ITPP1/4512-622/15/EA | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania dostawy nieruchomości.
ITPP1/4512-622/15/EAinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. gmina
  3. teren niezabudowany
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia .... czerwca 2015 r. (data wpływu .... czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu .... czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (zwana dalej Wnioskodawcą) planuje zbyć działkę nr 21/6 o powierzchni 1092 m2, położoną w ........ Działka zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zorganizowanego dla właścicieli nieruchomości przylegających do sprzedawanej nieruchomości.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza .... nr ..... z dnia ... 2014 r., zatwierdzającą podział działki 21/5 w ..., powstała po podziale działka nr 21/6 o powierzchni 1092 m2 przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych geodezyjnie nr działki 21/4 oraz 19.

Działka nr 21/6 jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawami i samosiejkami drzewostanu. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi. W ewidencji gruntów powyższa działka sklasyfikowana jest jako nieużytek – N. Dla działki nr 21/6 w ...... w dniu ... 2015 r. Burmistrz ..... wydał decyzję nr ...... o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości dla celów rekreacyjnych, w tym budowy stawu (dla potrzeb rekreacji) o maksymalnej powierzchni 200 m2.

W powyższej decyzji o warunkach zabudowy nie ustalono formy zabudowy, linii zabudowy, szerokości i elewacji frontowej, wysokości okapu ani geometrii dachu. Określono tylko powierzchnię stawu rekreacyjnego (max. 200 m2) oraz wskaźnik wielkości powierzchni czynnej (min. 60%).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawę działki nr 21/6 w ..... należy uznać za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a w konsekwencji za transakcję zwolnioną z opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy dla działki nr 21/6 w ...... nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, ale została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy.

Według art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepis ten kładzie nacisk na przesłankę przeznaczenia danego terenu „pod zabudowę” wskazując jednocześnie na źródło danych pozwalających ustalić spełnienie tej przesłanki, czyli miejscowy plan lub decyzja o warunkach zabudowy.

Art. 3 Prawa Budowlanego precyzuje, że przez pojęcie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej architektury.

Staw rekreacyjny jest obiektem budowlanym, a wydanie dla działki nr 21/6 w ..... decyzji o warunkach zabudowy spowodowało, że stała się ona terenem przeznaczonym pod zabudowę. Z tego względu sprzedaż tej nieruchomości nie jest transakcją zwolnioną z opodatkowania i do ceny działki powinien zostać doliczony 23% podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.