Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności obciążania gmin ościennych kwotami stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz udokumentowania ww. czynności księgową notą obciążeniową.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzające go rok udzielenia dotacji. Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Wątpliwości jakie się pojawiają dotyczą zakwalifikowania ww. czynności i kwot o których mowa w art. 80 ust. 2a i art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, regulowanych przez Gminy ościenne na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
26
cze

Istota:
Czy udzielona osobie fizycznej (właścicielowi budynku) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na wymianie pieca węglowego na bardziej ekologiczne rozwiązanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C?
Fragment:
Gmina Miasto S. w ramach realizacji umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... przekazała dotację – środki finansowe ostatecznemu odbiorcy korzyści na realizację zadania pn. „ Z. ” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Celem programu była wymiana pieca węglowego na bardziej ekologiczne rozwiązanie grzewcze. Wielkość dofinansowania maksymalnie mogła wynosić do 55% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wyjaśniła, że wskazana we wniosku dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymaną z budżetu Gminy Miasta S. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a ponadto została sfinansowana z budżetu Gminy Miasta S. - to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na podmiocie wypłacającym przedmiotową dotację nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie: braku opodatkowania dotacji otrzymanej z NCBR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Jak wynika z orzecznictwa TSUE, prawo wspólnotowe w zakresie opodatkowania dotacji odróżnia dotacje ogólne (do działalności podatnika), dotacje celowe (np. dotyczące zakupu środków trwałych) i dotacje operacyjne, mające na celu sfinansowanie określonej działalności podatnika. Dotacje do kosztów stałych (ogólnych) czy nabycia środków trwałych wpływają na ceny świadczonych usług, ale z uwagi na brak bezpośredniego związku z ich świadczeniem, nie są opodatkowane. Opodatkowanie dotacji wymaga ustalenia: czy istnieją konkretne czynności, do których odnosi się dofinansowanie (tj. czy dotacja ma charakter ogólny, czy dotyczy określonej i wyodrębnionej kategorii usług lub dostaw spośród wykonywanych przez podatnika), oraz czy związek między tymi czynnościami a dotacją ma identyfikowalny charakter. W wyroku z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-184/00 Office des Produits Wallons Asbf przeciwko państwu belgijskiemu, Trybunał wskazał, że kluczowym do uznania dotacji za kształtującą cenę jest obiektywne zbadanie, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana świadczącemu usługi, pozwala mu świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w przypadku braku tej dotacji. TSUE uznał bowiem, że sformułowanie dotacje „ bezpośrednio związane z ceną ” należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono wyłącznie dopłat odpowiadających całości lub części wynagrodzenia za sprzedawane towary lub świadczone usługi, które wypłacane jest sprzedawcy lub dostawcy przez stronę trzecią.
2017
14
cze

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze do sieci kanalizacyjnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 9 534 zł 17 gr brutto, natomiast udzielona wysokość dotacji wyniosła 4 437 zł 08 gr brutto. Kwotę stanowiącą różnicę do zapłaty Wnioskodawca wpłacił w kasie Urzędu Miasta. Przyznane Mu środki w ramach dotacji były wypłacone przez Miasto bezpośrednio wykonawcy podłączającego budynek do sieci kanalizacyjnej. Przyłącze kanalizacyjne zostało zrealizowane i rozliczone przez Miasto w 2016 r. Na kwotę udzielonej dotacji 4 437 zł 08 gr brutto, Urząd Miasta w ... wystawił na nazwisko Wnioskodawcy PIT-8C za 2016 r., jako przychód „ rodzaj przychodu ” dotacja do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. W kwietniu 2017 r. Wnioskodawca udzieloną dotację rozliczył w zeznaniu rocznym PIT-37 za rok 2016. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze do sieci kanalizacyjnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego udzielona Mu jako beneficjentowi końcowemu w ramach udziału w zadaniu, stanowi nieodpłatne świadczenie rzeczowe i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
3
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty 7 553 zł 86 gr i od kwoty 6 044 zł 40 gr, które stanowiły dla Wnioskodawczyni dofinansowania i które uzyskała w ramach „.....”?
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzielaną dotację pochodzą z dotacji bądź pożyczki udzielonej Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona dotacja pochodzi bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym, np. zasilanego dotacjami, czy też zaciąganymi pożyczkami) i jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zatem, biorąc pod uwagę ww. opis sprawy nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni wyrażonym we własnym stanowisku, w którym wskazała Ona, że otrzymane dofinansowanie było darowizną, a od darowizn nie płaci się podatku, bowiem z przedstawionego opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że otrzymane dofinansowanie stanowiło dotację celową wypłaconą Wnioskodawczyni w ramach „ ..... ”, które jak to zostało wskazane powyżej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z innych źródeł, który podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.
2017
30
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodu i obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
Fragment:
Bank dokonuje oceny i weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym Wniosku o Kredyt wraz z Dotacją, a także oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy i dopuszczalności udzielenia ewentualnej pomocy publicznej oraz dokonuje kwalifikacji Przedsięwzięcia, na realizację którego zostanie przyznany Kredyt wraz z Dotacją. Po pozytywnej ocenie Wniosku, o którym mowa powyżej i dokonaniu oceny możliwości udzielenia Kredytu wraz z Dotacją, Bank podejmuje decyzję o przyznaniu Kredytu wraz z Dotacją i zawiera z Kredytobiorcą Umowę Kredytu wraz z Dotacją uwzględniającą postanowienia Umowy udostępnienia środków. Bank może odmówić zawarcia umowy Kredytu wraz z Dotacją w przypadkach wskazanych w UUŚ. Bank zobowiązał się do rozpatrywania Wniosków o Kredyt wraz z Dotacją w trybie ciągłym, według kolejności wpływu oraz dokonywania oceny ubiegających się o kredyt i wyboru Przedsięwzięć zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, uwzględniając warunki zawarte w Umowie i Programie Prosument. Bank zobowiązał się wprowadzić do Umowy Kredytu wraz z Dotacją (zawieranej z Beneficjentem końcowym) postanowienia informujące o tym, że Kredyt wraz z Dotacją udzielany jest ze środków Funduszu oraz że beneficjentem Programu Prosument jest Kredytobiorca, a także postanowienia zgodne z UUŚ, w szczególności dotyczące wysokości Dotacji, terminu i sposobu jej wypłaty przez Bank. Zgodnie z programem dotacja wypłacana jest przez bank po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego, który zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu rzeczowego (pkt 7.3.2 lit. h programu).
2017
27
maj

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji na prowadzenie szkoły publicznej i przedszkola publicznego
Fragment:
Natomiast zgodnie art. 80 ust. 3 ww. ustawy, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. Przy czym, stosownie do art. 80 ust. 3d ww. ustawy, dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyznanej na prowadzenie szkoły publicznej.
Fragment:
Natomiast zgodnie art. 80 ust. 3 ww. ustawy, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. Przy czym, stosownie do art. 80 ust. 3d ww. ustawy, dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu kosztów dotacji, wykazywania ich w ewidencji i deklaracji VAT-7 oraz ich dokumentowania
Fragment:
Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń – zgodnie z art. 90 ust. 2c powołanej wyżej ustawy – pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, przekazuje dotacje z budżetu Gminy zarówno dla przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych. Zdarzają się sytuacje, że do tych przedszkoli, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, objętych dotacją, uczęszczają dzieci zamieszkałe w innych gminach. Wówczas, na podstawie przepisów o systemie oświaty, Gmina obciąża te gminy kwotami stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, że takie zachowanie Gminy wymuszone jest – jak wskazano wyżej – przepisami dotyczącymi systemu oświaty i nie wynika z żadnych odrębnych umów cywilnoprawnych zawieranymi pomiędzy gminami, co jednocześnie nie wyczerpuje definicji odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
24
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać otrzymywane środki z Dotacji, jako dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOP?
Fragment:
Zwolnienie to dotyczy więc dochodów z tytułu wszelkich dotacji, a dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i to, czy są określane jako dotacje podmiotowe, przedmiotowe, czy też celowe. Nie ma również znaczenia sposób wykorzystania tych dotacji (o tym rozstrzyga ustawa o finansach publicznych). Natomiast ważne jest źródło ich pochodzenia, którym musi być budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenie zatem, czy otrzymane przez Wnioskodawcę środki korzystają z tego zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu ich finansowania. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „ dotacja ”. Brak ustawowej definicji pojęcia „ dotacja ” w zakresie rozumienia sformułowania „ dotacja ” zawartego w przepisach podatkowych - uprawnia do odwołania się do ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), wydatkami budżetu państwa są m.in. wydatki na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych, są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.