ITPP3/4512-666/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przedstawionymi zdarzeniami przyszłymi powyższe dostawy nieruchomości będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?
ITPP3/4512-666/15/APinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. grunty
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 19 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży:

 • nieruchomości zabudowanej budynkiem 4-kondygnacyjnym wraz z przyłączami instalacyjnymi oraz budynkiem laboratoryjnym - jest prawidłowe,
 • nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Politechnika jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz jednostką sektora finansów publicznych. Uczelnia zamierza sprzedać następujące nieruchomości zabudowane:

 1. Nieruchomość zabudowaną, położoną w B. przy ul. ..., oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 381/2, obręb ..., o pow. 02670 ha (KW ...);
 2. Nieruchomość zabudowaną, położoną w B. przy ul. ..., oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 384/4, obręb ..., o pow. 0,0724 ha (KW ...).

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 składa się z działki, na której zlokalizowany jest budynek 4-kondygnacyjny wraz z przyłączami instalacyjnymi oraz budynek laboratoryjny. Uczelnia w sposób nieodpłatny stała się właścicielem ww. nieruchomości gruntowej na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia .... nr .... Decyzja ta stwierdza nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Uczelnię prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, na podstawie art. 256 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365). Do chwili nabycia prawa własności nieruchomości Uczelnia była użytkownikiem wieczystym gruntu. Budynki znajdujące się na ww. działce zostały przez Uczelnię przyjęte do ewidencji w 1974 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o VAT. Zostały zatem nabyte bez prawa do odliczenia podatku VAT. Uczelnia w okresie użytkowania ww. budynków nie ponosiła nakładów na ulepszenie, w stosunku, do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek 4-kondygnacyjny od dnia 3 lipca 1995 r. był przedmiotem umowy najmu, natomiast budynek laboratoryjny nie był wynajmowany i służył wyłącznie działalności dydaktycznej (niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej).

Nieruchomość wymieniona w pkt 2 składa się z działki, na której znajduje się budynek gospodarczy, którego narożnik zlokalizowany jest na działce wymienionej w pkt 1. Uczelnia nabyła odpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntu aktem notarialnym w dniu 18 stycznia 2002 r. Budynek gospodarczy znajdujący się na ww. działce został przez Uczelnię przyjęty do ewidencji w 1982 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o VAT. Tak więc został on nabyty bez prawa do odliczenia podatku VAT i służył wyłącznie działalności dydaktycznej (niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej). Uczelnia w okresie użytkowania ww. budynku nie ponosiła nakładów na ulepszenie, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, iż narożnik budynku gospodarczego wymienionego w pkt 2 zlokalizowany jest na działce o nr 381/2, nieruchomości zabudowane z pkt 1 i 2 będą sprzedane łącznie. Podstawą przeniesienia własności przedmiotowych nieruchomości będzie umowa kupna-sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionymi zdarzeniami przyszłymi powyższe dostawy nieruchomości będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Uczelni, dostawa budynku 4-kondygnacyjnego wraz z przyłączami instalacyjnymi spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem, którym był najem nieruchomości, upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie, na mocy art. 43 ust. 10 ustawy Uczelnia może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości, po spełnieniu warunków, o których mowa w treści ust. 10 omawianego artykułu. Natomiast dostawa budynku laboratoryjnego nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Spełnione są natomiast warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Ad. 2

Zdaniem Uczelni, dostawa budynku gospodarczego spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem, którym było odpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania, upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie, na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, Uczelnia może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości, po spełnieniu warunków, o którym mowa w treści ust. 10 omawianego artykułu.

Reasumując, Uczelnia stoi na stanowisku, że zbycie przedmiotowych nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem 4-kondygnacyjnyjnym wraz z przyłączami instalacyjnymi oraz budynkiem laboratoryjnym - jest prawidłowe,
 • sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Co do zasady stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z kolei, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt lub zmodernizuje go ponosząc przy tym nakłady na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (po wybudowaniu lub ulepszeniu) zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu przepisów budowlanych i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych, nie jest to równoznaczne z jego zasiedleniem. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpi bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Uczelnia zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem 4-kondygnacyjnym wraz z przyłączami instalacyjnymi oraz budynkiem laboratoryjnym. Budynki znajdujące się na ww. działce zostały przez Uczelnię przyjęte do ewidencji w 1974 r. Zostały nabyte bez prawa do odliczenia podatku VAT. Uczelnia w okresie użytkowania ww. budynków nie ponosiła nakładów na ulepszenie, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek 4-kondygnacyjny od dnia 3 lipca 1995 r. był przedmiotem umowy najmu, natomiast budynek laboratoryjny nie był wynajmowany i służył wyłącznie działalności dydaktycznej (niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej).

Ponadto Uczelnia zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się budynek gospodarczy i którego narożnik zlokalizowany jest na działce wymienionej w pkt 1. Uczelnia nabyła odpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntu aktem notarialnym w dniu 18 stycznia 2002 r. Budynek gospodarczy znajdujący się na ww. działce został przez Uczelnię przyjęty do ewidencji w 1982 r. Został nabyty bez prawa do odliczenia podatku VAT i służył wyłącznie działalności dydaktycznej (niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej). Uczelnia w okresie użytkowania ww. budynku nie ponosiła nakładów na ulepszenie, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, stwierdzić należy, że w odniesieniu do planowanej dostawy budynku, opisanego w pkt 1 wniosku, będącego przedmiotem umowy najmu, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż oddanie budynku w najem wypełnia definicję pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy i od tego momentu minęły 2 lata (umowa najmu – jak wskazano w treści wniosku - zawarta została w 1995 r.), możliwe będzie zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 powołanej ustawy).

W odniesieniu zaś do znajdującego się na nieruchomości budynku laboratoryjnego stwierdzić należy, że w związku ze sprzedażą tego obiektu, z uwagi na fakt, iż przy nabyciu budynku Uczelni nie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego oraz nie ponoszono wydatków na ulepszenie budynku, przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Natomiast odnosząc się do nieruchomości zabudowanej, opisanej w pkt 2 wniosku, zabudowanej budynkiem gospodarczym, niebędącego przedmiotem najmu lub dzierżawy, stwierdzić należy, że planowana dostawa nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem dopiero w momencie dokonania sprzedaży nastąpi oddanie do użytkowania przedmiotowego obiektu, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy (a nie jak wskazano w treści wniosku w chwili odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu). Zatem planowana sprzedaż nie będzie - jak wskazano we wniosku - podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy. Z uwagi jednakże na fakt, iż przy nabyciu nieruchomości Uczelni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (jak wynika z wniosku, Uczelnia nabyła nieodpłatnie niniejszą nieruchomość), jak również Uczelnia nie ponosiła wydatków na ulepszenie tego budynku, dostawa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem z uwagi na fakt, iż dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a nie jak wskazano we wniosku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznać należało za nieprawidłowe.

Ponadto stwierdzić należy, że do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów, opisanych w pkt 1 i 2 wniosku, zastosowanie znajdą odpowiednio te same zasady opodatkowania, jak do obiektów wybudowanych na tych gruntach, w myśl powołanego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.