Dotacja | Interpretacje podatkowe

Dotacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji na realizację projektu.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.
2017
16
gru

Istota:
Uznanie czy dotacja rozwojowa otrzymana na pokrycie kosztów realizowanego projektu zwiększa podstawę opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do realizacji projektu
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie do realizacji projektów (Projekt 0, Projekt 1, Projekt 2) będzie pokrywać wartość świadczonych przez Wnioskodawczynię usług (np. przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego oraz grupowego).
2017
13
gru

Istota:
Czy otrzymana dotacja z budżetu Gminy Miasto na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach realizacji umowy Dotacji nr ... Gminy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program „ XXX ”) zawarto z Wnioskodawczynią umowę o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Dotacja, którą otrzymała Wnioskodawczyni jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. i pochodzi bezpośrednio ze środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotację tą Wnioskodawczyni otrzymała z budżetu Gminy Miasto. Warunkiem przekazania dotacji było przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji i dokonanie wydatków na inwestycję nie później niż do dnia 2 grudnia 2016 r., co zostało przez Wnioskodawczynię spełnione. W związku z tym Wnioskodawczyni wypłacono kwotę 4 155 zł 31 gr tytułem dotacji. Pozostałą kwotę inwestycji Wnioskodawczyni pokryła z własnych środków. Umowa w § 4 wskazuje, że dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, udzieloną z budżetu Gminy Miasta, to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
gru

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane w 2017 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za rok 2012 r., należy traktować jako dochód?
W jakim okresie należy opodatkować te środki?
Fragment:
Wnioskując a contrario przyjąć należy, że jeżeli dotacji na realizację zadań w danym roku nie przyznano, to jednocześnie nie może być mowy o jej wykorzystaniu. Powyższe rozważania prowadzą w niniejszej sprawie do wniosku, iż uzupełnienie dotacji za 2012 r., przekazane na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego w 2017 r., dotacją nie jest i nie może tym samym podlegać rygorom stawianym instytucji dotacji, w tym jej rozliczeniu – ani za rok, w którym należna dotacja przysługiwałaby – gdyż wówczas jej nie przyznano, ani tym bardziej za rok, w którym zależność została wypłacona jako uzupełnienie dotacji za lata poprzednie, co z kolei wynika z podmiotowego charakteru dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty i ilości uczniów w danym roku jako podstawy udzielenia dotacji). Skoro bowiem dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała. W konsekwencji, środków wypłacanych z tytułu niedopłaty dotacji oświatowej za lata poprzednie, nie można traktować jako dotacji, zarówno w uwagi na nieprzyznanie tych środków w latach, w których były należne, jak i z uwagi na niemożność wykorzystania tych środków na cele ustawowo przewidziane i rozliczenia ich za rok, w którym powinny były zostać wypłacone.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od zamontowanych instalacji fotowoltaicznych, naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji oraz zastosowania odpowiedniej stawki VAT.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Mając (...)
2017
11
gru

Istota:
Środki otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań, spełniają definicję przychodu zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Dotacje stanowią zatem przychód w momencie ich faktycznego uzyskania, tj. wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Jednocześnie dotacje wymienione przez Wnioskodawcę w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą pochodzić z budżetu państwa, nie będą ponadto stanowiły dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dotacje otrzymane przez Wnioskodawcę w 2017 i 2018 r. będą mogły korzystać ze zwolnienia w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za prawidłowe.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane w 2017 i w 2018 roku dotacje będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Dotacje, które mogą być udzielone Wnioskodawcy zostały wymienione w ustawie. Są to odpowiednio dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe i dotacje podmiotowe. Ponadto w powyższej ustawie określony został maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone Wnioskodawcy dotacje, a w art. 140 ust. 2 określone zostało źródło finansowania dotacji a mianowicie rezerwa celowa utworzona w budżecie państwa. Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych jak wskazano powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
11
gru

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane w 2017 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za rok 2012 r., należy traktować jako dochód?
W jakim okresie należy opodatkować te środki?
Fragment:
Wnioskując a contrario przyjąć należy, że jeżeli dotacji na realizację zadań w danym roku nie przyznano, to jednocześnie nie może być mowy o jej wykorzystaniu. Powyższe rozważania prowadzą w niniejszej sprawie do wniosku, iż uzupełnienie dotacji za 2012 r., przekazane na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego w 2017 r., dotacją nie jest i nie może tym samym podlegać rygorom stawianym instytucji dotacji, w tym jej rozliczeniu – ani za rok, w którym należna dotacja przysługiwałaby – gdyż wówczas jej nie przyznano, ani tym bardziej za rok, w którym zależność została wypłacona jako uzupełnienie dotacji za lata poprzednie, co z kolei wynika z podmiotowego charakteru dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty i ilości uczniów w danym roku jako podstawy udzielenia dotacji). Skoro bowiem dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała. W konsekwencji, środków wypłacanych z tytułu niedopłaty dotacji oświatowej za lata poprzednie, nie można traktować jako dotacji, zarówno w uwagi na nieprzyznanie tych środków w latach, w których były należne, jak i z uwagi na niemożność wykorzystania tych środków na cele ustawowo przewidziane i rozliczenia ich za rok, w którym powinny były zostać wypłacone.
2017
11
gru

Istota:
Opodatkowanie dotacji, stawka podatku.
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Gmina realizuje projekt o nazwie „ ..... ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
2017
9
gru

Istota:
- nie uznania dotacji projektu za obrót zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz
- prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do realizacji projektu
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Wskazać należy, iż cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie ustalenia:
- czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT
- czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu zakupu środków trwałych, które są finansowane w części z dotacji
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją papieru toaletowego, papierowych ręczników, papieru przemysłowego jak również produktów z domieszką różnego rodzaju włóknin.
2017
7
gru

Istota:
Dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, sfinansowana z budżetu Gminy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni złożyła w 2016 r. wniosek o pozwolenie na założenie centralnego ogrzewania (c.o.) na gaz – poprzednio paliła w 4 piecach węglem i drewnem. Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie i dowiedziała się o programie KAWKA. Złożyła odpowiednie dokumenty i otrzymała dotację. Wnioskodawczyni zawarła porozumienie w sprawie powierzenia roli współrealizującego zadanie „Zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza w Sz.- „ Etap ” II Program „ Kawka ” - realizacja umowy dotacji z dnia 9 grudnia 2014 r. z WFOŚiGW w Sz. Materiały potrzebne do założenia c.o. Wnioskodawczyni kupowała w sklepach budowlanych otrzymując faktury z 23% VAT-em. Dotacja, którą otrzymała Wnioskodawczyni jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i została wypłacona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy S. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych a ponadto została sfinansowana z budżetu Gminy S. to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
gru

Istota:
Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?
Fragment:
Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki objęte dofinansowaniem Spółka winna wyłączyć z kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roku, w którym spółka otrzymała dotację i to także w przypadku, gdy wydatki objęte dofinansowaniem zaliczone zostały do kosztów podatkowych we wcześniejszych latach podatkowych. Tym samym, Spółka nie powinna korygować kosztów podatkowych w poprzednich okresach rozliczeniowych. Tym bardziej, że w momencie ich ponoszenia Spółka nie mogła być pewna, że otrzyma dotację, gdyż refinansowanie obwarowane jest szeregiem warunków. Zatem, Spółka winna dokonać korekty poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania kosztów sfinansowanych dotacją w roku jej otrzymania.
2017
6
gru

Istota:
- stawka podatku VAT dla czynności wykonywanych przez Miasto, za które Miasto otrzymuje od mieszkańców wpłaty na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do montażu instalacji;
- wliczanie otrzymanego dofinansowania w kwocie netto do podstawy opodatkowania podatkiem VAT, wysokości oraz stawki podatku mającej zastosowanie dla otrzymanej dotacji;
- brak opodatkowania czynności nieodpłatnego użytkowania inwestycji przez okres trwałości projektu oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności na rzecz właściciela danego budynku po zakończeniu okresu trwałości projektu
Fragment:
Należy uznać, że opodatkowanie dotacji stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie dotacje stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko dotacje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne dotacje nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W rozpatrywanej sprawie przedmiotowa dotacja pokrywa 85% wartości usługi kompleksowej polegającej na montażu instalacji na konkretnym budynku, a więc ma wpływ na cenę świadczonej usługi.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie zwrotu kosztów dotacji za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz dokumentowanie tej czynności.
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 2c powołanej ustawy o systemie oświaty jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń –– pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%. Według art. 90 ust. 1k ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, że takie zachowanie Gminy wymuszone jest – jak wskazano wyżej – przepisami dotyczącymi systemu oświaty i nie wynika z żadnych odrębnych umów cywilnoprawnych zawieranymi pomiędzy gminami, co jednocześnie nie wyczerpuje definicji odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowanie otrzymanej przez Wnioskodawcę od kontrahenta kwoty grantu
Fragment:
Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z wniosku wynika, że zgodnie z umową grant nie może być wykorzystywany na finansowanie jakichkolwiek imprez integracyjnych, kulturalnych ani służyć pokrywaniu kosztów udziału gości niebędących uczestnikami Wydarzenia.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanej dotacji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, ze wśród wymienionego we wniosku wyposażenia sfinansowanego z otrzymanej dotacji nie znajdują się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymana dotacja z urzędu pracy zwolniona jest z podatku dochodowego? Czy sfinansowane z dotacji zakupy stanowią koszty uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy, jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności wskazanych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy, są zwolnione z opodatkowania. W odniesieniu do pytania drugiego zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z podstawową definicją, zawartą w ustawie o PIT, za koszty uzyskania przychodów należy uznać wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu albo w celu utrzymania lub zabezpieczenia źródła takiego przychodu. Jednocześnie wydatek taki nie może być wymieniony w art. 23 ustawy. Wydatki na zakup wyposażenia, materiałów podstawowych, towarów handlowych i pozostałych firmowych wydatków - co do zasady nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu ze względu na art. 23 ust. 1 pkt 56. Wyjątek stanowi dotacja przyznawana z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (upzirp): „ Art. 46. 1.
2017
6
gru

Istota:
 • brak opodatkowania dofinansowania (dotacji) otrzymanego przez Gminę,
 • zastosowanie właściwej stawki podatkowej dla dotacji i ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dotacji otrzymanej przez Gminę
 • Fragment:
  Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT. Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Czy przedmiotowa dotacja udzielona Wnioskodawczyni powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle opisanego wcześniej stanu faktycznego, a tym samym nie powinna być wliczana do przychodu Wnioskodawczyni za rok 2016?
  Fragment:
  Na mocy Uchwały Rady Miejskiej będącej aktem prawa miejscowego – w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, właściciele nieruchomości otrzymują dotację w związku z wykonaniem swojego obowiązku, po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Dotacja na pokrycie kosztów przyłącza kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi zatem dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowa dotacja została udzielona przez WFOŚiGW. Środki finansowe (przedmiotowa dotacja) pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego nastąpiło w ramach programu priorytetowego pt.: „ Wykonanie połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego ” realizowanego przez Miasto i WFOŚiGW w celu „ Poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa .... poprzez dofinansowane przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawo oczyszczana ścieków komunalnych. ” Zasady udzielania dotacji w ramach realizacji Programu określono w Uchwale Nr ... z dnia 20 stycznia 2016 r. w sposób następujący: „ Dotacja celowa będzie przyznawana beneficjentom końcowym zadania i wypłacona przez Miasto bezpośrednio (...)
  2017
  6
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dotacja
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.