IPTPP2/443-920/14-4/PRP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki w drodze zamiany

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki w drodze zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki w drodze zamiany. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Port prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej wspomagającej transport lotniczy. W skład majątku Spółki wchodzą liczne nieruchomości (działki gruntów, budynki, budowle, itp.) wykorzystywane do prowadzenia działalności. W ramach racjonalizacji wykorzystania posiadanego majątku Spółka planuje dokonanie zamiany wybranych działek gruntów (wraz ze znajdującymi się na nich naniesieniami) ze Sp. z o.o., która jest właścicielem gruntów graniczących z nieruchomościami Portu. Projekt umowy przewiduje, że Port przekaże na rzecz Sp. z o.o. działkę gruntu o numerze 4/65 położoną w obrębie ...., która jest własnością Portu. Z drugiej zaś strony Sp. z o.o. przekaże na rzecz Portu prawo wieczystego użytkowania działek gruntu numer 11/14, 11/15 i 11/16 położonych w obrębie .... oraz własność budynków znajdujących się na tych gruntach. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opisana zamiana gruntów będzie traktowana jako dwie odrębne dostawy towarów.

Przedmiotem dostawy ze strony Portu będzie działka gruntu nr 4/65 o pow. 9,0446 ha w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ti (grunty zabudowane - inne tereny komunikacyjne). Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy. Na przedmiotowej działce znajduje się ogrodzenie, droga do bramy wjazdowej, a także place postojowe o nawierzchni asfaltowej. Na podstawie umowy zawartej w dniu 20.02.2009 roku z Sp. z o.o. działka była przedmiotem dzierżawy - dzierżawa trwała do 30.04.2014 roku. Następnie od dnia 01.05.2014 roku zawarto kolejną umowę na czas określony do dnia 31.12.2014 roku. Port w okresie trwania dzierżawy nie dokonywał jakichkolwiek nakładów na ulepszenie naniesień znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości.

W piśmie z dnia 5 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Droga dojazdowa do bramy posiada nawierzchnię asfaltową i jest trwale związana z gruntem. Obiekty budowlane znajdujące się na działce sklasyfikowane są według PKOB do klasy 2130.

Działka 4/65 powstała w wyniku podziału działki 4/59, natomiast działka 4/59 jest wynikiem podziału działki 4/47. Port stał się właścicielem działki 4/47 na mocy uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A NR) z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wniesienia przez Miasto do Spółki wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aport do Spółki) oraz oświadczenia o objęciu nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie działki 4/47 nastąpiło od większościowego wspólnika Spółki jakim jest Gmina Miasto (JST - jednostka samorządu terytorialnego). Czynność wniesienia aportu, w wyniku której Port stał się właścicielem działki była zwolniona z podatku VAT na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt 6 Rozp. Min. Fin. z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z późn. zm.

Ponadto Zainteresowany wskazał, iż jak podano we wniosku o wydanie interpretacji, działka była przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej z Sp. z o.o. w dniu 20.02.2009 r. Dzierżawa trwała do 30.04.2014 r. i z tego tytułu Port wystawiał faktury VAT i wykazywał sprzedaż oraz podatek VAT należny w deklaracjach VAT. Następnie od dnia 01.05.2014 r. zawarto kolejną umowę dzierżawy na czas określony do dnia 31.12.2014 r. i z tego tytułu również Port wystawiał faktury VAT i wykazywał sprzedaż oraz podatek VAT należny w deklaracjach. Wnioskodawcy z tytułu nabycia przedmiotowej drogi do bramy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Port nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie przedmiotowej drogi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę działki gruntu dokonywaną przez Port na rzecz Sp. z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Na działce znajdują się zabudowania w postaci drogi dojazdowej, placów postojowych o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, teren zabudowany to taki, na którym znajdują się budynki, budowle lub obiekty małej architektury. Zatem skoro na działce mającej być przedmiotem dostawy znajdują się budowle (drogi dojazdowe, place postojowe), należy ją uznać za teren zabudowany. W odniesieniu do opisanej nieruchomości upłynął również okres ponad 2 lat od pierwszego zasiedlenia - działka od marca 2009 roku do chwili obecnej jest dzierżawiona i z tego tytułu był rozpoznawany obrót jako świadczenie usług opodatkowanych VAT. Port od momentu zawarcia umowy dzierżawy nie ponosił żadnych nakładów na modernizację tych naniesień, dlatego też spełniony został warunek do zwolnienia z podatku VAT dostawy terenów zabudowanych, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z kolei przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej wspomagającej transport lotniczy. W skład majątku Spółki wchodzą liczne nieruchomości (działki gruntów, budynki, budowle, itp.) wykorzystywane do prowadzenia działalności. W ramach racjonalizacji wykorzystania posiadanego majątku Spółka planuje dokonanie zamiany wybranych działek gruntów (wraz ze znajdującymi się na nich naniesieniami) ze Sp. z o.o., która jest właścicielem gruntów graniczących z nieruchomościami Portu. Projekt umowy przewiduje, że Port przekaże na rzecz Sp. z o.o. działkę gruntu o numerze 4/65 położoną w obrębie ..., która jest własnością Portu. Z drugiej zaś strony Sp. z o.o. przekaże na rzecz Portu prawo wieczystego użytkowania działek gruntu numer 11/14, 11/15 i 11/16 położonych w obrębie .... oraz własność budynków znajdujących się na tych gruntach.

Przedmiotem dostawy ze strony Wnioskodawcy będzie działka gruntu nr 4/65 o pow. 9,0446 ha w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ti (grunty zabudowane - inne tereny komunikacyjne). Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy. Na przedmiotowej działce znajduje się ogrodzenie, droga do bramy wjazdowej, a także place postojowe o nawierzchni asfaltowej. Na podstawie umowy zawartej w dniu 20.02.2009 roku z Sp. z o.o. działka była przedmiotem dzierżawy - dzierżawa trwała do 30.04.2014 roku. Następnie od dnia 01.05.2014 roku zawarto kolejną umowę na czas określony do dnia 31.12.2014 roku. Port w okresie trwania dzierżawy nie dokonywał jakichkolwiek nakładów na ulepszenie naniesień znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości. Droga dojazdowa do bramy posiada nawierzchnię asfaltową i jest trwale związana z gruntem. Obiekty budowlane znajdujące się na działce sklasyfikowane są według PKOB do klasy 2130. Działka 4/65 powstała w wyniku podziału działki 4/59, natomiast działka 4/59 jest wynikiem podziału działki 4/47. Port stał się właścicielem działki 4/47 na mocy uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A NR) z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wniesienia przez Miasto do Spółki wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aport do Spółki) oraz oświadczenia o objęciu nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie działki 4/47 nastąpiło od większościowego wspólnika Spółki jakim jest Gmina Miasto (JST - jednostka samorządu terytorialnego). Czynność wniesienia aportu, w wyniku której Port stał się właścicielem działki była zwolniona z podatku VAT na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt 6 Rozp. Min. Fin. z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z późn. zm. Wnioskodawcy z tytułu nabycia przedmiotowej drogi do bramy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Port nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie przedmiotowej drogi.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż dostawa w drodze zamiany budowli, tj. drogi do bramy wjazdowej nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce z chwilą nabycia ww. budowli. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym dostawa przedmiotowej budowli będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania wskazana w art. 43 ust. 10 ustawy.

Skoro zatem dostawa przedmiotowej budowli, o której mowa wyżej będzie zwolniona od podatku, to zbycie gruntu, na którym ww. budowla jest posadowiona, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odnosząc się z kolei do znajdujących się na przedmiotowej działce ogrodzenia oraz placów postojowych o nawierzchni asfaltowej stwierdzić należy, że przedmiotowe ogrodzenie oraz place postojowe, zaliczają się - wbrew temu, co twierdzi Wnioskodawca - do urządzeń budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. Bowiem te urządzenia budowlane nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, lecz są urządzeniem technicznym związanym z obiektami budowlanymi, zapewniającym możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że dostawa w drodze zamiany całej przedmiotowej działki nr 4/65 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.