Dostawca | Interpretacje podatkowe

Dostawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z Umowami trójstronnymi zawieranymi przez Wnioskodawców z Dostawcami, na Wnioskodawcach będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o pdop?
Fragment:
Dostawcy nie są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz, 1888; dalej: „ ustawa o pdop ”). Co do zasady, zarówno T. jak i Z., nabywają Świadczenia na podstawie umów zawieranych odrębnie z Dostawcami. W takich przypadkach, umowa z danym Dostawcą jest podpisywana odpowiednio bezpośrednio między Z. a jego Dostawcami albo między T. a jego Dostawcami. W niektórych przypadkach zakres i przedmiot Świadczeń dostarczanych przez danego Dostawcę dla obu podmiotów, tj. T. i Z., może być podobny (lub wręcz tożsamy co do rodzaju Świadczeń). W przypadku nabywania przez Wnioskodawców podobnych (lub wręcz tożsamych co do rodzaju) Świadczeń od tego samego Dostawcy, w celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur zawierania umów z Dostawcą, T. i Z. mogą, w wybranych przypadkach, zawrzeć jedną umowę z danym Dostawcą (dalej: „ Umowa trójstronna ”). W takich przypadkach warunki wynagrodzenia, jak i zakres danego Świadczenia, są ustalane z Dostawcą odrębnie przez T. i Z. tak, aby: dostarczone Świadczenie odpowiadało potrzebom biznesowym odpowiednio T., jak i Z. oraz aby każda ze spółek ponosiła koszty odpowiadające nabywanemu przez nią zakresowi Świadczeń.
2017
14
cze

Istota:
Jak słusznie zauważa Wnioskodawca, technicy dentystyczni w ramach wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej) wykonują protezy dentystyczne, dla której to dostawy zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 14. ustawy. Zapis ten skierowany został do określonej grupy zawodowej niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza
Fragment:
Biura 28 października 2008 roku) wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a postanowieniem Sygn. akt III SA/Wa 3282/08 z 2 grudnia 2008r. przekazano sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, na ww. indywidualną interpretację z dnia 31 lipca 2008 roku nr IP-PP2-443-804/08-4/IK. Skarżąca ponownie przedstawiła stan faktyczny sprawy, który w jej ocenie w pełni potwierdza prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez techników dentystycznych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na podstawie art. 43 ust.1 (błędnie podano ust.2) pkt 14 ustawy od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego wniosła o zmianę zaskarżonej interpretacji indywidualnej poprzez uznanie, iż w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje jej prawo do zwolnienia z podatku VAT przedmiotowych towarów i usług. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając z upoważnienia Ministra Finansów podtrzymał swoje stanowisko, stwierdzając ponownie, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 roku jest nieprawidłowe. Wprowadzona do ustawy w dniu 01 stycznia 2008 roku regulacja zawarta w art. 43 ust.1 pkt 14 ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.
2011
1
lip

Istota:
Przedmiotowym wnioskiem Spółka prosi, jako podmiot do którego zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, alokowane są przychody i koszty związane z działalnością Spółka A i Spółka B, o potwierdzenie, iż:
1. Podlegający sprzedaży zespół składników związanych z działalnością Platformy nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2. Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji nie będzie stanowić wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji będzie stanowić pośredni koszt uzyskania przychodu rozpoznawany, zgodnie z art. 15 ust. 4d i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:a) w odniesieniu do umów zawartych na okres do jednego roku — w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);b) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało nie więcej niż rok - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty);c) w odniesieniu do umów zawartych na czas określony, do których wygaśnięcia pozostało więcej niż rok - w poszczególnych latach w części dotyczącej danego roku podatkowego, a jeżeli nie jest możliwe takie przypisanie proporcjonalnie do ilości lat do wygaśnięcia umowy;d) w odniesieniu do umów zawartych na czas nieoznaczony - w momencie poniesienia wydatku (zapłaty).4.Wydatki na nabycie środków trwałych w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 15 ust. 6 ustawy, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w postaci odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową poszczególnych środków trwałych stanowić będzie cena ich nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,5.Wydatki na nabycie zapasów w wyniku planowanej Transakcji sprzedaży stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki w roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży tych zapasów przez Spółkę A, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Natomiast podstawową działalnością Spółki B jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania, prowadzenie negocjacji w imieniu i na rzecz Spółki E, Spółki D i spółek z Grupy z dostawcami towarów. Umowy są ostatecznie zawierane bezpośrednio przez dostawców i odbiorców, Spółka B nie występuje jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami. Ponadto, do zadań Spółki B należy zarządzanie portfelem umów zawartych przez Spółkę E, Spółkę D i inne spółki z Grupy z dostawcami, ciągłe poszukiwanie nowych dostawców oraz badanie rynku. Spółka B odpowiada także za badanie jakości produktów dostarczanych do pozostałych spółek z Grupy, a także świadczy na ich rzecz usługi marketingowe (np. wprowadzenie własnej marki przez spółki Grupy). Obok opisanej powyżej działalności Spółka B od pewnego czasu jest nabywcą warzyw i owoców od dostawców, które następnie sprzedaje do Spółek E i D - prowadzi zatem obrót w zakresie warzyw i owoców (dalej działalność ta zgodnie z nomenklaturą Spółki B określana jest jako Platforma). Realizacja umów z dostawcami i odbiorcami warzyw i owoców generuje ok. 93% przychodów Spółki B. Platformą w ramach Spółki B kieruje osoba na stanowisku Szef Platform Owoce i Warzywa — Kupiec Strategiczny. Jest on odpowiedzialny za działalność Platformy nad całą działalnością w zakresie handlu warzywami i owocami.
2011
1
maj

Istota:
Od 1 maja 2004 uległy zmianie przepisy celne w zakresie dokumentów potwierdzających eksport . Nie ma na nich pieczatki z napisem VAT i data przekroczenia granicy umozliwiajacej zastosowanie stawki VAT 0%.Nowe przepisy celne dopuszczają aby wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty:
-transportem samochodowym z zastosowaniem karnetu TIR,
transportem kolejowym z listem miedzynarodowym CIM lub SMGS,
potwierdzal wewnętrzny urząd celny. czy dokument jest dokumentem potwierdzającym eksport towarów i daje mozliwość zastosowania 0% stawki VAT w deklaracji VAT-7?
Fragment:
Nr 54, poz. 535) rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub w jego imieniu, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Zgodnie zaś z art. 41 ust. 6 cyt. wyżej ustawy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów (...) pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jak z powyższego wynika warunkiem koniecznym dla uznania, iż dana dostawa towarów jest eksportem jest posiadanie przez podatnika właściwego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W zakresie sposobu dokumentowania czynności wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty należy brać pod uwagę uregulowania zawarte w przepisach prawa celnego bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie określa formy takiego potwierdzenia
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
Powyższy przepis dotyczy każdej faktury, na podstawie, której strony dokonują rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego, która wykazywana jest w ewidencji sprzedaży według zasady określonej w w/w przepisie, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności. Podmiot, który refakturuje wartość odsprzedawanej energii elektrycznej może w rozliczeniu z ostatecznym odbiorcą ustalić inny termin płatności niż wynikający z faktury pierwotnej. Termin ten powinien wynikać z zawartej między stronami umowy. W powyższym przypadku obowiązek podatkowy powstaje również w sposób określony przez w/w przepis, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności.
2011
1
sty

Istota:
Czy podatnik pobierający należności za energię elektryczną (sprzedaną w określonym miesiącu kalendarzowym) w formie płatności częściowych wymagalnych w dwóch kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, tj. zarówno w miesiącu, którego dotyczy sprzedaż, jak i w miesiącu następnym może podzielić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w tym ściśle określonym miesiącu kalendarzowym i zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu zarówno w miesiącu, którego dotyczy ta sprzedaż, jak i w miesiącu następnym, w analogii do zasad określających datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług tego rodzaju?
Fragment:
A zatem przychód należny za dostawę energii elektrycznej zgodnie ze stosowanym przez spółkę systemem rozliczeń za sprzedaną energię przedstawionym w zapytaniu powinien zostać wykazany w miesiącu, w którym przypada termin płatności, a więc ok. 70 % przychodu w miesiącu marcu i ok. 30 % w miesiącu kwietniu. Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Z definicji tej wynika, iż musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami a osiągniętym przychodem. Natomiast zapis art. 15 ust. 4 tej samej ustawy stanowi, że „koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione”. Mając na względzie podstawowe zasady bezpośredniego związku wydatków z przychodami tut. organ podatkowy przychyla się do sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów przez spółkę i uważa, że postępowaniem prawidłowym będzie - tak jak w podanym przez wnioskodawcę przykładzie - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za miesiąc marzec ok. 70 % wydatków na zakup energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w tym miesiącu, natomiast w rozliczeniu za miesiąc kwiecień-pozostałe 30 % kosztów zakupu energii elektrycznej związanej ze sprzedażą w marcu .
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostawca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.