IPTPP2/443-766/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie odrębnego określenia stawki podatku VAT dla każdego składnika porcji owoców i warzyw.
IPTPP2/443-766/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dostawa
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego określenia stawki podatku VAT dla każdego składnika porcji owoców i warzyw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego określenia stawki podatku VAT dla każdego składnika porcji owoców i warzyw.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gminna Spółdzielnia ..... (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie skupu warzyw i owoców. Zakupione produkty kwalifikuje jako towar handlowy, który podlega dalszemu obrotowi gospodarczemu.

W dniu 10 września 2012 r. Spółdzielnia na podstawie Decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w ..... została zatwierdzona do uczestnictwa w programie "Owoce w szkole". W ramach realizacji programu Spółdzielnia zawiera na kolejne semestry umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw ze szkołami podstawowymi wybranymi z opublikowanej przez ARR listy.

Spółdzielnia posiadająca status "Zatwierdzonego Dostawcy" realizuje warunki uczestnictwa w programie określone w załączniku do Zarządzenia Nr .... Prezesa ARR z dnia 29 sierpnia 2014 r. m.in poprzez dostarczanie do szkół porcji warzyw i owoców wraz z dokumentacją potwierdzającą każdą dostawę. Realizacja projektu ze strony Spółdzielni jest prowadzona przez pracowników Hurtowni Warzyw, którzy na co dzień zajmują się zamówieniami, przyjmowaniem, konfekcjonowaniem oraz wydawaniem owoców i warzyw z magazynu a także prowadzeniem dokumentacji. Zakres czynności pracowników w ramach projektu obejmuje przyjęcie i wydanie porcji owoców i warzyw oraz sporządzanie dokumentacji. Szacunkowa wartość realizowanego projektu to około 30 % wartości obrotów miesięcznych. Spółdzielnia nie ma możliwości określenia wysokości kosztów pracowniczych w stosunku do realizowanego projektu. W związku z realizowanym projektem Spółdzielnia ponosi dodatkowo koszty transportu porcji do szkół oraz koszty zużycia materiałów do pakowania a także koszty podróży służbowych związanych z podpisaniem umów.

Po zakończeniu każdego semestru Spółdzielnia dokonuje rozliczenia projektu z Agencją Rynku Rolnego. W tym celu składa do właściwego miejscowo Dyrektora OT ARR - Wniosek o pomoc, i w przypadku jego zatwierdzenia ARR dokonuje zapłaty należnej kwoty pomocy nie później niż trzy miesiące od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego i ważnego wniosku. Kwota pomocy została określona przez ARR ryczałtowo i obejmuje wszystkie poniesione przez Spółdzielnię koszty związane z realizacją projektu oraz narzut zysku.

Spółdzielnia kwalifikuje przekazanie porcji owoców i warzyw do szkół jako darowiznę, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, nie dokonując korekty podatku naliczonego. Każdorazowo do przekazanej porcji dla poszczególnych odbiorców wystawia protokół przekazania. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług stanowi wartość nabycia poszczególnych składników porcji owoców i warzyw. W roku szkolnym 2014/2015, okresowo, dostawcy są obowiązani do dostarczania porcji owoców i warzyw do szkół, w których skład będą wchodzić towary opodatkowane wg różnych stawek podatku. Wnioskodawca będzie dokumentować każde przekazanie porcji dokumentem wewnętrznym określającym skład porcji oraz dla celów opodatkowania przekazania towarów podatkiem od towarów i usług, każdorazowo wysokość stawki podatku. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przekazana porcja nie stanowi nowego produktu, w związku z tym może stosować dla każdego ze składników porcji stawki podatku określone w załącznikach numer 3 i 10 do ustawy.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury zakupu warzyw i owoców wystawiane są każdorazowo na Spółdzielnię. Przy nabyciu owoców i warzyw będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo w całości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje warzywa i owoce należące do jego przedsiębiorstwa. Otrzymywana przez Wnioskodawcę pomoc nie ma wpływu na ustaloną cenę zakupu. Wnioskodawca nie uwzględnia otrzymanej pomocy w podstawie opodatkowania.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z wytycznymi Agencji Rynku Rolnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Owoce w szkole” Gminna Spółdzielnia będzie przekazywać nieodpłatnie do szkół następujące warzywa i owoce:

Lp.

Nazwa towaru

(warzywo, owoc)

Gramatura

(minimum)

Symbol PKWiU

z 2008 r.

Jednostka miary

1.

Borówka amerykańska

100 g

01.25.19.0

Opak.

2.

Marchew krojona

60 g

10.39.14.0

Opak.

3.

Pomidor koktajlowy

60 g

01.13.34.0

Opak.

4.

Truskawka

100 g

01.25.13.0

Opak.

5.

Jabłko

150 g

01.24.10.0

Szt.

6.

Gruszka

150 g

01.24.21.0

Szt.

7.

Rzodkiewka

60 g

01.13.49.0

Opak.

8.

Papryka słodka krojona

60 g

10.39.14.0

Opak.

9.

Kalarepa krojona

60 g

10.39.14.0

Opak.

10.

Sok owocowy

0,2 l

10.32.16.0

Opak.

11.

Sok warzywno-owocowy

0,2 l

10.32.17.0

Opak.

Przekazywane porcje składają się z dwóch składników wykazanych w tabeli powyżej a ich skład w poszczególnych okresach ustala Agencja Rynku Rolnego. Warzywa i owoce Spółdzielnia kupuje na krajowym rynku od producentów (rolników ryczałtowych oraz grup producenckich), a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność m.in. w zakresie skupu, magazynowania i konfekcjonowania owoców i warzyw. Warzywa i owoce za wyjątkiem jabłka i gruszki, pakowane są w opakowania jednostkowe o gramaturze zgodnej z wytycznymi ARR. W celu zachowania jakości przekazywanych produktów Spółdzielnia na czas transportu i dystrybucji w szkołach łączy składniki porcji w jeden zestaw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy postępowanie Spółdzielni w zakresie określenia stawki podatku dla dostaw porcji owoców i warzyw do szkół w ramach realizowanego projektu w zakresie ustalenia stawki podatku od przekazywanych porcji owoców i warzyw poprzez ustalenie stawki podatku dla każdego ze składników porcji oddzielnie jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na treść art. 41 ust. 2 i 2a oraz wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 10 do Ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne przekazanie do szkół porcji owoców i warzyw stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla której należy każdorazowo zastosować stawki podatku oddzielnie dla każdego ze składników porcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem towarów rozumieć należy, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z cytowanego wyżej art. 7 ust. 1 ustawy wynika, iż istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W treści tego przepisu ustawy mowa jest bowiem o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności” lecz jako własność ekonomiczną.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak w świetle przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0%.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółdzielnia) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie skupu warzyw i owoców. Zakupione produkty kwalifikuje jako towar handlowy, który podlega dalszemu obrotowi gospodarczemu. W dniu 10 września 2012 r. Spółdzielnia została zatwierdzona do uczestnictwa w programie "Owoce w szkole". W ramach realizacji programu Spółdzielnia zawiera na kolejne semestry umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw ze szkołami podstawowymi wybranymi z opublikowanej przez ARR listy. Spółdzielnia posiadająca status "Zatwierdzonego Dostawcy" realizuje warunki uczestnictwa w programie określone w załączniku do Zarządzenia Prezesa ARR z dnia 29 sierpnia 2014 r. m.in poprzez dostarczanie do szkół porcji warzyw i owoców wraz z dokumentacją potwierdzającą każdą dostawę. Faktury zakupu warzyw i owoców wystawiane są każdorazowo na Spółdzielnię. Przy nabyciu owoców i warzyw będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo w całości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany nieodpłatnie przekazuje warzywa i owoce należące do jego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia kwalifikuje przekazanie porcji owoców i warzyw do szkół jako darowiznę, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie dokonując korekty podatku naliczonego. Każdorazowo do przekazanej porcji dla poszczególnych odbiorców wystawia protokół przekazania. W roku szkolnym 2014/2015, okresowo, dostawcy są obowiązani do dostarczania porcji owoców i warzyw do szkół, w których skład będą wchodzić towary opodatkowane wg różnych stawek podatku. Wnioskodawca będzie dokumentować każde przekazanie porcji dokumentem wewnętrznym określającym skład porcji oraz dla celów opodatkowania przekazania towarów podatkiem od towarów i usług, każdorazowo wysokość stawki podatku. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przekazana porcja nie stanowi nowego produktu, w związku z tym może stosować dla każdego ze składników porcji stawki podatku określone w załącznikach numer 3 i 10 do ustawy.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z wytycznymi Agencji Rynku Rolnego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Owoce w szkole” Gminna Spółdzielnia będzie przekazywać nieodpłatnie do szkół następujące warzywa i owoce:

 • borówka amerykańska PKWiU 01.25.19.0
 • marchew krojona PKWiU 10.39.14.0
 • pomidor koktajlowy PKWiU 01.13.34.0
 • truskawka PKWiU 01.25.13.0
 • jabłko PKWiU 01.24.10.0
 • gruszka PKWiU 01.24.21.0
 • rzodkiewka PKWiU 01.13.49.0
 • papryka słodka krojona PKWiU 10.39.14.0
 • kalarepa krojona PKWiU 10.39.14.0
 • sok owocowy PKWiU 10.32.16.0
 • sok warzywno-owocowy PKWiU 10.32.17.0

Przekazywane porcje składają się z dwóch składników ww. wykazanych a ich skład w poszczególnych okresach ustala Agencja Rynku Rolnego. Warzywa i owoce za wyjątkiem jabłka i gruszki, pakowane są w opakowania jednostkowe o gramaturze zgodnej z wytycznymi ARR. W celu zachowania jakości przekazywanych produktów Spółdzielnia na czas transportu i dystrybucji w szkołach łączy składniki porcji w jeden zestaw.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, z którego wynika, iż Wnioskodawca będzie przekazywać porcje owoców i warzyw do szkół, w skład których będą wchodzić towary opodatkowane wg różnych stawek podatku należy stwierdzić, że skoro każdy z tych towarów - wchodzący w skład porcji składającej się z dwóch składników - jest towarem samoistnym, może występować w obrocie oddzielnie, to uznać należy, że przy dostawie dla szkoły porcji owoców i warzyw właściwym jest zastosowanie odrębnej stawki podatku VAT właściwej dla każdego ze składników ww. porcji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.