Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
Czy różnica powstała w wyniku poniesienia w projekcie mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową niż kwota otrzymanego dofinansowania na pokrycie tych wydatków, jest dla Wnioskodawcy przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 52 tej ustawy?
Fragment:
W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6). Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na: realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b; realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5; współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).
2017
14
paź

Istota:
Uznanie zwrotu kosztów dotacji za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz dokumentowanie tej czynności.
Fragment:
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zgodnie z art. 90 ust. 2c powołanej ustawy o systemie oświaty jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń –– pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.
2017
12
paź

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przypadku Wnioskodawczyni całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 4 304 zł 37 gr, w tym udzielona dotacja wyniosła 2 444 zł 31 gr. Na kwotę dotacji wystawiony został PIT-8C za 2016 r. Ww. przychód Wnioskodawczyni rozliczyła w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dofinansowanego przez Miasto, zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 361 ze zm.) stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jako, że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu miasta korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest kwalifikowany jako wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych w ramach rządowych programów.
2017
6
paź

Istota:
Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przypadku Wnioskodawcy całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 4 304 zł 37 gr, w tym udzielona dotacja wyniosła 2 444 zł 31 gr. Na kwotę dotacji wystawiony został PIT-8C za 2016 r. Ww. przychód Wnioskodawca rozliczył w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie (dotacja) udzielone na przyłącze kanalizacyjne podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dofinansowanego przez Miasto, zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 361 ze zm.) stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jako, że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu miasta korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest kwalifikowany jako wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych w ramach rządowych programów.
2017
6
paź

Istota:
Uznanie czy dotacja rozwojowa otrzymana na pokrycie kosztów realizowanego projektu zwiększa podstawę opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do realizacji projektu
Fragment:
Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja rozwojowa będzie pokrywać wartość świadczonych przez Wnioskodawcę usług (np. koszty wynagrodzenia nauczycieli/wykładowców).
2017
29
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu oraz braku obowiązku odprowadzenia podatku VAT od dotacji unijnej
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W opisie sprawy Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż otrzymane dofinansowanie nie jest przeznaczone na dopłatę do ceny wody.
2017
26
wrz

Istota:
Dla opodatkowania dotacji znajdzie zastosowanie 23% stawka podatku.
Fragment:
Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę transz dotacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych sfinansowanych z otrzymanej dotacji wydatków na koszty obsługi Projektu oraz wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej.
Fragment:
Z otrzymanej kwoty dofinansowania, Operator będzie mógł finansować: wydatki Operatora na koszty kwalifikowane obsługi Projektu, wydatki tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej w części sfinansowanej z dotacji. W celu zapewnienia przejrzystości przepływów finansowych, Operator otworzy dwa odrębne rachunki bankowe: dla dofinansowania (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz dla obsługi wkładów własnych przedsiębiorców. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy otrzymane przez Wnioskodawcę transze dotacji są zwolnione z CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Czy wydatki sfinansowane z dotacji, w tym: wydatki Wnioskodawcy na koszty obsługi Projektu, wydatki tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej w części sfinansowanej z dotacji, nie są kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Operatora środki dotacji korzystają ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki sfinansowane z dotacji, w tym: wydatki Wnioskodawcy na koszty obsługi Projektu, wydatki tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej w części sfinansowanej z dotacji, nie są kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55.
2017
23
wrz

Istota:
Dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, sfinansowana z budżetu Gminy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2016 r. Wnioskodawca otrzymał dotację w ramach realizacji programu KAWKA II, którego założeniem było zmniejszenie zanieczyszczenia, wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponadto celem programu była wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązanie. Gmina Miasto X. – w ramach wykonywanej przez Wnioskodawcę modernizacji – przekazała mu ww. dotację. Źródła finansowania inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania kształtowały się następująco: środki własne mieszkańca – 45%, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 45%, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10%. Otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i została sfinansowana z budżetu Gminy Miasta X. W 2017 r. Wnioskodawca otrzymał od Gminy Miasto X. informację PIT-8C. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych a ponadto została sfinansowana z budżetu Gminy M.
2017
19
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Gminę na realizację projektu związanego z montażem odnawialnych źródeł energii
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2017
15
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.