ITPP3/4512-526/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy strony transakcji mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy stawką podatku VAT w wysokości 23% na całość sprzedawanej nieruchomości?
ITPP3/4512-526/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. opodatkowanie
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony 14 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w 2013 r. kupiła nieruchomość zabudowaną wraz z działkami od dwóch podmiotów gospodarczych. Zakup odbył się w formie aktu notarialnego i został potwierdzony fakturami VAT ze stawką podatku w wysokości 23%. Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny dokumentem VAT-R w dniu 9 maja 2013 r.

1. Pierwsza transakcja dot. zakupu nieruchomości.

Spółka w dniu 27 marca 2013 r. podpisała w formie aktu notarialnego przedwstępną warunkową umowę sprzedaży oraz wpłaciła zaliczkę na nieruchomość (w kwocie 3.198.000,00 euro brutto), dwa dni później została wystawiona do tego faktura zaliczkowa z podatkiem VAT w wysokości 23%. Zakup nieruchomości obejmuje ok. 12.000 m2. Na tę nieruchomość składa się: 10 działek oraz budynek magazynowy, portiernia, plac manewrowy, parking, oświetlenie, ogrodzenie.

Od tego dnia tj. 27 marca 2013 r. Spółka mogła już dokonywać prac remontowych zgodnie z zaleceniami od przyszłego najemcy. Dnia 24 lipca 2013 r. została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży.

Nieruchomość przyjęto 1 sierpnia 2013 r. W tym dniu została sporządzona umowa przeniesienia w formie aktu notarialnego, oraz wystawiona FV końcowa. Wartość całej nieruchomości to 5.892.240,00 euro netto.

Decyzją znak: X nr X/11 z dnia 24 listopada 2011 r. wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w X X X udzielono Inwestorowi, tj. X „X ” sp. z o. o., z siedzibą w X przy ul. X nr X, X, pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej: budynku produkcyjnego i biurowo-socjalnego w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz układem komunikacyjnym (plac manewrowy i parkingi, jeden zjazd), położonych na terenie działek nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/4, 4/5, 4/6, 83/1, 83/2, 83/3, w obrębie geodezyjnym X, gmina X - kategoria obiektów XVIII, XXII i IV, zrealizowanego na podstawie pozwolenia na budowę - Decyzja Nr X/X z dnia 3 października 2008 r., znak: X i Decyzji Nr X z dnia 1 października 2009 r., znak: X, wydanych przez Starostę X .30 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa najmu pomiędzy firmą X Xsp. z o. o. a X „X” sp. z o. o. Wynajmujący oddaje najemcy tj. spółce X P. sp. z o.o. w najem część nieruchomości poł. w X gmina X, tj. część budynku biurowego, co do którego Wynajmujący posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, posadowionego na działkach gruntu oznaczonymi numerami 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/4, 4/5,4/6,83/1, 83/2, 83/3, zabudowanych budynkiem z częścią produkcyjną i socjalną dla której Sąd Rejonowy w X, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr X

2. Druga transakcja dot. zakupu nieruchomości.

Nieruchomość składa się z trzech działek. Jedna z niezabudowanych jest oznaczona w ewidencji gruntów jako łąka. Dwie następne są zabudowane budynkiem portierni, placem składowym palet, instalacją kanalizacyjną deszczową oraz oświetleniem.

W dniu 27 marca 2013 r. została sporządzona przedwstępna umowa sprzedaży dotycząca nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym X, gmina X, objętą księgą wieczystą KW Nr X, obejmująca działki gruntu 4/8, 4/10 oraz 4/13.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. została wpłacona zaliczka w wysokości X euro brutto. Dnia 11 listopada 2013 r. została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży.

Ostatni przelew za tę cześć nieruchomości został dokonany 27 grudnia 2013 r. Tego samego dnia została sporządzona umowa przeniesienia.

W dniu 30 grudnia 2013 r. została wystawiona faktura końcowa w wysokości X euro brutto, z czego dwie działki o wartości netto X euro zostały opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%, a jedna o wartości X euro zwolniona z VAT. Działka gruntu opodatkowana „stawką zwolnioną” nie będzie podlegać planowanej sprzedaży.

Od momentu powyższych zakupów spółka dokonywała drobnych modernizacji budynków, odliczając przysługujące 23% podatku z faktur zakupowych. Kwota modernizacji w okresie od 27 marca 2013 r. wyniosła X złotych i nie przekroczyła 30% wartości nieruchomości.

Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną, w związku z tym od każdej faktury dotyczącej wspomnianej nieruchomości przeznaczonej do działalności spółki odliczała podatek VAT naliczony w pełnej wysokości.

Pierwsza faktura za najem tej nieruchomość (magazynu) dla kontrahenta została wystawiona 14 maja 2013 r., która dotyczyła wynajmu ok. 2.000 m2. Kwota netto usługi 39.150,00 zł oraz podatek VAT w wysokości 23%. W dniu 31 grudnia 2013 r. Spółka wystawiła fakturę za usługę logistyczną na kwotę X oraz podatek VAT w wysokości 23% (usługa obejmuje okres 8-12/2013).

Usługa logistyczna obejmuje: odbiór, magazynowanie i przechowywanie towarów, przepakowanie towarów oraz usługa fotograficzna.

Sprzedaż usług jest dokonywana na rzecz podmiotu zagranicznego (spółki siostry), który jest w Polsce zarejestrowany do celów VAT i ma stałe miejsce prowadzenia w Polsce.

Spółka zamierza dokonać sprzedaży całej nieruchomości tj. budynku, gruntów, parkingu, oświetlenia, ogrodzenia, placu, portierni, w grudniu 2015 r. lub styczniu 2016 r. (transakcja obejmie obie nieruchomości bez terenów ze stawką zwolnioną) dla innego podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny.

Spółka uważa, że ze względu na okres użytkowania nieruchomości sprzedaż ta powinna być zwolniona z VAT. Zamierza, jednak z tego zwolnienia zrezygnować na mocy art. 43 ust. 10 i opodatkować całość sprzedaży stawką 23% VAT, po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia, że wybierają opodatkowanie tej dostawy do Naczelnika Urzędu Skarbowego kontrahenta, zgodnie z którego właściwością on należy.

W uzupełnieniu wniosku Spółka informuje, że:

 1. Działki gruntu nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/4, 4/5, 4/6, 83/1, 83/2, 83/3 są zabudowane budynkiem magazynowym z częścią produkcyjną i biurowo-socjalną, portiernią wraz z infrastrukturą techniczną, to jest wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, gazową, wentylacją mechaniczną i klimatyzacyjną oraz układem komunikacyjnym - drogi, place manewrowe i parkingi wewnętrzne - zgodnie z aktem notarialnym X parag. 1 Nieruchomość.
 2. Z działek gruntu nr 4/8, 4/10, 4/13 tylko działki gruntu nr 4/8 oraz 4/10 są zabudowane budynkiem portierni, placem składowym - zgodnie z aktem notarialnym X parag. 2 pkt 2 i 3.
 3. Wszystkie obiekty posadowione na ww. działkach gruntu są budynkami, budowlami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
 4. Na działkach gruntu nr 2/3, 83/2 4/5 znajduje się budynek magazynowy z częścią produkcyjną i biurowo-socjalną oraz portiernia. Na działkach nr 2/2, 2/4, 2/5, 4/4, 4/6, 83/1 oraz 83/3 znajdują się drogi, place manewrowe i parkingi wewnętrzne oraz infrastruktura techniczna wewnętrzna i zewnętrzna. Na działce gruntu nr 4/10 i 4/8 znajduje się budynek portierni, na działce gruntu nr 4/8 jest również plac składowy wraz z infrastrukturą techniczną.
 5. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynków, budowli w kwocie X zł. Poniesione wydatki na każdy obiekt z osobna, nie były wyższe niż 30% od ich wartości początkowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy strony transakcji mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy stawką podatku VAT w wysokości 23% na całość sprzedawanej nieruchomości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka uważa, że ze względu na okres użytkowania nieruchomości sprzedaż ta powinna być zwolniona od podatku VAT. Zamierza jednak z tego zwolnienia zrezygnować na mocy art. 43 ust. 10 i opodatkować całość sprzedaży stawką podatku VAT w wysokości 23%, po wcześniejszym przesłaniu informacji - oświadczenia, że wybiera opodatkowanie tej dostawy -do Naczelnika Urzędu Skarbowego kontrahenta, zgodnie z którego właściwością on należy.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy budynków, budowli i ich części zostały określone w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, że dla ustalenia zasad zwolnienia dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ww. art. 2 pkt 14 ustawy wynika że, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem. Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Związku z tym, że z dniem 27 marca 2013 r. spółka była już w posiadaniu prawa do władania ww. nieruchomościami doszło do pierwszego zasiedlenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że zostaną spełnione warunki określone w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Wskazania wymaga, że przedmiotem interpretacji były wyłącznie zagadnienia objęte zadanym pytaniem Wnioskodawcy, co oznacza, że inne kwestie zawarte we wniosku, nie były przedmiotem oceny tut. organu. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.