Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanych we wniosku środków finansowych
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.
2017
23
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem osobom fizycznym dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
Fragment:
Podstawą prawną udzielenia dotacji jest art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ww. uchwała Rady Gminy ustalająca zasady udzielania dotacji. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi, nie więcej niż 2 000 zł. Wypłata dotacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Wnioskodawcą. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej po zakończeniu robót i przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Środki przeznaczone na dotację stanowią środki własne ujęte w budżecie Gminy, stanowiące dochody Gminy. Udzielana dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że skoro udzielona przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacja celowa nie jest dotacją udzieloną w oparciu o ustawę o finansach publicznych, jak wskazuje Wnioskodawca, to nie mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość dotacji celowej udzielonej właścicielom nieruchomości na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowi dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które zakłada, że Wnioskodawca nie ma obowiązku korygowania wstecz dokonanych odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych?
Fragment:
Sukcesywnie (miesięcznie) równolegle z naliczaną amortyzacją, rozksięgowywano kwoty z RMP na pozostałe przychody operacyjne, które również nie stanowią przychodu do opodatkowania, a zatem dotacja po stronie przychodów jak i kosztów jest neutralna podatkowo. Należy podkreślić, że dofinansowanie z FS do wartości netto środka trwałego jest częściowe. Jeżeli zatem środek trwały został tylko częściowo sfinansowany dotacją, to do pozostałych przychodów operacyjnych Spółka zalicza tę część amortyzacji, która odpowiada otrzymanej dotacji w wartości początkowej środka trwałego. Otrzymana płatność końcowa została rozksięgowana na RMP (tj. dotacja na poniesione usługi robót budowlano - montażowych, usług inżyniera kontraktu oraz część usługi pomocy technicznej) oraz w części, która nie stanowiła środka trwałego na pozostałe przychody operacyjne (tj. usługi promocji i usługi pomocy technicznej).  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które zakłada, że Wnioskodawca nie ma obowiązku korygowania wstecz dokonanych odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych w postaci płatności końcowej, Wnioskodawca nie ma obowiązku korygowania wstecz dokonanych odpisów amortyzacyjnych od przyjętego na stan środka trwałego.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6). Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na: 2. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b; 4. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5; 5. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).
2017
18
lut

Istota:
Otrzymana dotacja zarówno z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i z budżetu państwa (dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jednocześnie zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z brzmienia art. 131 oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile tak stanowią odrębne przepisy. Zatem, dotacje przyznane Szkołom na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Ponadto stwierdzić też należy, że fakt przekazania środków pochodzących z dotacji na własne wynagrodzenie nie powoduje obowiązku opodatkowania tej części dotacji. Wnioskodawca prowadząc działalność uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, przy czym kosztów pokrywanych z dotacji nie ujmuje się w kosztach działalności. Zatem dochodów pokrywanych z dotacji Wnioskodawca również nie powinien opodatkowywać. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca przywołuje następujące interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2009 roku, sygn.
2017
11
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił właściwie nie opodatkowując przychodu uzyskanego w ramach otrzymanej dotacji gdyż otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 129 oraz na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 cytowanej ustawy gdyż jest dotacją z budżetu państwa?
Fragment:
Powołując się na artykuł 14 pkt 3 p. pkt 13 (powinno być: art. 14 ust. 3 pkt 13) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie zaliczył otrzymanej kwoty dotacji do przychodów pozostałych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do regulacji przepisów prawa podatkowego jest słuszne i czy znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia? Czy Wnioskodawca postąpił właściwie nie opodatkowując przychodu uzyskanego w ramach otrzymanej dotacji gdyż otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 129 oraz na podstawie art. 14 pkt 3 p.pkt 13 (powinno być: art. 14 ust. 3 pkt 13) cytowanej ustawy gdyż jest dotacją z budżetu państwa? Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z artykułem 14 pkt 2 p.pkt 2 (powinno być: art. 14 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, postąpił właściwie, nie zaliczając otrzymanej kwoty dotacji do przychodów pozostałych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z wymienionym artykułem przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie (...)
2017
9
lut

Istota:
Istota interpretacji:
 -opodatkowanie dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektu,
 -stawka podatku na usługi doradcze.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż pomimo, że Wnioskodawca wskazał, że otrzymane przez niego dofinansowanie nie jest dopłatą do ceny usług, to jednak sposób odniesienia części tych dotacji do konkretnej godziny przeznaczonej dla danego uczestnika Projektu (np. na wsparcie doradcze) wskazuje, że otrzymana dotacja pokrywa część wartości świadczonej usługi.
2017
7
lut

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe
Fragment:
W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6). Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na: 2. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b; 4. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5; 5. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).
2017
4
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania kwot głównych oraz odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola
Fragment:
Sąd ustalił, iż Gmina pozostaje w opóźnieniu w zapłacie brakujących kwot dotacji od 1 maja następującego po roku, za który przypada dotacja, tj. od 1 maja 2011 r., od 1 maja 2012 r. oraz od 1 maja 2013 r. i od wskazanych wyżej dat zasądził odsetki na rzecz powódek. Na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego, Gmina przekazała na rzecz Wnioskodawczym i drugiej osoby, prowadzącej Przedszkole, następujące kwoty: 26.323,20 zł – tytułem zapłaty brakującej kwoty dotacji w 2011 r. wraz z odsetkami od wskazanej kwoty w wysokości 12.516,86 zł; 52.013,01 zł – tytułem zapłaty brakującej kwoty dotacji w 2012 r. wraz z odsetkami od wskazanej kwoty w wysokości 17.970,85 zł; 73.469,11 zł – tytułem zapłaty brakującej kwoty dotacji w 2013 r. wraz z odsetkami od wskazanej kwoty w wysokości 15.883,10 zł oraz odpowiednie kwoty tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Opisane we wniosku, a zasądzone przez Sąd kwoty pieniężne (należności główne) według Wnioskodawczyni stanowią dotacje w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. Kwoty te są należne tytułem „ uzupełnienia dotacji ” oraz „ zapłaty brakującej kwoty dotacji ”. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że o (...)
2017
31
sty

Istota:
1. Czy dotacja na pokrycie kosztów pośrednich realizowanego projektu unijnego stanowi obrót w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i winna być wliczona do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
2. Czy otrzymana dotacja winna być uwzględniona przy obliczaniu proporcji czynności opodatkowanych do obrotu ogółem na rok 2017 (wstępna proporcja) w rozumieniu art. 90 ust. 3-6 ustawy podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z powyższego wynika, że aby dotacja stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem VAT musi mieć bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Innymi słowy dotacja stanowi podstawę do opodatkowania p. VAT jeśli służy dofinansowaniu konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dotacja na sfinansowanie kosztów pośrednich realizowanego projektu unijnego nie ma bezpośredniego wpływu na cenę realizowanych usług, natomiast jej celem jest pokrycie kosztów, które nie zostały enumeratywnie wymienione w budżecie projektu i jako nie stanowiące kosztów bezpośrednich mają jedynie pośredni wpływ na wykonywane w ramach opisanego przedsięwzięcia usługi. Ponadto otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów pośrednich nie można powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług . W związku z powyższym omawiana dotacja nie mająca, jak uzasadniono wyżej, charakteru cenotwórczego nie stanowi obrotu do podatku VAT i nie może być uwzględniana przy wyliczaniu proporcji służącej do rozliczania podatku VAT naliczonego na podstawie art. 90 w/w ustawy.
2017
31
sty

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji.
Fragment:
Natomiast, kwota dotacji przeznaczona na zakup środków trwałych, na podstawie cytowanego powyżej przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem nie podlega również opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro pokryte ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy bieżące koszty wynagrodzeń pracowników nie stanowią środków trwałych, to ta część dotacji przeznaczona na ich pokrycie podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3% przychodów i tym samym wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Nie dotyczy to jednak tej części dotacji, która przeznaczona została na zakup środków trwałych. Część dotacji, przeznaczona na zakup składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej środków przeznaczonych na zakup środków trwałych uznano za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej środków przeznaczonych na pokrycie bieżących kosztów wynagrodzenia pracowników uznano za nieprawidłowe.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia w zwi1zku z otrzyman1 dotacj1
Fragment:
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego s1 dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z bud?etu panstwa lub bud?etów jednostek samorz1du terytorialnego. Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póYn. zm.) wynika, ?e z bud?etu jednostki samorz1du terytorialnego mog1 bya udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrebne ustawy tak stanowi1. Tak1 odrebn1 ustaw1 jest ustawa z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty. Treoa art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, ?e niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szko3y podstawowe i gimnazja, w tym z oddzia3ami integracyjnymi z wyj1tkiem szkó3 podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkó3 podstawowych artystycznych otrzymuj1 dotacje z bud?etu gminy. Zatem dotacje z urzedu gminy (miasta) przyznane przedszkolom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oowiaty, przeznaczone na dzia3alnooa oowiatow1, jako dotacje podmiotowe pochodz1ce od jednostek samorz1du terytorialnego, s1 dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Maj1c na uwadze przedstawione zdarzenie przysz3e oraz powo3ane przepisy prawa stwierdzia nale?y, ?e otrzymana dotacja nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za prace, lecz przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji oowiatowej na prowadzenie niepublicznej placówki oowiatowej
Fragment:
O systemie oowiaty, art. 83a ust. 1 „ Prowadzenie szko3y lub placówki, zespo3u o którym mowa w art. 90 a ust.1 oraz innej formy wychowania przedszkolnego o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7, nie jest dzia3alnooci1 gospodarcz1. ” W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy dotacja oowiatowa w czeoci przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawcy finansowane z dotacji jako wydatek bie?1cy szko3y, na podst. art. 90 ust. 3d Ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty jako osoby fizycznej prowadz1cej placówke i jednoczeonie odpowiednio pe3ni1cej funkcje dyrektora, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy poniewa? dotacja uzyskana na prowadzenie przez Wnioskodawce niepublicznej placówki oowiatowej jest zwolniona przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zastrze?enie ust. 36 nie ma w stosunku do Wnioskodawcy zastosowania, poniewa?: dotacja zosta3a przyznana na podstawie art. 90 ust.1 Ustawy o systemie oowiaty, dotacja nie zosta3a przyznana na podstawie Ustawy Prawo dzia3alnooci gospodarczej, prowadzenie niepublicznej placówki oowiatowej nie jest dzia3alnooci1 gospodarcz1 co stanowi art. 83a ust.1 Ustawy o systemie oowiaty, dotacja zosta3a przyznana na prowadzenie szko3y i przys3uguje na ka?dego ucznia co stanowi art. 90 ust. 2 oraz ust. 2a Ustawy o systemie oowiaty, dotacja nie zosta3a przyznana na prowadzenie dzia3alnooci (...)
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania otrzymywanych dotacji do jednego wozokilometra.
Fragment:
W terminie do dnia 31 stycznia nastepnego roku Wnioskodawca zobowi1zany jest dokonaa rozliczenia (koncowego) otrzymanej dotacji, bior1c za podstawe faktyczn1 ilooa przejechanych wozokilometrów. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi ”. Cena owiadczonej us3ugi (tj. cena biletu komunikacji miejskiej) jest okreolona przez Wnioskodawce i Gminy powiatu „ a ”. Otrzymane przez Gmine dotacje celowe przeznaczone s1 na sfinansowanie kosztów realizacji zadan z tytu3u owiadczonych us3ug przewozowych objetych porozumieniem. Reasumuj1c dochody uzyskane ze sprzeda?y biletów plus otrzymane dotacje przeznaczone s1 na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej (w tym owiadczenie us3ug). W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce pytanie: Czy dotacje celowe otrzymane przez Wnioskodawce od Gmin powiatu podlegaj1 opodatkowaniu stawk1 podatku od towarów i us3ug w wysokooci 7% i czy konieczne jest wystawianie faktur VAT dokumentuj1cych otrzymywane dotacje? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina na otrzyman1 dotacje nie bedzie wystawia3a faktury VAT, a raz w miesi1cu wszystkie dotacje pomniejszy o przypadaj1c1 od nich kwote podatku w wysokooci 7%. W dniu 2 marca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1c na podstawie przepisu § 2 i 6 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.