Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie, czy otrzymana dotacja ze środków NFOŚiGW korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Następnie wystawiła fakturę korygującą na kwotę dotacji (45%). Pozostałe 55% klient pokrywa z pozyskanej pożyczki i wkładu własnego bądź tylko wkładu własnego. Wystawiona faktura była przekazywana do NFOŚiGW celem przekazania dofinansowania (dotacji). Istotą naliczenia i płatności podatku dochodowego jest udział państwa w podziale określonego dochodu. We wskazanym wyżej przypadku dochodem jest dotacja udzielona przez NFOŚiGW w Warszawie. Beneficjentem dotacji jest Sp. z o.o., która to ww. dotację opodatkowała podatkiem dochodowym. Niemniej jednak dotacja ta nie posłużyła w celu wykonania dóbr materialnych, których właścicielem docelowo będzie Spółka i które to dobra (środki trwałe) będę miały związek kosztowo-przychodowy Spółki. Dotacja została wprost (przekazana), ujęta w rozliczeniu z właścicielami nieruchomości na terenie których wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne, które w momencie odbioru przeszły na ich własność. Właścicielom nieruchomości w związku z (przekazaniem) ujęciem w rozliczeniu dotacji wystawiono PIT-8C, którzy to obowiązani są ująć w zeznaniu rocznym podatku dochodowego. Należy więc, w ocenie Spółki, ustalić faktycznego beneficjenta dotacji, który winien odprowadzić podatek dochodowy.
2016
10
sie

Istota:
Czy wartość dotacji celowej udzielonej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy?
Fragment:
Na mocy uchwały Rady Miejskiej, będącej aktem prawa miejscowego - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości otrzymują dotację w związku z wykonaniem swojego obowiązku, po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Wysokość dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów za roboty wraz z kosztami materiałów, nie więcej niż 1 500 zł brutto. Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Miastem. Dotację można otrzymać na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości tylko jeden raz. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej po zakończeniu robót i przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Środki przeznaczone na dotację to środki własne Gminy i były/są ujęte w budżecie Miasta. Udzielana dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowej udzielonej właścicielom nieruchomości na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
sie

Istota:
Czy wartość dotacji celowej udzielonej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy?
Fragment:
Na mocy uchwały Rady Miejskiej, będącej aktem prawa miejscowego - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości otrzymują dotację w związku z wykonaniem swojego obowiązku, po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Wysokość dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów za roboty wraz z kosztami materiałów, nie więcej niż 1 500 zł brutto. Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Miastem. Dotację można otrzymać na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości tylko jeden raz. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej po zakończeniu robót i przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Środki przeznaczone na dotację to środki własne Gminy i były/są ujęte w budżecie Miasta. Udzielana dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowej udzielonej właścicielom nieruchomości na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Źródłem finansowania działalności szkoły są dotacje budżetowe otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła jest w całości utrzymywana z otrzymywanych dotacji. Wnioskodawca otrzymuje dotacje z budżetu Miasta, które są wypłacane na podstawie art. 90 USO. Dotacje, stosownie do ustalonych zasad, zostają wypłacane po złożeniu wymaganej dokumentacji i rozliczane zgodnie z wymogami danej jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje te są dotacjami w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymywanymi z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami art. 90 ust. 3d USO, dotacje mogą być wykorzystane m.in. na pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni ona funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcia akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu oraz możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji.
Fragment:
Wówczas w wystąpieniu o środki na dotacje składanym do Wnioskodawcy Bank wskazuje tylko jednego beneficjenta dotacji, tożsamego z beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i umowie kredytu. W związku z tym powstała wątpliwość, czy w takim wypadku podmiot zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C będzie uprawniony do wystawienia jej tylko jednemu wskazanemu beneficjentowi, czy też wszystkim kredytobiorcom, którzy są stroną danej umowy kredytowej. W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdy wnioskującym o dotację będzie tylko jedna osoba, beneficjent wskazany w umowie kredytowej (przy czym wskazanie jednego beneficjenta dotacji zostanie między kredytobiorcami uzgodnione), stwierdzić należy, że podmiotem otrzymującym świadczenie od Wnioskodawcy z tytułu dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, a tym samym podmiotem uzyskującym przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie wyłącznie wskazany beneficjent. Zatem, w przypadku zawarcia aneksu do Umowy doprecyzowującego beneficjenta, któremu udzielana jest dotacja, Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie uprawniony do wystawienia jej tylko jednemu wskazanemu beneficjentowi, a nie wszystkim kredytobiorcom, którzy są stroną danej umowy kredytowej.
2016
3
sie

Istota:
Nieuwzględnianie otrzymanej dotacji dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia , czy otrzymana za pośrednictwem Lidera dotacja, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że otrzymanie dotacji (dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje (dopłaty) podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że jak już zaznaczono powyżej, aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. W przedmiotowej sprawie pomiędzy Wnioskodawcą a ...Sp. z o. o., Uniwersytetem ..., Szkołą ..., Instytutem ..., Politechniką ..., zawarta została Umowa Konsorcjum, gdzie ...
2016
2
sie

Istota:
Nieuwzględnianie otrzymanej dotacji dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia , czy otrzymana za pośrednictwem Lidera dotacja, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że otrzymanie dotacji (dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje (dopłaty) podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że jak już zaznaczono powyżej, aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Z okoliczności sprawy wynika, iż pomiędzy Wnioskodawcą a Politechniką ..., ...
2016
2
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy F. jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT... Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych, VAT naliczony na fakturach zakupowych związanych z realizacją opisanego projektu finansowanego z dotacji, nie będzie podlegał odliczeniu ze względu na fakt, iż nie będą to zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną lub opodatkowaną. Podatnik prowadząc nawet inną działalność opodatkowaną VAT, nie posiada możliwości pomniejszenia podatku należnego z tytułu zakupów dokonywanych na potrzeby opisanego projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota otrzymanej dotacji.
Fragment:
W przypadku poniesienia mniejszych wydatków na katalog kosztów pośrednich niż kwota ryczałtowa dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) przelana na konto beneficjenta nadwyżka dotacji stanowić będzie środki własne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), pozostająca w działalności Wnioskodawcy jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. W ramach działalności Wnioskodawca realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w którym to projekcie organizuje szkolenia językowe (język niemiecki i angielski).
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji.
Fragment:
W przypadku poniesienia mniejszych wydatków na określoną liczbę usług niż kwota otrzymanej dotacji na taką samą liczbę usług wynikającą z przemnożenia ilości usług i stawki jednostkowej - nadwyżka dotacji stanowić będzie środki własne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń z języka niemieckiego i angielskiego (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową, pozostająca w działalności Wnioskodawcy jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Następnie wystawiła fakturę korygującą na kwotę dotacji (45%). Pozostałe 55% klient pokrywa z pozyskanej pożyczki i wkładu własnego bądź tylko wkładu własnego. Wystawiona faktura była przekazywana do NFOŚiGW calem przekazania dofinansowania (dotacji). Istotą naliczenia i płatności podatku dochodowego jest udział państwa w podziale określonego dochodu. W wskazanym wyżej przypadku dochodem jest dotacja udzielona przez NFOŚiGW. Beneficjentem dotacji jest Sp. z o. o., która to w/w dotację opodatkowała podatkiem dochodowym. Niemniej jednak dotacja ta nie posłużyła w celu wykonania dóbr materialnych, których właścicielem docelowo będzie spółka i które to dobra (środki trwałe) będą miały związek kosztowo-przychodowy spółki. Dotacja została wprost (przekazana), ujęta w rozliczeniu z właścicielami nieruchomości na teranie których wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne, które w momencie odbioru przeszły na ich własność. Właścicielom nieruchomości w związku z (przekazaniem) ujęciem w rozliczeniu dotacji wystawiono PIT-8C, którzy to obowiązani są ująć w zeznaniu rocznym podatku dochodowego. Należy więc w ocenie spółki ustalić faktycznego beneficjenta dotacji, który winien odprowadzić podatek dochodowy.
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.
Fragment:
W myśl art. 90 ust. 1 ww. ustawy, niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Zatem dotacje przyznane niepublicznej szkole podstawowej z jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W świetle powołanych przepisów w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji należy stwierdzić, że dotacje udzielone niepublicznym szkołom podstawowym jako dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej, w tym kwota dotacji przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, jest dla Zainteresowanego przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
27
lip

Istota:
Czy przychód (wynagrodzenie) uzyskiwany z dotacji oświatowej przez Wnioskodawcę jako osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne szkoły jest wolny od podatku dochodowego?
Fragment:
W związku z prowadzeniem ww. szkół Wnioskodawca otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta ...., .... oraz ..... na realizację zadań statutowych szkół w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacje są przekazywane co miesiąc na rachunek bankowy szkół. Są to dotacje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.). Dotacje przekazane szkołom są rozliczane zgodnie z uchwałami rady poszczególnych miast dotyczących udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych niepublicznym placówkom na postawie ustawy o systemie oświaty, w formie okresowych i rocznych sprawozdań zawierających informację o rodzaju wydatków sfinansowanych z dotacji. Otrzymywane z budżetu miast dotacje są wykorzystywane na sfinansowanie zadań statutowych poszczególnych szkół i wyłącznie na wydatki bieżące w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie nauczycieli oraz wynagrodzenie Wnioskodawcy za pełnienie zadań Dyrektora Szkoły. Wydatki sfinansowane z dotacji udzielonych szkołom z budżetu gminy poszczególnych miast nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
2016
24
lip

Istota:
Czy przychód, związany z otrzymaną przez wspólnotę mieszkaniową dotacją przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu, podlega opodatkowaniu (część pytania dotycząca przepisów prawa podatkowego)?
Fragment:
Wspólnota zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku na realizację poprawy efektywności cieplnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wysokości 125.000 zł z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „ WFOŚiGW ”). Wnioskodawca zlecił zewnętrznej firmie ocieplenie budynku w ramach programu WFOŚiGW, który zakładał dotację do 40% kosztów kwalifikowanych (poniesionych nakładów na inwestycję) i podyktowany był znacznym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program w ramach, którego przyznana została dotacja to: „ Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkaniowych ”. Założeniem programu jest wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie województwa. W sierpniu 2015 r. zgodnie z § 1 pkt 7 umowy kredytowej, Wnioskodawca otrzymał dotację w kwocie 50.000 zł, która została przelana bezpośrednio do banku i o taką kwotę bank pomniejszył zaciągnięty kredyt.
2016
24
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą.
2016
24
lip

Istota:
Otrzymana dotacja, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Środki finansowe, którymi dysponuje NCBR na realizację projektów w ramach konkursu pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie projekt będzie również realizowany w części ze środków własnych Spółki (29,7%). Rolą NCBR jest współfinansowanie tego projektu w ramach udzielonej dotacji. Dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę z NCBR ma charakter wyłącznie zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów w związku z realizacją projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych. Umowa zawiera bowiem zapisy dotyczące tzw. kosztów kwalifikowanych, a wiec wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, które mogą zostać sfinansowane z otrzymanej od NCBR dotacji. Wydatki takie muszą spełnić szereg warunków. Przykładowo muszą być niezbędne do realizacji celu projektu; być zgodne z kosztorysem projektu oraz z kosztami realizacji etapów badań naukowych i prac rozwojowych określonych w harmonogramie realizacji projektu. Jednocześnie, na podstawie zapisów Umowy, NCBR ma prawo do pełnej kontroli wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca otrzymaną dotację z NCBR przeznaczy m.in. na środki trwałe (w postaci np. infrastruktury informatycznej), wartości niematerialne i prawne (w postaci np. specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prace koncepcyjne), materiały, podzespoły oraz wyposażenie niezbędne do budowy prototypu wozu wsparcia bezpośredniego (czołgu), jak również usługi obce (w postaci np. usług transportowych, prawnych i doradczych).
2016
24
lip

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przypadku Wnioskodawczyni całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 4 175,74 zł, w tym udzielona dotacja wyniosła 2 683, 56 zł. Przyłącze zostało zrealizowane i rozliczone przez Miasto w 2015 r. Kwotę udzielonej dotacji, tj.: 2 683,56 zł Urząd Miasta ..... wykazał w PIT 8C za 2015 r., jako przychód, który Wnioskodawczyni następnie rozliczyła w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dofinansowanego przez Miasto, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten – jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Miasta (jednostki samorządu terytorialnego) – korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.