PUS I/423/25/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu następnym, w analogii do zasad określających datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług tego rodzaju?

PUS I/423/25/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dostawa
  2. dostawca
  3. energia elektryczna
  4. moment powstania przychodów
  5. potrącalność kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. E. w M. z dnia 2.03.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez określenie, czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu następnym, w analogii do zasad określających datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług tego rodzaju, udziela poniższych wyjaśnień:

W świetle obowiązujących od dnia 1.01.2004 r. przepisów art. 12 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony - ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. A zatem przychód należny za dostawę energii elektrycznej zgodnie ze stosowanym przez spółkę systemem rozliczeń za sprzedaną energię przedstawionym w zapytaniu powinien zostać wykazany w miesiącu, w którym przypada termin płatności, a więc ok. 70 % przychodu w miesiącu marcu i ok. 30 % w miesiącu kwietniu.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Z definicji tej wynika, iż musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami a osiągniętym przychodem. Natomiast zapis art. 15 ust. 4 tej samej ustawy stanowi, że „koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione”.

Mając na względzie podstawowe zasady bezpośredniego związku wydatków z przychodami tut. organ podatkowy przychyla się do sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów przez spółkę i uważa, że postępowaniem prawidłowym będzie - tak jak w podanym przez wnioskodawcę przykładzie - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc marzec ok. 70 % wydatków na zakup energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w tym miesiącu, natomiast w rozliczeniu za miesiąc kwiecień-pozostałe 30 % kosztów zakupu energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w marcu. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 30.03.2004 r. (znak: PB3/326/GM-8214-32/04) skierowane do Izby Skarbowej w Rzeszowie, z którego wynika, że „poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu”.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.