzenie dla firmy konsultingowej oraz koszty uzyskania opinii o innowacyjności należy zakwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną działalnością. Spółka uważa, że powinny one podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.
2017
9
sie

Istota:
Czy otrzymana w ramach umowy z Gminą dotacja, która nie została otrzymana na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z Gminą Miasto X. umowę w sprawie otrzymania środków finansowych (dotacji) na realizacje zadania pn. „ Z. ” Otrzymana kwota wynikała z rozliczenia wydatków poniesionych na remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany źródła ciepła w będącej własnością Wnioskodawcy nieruchomości. Dotacja pokrywała 50% poniesionych i rozliczonych rachunkami wydatków. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że wskazana we wniosku dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymaną z budżetu Gminy Miasta X.. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a ponadto została sfinansowana z budżetu Gminy Miasta X. - to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
sie

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie na podłączenie budynku mieszkalnego do zbiorowego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego ”. Środki przyznane Wnioskodawczyni zostały wypłacone przez Miasto bezpośrednio wykonawcy podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Przyznane środki finansowe w kwocie 3 496,77 zł stanowiły dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2017
18
lip

Istota:
1) Czy otrzymana dotacja jest dotacją, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 121 updof?
2) Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
3) Jeżeli otrzymana dotacja jest dotacją o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 updof, czy składniki majątku niestanowiące środków trwałych zakupione przez podatnika, sfinansowane z dotacji, stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Czy otrzymana dotacja jest dotacją, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 121 updof? Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeżeli otrzymana dotacja jest dotacją o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 updof, czy składniki majątku niestanowiące środków trwałych zakupione przez podatnika, sfinansowane z dotacji, stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów? Stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie pytania numer 1. Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, iż jest to dotacja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 updof. Dotacja otrzymana na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przychodem korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane środki nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie pytania numer 2. Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to expressis verbis z przepisów podatkowych. Stanowią one, że środki pochodzące ze źródeł, o których mowa w pkt 121 i 137 artykułu 21 ustępu 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
13
lip

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze do sieci kanalizacyjnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przypadku Wnioskodawcy, całkowity koszt oszacowany został na kwotę 8 279 zł 95 gr, w tym udzielona dotacja 4 692 zł 07 gr. Przyłącze zostało zrealizowane i rozliczone przez Miasto w 2016 r. Kwotę udzielonej dotacji, tj. 4 692 zł 07 gr, Urząd Miasta w ... wykazał w PIT-8C za 2016 r., jako przychód, który następnie Wnioskodawca rozliczył jako przychód w zeznaniu rocznym PIT-37 za rok 2016. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze do sieci kanalizacyjnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dofinansowanego przez Miasto, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361), stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jako, że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Miasta (jednostki samorządu terytorialnego), korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy. Przychód jest kwalifikowany, jako wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2017
4
lip

Istota:
Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała otrzymaną kwotę: 10.000,00 z funduszu prewencyjnego Zakład Ubezpieczeń jako dochód zwolniony od podatku?
Fragment:
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Zauważyć należy, że zakres art. 17 ust. 1 pkt 21 powyższej ustawy, dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pochodzących z dotacji uzyskanych z innych źródeł niż budżet państwa lub budżety jednostek samorządowych, takich jak środki publiczne, będących w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rządowych, które zgodnie z kreującymi je ustawami mają także prawo udzielania dotacji. Zwolnienie przedmiotowe obejmuje także subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządowych, jeśli nie będą mogły zostać zaliczone do dotacji, jak i otrzymane od innych podmiotów zajmujących się rozdysponowaniem środków publicznych.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji przeznaczonej w części na wynagrodzenie właściciela niepublicznych placówek oświatowych
Fragment:
Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 17 (uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tych przychodów wydatki. Poza kolumną 17 dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonowane jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Alternatywnym rozwiązaniem może być prowadzenie odrębnej ewidencji otrzymanych dotacji oraz udokumentowanych wydatków sfinansowanych z tej dotacji. Powyższe nie dotyczy jednak tej części dotacji, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne placówki oświatowe. Otrzymana dotacja przeznaczona na tego rodzaju wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu w ramach przychodów z działalności gospodarczej, a sposób opodatkowania tej części dotacji będzie zależeć od formy opodatkowania działalności gospodarczej jaką przyjął podatnik. W przypadku Wnioskodawczyni są to zasady ogólne. W związku z tym ta część dotacji, która została przeznaczona na wynagrodzenie właściciela niepublicznych placówek oświatowych - szkół i poradni Wnioskodawczyni zobowiązana jest ująć w kolumnie 8 pkpir – Pozostałe przychody, w dacie jej otrzymania.
2017
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.