Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Zgodnie z umową, dofinansowanie zostanie wypłacone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie zaliczki, tj. beneficjent - Gmina nie angażuje własnych środków a zrealizuje wypłatę dotacji dla odbiorcy końcowego ze środków przekazanych przez Fundusz. Po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek budżetu Gminy, dotacja zostanie przekazana mieszkańcom realizującym inwestycje - odbiorcom końcowym, zgodnie z umowami zawartymi z osobami fizycznymi o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego. Dotacja o której mowa we wniosku stanowi dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

2018
30
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji jako częściowej refundacji kosztów wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Ostateczna wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie bezpłatnej oceny energetycznej. Ostateczna wysokość przekazanej Dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz przeprowadzonej kontroli bezpośrednio po realizacji inwestycji. Wypłacone przez Gminę środki dla uczestników projektu będą stanowić zwrot uprzednio poniesionych przez nich wydatków. Dotacje te są dotacjami w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych i są współfinansowane ze środków europejskich o jakich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2018
23
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji na dofinansowanie źródeł ciepła.

Fragment:

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska). W świetle powyższego dotacje udzielane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowią dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, przekazane przez Wnioskodawcę, jako jednostkę samorządu terytorialnego w ramach ww. programów, dotacje celowe wypłacone z budżetu Gminy (czyli dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na rzecz mieszkańców, na częściową refundację kosztów wymiany wyeksploatowanych pieców oraz montaż nowej instalacji systemu ogrzewania, stanowić będą dla tych osób przychód z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla mieszkańców, którzy otrzymają ww. dotację celową, informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
gru

Istota:

Uznanie wykonanych czynności za odpłatne świadczenie usług i uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Wskazać należy, że cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2018
20
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 25 września 2018 r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie dotacji w ramach Programu „ Ograniczania Niskiej Emisji - Edycja II ” na dofinansowanie zadania pn.: „ Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II ”. Przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przekazywana w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w budynkach/lokalach mieszkalnych mających na celu ograniczanie niskiej emisji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ oraz podłączenie istniejących obiektów do sieci gazowej. Gmina będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do odbiorcy końcowego czyli mieszkańca, który złoży wniosek o udzielenie dotacji. Dotacja ta będzie udzielana podmiotom, których budynki, lokale mieszkalne zlokalizowane są na terenie Gminy.

2018
19
gru

Istota:

Opodatkowanie dotacji oraz wkładu własnego otrzymanego od Uczestników na realizacje Projektu, dokumentowanie otrzymanej dotacji oraz otrzymanego wkładu własnego od Uczestników, uznanie otrzymanej dotacji oraz wkładów własnych Uczestników za kwotę brutto, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu.

Fragment:

Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej dotacji w związku z realizowaną inwestycją oraz określenie podstawy opodatkowania dla tej czynności.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Mając (...)

2018
16
gru

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych w programie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca po zweryfikowaniu poprawności wykonywania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

2018
16
gru

Istota:

Wliczenie otrzymanej dotacji do podstawy opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla dotacji.

Fragment:

Otrzymana dotacja w sposób zindywidualizowany i policzalny związana jest z wartością danego świadczenia, a więc jego ceną, ustaloną w tym przypadku, na poziomie poniesionych kosztów, bowiem możliwe jest zidentyfikowanie ekonomicznej i bezpośredniej zależności pomiędzy dotacją, a ostateczną wartością (ceną) wykonanej usługi. Fakt, że Wnioskodawca nie dokonuje kalkulacji ceny w oparciu o formułę: koszty + narzuty + zysk tylko w oparciu o same koszty nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż nie ma przeszkód prawnych, aby cena świadczenia była równa poniesionym kosztom. Ponadto jak wynika z uzupełnienia wniosku wielkość dotacji uzależniona jest od wykonanych usług doradczych. Zatem, otrzymana dotacja stanowi dopłatę do ceny świadczonej usługi, a relacja pomiędzy otrzymaną dotacją a ceną świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest niezaprzeczalna. W związku z powyższym stwierdzić należy, że opisana we wniosku dotacja jest dotacją bezpośrednio wpływającą na wartość świadczonych usług, i zwiększa podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawą opodatkowania otrzymanej dotacji będzie jej wartość pomniejszona – zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy – o podatek. Zatem w kwocie dotacji powinna zostać zawarta kwota podatku. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie części ceny usługi doradczej powstanie (...)

2018
15
gru

Istota:

Czy otrzymana dotacja na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Regulacja art. 29a ust. 1 ustawy VAT daje podstawę do stwierdzenia, iż otrzymana przez podatnika dotacja, dopłata itp. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku otrzymywanej dotacji z ceną konkretnej, świadczonej usługi (możliwość alokacji dotacji w cenie usługi). Jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest z ceną jednostkową usługi jedynie pośrednio albo kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny jakiejkolwiek usługi świadczonej przez podatnika, dotacja nie podlega opodatkowaniu (por. Kłoskowski K. artykuł Dor. Podat. 2007/9/4-6). W literaturze wskazuje się, że otrzymana refundacja poniesionych przez Beneficjenta kosztów prowadzonych prac badawczych nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wpływa bezpośrednio na cenę świadczonych usług (por. Kłoskowski K., Dor. Podat. 2007/7-8/14-19, Opodatkowanie środków przekazywanych jednostce badawczo-rozwojowej w formie dotacji i dofinansowania). Jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest nawet z ceną jednostkową towaru lub usługi jedynie pośrednio (tylko w sensie ekonomicznym) albo kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny towaru czy usługi świadczonej przez podatnika, dotacja (dopłata) nie podlega opodatkowaniu (por.

2018
13
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole zasądzonej wyrokiem sądu należności za zaniżoną dotację oświatową wraz z należnymi odsetkami.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2077) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą, w odniesieniu do dotacji, o których mowa we wniosku, była do dnia 31 grudnia 2017 r. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.), a od dnia 1 stycznia 2018 r. jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. (...)

2018
12
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Fragment:

Po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor jest zobowiązany poinformować o tym na piśmie Gminę, przedstawiając oryginały faktur/rachunków dokumentujących zakres i wartość przeprowadzanych prac opatrzonych danymi inwestora (mieszkańca), składając jednocześnie wniosek o rozliczenie dotacji. Wysokość dotacji jest każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnych kwot dotacji, wyników ocen energetycznych, faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez inwestora faktur/rachunków oraz zasad projektu. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie poniesionych przez mieszkańców i udziela się jej przelewem z budżetu Gminy na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po zweryfikowaniu złożonych przez niego dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi pięć lat od daty ostatniej płatności końcowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa .... Zakupione urządzenia grzewcze stanowią własność mieszkańców biorących udział w projekcie. Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustaw. o finansach publicznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

2018
12
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług na rzecz mieszkańców i otrzymanej dotacji w ramach realizowanego zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, jak również stawki podatku dla ww. dotacji oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za konkretną dostawę.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowanie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu z nieruchomości mieszkańców Gminy i osób prawnych z terenu Gminy oraz uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, stwierdzenie, czy podstawę opodatkowania dla usług usuwania azbestu, świadczonych przez Gminę, stanowi kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW, pomniejszona o kwotę VAT należnego, tj. czy kwotę dotacji należy uznać jak wartość brutto oraz prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.

2018
3
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Fragment:

W związku z powyższym, udzielana mieszkańcom dotacja na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Źródło finansowania inwestycji stanowią środki własne Gminy, środki unijne przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego środki własne mieszkańców. Gminy podpiszą z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu umowy o przyznaniu dotacji. Dotacja ma formę zwrotu kosztów kwalifikowanych w projekcie, udzielana jest na konto bankowe wskazane przez mieszkańca, po zweryfikowaniu poprawności wykonania obowiązków wynikających z umowy i złożonych dokumentów. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez lidera projektu. Zakupione w ramach projektu urządzenia grzewcze są własnością mieszkańców. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2018
3
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkole niepublicznego.

Fragment:

Zatem, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przyznane osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, oraz przepisów ustawy o finansowaniu zadań publicznych – przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Z kolei, w myśl art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Oznacza to, że podatkiem dochodowym od osób fizycznych została objęta ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym ewentualne wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego należy uznać, że dotacja otrzymywana (...)