Dostawca usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy usługa scentralizowanych płatności podlega pcc?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka korzysta z usług firmy X, w celu skoordynowania i usprawnienia zarządzania płatnościami dokonywanymi przez Spółkę na rzecz swoich dostawców. Firma X posiada oddział, który zajmuje się działalnością w zakresie realizowania scentralizowanych płatności i rozliczeń w imieniu przedsiębiorstw, w tym w szczególności obsługą wybranych funkcji przedsiębiorstwa, takich jak inkaso wierzytelności handlowych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane w tym miesiącu którego dotyczą, tzn. że wszelkie koszty (np.: zapewnienia dostaw mediów, zakupu usług ubezpieczeń, ochrony, zakupu towarów i usług zużytych w danym miesiącu w działalności podstawowej), powinny być potrącane w tym miesiącu, w którym wykorzystano dany towar lub usługę.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem spółki z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 31.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia - uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika. UZASADNIENIE Z opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest m.in. wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną. W jej ramach dostarcza ona odbiorcom ciepło wyprodukowane we własnych źródłach a po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie odczytów liczników, wystawia faktury, których termin płatności wynosi 14 lub 25 dni. Zapytanie Podatnika dotyczyło potwierdzenie jego stanowiska, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zagraniczny dostawca usługi najmu, posługujący się polskim numerem identyfikacji podatkowej NIP, winien na fakturze sprzedaży naliczyć podatek VAT?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 09.08.2005 r. ( data wpływu 11.08.2005 r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za nieprawidłowe. Podatnik zakupił usługę wynajmu przenośnych kontenerów budowlanych od dostawcy zagranicznego mającego siedzibę w Austrii, który jest podatnikiem zarejestrowanym w Polsce do celów rozliczenia podatku VAT. Kontenery zostały dostarczone na teren budowy w Polsce. Za usługę dostawca przysłał fakturę bez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi świadczone przez szkołę sklasyfikowane symbolem PKWiU 92.61.10-00.00 oraz symbolem PKWiU 93.04.10-00.00 są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 28.10.2004 r zapytanie, uzupełnione pismem z dnia 03.11.2004 r., oraz pismem z dnia 19.11.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: 1/ czy usługi świadczone przez szkołę sklasyfikowane symbolem PKWiU 92.61.10-00.00 oraz symbolem PKWiU 93.04.10-00.00 są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ująć faktury korygujące związane z dostawą energii elektrycznej i cieplnej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu ujęcia w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących związanych z dostawą energii elektrycznej i cieplnej jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz czeskiej firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej, związane z bezpośrednią dostawą towarów nie akcyzowych do nabywców krajowych zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Wynagrodzenie za usługi jest płacone przez czeską firmę na podstawie faktury wystawianej przez Spółkę po realizacji kontraktu, tj. po otrzymaniu przez czeską firmę należności od nabywcy towaru. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 97, poz. 970 ) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z § 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy o VAT lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ustawy. Szczególnym rodzajem przychodów są przychody związane z działalnością gospodarczą (art. 12 ust. 3 ustawy). Dla celów podatkowych przychody te zaliczamy do przychodów pod datą, w której stają się należne, chociaż faktycznie jeszcze nie zostały otrzymane. Od 1 stycznia 2003 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179) uzupełniono przepis art. 12 o ustępy 3a, 3b i 3c, precyzujące moment powstania przychodu (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy daty powstania przychodu z tytułu świadczeniu usług dostawy energii elektrycznej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 26.04.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.04.2004r.) - złożone w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. w przypadku rozliczeń z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego – za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca w którym wystawiono fakturę. Przepis ten ulegnie zmianie na mocy art. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)