Dostawca | Interpretacje podatkowe

Dostawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak słusznie zauważa Wnioskodawca, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) wykonują protezy dentystyczne, dla której to dostawy zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 14. ustawy. Zapis ten skierowany został do określonej grupy zawodowej niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI W związku ze skargą z dnia 24 października 2008r. (data wpływu do tut. Organu 28 października 2006 roku) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów (...)
2011
1
lip

Istota:
Przedmiotowym wnioskiem Spółka prosi, jako podmiot do którego zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, alokowane są przychody i koszty związane z działalnością Spółka A i Spółka B, o potwierdzenie, iż:
1. Podlegający sprzedaży zespół składników związanych z działalnością Platformy nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2. Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji nie będzie stanowić wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji będzie stanowić pośredni koszt uzyskania przychodu rozpoznawany, zgodnie z art. 15 ust. 4d i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:a) w odniesieniu do umów zawartych na okres do jednego roku — w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);b) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało nie więcej niż rok - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);c) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało więcej niż rok - w poszczególnych latach w części dotyczącej danego roku podatkowego, a jeżeli nie jest możliwe takie przypisanie proporcjonalnie do ilości lat do wygaśnięcia umowy;d) w odniesieniu do umów zawartych na czas nieoznaczony - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty).4.Wydatki na nabycie środków trwałych w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 15 ust. 6 ustawy, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w postaci odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową poszczególnych środków trwałych stanowić będzie cena ich nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,5.Wydatki na nabycie zapasów w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki w roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży tych zapasów przez Spółkę A, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) Przepis art. 16 ust. 1 i 2 w/w ustawy, w katalogu wartości niematerialnych i prawnych nie wymienia praw i obowiązków wynikających z cesji umów. W rezultacie należy stwierdzić, że takie prawa i obowiązki nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, a w konsekwencji koszt nabycia tych praw i obowiązków nie będzie podlegał amortyzacji. Ad. 3 W wyniku Transakcji na Spółkę A zostaną przeniesione za wynagrodzeniem prawa i obowiązki z umów zawartych pomiędzy Spółką B a dostawcami i odbiorcami warzyw i owoców. W rezultacie do Spółki, wspólnika Spółki A (nabywcy), zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien zostać alokowany w odpowiedniej proporcji i w odpowiedni sposób koszt nabycia. Koszt ten, zdaniem Spółki, będzie jej kosztem podatkowym ponieważ zostanie on poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, a ponadto wydatek taki nie jest wymieniony w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy. W rezultacie stanowić będzie (...)
2011
1
maj

Istota:
Od 1 maja 2004 uległy zmianie przepisy celne w zakresie dokumentów potwierdzających eksport . Nie ma na nich pieczatki z napisem VAT i data przekroczenia granicy umozliwiajacej zastosowanie stawki VAT 0%.Nowe przepisy celne dopuszczają aby wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty:
-transportem samochodowym z zastosowaniem karnetu TIR,
transportem kolejowym z listem miedzynarodowym CIM lub SMGS,
potwierdzal wewnętrzny urząd celny. czy dokument jest dokumentem potwierdzającym eksport towarów i daje mozliwość zastosowania 0% stawki VAT w deklaracji VAT-7?
Fragment:
(...) Przez eksport towarów zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub w jego imieniu, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Zgodnie zaś z art. 41 ust. 6 cyt. wyżej ustawy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów (...) pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jak z powyższego wynika warunkiem koniecznym dla uznania, iż dana dostawa towarów jest eksportem jest posiadanie przez podatnika właściwego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W zakresie sposobu (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla tych rozliczeń. Powyższy przepis dotyczy każdej faktury, na podstawie, której strony dokonują rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego, która wykazywana jest w ewidencji sprzedaży według zasady określonej w w/w przepisie, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności. Podmiot, który refakturuje wartość odsprzedawanej energii (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu następnym, w analogii do zasad określających datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług tego rodzaju?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. E. w M. z dnia 2.03.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez określenie, czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostawca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.