Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Miasta za podatnika, opodatkowania otrzymanej dotacji i wpłat mieszkańców na poczet dostawy zestawów grzewczych, stawki podatku i momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z tymi czynnościami, opodatkowania czynności przeniesienia własności tego zestawu na rzecz mieszkańców po upływie 5 lat oraz prawa do pełnego odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Taka sytuacja nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie ze względów wskazanych powyżej, z tego względu nie można uznać, iż w stosunku do kwoty dotacji powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 19 ust. 5 pkt 2 (data powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji). Podobne stanowisko wyraził także T. Michalik w komentarzu do ustawy (VAT 2017) tj. Ustawodawca nie określa, co należy rozumieć jako bezpośredni wpływ na cenę, trzeba jednak przyjąć, iż wpływ ten będzie miał miejsce np. w przypadku, gdy podmiot trzeci dopłaci do ceny świadczonej usługi lub dostarczonego towaru (np. dopłata do cen biletów teatralnych pozwalająca zachować cenę biletu na niższym poziomie, czy dopłata do sprzedawanych leków, która pozwala oferować niskie ceny leków).
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i stawki podatku VAT dla otrzymanych przez Gminę wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie; w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji celowej; w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektu; w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie; w zakresie zastosowania procedury odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika, a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W opisie sprawy, Gmina wskazała, że przyznana dotacja celowa stanowić będzie 85% wydatków na realizację przedmiotowego projektu.
2018
16
mar

Istota:
Braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.
2018
13
mar

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania kwoty nadwyżki przyznanej dotacji nad faktycznie poniesionymi kosztami realizacji projektu
Fragment:
Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa.
2018
8
mar

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
Fragment:
Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane: z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Zatem, podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
2018
6
mar

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach „...”
Fragment:
Na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta podpisał z Odbiorcami Końcowymi umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne, zgodnie z zasadami Programu i obowiązującym regulaminem. Odbiorcy Końcowi otrzymali lub otrzymają w formie pieniężnej dotację celową, o której mowa w art. 221 ustawy o finansach publicznych, po przedstawieniu faktur lub rachunków wystawionych na Odbiorców Końcowych, potwierdzających faktyczne koszty realizacji inwestycji. Płatność za przedstawione faktury i rachunki była lub będzie dokonana przez Odbiorców Końcowych na rzecz podmiotów dokonujących dostawy towarów lub wykonujących usługi związane z realizowaną inwestycją. W budżecie Gminy Miasto środki na wypłatę dotacji celowej zostały ujęte w klasyfikacji budżetowej wydatków w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udzielona dotacja celowa Odbiorcom Końcowym – osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć, o których mowa w Programie PONE, stanowić będzie świadczenie (...)
2018
26
lut

Istota:
Czy przyznanie przez Wnioskodawcę dotacji celowych Jego wnioskodawcom ze środków z budżetu Gminy w latach 2017-2018 na zasadach opisanych w pkt 74 skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?
Fragment:
Po zrealizowaniu inwestycji występują z wnioskiem do Gminy Miasto .... o wypłatę dotacji, na podstawie niezapłaconych faktur. Po zweryfikowaniu dokumentów, dotacje są przekazywane wnioskodawcy z rachunku bankowego Gminy Miasto .... na rachunek bankowy wskazany w umowach. Po wypłaceniu dotacji wnioskodawcy opłacają faktury, a następnie rozliczają się z przekazanych dotacji. Dotacje są i będą przyznawane na podstawę art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm). W 2017 r. Gmina Miasto .... zawarła umowy o udzielanie dotacji na przeprowadzenie 4 przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła i podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej. Wnioskodawcami były osoby fizyczne oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przedmiotowe dotacje wypłacane są sukcesywnie na podstawie otrzymanych wniosków o wypłatę dotacji, które mogą być składane najpóźniej do 30 listopada każdego roku. W 2018 r. i następnych latach program będzie kontynuowany. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych, odpowiadających wysokości dywidendy, którą Gmina Miasto .... otrzymuje z Przedsiębiorstwa ..... Sp. z o. o. w .... i przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w 2018 r.
2018
21
lut

Istota:
Dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów związanych z realizowanym projektem pn. „X” służy realizacji tego konkretnego projektu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług dokonanych przez Gminę w związku z realizacją projektu „X”.
Fragment:
Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika, a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, że z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim, a dokładnie sporządzonego do umowy kosztorysu wprost wynika na co będzie dotacja przeznaczona, a więc będzie miała bezpośredni wpływ na cenę usługi.
2018
17
lut

Istota:
- nieuznania otrzymanej dotacji za podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy;
- braku prawa do odliczenia podatku VAT w stosunku do nabytych towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „...”
Fragment:
Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Jak wskazano powyżej włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnego rodzaju usługi. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż pomimo, że Wnioskodawca wskazał iż dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, to jednak sposób wykorzystania tej dotacji wskazuje, że pokrywa ona część wartości świadczonych usług.
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie: prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami oraz rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody z budową 2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego, rozliczania i odprowadzania podatku VAT z tytułu sprzedaży wody oraz użytkowania kanalizacji, dokumentowania ww. czynności oraz opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, że przyznana pomoc finansowa będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów w ramach realizowanego projektu.
2018
9
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.