ITPP3/4512-457/16-2/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 24 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania procedury odwrotnego obciążenia VAT dla czynności dostawy sprzętu typu iPhon – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania procedury odwrotnego obciążenia VAT dla czynności dostawy sprzętu typu iPhon.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - spółka cywilna, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, sprzedaje iPhony z przeznaczeniem w znacznym zakresie na rynek białoruski i rosyjski

Sprzedawane iPhony (PKWiU ex 26 30.22.0) są towarami wymienionymi w pkt 28b załącznika nr 11 do ustawy o VAT, a dostawy nie są objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

Dostawy towaru w okresie od dnia 1 lipca 2015 r., kiedy weszły w życie przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie o VAT, dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia, zapewniają dwie Spółki .... w ... (czynny podatnik VAT NIP ...) i ... w ... (czynny podatnik VAT NIP ...).

Dostawy te odbywają się na podstawie indywidualnych zamówień składanych telefonicznie lub przez Internet przy czym ze spółka ... zawarto jedną transakcję w czerwcu o wartości ... zł netto (fv ... z dnia ... czerwca 2016 r.), trzy transakcje w lipcu o łącznej wartości ... zł netto, w tym fv ... z dnia ... lipca 2016 r. i fv ... z dnia ... lipca 2016 r. o wartości ... zł netto każda i fv ... z dnia ... lipca 2016 r. o wartości ... zł netto.

Z ... spółką ... wykonano ... transakcji w tym:

 • w czerwcu na łączną kwotę ... zł netto, tj dwie w dniu ... czerwca 2016 r. fv ... na kwotę ... zł netto i fv ... na kwotę ... zł netto (obie na podstawie zamówienia ...),
 • w lipcu trzy na kwotę łączną ..., w tym: fv ... z dnia ... lipca 2016 r. na kwotę ... zł, fv ... z dnia ...lipca 2016 r. na kwotę ... i fv ... z dnia ... lipca 2016 r. na kwotę ... zł netto,
 • w sierpniu na łączną kwotę ... zł pięć transakcji, w tym dwie transakcje fv ... z dnia ... sierpnia 2016 r. i fv ... z dnia ... sierpnia 2016 r. każda na kwotę ... zł, fv ... z dnia ... sierpnia 2016 r. na kwotę ... zł netto, fv ... z dnia ... sierpnia 2016 r. na kwotę ... zł netto i fv ... z dnia ... sierpnia 2016 r. na kwotę ... zł netto.

Za wszystkie zamówienia płacono przelewami lub gotówką firmie kurierskiej, która rozliczała się z dostawcami przelewami bankowymi powiększonymi o podatek VAT. Nie zawierano umów ramowych o współpracy, a transakcje nie odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką, czyli dostawy nie spełniały przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 1d i 1e ustawy o VAT.

Dostawcy przy każdej transakcji, jak wskazał Wnioskodawca, wystawiali odrębne faktury VAT rozliczając podatek VAT na zasadach ogólnych.

Po przedstawieniu faktur do księgowego Wnioskodawca powziął wątpliwości, szczególnie co do transakcji z czerwca br. z .... w ..., gdzie dostawca rozbił zamówienie ... o łącznej wartości ... zł netto na dwie fv ... na kwotę ... zł netto i ... na kwotę ... zł netto z dnia ... czerwca 2016 r., co wynikało z faktu „domawiania” towaru w tym dniu.

Faktury rozliczeniowe dostarczane są przez dostawców nie z towarem, lecz z kilkudniowym opóźnieniem.

Z tych względów brak było możliwości odmowy przyjęcia dostawy budzącej wątpliwości, gdyż zamówiony i dostarczony towar został automatycznie sprzedany.

Telefoniczny kontakt ze sprzedawcą nie przyniósł rozwiązania, spółka odmówiła dokonania korekty wystawionych fv, gdyż jak twierdzi tego dnia zawarto dwie odrębne umowy, na podstawie zamówienia, które następnie zostało uzupełnione (już po zrealizowaniu wcześniej zamówionej partii).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 1054, z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT oraz w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, prawidłowe jest: rozliczenie dostaw zakupionych iPhon-ów (PKWiU ex 26.30.22 0), które są towarami wymienionymi w pkt 28b załącznika nr 11 do ustawy o VAT, na zasadach ogólnych, gdyż wartość towarów dostarczonych w ramach każdorazowej umowy nie przekracza kwoty 20 000 zł netto?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Powyższy przepis wprowadza zasadę powszechności opodatkowania odpłatnej dostawy między innymi towarów na terytorium Polski. Jednakże przepis art. 17 ust. 1 przewiduje również obciążenie podatkiem VAT nabywcy w przypadku nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Przy czym ustawodawca z dniem 1 lipca 2015 r. doprecyzował powyższą regulację dotyczącą mechanizmu odwróconego obciążenia.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15. u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, „W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł”. W przedmiotowej sprawie bezspornie zakupione iPhony (PKWiU ex 26.30 22 0), które są towarami wymienionymi w pkt 28b załącznika nr 11 do ustawy o VAT Art. 17 ust. 1d ustawy o VAT definiuje jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w powyższym przepisie, jako transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

W kolejnym przepisie (vide: art. 17 ust. 1e ustawy o VAT) ustawodawca doprecyzowuje definicję jednolitej gospodarczo, gdyż uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy”.+

W broszurze opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pt. „Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT obowiązujące od 1 lipca 2015 r.” str. 14 czytamy natomiast „Jeżeli zawarta umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw (jak również nie wynika to z całokształtu okoliczności jej zawarcia) - dokonywane w ramach takiej umowy dostawy powinny być oceniane indywidualnie:

 • gdy wartość dostarczanych towarów przekracza 20 000 zł - rozliczenie dostawy na zasadzie odwróconego obciążenia,
 • gdy wartość dostarczanych towarów nie przekracza 20.000 zł - rozliczenie dostawy na zasadach ogólnych - gdy wartość dostarczonych każdorazowo towarów nie przekracza 20 000 zł ale okoliczności realizacji dostaw mają nietypowy charakter - rozliczenie każdej z dostaw na zasadzie odwróconego obciążenia”.

Przedstawiony stan prawny jednoznacznie wskazuje, iż Wnioskodawcy z żadnym z dostawców nie łączy umowa ramowa, jak też okoliczności realizacji dostaw mają jak najbardziej typowy charakter, dla tego typu transakcji.

Przepis art. 17 ust. 1c ustawy o VAT zobowiązuje nabywcę do opodatkowania towarów wymienionych w poz 28a-28c załącznika do ustawy nabytych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji którą precyzują przepisy ust. 1d i 1e tegoż artykułu, o wartości przekraczającej 20.000 zł netto.

W przedstawionym stanie faktycznym tylko jedna transakcja z dnia ... czerwca 2016 r. zawarta z ... w ... rodzi wątpliwości co do sposobu jej opodatkowania. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż transakcja ta dotyczyła niejednorodnego zamówienia, lecz zamówienia już złożonego i wg Spółki spakowanego do wysyłki, gdzie dokumenty wewnętrze Spółki zostały już zamknięte, które było następnie uzupełnione sprzedawca nie był w stanie skonsolidować zamówień i rozliczyć go wg mechanizmu odwróconego obciążenia Wobec faktu, iż ustawodawca nie przewidział mechanizmu obciążającego sprzedawcę, za sprzedaż z naruszeniem dyspozycji art. 17 ust. 1c ustawy o VAT i nabywca nie może reklamować w inny sposób poza ewentualnym zwrotem towaru, nawet przy wątpliwościach co do prawidłowości transakcji, wobec zapłaty za towar w cenie powiększonej o VAT, przelewem bankowym, należy transakcję rozliczyć z podatku VAT na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1c, 1d, 1e, 1f, 1g ustawy, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji.

W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Natomiast zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2a i 2b ustawy, jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć.

Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

W poz. 28b załącznika nr 11 zostały wymienione: „telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony” - PKWiU ex 26.30.22.0.

Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Wątpliwości Spółki (nabywca) sprowadzają się do tego, czy w okolicznościach takich jak zaprezentowane w opisie stanu faktycznego nie należy uznać, że dochodzi do jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, a w efekcie nie ma obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów przez nabywcę – rozliczenia należy dokonać na zasadach ogólnych.

W tym miejscu należy wskazać, biorąc pod uwagę wcześniej wskazane przepisy prawa, że za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się dostawy wiążące się z realizacją jednej umowy, również wówczas gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawianych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę 20.000 zł, istotne są warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wielkości składanego zamówienia lub zawieranego kontraktu. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również jedną lub więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami, do których odnosi się limit transakcyjny. Dla oceny czy wystąpiła jednolita gospodarczo transakcja istotne jest indywidualne i obiektywne badanie każdej sytuacji przy uwzględnianiu całokształtu występujących okoliczności. Powyższe ma na celu przeciwdziałanie unikania stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia poprzez sztuczne dzielenie transakcji. Za odbiegającą od typowych dla obrotu przedmiotowymi towarami uznaje się sytuację, w której ma miejsce bardzo duża częstotliwość zakupu towarów np. codziennie, nawet pomimo dość niskiej wartości zakupionych towarów. Jednakże, w przypadku gdy częstotliwość transakcji nie wskazuje na wymuszone rozdzielenie transakcji celem uniknięcia odwrotnego obciążenia, nie uznaje się jej za zawartą na warunkach wskazujących na element „nietypowości” tej transakcji.

W przedstawionych okolicznościach sprawy wskazać należy, że skoro dokonywane przez kontrahenta dostawy towarów wymienionych w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług nie są zawsze realizowane na podstawie różnych (tu: niezależnych; zamówienie ...) zamówień, to w takich przypadkach (tu: w przypadku zamówienia ...) stanowią łącznie jednolite gospodarczo transakcje, a nie odrębne jednolite transakcje, które – na potrzeby stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia – należy oceniać odrębnie. Wobec tego każda umowa (tu: zamówienie ..., na okoliczność którego sprzedawca wystawił faktury o kolejno następujących po sobie numerach, tj.: o nr ... i ...), której wartość przekroczy 20 tys. zł netto, powinna być objęta tym mechanizmem. W przedstawionym zatem stanie faktycznym znajdują zastosowanie zasady rozliczenia podatku przez Wnioskodawcę na zasadzie tzw. mechanizmu odwróconego VAT w odniesieniu do zamówienia .... Natomiast w pozostałym zakresie, o ile – na co wskazują okoliczności sprawy – są realizowane na podstawie różnych (tu: niezależnych) zamówień, to nie stanowią łącznie jednolitych gospodarczo transakcji.

W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Zastrzega się, że interpretacji udzielono w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego, w którym – zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy – wystąpiła dostawa towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT (tu: towarów wskazanych w poz. 28b tego załącznika). Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.