IP-PP2-443-804/08-7/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jak słusznie zauważa Wnioskodawca, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) wykonują protezy dentystyczne, dla której to dostawy zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 14. ustawy. Zapis ten skierowany został do określonej grupy zawodowej niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 24 października 2008r. (data wpływu do tut. Organu 28 października 2006 roku) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK, uznając stanowisko Wnioskodawcy -za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek spółki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej – zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK, stwierdzając nieprawidłowość zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 07 kwietnia 2008 roku, który wpłynął do tut. Organu 12 maja 2008 roku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Technicy dentystyczni posiadają indywidualne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonują działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Przy wykonywaniu wyrobów i usług zatrudniają pracowników posiadających również uprawnienia techników dentystycznych. Wytwarzają osobiście i przy udziale pracowników protezy dentystyczne na zamówienie lekarzy dentystów.

Zadano pytanie: Czy technicy dentystyczni prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej dla dostaw protez dentystycznych stosują zwolnienie od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) dostarczają protezy dentystyczne na zamówienie lekarzy dentystów. Dla powyższej dostawy stosuje się zwolnienie od VAT o którym mowa w art. 43 ust.2 pkt 14. powyższy zapis skierowany został do określonej grupy zawodowej nieuzależnia zastosowania zwolnienia dla usług technika dentystycznego do wykonywania zwodu w określonej formie prawnej.

W dniu 31 lipca 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał indywidualną interpretację nr IP-PP2-443-804/08-4/IK uznając, że stanowisko Wnioskodawcy w kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na podstawie art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 ze zm.) jest nieprawidłowe i stwierdził, że dostawa protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem zawartym w tej interpretacji Spółka pismem z dnia 14 sierpnia 2008 roku (data wpływu do tut. Organu 20 sierpnia 2008 roku) wezwała do usunięcia naruszenia prawa wnosząc o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK i wydanie interpretacji przepisów podatkowych, w myśl której zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na podstawie art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy od podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa ujętej w piśmie z dnia 22 września 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-6/IK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK.

Pismem z dnia 24 października 2008 roku (data wpływu do tut. Biura 28 października 2008 roku) wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a postanowieniem Sygn. akt III SA/Wa 3282/08 z 2 grudnia 2008r. przekazano sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, na ww. indywidualną interpretację z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK.

Skarżąca ponownie przedstawiła stan faktyczny sprawy, który w jej ocenie w pełni potwierdza prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na podstawie art. 43 ust.1 (błędnie podano ust.2) pkt 14 ustawy od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego wniosła o zmianę zaskarżonej interpretacji indywidualnej poprzez uznanie, iż w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje jej prawo do zwolnienia z podatku VAT przedmiotowych towarów i usług.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając z upoważnienia Ministra Finansów podtrzymał swoje stanowisko, stwierdzając ponownie, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 roku jest nieprawidłowe. Wprowadzona do ustawy w dniu 01 stycznia 2008 roku regulacja zawarta w art. 43 ust.1 pkt 14 ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku tj. zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

Zastosowanie znajduje norma art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

W złożonym w dniu 23 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.) piśmie Wnioskodawca zasugerował zmianę interpretacji indywidualnej nr IP-PP2-443-804/08-4/IK z 31 lipca 2008r. w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W myśl interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PT3/812/275/823/WCX/08/186 wydanej 9 lutego 2009r. cyt.: działalność podatnika polegająca na wykonywaniu i dostawie protez dentystycznych, w sytuacji gdy protezy te wykonywane są przez podatnika lub zatrudnione u niego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (techników dentystycznych), powinna być zwolniona z podatku VAT. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest jednak, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że wykonanie protezy dentystycznej będącej przedmiotem dostawy przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu.

Mając na względzie powyższe Dyrektor Izby w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów rozpatrując ponownie przedmiotową skargę z dnia 24 października 2008 roku wniesioną przez Spółkę uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 roku, który wpłynął do tut. Organu 12 maja 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego technicy dentystyczni posiadają indywidualne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonują działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Przy wykonywaniu wyrobów i usług zatrudniają pracowników posiadających również uprawnienia techników dentystycznych. Wytwarzają osobiście i przy udziale pracowników protezy dentystyczne na zamówienie lekarzy dentystów.

W świetle powyższego, jak słusznie zauważa Wnioskodawca, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) wykonują protezy dentystyczne, dla której to dostawy zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 14. ustawy. Zapis ten skierowany został do określonej grupy zawodowej niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin – w terminie 30 dni od daty jej doręczenia – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.