ITPP2/443-943/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dostawa budynku
ITPP2/443-943/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunt zabudowany
 3. stawka
 4. użytkowanie wieczyste
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 7 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu z posadowionymi na nim budynkami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu z posadowionymi na nim budynkami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 października 2009 r. na podstawie aktu notarialnego zakupił Pan na cele prywatne wspólnie z żoną (do majątku objętego wspólnością ustawową), prawo wieczystego użytkowania (do dnia 18 marca 2092 r.) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,2086 ja (jeden hektar dwadzieścia arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych)) wraz z własnością budynków (budynek produkcyjno-socjalny i magazyn) stanowiących odrębną nieruchomość w miejscowości B. Nieruchomość w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w B. położona jest na terenach zabudowanych, przemysłowych i oznaczona jest symbolem „BA”. Powyższa transakcja była zwolniona od podatku od towarów i usług.

Od ponad 20 lat prowadzi Pan działalność gospodarczą – produkcja sprzętu rolniczego i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiona nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej działalności. Ani Pan, ani Pana żona nie zajmowaliście się handlem nieruchomościami.

Jest Pan również udziałowcem i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją farb proszkowych. Wymienionej spółce na cele prowadzonej działalności wydzierżawił Pan od sierpnia 2010 r. część kupionej w 2009 r. na cele prywatne nieruchomości w B.:

 • budynek produkcyjno-socjalny (hala) o pow. 1390 m2,
 • budynek magazynowy o pow. 376,50 m2,
 • plac manewrowy utwardzony i drogę wewnętrzną utwardzoną o pow. 1630 m2.

Budynki i plac manewrowy znajdujące się na działce gruntu nie były przez Pana ulepszane, rozbudowywane lub modernizowane, a jedynie w związku z dzierżawą budynki zostały wyremontowane, a plac manewrowy naprawiony. Z tytułu dzierżawy wystawia Pan fakturę VAT i rozlicza podatek należny w składanej deklaracji VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Aktualnie wspólnie z żoną planuje Pan sprzedaż całej wymienionej nieruchomości dla spółki z siedzibą w B. Prawo wieczystego użytkowania gruntu dotyczy jednej działki ewidencyjnej o pow. 1,2086 ha (jeden hektar, dwadzieścia arów, osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Na działce znajdują się jedynie ww. budynki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o pow. 1,2086 ha wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która została kupiona na cele prywatne i przez okres ponad 2 lat była częściowo przedmiotem prywatnej dzierżawy opodatkowanej podatkiem od towarów i usług jest zwolniona od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości kupionej wspólnie z żoną na cele prywatne do majątku osobistego małżonków jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazał Pan, że nigdy ani Pan, ani Pan żona nie zajmowaliście się jakąkolwiek działalnością w zakresie obrotu nieruchomościami. Działka gruntu, którą planuje Pan sprzedać stanowi majątek osobisty Pana i zony, nie została nabyta w celu jej odsprzedaży i nie była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie część działki była wydzierżawiana. Jednakże dla celów podatku od towarów i usług, według art. 15 ust. 2 ustawy najem jest uznawany za prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego uważa Pan, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o pow. 1,2086 ha wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość zostało kupione w 2009 r., bez podatku,
 • budynki znajdujące się na działce były użytkowane przez poprzedniego właściciela i po zakupie w 2009 r. nie były ulepszane, rozbudowywane lub modernizowane,
 • nieruchomość została zakupiona na cele prywatne,
 • budynki są wynajmowane przez okres ponad dwóch lat,
 • przedaż nieruchomości zabudowanej nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwila zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. .

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie , w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do treści art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy i nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnienie, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosi takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trawle z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 29 października 2009 r. zakupił Pan wspólnie z żoną do majątku objętego wspólnością ustawową, prawo użytkowania wieczystego gruntu (o pow. 1.2086 ha) wraz z posadowionymi na nim budynkami (budynek produkcyjno-socjalny i magazyn) stanowiącymi przedmiot odrębnej własności. Transakcja podlegała zwolnieniu od podatku. Z zapisów ewidencji gruntów wynika, że jest to teren zabudowany, przemysłowy. Prowadzi Pan działalność gospodarczą - produkcja sprzętu rolniczego, jednak przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana w tej działalności. Nie zajmował się Pan działalnością w zakresie obrotu nieruchomościami. Budynki produkcyjno-socjalny – pow. 1390 m2 i magazynowy – o pow. 376,50 m2 oraz plac manewrowy – o pow. 1630 m2, od sierpnia 2010 r. są wydzierżawiane spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzierżawę tą dokumentuje Pan fakturą i rozlicza podatek należny z tego tytułu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa budynku produkcyjno-socjalnego i magazynu, oraz placu manewrowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – chyba że strony transakcji skorzystają z opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy – gdyż nastąpi po upływie ponad dwóch lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustaw. Wobec powyższego – przy uwzględnieniu treści art. 29a ust 8 ustawy – zwolnieniu podlegać będzie również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są te obiekty. Natomiast dostawa prawa wieczystego użytkowania obejmującego niezabudowaną część gruntu podlegać będzie opodatkowaniu na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, ponieważ z treści wniosku nie wynika by był to teren niezabudowany inny niż teren budowalny w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Z uwagi na fakt, że w Pana ocenie planowana dostawa podlegać będzie w całości zwolnieniu od podatku, oceniając stanowisko całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że budynek produkcyjno-socjalny, magazynowy i plac manewrowy, o których mowa we wniosku, stanowią budynki i budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Pan, jako współwłaściciel nieruchomości, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla Pana żony, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.