ITPP2/4512-509/16-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie stawką 23% dostawy nieruchomości gruntowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% dostawy nieruchomości gruntowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% dostawy nieruchomości gruntowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest właścicielem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej czterech działek gruntu, położonych jedna obok drugiej. Są to:

  • działka nr ..., zabudowana budynkami, m.in. garażem;
  • działka nr ..., zabudowana budynkiem handlowo–usługowym;
  • działka nr ..., niezabudowana;
  • działka nr ..., niezabudowana, która zgodnie z wypisem i wyrysem, wydanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wg stanu rejestru z dnia ... r.), stanowi: grunty orne klasy RIVb.

Dla każdej z działek prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Podatnik zamierza sprzedać opisane działki.

W chwili składania niniejszego wniosku dla ww. działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budynki, którymi są zabudowane działki ... i ..., są stare, w złym stanie technicznym. Zgodnie z odrębnymi przepisami zostały wydane decyzje o rozbiórce. Rozbiórki te zostaną dokonane. W chwili podpisania umowy przeniesienia własności (dokonania dostawy) na żadnej ze wskazanych wyżej działek nie będzie już budynków, czy budowli. Nie ma jednak pewności, czy informacja o dokonanych rozbiórkach zostanie przed tą chwilą ujawniona we właściwych rejestrach, w tym w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków.

Nabywcy wystąpili do Urzędu Miasta i Gminy w M. z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z której wynikać będzie możliwość zabudowania ww. działek obiektami budowlanymi, w tym obiektem handlowym o powierzchni nie mniejszej niż ... m2 i do chwili podpisania umowy przeniesienia własności (dokonania dostawy) taką decyzję uzyskają.

Opisane wyżej działki zostały nabyte przez podatnika do wspólności majątkowej małżeńskiej w charakterze lokaty kapitału. Podatnik zakładał, że działki te będą dla niego stanowić zabezpieczenie finansowe. Podatnik dopuszczał możliwość, iż działki te nie zostaną nigdy sprzedane (gdy nie będzie takiej potrzeby finansowej) lub, że działki te zostaną wykorzystane w inny sposób gospodarczo: zostaną wydzierżawione, zostaną wynajęte budynki lub budowle istniejące lub wybudowane przez podatnika w przyszłości lub też zostaną w inny sposób wykorzystane w działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką VAT (lub zwolnieniem) objęta będzie dostawa wyżej wymienionych nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie I SA/Gd 358/13: „Sformułowania „lokata kapitału” nie można interpretować inaczej niż jako cel osiągnięcia w przyszłości korzyści majątkowych, a więc jako cel zarobkowy. W takiej sytuacji transakcje sprzedaży zarówno te, które miały już miejsce, jak i przyszłe transakcje sprzedaży działek, stanowią przejaw rozporządzania majątkiem w celu osiągnięcia zysku, a więc czynności te wykraczają poza zakres zwykłego wykonywania prawa własności i kwalifikuje te czynności jako działalność gospodarczą podejmowaną w celach zarobkowych, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a wnioskodawca występował i będzie występował w charakterze podatnika tego podatku, zgodnie z ust. 1 powołanego wyżej artykułu.”

Powyższe oznacza, że nawet w sytuacji, gdy nabycie, najem i sprzedaż opisanych nieruchomości odbywa się poza źródłem przychodów – pozarolniczą działalnością gospodarczą – o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie działek stanowi czynność wykonywaną przez podatnika w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, tzn. co do zasady podlega opodatkowaniu VAT.

Dwie z działek są obecnie w trakcie rozbiórki.” Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (sprawa C–461/08), stwierdził że „Artykuł 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle VAT transakcję jednolitą, mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki.

Powyższe oznacza, że w przypadku rozpoczęcia (a tym bardziej zakończenia) rozbiórki obiektów budowlanych przedmiotem dostawy jest działka, nie zaś obiekty budowlane podlegające rozbiórce i to bez względu na to, czy fakt dokonania rozbiórki zostanie przed dniem dostawy ujawniony w stosownym rejestrze publicznym.

W efekcie przedmiotem dostawy w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług w niniejszej sytuacji będą grunty, nie zaś budynki, budowle czy inne obiekty budowlane.

Z definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla przedmiotowych działek nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak zostaną dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nawet w przypadku działek ujętych w ewidencji gruntów jako działki rolne, gdy zostanie dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Minister Finansów w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/4512-622/15-2/IG z dnia 22 października 2015 r. potwierdził, że tego rodzaju działki stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

W rezultacie każda z czterech działek stanowić będzie w chwili dostawy teren budowlany, nieobjęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jako że dla tego rodzaju nieruchomości ustawa nie przewiduje stawki preferencyjnej, dostawa terenu budowlanego będzie opodatkowana w stawce VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo informuje się, że w kwestii czy przedmiotem dostawy będzie w opisanej sytuacji jeden teren budowlany (obejmujący powierzchnię czterech działek) zostało wydane postanowienie nr ITPP2/4512-509/16-2/AG.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.