Dostawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Czy w związku z Umowami trójstronnymi zawieranymi przez Wnioskodawców z Dostawcami, na Wnioskodawcach będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o pdop?

Fragment:

Dostawcy nie są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz, 1888; dalej: „ ustawa o pdop ”). Co do zasady, zarówno T. jak i Z., nabywają Świadczenia na podstawie umów zawieranych odrębnie z Dostawcami. W takich przypadkach, umowa z danym Dostawcą jest podpisywana odpowiednio bezpośrednio między Z. a jego Dostawcami albo między T. a jego Dostawcami. W niektórych przypadkach zakres i przedmiot Świadczeń dostarczanych przez danego Dostawcę dla obu podmiotów, tj. T. i Z., może być podobny (lub wręcz tożsamy co do rodzaju Świadczeń). W przypadku nabywania przez Wnioskodawców podobnych (lub wręcz tożsamych co do rodzaju) Świadczeń od tego samego Dostawcy, w celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur zawierania umów z Dostawcą, T. i Z. mogą, w wybranych przypadkach, zawrzeć jedną umowę z danym Dostawcą (dalej: „ Umowa trójstronna ”). W takich przypadkach warunki wynagrodzenia, jak i zakres danego Świadczenia, są ustalane z Dostawcą odrębnie przez T. i Z. tak, aby: dostarczone Świadczenie odpowiadało potrzebom biznesowym odpowiednio T., jak i Z. oraz aby każda ze spółek ponosiła koszty odpowiadające nabywanemu przez nią zakresowi Świadczeń.

2011
1
lip

Istota:

Jak słusznie zauważa Wnioskodawca, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) wykonują protezy dentystyczne, dla której to dostawy zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 14. ustawy. Zapis ten skierowany został do określonej grupy zawodowej niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza

Fragment:

Biura 28 października 2008 roku) wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a postanowieniem Sygn. akt III SA/Wa 3282/08 z 2 grudnia 2008r. przekazano sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, na ww. indywidualną interpretację z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK. Skarżąca ponownie przedstawiła stan faktyczny sprawy, który w jej ocenie w pełni potwierdza prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na podstawie art. 43 ust.1 (błędnie podano ust.2) pkt 14 ustawy od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego wniosła o zmianę zaskarżonej interpretacji indywidualnej poprzez uznanie, iż w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje jej prawo do zwolnienia z podatku VAT przedmiotowych towarów i usług. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając z upoważnienia Ministra Finansów podtrzymał swoje stanowisko, stwierdzając ponownie, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 roku jest nieprawidłowe. Wprowadzona do ustawy w dniu 01 stycznia 2008 roku regulacja zawarta w art. 43 ust.1 pkt 14 ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

2011
1
maj

Istota:

Przedmiotowym wnioskiem Spółka prosi, jako podmiot do którego zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, alokowane są przychody i koszty związane z działalnością Spółka A i Spółka B, o potwierdzenie, iż:
1. Podlegający sprzedaży zespół składników związanych z działalnością Platformy nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2. Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji nie będzie stanowić wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji będzie stanowić pośredni koszt uzyskania przychodu rozpoznawany, zgodnie z art. 15 ust. 4d i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:a) w odniesieniu do umów zawartych na okres do jednego roku — w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);b) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało nie więcej niż rok - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);c) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało więcej niż rok - w poszczególnych latach w części dotyczącej danego roku podatkowego, a jeżeli nie jest możliwe takie przypisanie proporcjonalnie do ilości lat do wygaśnięcia umowy;d) w odniesieniu do umów zawartych na czas nieoznaczony - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty).4.Wydatki na nabycie środków trwałych w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 15 ust. 6 ustawy, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w postaci odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową poszczególnych środków trwałych stanowić będzie cena ich nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,5.Wydatki na nabycie zapasów w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki w roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży tych zapasów przez Spółkę A, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Natomiast podstawową działalnością Spółki B jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania, prowadzenie negocjacji w imieniu i na rzecz Spółki E, Spółki D i spółek z Grupy z dostawcami towarów. Umowy są ostatecznie zawierane bezpośrednio przez dostawców i odbiorców, Spółka B nie występuje jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami. Ponadto, do zadań Spółki B należy zarządzanie portfelem umów zawartych przez Spółkę E, Spółkę D i inne spółki z Grupy z dostawcami, ciągłe poszukiwanie nowych dostawców oraz badanie rynku. Spółka B odpowiada także za badanie jakości produktów dostarczanych do pozostałych spółek z Grupy, a także świadczy na ich rzecz usługi marketingowe (np. wprowadzenie własnej marki przez spółki Grupy). Obok opisanej powyżej działalności Spółka B od pewnego czasu jest nabywcą warzyw i owoców od dostawców, które następnie sprzedaje do Spółek E i D - prowadzi zatem obrót w zakresie warzyw i owoców (dalej działalność ta zgodnie z nomenklaturą Spółki B określana jest jako Platforma). Realizacja umów z dostawcami i odbiorcami warzyw i owoców generuje ok. 93% przychodów Spółki B. Platformą w ramach Spółki B kieruje osoba na stanowisku Szef Platform Owoce i Warzywa — Kupiec Strategiczny. Jest on odpowiedzialny za działalność Platformy nad całą działalnością w zakresie handlu warzywami i owocami.

2011
1
lut

Istota:

Od 1 maja 2004 uległy zmianie przepisy celne w zakresie dokumentów potwierdzających eksport . Nie ma na nich pieczatki z napisem VAT i data przekroczenia granicy umozliwiajacej zastosowanie stawki VAT 0%.Nowe przepisy celne dopuszczają aby wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty:
-transportem samochodowym z zastosowaniem karnetu TIR,
transportem kolejowym z listem miedzynarodowym CIM lub SMGS,
potwierdzal wewnętrzny urząd celny. czy dokument jest dokumentem potwierdzającym eksport towarów i daje mozliwość zastosowania 0% stawki VAT w deklaracji VAT-7?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub w jego imieniu, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Zgodnie zaś z art. 41 ust. 6 cyt. wyżej ustawy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów (...) pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jak z powyższego wynika warunkiem koniecznym dla uznania, iż dana dostawa towarów jest eksportem jest posiadanie przez podatnika właściwego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W zakresie sposobu dokumentowania czynności wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty należy brać pod uwagę uregulowania zawarte w przepisach prawa celnego bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie określa formy takiego potwierdzenia

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Powyższy przepis dotyczy każdej faktury, na podstawie, której strony dokonują rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego, która wykazywana jest w ewidencji sprzedaży według zasady określonej w w/w przepisie, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności. Podmiot, który refakturuje wartość odsprzedawanej energii elektrycznej może w rozliczeniu z ostatecznym odbiorcą ustalić inny termin płatności niż wynikający z faktury pierwotnej. Termin ten powinien wynikać z zawartej między stronami umowy. W powyższym przypadku obowiązek podatkowy powstaje również w sposób określony przez w/w przepis, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności.

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu następnym, w analogii do zasad określających datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług tego rodzaju?

Fragment:

A zatem przychód należny za dostawę energii elektrycznej zgodnie ze stosowanym przez spółkę systemem rozliczeń za sprzedaną energię przedstawionym w zapytaniu powinien zostać wykazany w miesiącu, w którym przypada termin płatności, a więc ok. 70 % przychodu w miesiącu marcu i ok. 30 % w miesiącu kwietniu. Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Z definicji tej wynika, iż musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami a osiągniętym przychodem. Natomiast zapis art. 15 ust. 4 tej samej ustawy stanowi, że „koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione”. Mając na względzie podstawowe zasady bezpośredniego związku wydatków z przychodami tut. organ podatkowy przychyla się do sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów przez spółkę i uważa, że postępowaniem prawidłowym będzie - tak jak w podanym przez wnioskodawcę przykładzie - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc marzec ok. 70 % wydatków na zakup energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w tym miesiącu, natomiast w rozliczeniu za miesiąc kwiecień-pozostałe 30 % kosztów zakupu energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w marcu .