IPTPP2/4512-105/15-7/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
IPTPP2/4512-105/15-7/PRPinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) oraz z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

 • nr 713, 715, 705 – jest nieprawidłowe,
 • nr 706, 707, 714 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 15 maja 2015 r. poprzez dopre
cyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w pismach stanowiących uzupełnienie wniosku).

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, planuje w miesiącu maju 2015 r. sprzedać nieruchomość w granicach działek o numerach 705 - droga, 706, 707, 714 - zabudowanych budynkami o charakterze warsztatowo - garażowym z zapleczem socjalno - biurowym - o łącznej powierzchni 2,0743 ha oraz nieruchomość w granicach działek o numerach 713 i 715, niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0336 ha zlokalizowanych w X przy ul. K., stanowiących funkcjonalną całość gospodarczą. Grunty są przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 28.02.2091 r.

Wnioskodawca wskazał, iż pomija problem działek o numerach: 168 stanowiącej łąki trwałe o powierzchni 0,0020 ha oraz działki 2249/326 stanowiącej drogę o powierzchni 0,0066 ha objętych KW ...zlokalizowanych w Y, wskazanych uprzednio we wniosku, ten problem przedstawiony we wniosku Zainteresowany prosi traktować jako niebyty.

W dniu 02.08.1999 r. Aktem Notarialnym Repertorium sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem umową o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30.08.1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w związku z zarządzeniem Wojewody z dnia 29.06.1999 r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo za zgodą Ministra Skarbu Państwa z dnia 20.07.1999 r. Skarb Państwa oddał do odpłatnego korzystania spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Spółka z o.o. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. W skład przedsiębiorstwa wchodziły między innymi ww. nieruchomości - prawo użytkowania gruntów oraz własność budowli i „budynków” posadowionych na tych gruntach. Umowa została zawarta na czas określony, tj. 10 lat do dnia 31 lipca 2009 r.

Następnie aktem notarialnym z dnia 03.04.2006 r. sporządzonym w siedzibie Delegatury Ministra Skarbu Państwa przy ul. P. przed notariuszem zawarto umowę przeniesienia własności przedsiębiorstwa i ustanowienie hipotek. W skład przedsiębiorstwa objętego tą umową wchodziły między innymi:

 • ustanowione do dnia 28 lutego 2091 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa w granicach działek nr 1783/266 - obecnie nr działki 705, 1785/263 - obecnie nr 706, 1787/266 obecnie 707, 1788/266 obecnie 714 o łącznym obszarze 2,0765 ha zabudowanych budynkami, stanowiącymi odrębną nieruchomość objętych księgą wieczystą;
 • ustanowione do dnia 28 lutego 2091 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, w granicach działki nr 2333/262 - obecnie nr działki 713 i 2334/262 obecnie nr 715, o łącznym obszarze 0,0336 ha objętych księgą wieczystą.

Spółka spłaciła łączną kwotę 1 377 236,66 zł, w tym raty kapitałowe, opłaty dodatkowe, kwoty negocjacyjne oraz odsetki ustawowe.

Na warunkach opisanych w umowie o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania z dnia 02 sierpnia 1999 r. Skarb Państwa przeniósł na rzecz Spółki pod firmą: Spółka z o.o. z siedzibą prawo własności mienia sprywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo, w tym prawo użytkowania gruntów i własność posadowionych na nim budynków.

Transakcja nie podlegała ustawie o podatku od towarów i usług (art. 6 ustawy o VAT).

Od 1999 roku nieruchomość była wykorzystywana jako baza sprzętu do działalności prowadzonej przez Spółka z o.o. i służyła sprzedaży opodatkowanej podatnika. Podatnik, tu: Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od 24 września 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt .... podatnik jest postawiony w stan upadłości likwidacyjnej.

Zakresem pytania nie jest objęta dostawa przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, ani jego zorganizowana część. Pytanie dotyczy jedynie dostawy (sprzedaży) nieruchomości, tj. zbioru działek gruntu objętych księgami wieczystymi - łącznie 2.1079 ha tworzących funkcjonalną całość. Planowana dostawa ma nastąpić w miesiącu maju 2015 r.

Opis nieruchomości:

 1. Księga wieczysta
  1. działka Nr 705 (dr) jest zabudowana trwałą drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, od 01 kwietnia 2008 r. była objęta umową o odpłatne korzystanie z nieruchomości (czynność objęta comiesięczną fakturą VAT) zawartej pomiędzy P. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział, a w dniu 31 czerwca 2014 r., aktem notarialnym Repertorium ustanowiono na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział odpłatną, nieograniczoną w czasie, służebność gruntową, w wyniku czego Syndyk wystawił fakturę VAT jako czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług; na ulepszenie drogi bądź jej przebudowanie nie ponoszono żadnych nakładów;
  2. działka Nr 706 (Ba) jest zabudowana, trwale związanymi z gruntem budynkami:
   • nr ew. 546 budynek biurowy, PKOB 1220;
   • nr ew. 547 budynek portierni, kontrola ruchu, PKOB 1241;
   • nr ew. 551 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
   • nr ew. 562 budynek stacji paliw, PKOB 1230;
   • nr ew. 563 budynek garaży, PKOB 1242;
   • nr ew. 601 budynek, bunkier na węgiel, PKOB 1252;
   • nr ew. 830 budynek, zbiorniki stacji paliw, PKOB 1252;
  1. działka Nr 707 (Ba) jest zabudowana, trwale związanymi z gruntem budynkami:
   • nr ew. 548 budynek magazynowy; PKOB 1252;
   • nr ew. 549 budynek biurowy, PKOB 1220, łączna powierzchnia użytkowa 247,60 m2, w okresie od lipca 2013 r. do lipca 2014 r. umową najmu przekazano w użytkowanie innej firmie pokój biurowy o powierzchni 13,2 m2, czynsz najmu był objęty comiesięcznymi fakturami VAT, jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług; umową najmu objęta była powierzchnia 5,33% z łącznej powierzchni użytkowej biura;
   • nr ew. 550 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  1. działka Nr 714 (Ba) jest zabudowana trwale związanymi z gruntem budynkami:
   • nr ew. 539 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
   • nr ew. 540 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
   • nr ew. 552 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
   • nr ew. 555 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
   • nr ew. 831 budynek wiata magazynowa, PKOB 1252.
 1. Księga wieczysta
  1. działka Nr 713 (Ba) niezabudowana, powierzchnia 0,0009 ha;
  2. działka Nr 715 (Ba) niezabudowana, powierzchnia 0,0327 ha;

Obie te działki zostały wydzielone i włączone w skład terenu Przedsiębiorstwa w wyniku regulacji granic działek, były po prostu w obrębie ogrodzonego terenu Przedsiębiorstwa i obecnie wraz z działkami wymienionymi w pkt I stanowią funkcjonalną całość.

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, Nr NIP....
 2. Wnioskodawca wskazał, iż planowaną dostawą jest wyłącznie sprzedaż nieruchomości.
 3. W odpowiedzi na zadane pytanie: „Które z działek, o których mowa we wniosku, są objęte zakresem zadanego pytania we wniosku ORD-IN” wskazał, iż wszystkie działki wymieniono wyżej w pkt I i II.

Ponadto, dla działek będących terenami niezabudowanymi Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Dla całego terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast cały ten teren jest wymieniony w „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wg uchwały Rady miasta z dnia 17 listopada 2005 r. jako teren Z/Ag - zieleń zorganizowana i tereny aktywności gospodarczej.
 2. Dla tych niezabudowanych działek nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Działki te były funkcjonalnie związane z pozostałymi działkami Przedsiębiorstwa i nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.
 4. Z tytułu nabycia tych działek nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tryb i sposób nabycia opisano wyżej we wstępnej części wniosku.

Natomiast, dla działek będących terenami zabudowanymi:

 1. W odpowiedzi na zadane pytanie: „Czy dostawa poszczególnych budynków, budowli dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...” Wnioskodawca wskazał: odpowiedź negatywna.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, albowiem ani Wnioskodawca nie poniósł nakładów na wzniesienie budynków ani też nie poniósł nakładów na ich ulepszenie, a zatem nie rozliczył w tym zakresie podatku naliczonego z podatkiem należnym VAT; droga asfaltowa na działce 705 istniała w chwili przekazania jej w 1999 roku i nie dokonywano żadnych remontów czy ulepszeń, natomiast wynajęty pokój biurowy w budynku nr ew. 549 nie jest samodzielnym lokalem i tu również Wnioskodawca nie poniósł żadnych nakładów ani na ulepszenie lokalu ani całego budynku.
 3. Nie ponoszono żadnych wydatków na ulepszenie budynków, są w takim stanie, w jakim je przyjęto w 1999 roku.
 4. Budowla, tj. droga asfaltowa na działce Nr 705 (pkt I.1.powyżej) była przedmiotem umowy użytkowania (najmu) od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 czerwca 2014 r. - za należności czynszowe wystawiano faktury VAT i podatek z tych faktur ten rozliczano z podatkiem należnym; od dnia 1 lipca 2014 r. ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność gruntową przejazdu i przechodu, odpłatnie, wystawiono fakturę VAT i podatek z tej faktury rozliczono z podatkiem należnym.Pomieszczenie biurowe (I.3.2. powyżej) w okresie od lipca 2013 do końca lipca 2014 r. było przedmiotem umowy najmu, czynsz najmu był fakturowany fakturą VAT, a podatek z tych faktur był rozliczany z podatkiem należnym, przedmiotem najmu było objęte 5,33% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku biurowego.
 5. Przedmiotowe budynki nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.
 6. Z tytułu wytworzenia czy nabycia przedmiotowych budynków nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia podatku VAT, nabyto je na podstawie czynności niepodlegającej podatkowi VAT (o czym wyżej w opisie wstępnym).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 30 kwietnia 2015 r.).

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 30 kwietnia 2015 r.), sprzedaż przedmiotowych nieruchomości jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Nabycie nieruchomości odbyło się w trybie niepodlegającym ustawie o VAT, Spółka w okresie działalności nie poniosła żadnych wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej obiektów. Nieruchomość służyła Wnioskodawcy do prowadzenia działalności objętej obowiązkiem podatkowych z ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:
 • nr 713, 715, 705 – jest nieprawidłowe,
 • nr 706, 707, 714 – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynków, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z kolei przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, planuje w miesiącu maju 2015 r. sprzedać nieruchomość objętą w granicach działek o numerach 705 - droga, 706, 707, 714 - zabudowanych budynkami o charakterze warsztatowo - garażowym z zapleczem socjalno - biurowym – o łącznej powierzchni 2,0743 ha oraz nieruchomość objętą KW w granicach działek o numerach 713 i 715, niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0336 ha zlokalizowanych w X, stanowiących funkcjonalną całość gospodarczą. Grunty są przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 28.02.2091 r.

W dniu 02.08.1999 r. Aktem Notarialnym Repertorium sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem umową o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30.08.1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w związku z zarządzeniem Wojewody z dnia 29.06.1999 r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo za zgodą Ministra Skarbu Państwa z dnia 20.07.1999 r. Skarb Państwa oddał do odpłatnego korzystania spółce prawa handlowego pod firmą Spółka z o.o. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. W skład przedsiębiorstwa wchodziły między innymi ww. nieruchomości - prawo użytkowania gruntów oraz własność budowli i „budynków” posadowionych na tych gruntach. Umowa została zawarta na czas określony, tj. 10 lat do dnia 31 lipca 2009 r.

Następnie aktem notarialnym Repertorium z dnia 03.04.2006 r. sporządzonym w siedzibie Delegatury Ministra Skarbu Państwa przed notariuszem zawarto umowę przeniesienia własności przedsiębiorstwa i ustanowienie hipotek. W skład przedsiębiorstwa objętego tą umową wchodziły między innymi:

 • ustanowione do dnia 28 lutego 2091 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa w granicach działek nr 1783/266 - obecnie nr działki 705, 1785/263 - obecnie nr 706, 1787/266 obecnie 707, 1788/266 obecnie 714 o łącznym obszarze 2,0765 ha położonych zabudowanych budynkami, stanowiącymi odrębną nieruchomość objętych księgą wieczystą KW;
 • ustanowione do dnia 28 lutego 2091 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, w granicach działki nr 2333/262 - obecnie nr działki 713 i 2334/262 obecnie nr 715, o łącznym obszarze 0,0336 ha objętych księgą wieczystą KW.

Na warunkach opisanych w umowie o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania z dnia 02 sierpnia 1999 r. Skarb Państwa przeniósł na rzecz Spółki pod firmą: Spółka z o.o. z siedzibą prawo własności mienia sprywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo, w tym prawo użytkowania gruntów i własność posadowionych na nim budynków. Transakcja nie podlegała ustawie o podatku od towarów i usług (art. 6 ustawy o VAT).

Od 1999 roku nieruchomość była wykorzystywana jako baza sprzętu do działalności prowadzonej przez Spółka z o.o. i służyła sprzedaży opodatkowanej podatnika. Podatnik, tu: Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od 24 września 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt podatnik jest postawiony w stan upadłości likwidacyjnej.

Opis nieruchomości:

Księga wieczysta - działka Nr 705 (dr) jest zabudowana trwałą drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, od 01 kwietnia 2008 r. była objęta umową o odpłatne korzystanie z nieruchomości (czynność objęta comiesięczną fakturą VAT) zawartej pomiędzy P. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział, a w dniu 31 czerwca 2014 r., aktem notarialnym Repertorium ustanowiono na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział odpłatną, nieograniczoną w czasie, służebność gruntową, w wyniku czego Syndyk wystawił fakturę VAT jako czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług; na ulepszenie drogi bądź jej przebudowanie nie ponoszono żadnych nakładów;

 1. działka Nr 706 (Ba) jest zabudowana, trwale związanymi z gruntem budynkami
 2. :
  • nr ew. 546 budynek biurowy, PKOB 1220;
  • nr ew. 547 budynek portierni, kontrola ruchu, PKOB 1241;
  • nr ew. 551 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  • nr ew. 562 budynek stacji paliw, PKOB 1230;
  • nr ew. 563 budynek garaży, PKOB 1242;
  • nr ew. 601 budynek, bunkier na węgiel, PKOB 1252;
  • nr ew. 830 budynek, zbiorniki stacji paliw, PKOB 1252;
 1. działka Nr 707 (Ba) jest zabudowana, trwale związanymi z gruntem budynkami
 2. :
  • nr ew. 548 budynek magazynowy; PKOB 1252;
  • nr ew. 549 budynek biurowy, PKOB 1220, łączna powierzchnia użytkowa 247,60 m2, w okresie od lipca 2013 r. do lipca 2014 r. umową najmu przekazano w użytkowanie innej firmie pokój biurowy o powierzchni 13,2 m2, czynsz najmu był objęty comiesięcznymi fakturami VAT, jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług; umową najmu objęta była powierzchnia 5,33% z łącznej powierzchni użytkowej biura;
  • nr ew. 550 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
 1. działka Nr 714 (Ba) jest zabudowana trwale związanymi z gruntem budynkami
 2. :
  • nr ew. 539 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  • nr ew. 540 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  • nr ew. 552 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  • nr ew. 555 budynek przemysłowy, PKOB 1251;
  • nr ew. 831 budynek wiata magazynowa, PKOB 1252.

Księga wieczysta

 1. działka Nr 713 (Ba) niezabudowana, powierzchnia 0,0009 ha;
 2. działka Nr 715 (Ba) niezabudowana, powierzchnia 0,0327 ha;

Obie te działki zostały wydzielone i włączone w skład terenu Przedsiębiorstwa w wyniku regulacji granic działek, były po prostu w obrębie ogrodzonego terenu Przedsiębiorstwa i obecnie wraz z wymienionymi działkami stanowią funkcjonalną całość.

Ponadto, dla działek będących terenami niezabudowanymi Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Dla całego terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast cały ten teren jest wymieniony w „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wg uchwały Rady miasta z dnia 17 listopada 2005 r. jako teren Z/Ag - zieleń zorganizowana i tereny aktywności gospodarczej.
 2. Dla tych niezabudowanych działek nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Działki te były funkcjonalnie związane z pozostałymi działkami Przedsiębiorstwa i nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.
 4. Z tytułu nabycia tych działek nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tryb i sposób nabycia opisano wyżej we wstępnej części wniosku.

Natomiast, dla działek będących terenami zabudowanymi:

 1. W odpowiedzi na zadane pytanie: „Czy dostawa poszczególnych budynków, budowli dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...” Wnioskodawca wskazał: odpowiedź negatywna.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, albowiem ani Wnioskodawca nie poniósł nakładów na wzniesienie budynków ani też nie poniósł nakładów na ich ulepszenie, a zatem nie rozliczył w tym zakresie podatku naliczonego z podatkiem należnym VAT; droga asfaltowa na działce 705 istniała w chwili przekazania jej w 1999 roku i nie dokonywano żadnych remontów czy ulepszeń, natomiast wynajęty pokój biurowy w budynku nr ew. 549 nie jest samodzielnym lokalem i tu również Wnioskodawca nie poniósł żadnych nakładów ani na ulepszenie lokalu ani całego budynku.
 3. Nie ponoszono żadnych wydatków na ulepszenie budynków, są w takim stanie, w jakim je przyjęto w 1999 roku.
 4. Budowla, tj. droga asfaltowa na działce Nr 705 była przedmiotem umowy użytkowania (najmu) od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 czerwca 2014 r. - za należności czynszowe wystawiano faktury VAT i podatek z tych faktur ten rozliczano z podatkiem należnym; od dnia 1 lipca 2014 r. ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność gruntową przejazdu i przechodu, odpłatnie, wystawiono fakturę VAT i podatek z tej faktury rozliczono z podatkiem należnym.Pomieszczenie biurowe w okresie od lipca 2013 do końca lipca 2014 r. było przedmiotem umowy najmu, czynsz najmu był fakturowany fakturą VAT, a podatek z tych faktur był rozliczany z podatkiem należnym, przedmiotem najmu było objęte 5,33% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku biurowego.
 5. Przedmiotowe budynki nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.
 6. Z tytułu wytworzenia czy nabycia przedmiotowych budynków nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia podatku VAT, nabyto je na podstawie czynności niepodlegającej podatkowi VAT (o czym wyżej w opisie wstępnym).

Działki nr 713 i 715.

Odnosząc się do dostawy działek nr 713 i 715 Wnioskodawca wskazał, że są to działki niezabudowane, położone na terenie, który nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż dostawa przedmiotowych działek nr 713 i 715, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W świetle powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 713 i 715 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany wywiódł prawidłowy skutek prawny dla zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy ww. działek, jednakże dokonał tego w oparciu o inną podstawę prawną niż tut. Organ.

Działka nr 705.

W odniesieniu z kolei do dostawy drogi znajdującej się na działce nr 705, stwierdzić należy, że – jak wynika z okoliczności sprawy - nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Do pierwszego zasiedlenia doszło z chwilą najmu ww. budowli w 2008 r. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym dostawa przedmiotowej budowli będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania wskazana w art. 43 ust. 10 ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa budowli, o której mowa wyżej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym posadowiona jest ww. budowla również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym, w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 705 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany wywiódł prawidłowy skutek prawny dla zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy ww. działek, jednakże dokonał tego w oparciu o inną podstawę prawną niż tut. Organ.

Działki nr 706 i 714.

Odnosząc się natomiast do dostawy działek nr 706 i 714 zabudowanych budynkami stwierdzić należy, iż dostawa budynków położonych na tych działkach będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem - jak wynika z okoliczności sprawy - nie doszło dotychczas do wydania ww. budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Wobec powyższego dostawa przedmiotowych budynków nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy więc dokonać analizy, czy dostawa budynków, o których mowa we wniosku, będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że w stosunku do przedmiotowych budynków Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynków przekraczających 30% ich wartości początkowej. Tym samym, dostawa ww. budynków będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Działka nr 707.

W przypadku dostawy działki nr 707 zabudowanej budynkami o nr ew. 548 i 550 stwierdzić należy, że dostawa ww. budynków będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem - jak wynika z okoliczności sprawy - nie doszło dotychczas do wydania ww. budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Wobec powyższego dostawa przedmiotowych budynków nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

A zatem należy dokonać analizy, czy dostawa budynków o nr ew. 548 i 550 będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy, w stosunku do przedmiotowych budynków Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynków przekraczających 30% ich wartości początkowej. Tym samym, dostawa ww. budynków będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Odnosząc się natomiast do dostawy budynku nr ew. 549 znajdującego się na działce nr 707 w części, która była przedmiotem najmu stwierdzić należy, iż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Do pierwszego zasiedlenia doszło z chwilą oddania części biurowej przedmiotowego budynku w najem w lipcu 2013 r. Ponadto okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części budynku będzie krótszy niż dwa lata. Tym samym dostawa tej części przedmiotowego budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie będzie również korzystać część budynku nr ew. 549, która nie była przedmiotem najmu, bowiem dostawa tej części budynku będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż - jak wynika z okoliczności sprawy - nie doszło do wydania tej części budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Przy planowanej dostawie budynku nr ew. 549 spełnione natomiast będą warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ przy nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynku przekraczających 30% jego wartości początkowej. Zatem dostawa ww. budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa budynków, o których mowa wyżej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym posadowione są ww. budynki również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek nr 706, 707 i 714 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.