IPPP3/4513-99/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie
IPPP3/4513-99/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. dokumenty
  2. dostawa
  3. paliwo lotnicze
  4. przeznaczenie
  5. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Składy podatkowe -> Wydawanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r., przesłanym do tut. Biura przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (data wpływu do tut. Biura 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. sp. z o.o. (dalej: „A.” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce. Obecnie Spółka prowadzi dwa składy podatkowe. Ponadto Spółka prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący. W ramach prowadzonej działalności Spółka usługowo magazynuje paliwa lotnicze, typu: JETA-1 o kodzie CN 2710 19 21 oraz benzynę 100LL CN 2710 11 31 (dalej: „paliwa” lub paliwa lotnicze”) w procedurze zawieszonego poboru akcyzy w prowadzonych składach podatkowych oraz wykonuje usługowe tankowanie - dostarczanie paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie z wykorzystaniem statusu podmiotu pośredniczącego.

Dokonując wydania paliwa Spółka wystawia zawsze Kwit Dostawy/Delivery Receipt. W przypadku, gdy wydania paliwa - ze składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego Spółki - dotyczą paliwa, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka wystawia dodatkowo także Dokument Dostawy/Delivery document. Jednym z najważniejszych elementów Dokumentu Dostawy/Delivery document jest wskazanie ilości wyrobów akcyzowych w jednostce miary stanowiącej podstawę opodatkowania - w przypadku paliw lotniczych jest to ilość litrów w temperaturze 15°C.

Spółka, w związku z planowaną modyfikacją systemu lotniskowego, analizuje możliwość automatycznego wpisywania w treści Kwitu Dostawy/Delivery Receipt:

  • ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej;
  • gęstości paliwa w temperaturze 15°C (w przypadku braku funkcjonalności w nowym systemie lotniskowym ta dana mogłaby być wpisywana także ręcznie);
  • temperatury wydawanego paliwa.

W przypadku, gdy wydanie dotyczyłoby paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Spółka wystawiałaby dodatkowo także Dokument Dostawy/Delivery document, w treści którego w poz. 11 kolumna 5 byłoby wskazanie: „ilość wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”. Spółka nie dokonywałaby już ręcznego wypełnienia poz. 11 kolumny 5 w Dokumencie Dostawy/Delivery document.

Jednocześnie Spółka zaznacza, iż w ewidencjach przez nią prowadzonych, ilość paliwa byłaby przeliczana i ewidencjonowana w litrach w temperaturze 15°C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na Dokumencie Dostawy/Delivery document wystawianym przez Spółkę, zamiast ręcznego wpisania ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C może być podana adnotacja, iż ilość ta będzie wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ilość paliwa lotniczego określana na Dokumencie Dostawy/Delivery document może zamiast ręcznego wpisania ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C być zastąpiona podaniem adnotacji, iż ilość ta będzie wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt. Oba bowiem dokumenty: Dokument Dostawy/Delivery document i Kwit Dostawy/Delivery Receipt są ze sobą związane i razem dokumentują wydanie paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, posiadają analogiczny numer oraz podlegają łącznej archiwizacji.

W myśl art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Stosownie do art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy akcyzowej, jednym z warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”.

Innym z warunków zwolnienia od akcyzy jest określone w pkt 3 ww. przepisu prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych akcyzowych objętych zwolnieniem.

Bardziej szczegółowe obowiązki dotyczące postępowania z dokumentem dostawy (a także ewidencją wyrobów zwolnionych) zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 38 ustawy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108).

W przypadku paliwa lotniczego, jedyne informacje dotyczące sposobu wypełniania dokumentu dostawy zostały zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy.

Wspomniany załącznik zawiera wzór dokumentu dostawy, w którym w poz. 11, w kolumnie 4 i 5 wskazuje się odpowiednio: jednostkę miary oraz ilość wyrobów akcyzowych podlegających zwolnieniu w jednostce miary. Co do stosowanych jednostek miary przypis nr 6 do wzoru dokumentu dostawy wskazuje: „Jednostka miary przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów przeliczania masy na objętość”.

Tymczasem zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy akcyzowej: „Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ)”.

Zdaniem Spółki, literalne brzmienie przepisów akcyzowych nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy wypełniać pola dokumentu dostawy w zakresie ilości wyrobów zwolnionych.

Ustalenie normy prawnej jedynie na podstawie wykładni językowej mogłoby skutkować powstawaniem absurdów polegających np. na braku możliwości wpisywania ilości wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy w tonach zamiast w kilogramach. Dodatkowo nie jest jasne, czy prawodawca miał zamiar postawić znak równości pomiędzy określeniem wykorzystanym w rozporządzeniu, tj. „jednostką miary przy obliczaniu akcyzy” a „podstawą opodatkowania” określoną w ustawie.

Konieczność zastosowania w takiej sytuacji wykładni pozajęzykowej potwierdził Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 8 stycznia 1993 r. w sprawie III ARN 84/92, w którym Sąd stwierdził, że „wykładnia gramatyczno-językowa jest tylko jednym z powszechnie przyjmowanych w rozumowaniu prawniczych sposobów wykładni, a wnioski mogą być również często mylące i prowadzić do rezultatów merytorycznie błędnych, niezgodnych z intencjami ustawodawcy, a czasami nawet do rezultatów niesprawiedliwych i krzywdzących stronę postępowania, dlatego musi być uzupełniona wnioskami płynącymi z zastosowania innych rodzajów wykładni: historycznej, systemowej, funkcjonalnej logicznej, a wreszcie - jeśli nie przede wszystkim - celowościowej, która w odniesieniu do indywidualnych spraw uznana jest za najodpowiedniejszą i najlepiej prowadzącą do rozszyfrowania intencji i celów ustawodawcy”.

Mając na uwadze powyższe, przy interpretowaniu przedmiotowych przepisów należy kierować się celem i funkcją, jaką w systemie zwolnień od podatku akcyzowego pełni dokument dostawy.

Dokument dostawy został wprowadzony w celu umożliwienia kontroli przemieszczeń wyrobów zwolnionych. By wspomniany dokument mógł służyć powyższej funkcji, musi on zawierać co najmniej dane dotyczące: rodzaju wyrobów akcyzowych, miejsca rozpoczęcia transportu i odbioru wyrobów, podmiotach zaangażowanych w przemieszczenie oraz ilości wyrobów akcyzowych.

Zdaniem Spółki w przypadku zapisów z pola „ilość w j.m.” dokumentu dostawy powinny być one na tyle szczegółowe by umożliwiały łatwe obliczenie podstawy opodatkowania oraz potwierdzały jaka ilość wyrobów akcyzowych była przedmiotem danego wydania. Nie muszą one jednak w 100% pokrywać się z jednostkami opisanymi w art. 88 ustawy akcyzowej. Przykładowo, zdaniem Spółki, ilość wyrobów akcyzowych może zostać opisana w tonach zamiast w kilogramach, czy zamiast w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C w litrach gotowego wyrobu z podaniem gęstości wyrobu. Dopuszczalne jest także określenie tej ilości poprzez wskazanie sposobu wyliczenia tej ilości w oparciu o zadrukowane automatycznie dane na kwicie dostawy, który razem z dokumentem dostawy stanowi pełną dokumentację potwierdzającą mające miejsce wydanie paliwa lotniczego. Dodatkowo w ten sposób dane potrzebne do określenia ilości wydanych wyrobów akcyzowych drukowane są automatycznie, co eliminuje ewentualny błąd ludzki i konieczność korekty, która mogłaby być konieczna w przypadku ręcznego wpisywania w poz. 11 dokumentu dostawy ilości wydanych wyrobów akcyzowych. Powyżej podany sposób ujmowania ilości wyrobów nie powoduje zagrożenia manipulowania danymi wpisanymi na dokumentach dostawy czy wpisywanymi do ewidencji akcyzowych. Dane, które Spółka ma zamiar podawać na Dokumencie Dostawy/Delivery document i Kwicie Dostawy/Delivery Receipt umożliwiają łatwe przeliczenie ilości paliwa lotniczego w temperaturze rzeczywistej na ilość w temperaturze 15°C (przy wykorzystaniu tablic przeliczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarką z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014, poz. 1094)). Co więcej taki sposób ujęcia ilości paliwa lotniczego pozwala na jeszcze dokładniejszą i łatwiejszą kontrolę ich obrotu. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym - Spółka ma zamiar zapewnić, iż dane na Kwicie Dostawy będą drukowane (w całości lub w zakresie większości danych) automatycznie co eliminuje ewentualny błąd ludzki, a dodatkowo zapewnia pełną zgodność z danymi w ewidencji wyrobów akcyzowych (systemie SAP), w której ilość wydanych wyrobów będzie przeliczana na ilość w temperaturze 15°C.

Sposób postępowania przedstawiony przez Spółkę jest również zgodny ze specyfiką i funkcją ewidencji wyrobów zwolnionych. Ponieważ dane w ewidencji zawierałyby ilości przeliczone na jednostki miary stosowane do ustalenia ewentualnej podstawy opodatkowania, jeśli Spółka dokonywałaby wydań paliw, w stosunku do których powstawałby konieczność rozliczenia należnego podatku akcyzowego. Spółka byłaby w stanie wskazać podstawę opodatkowania (tj. litry w temperaturze 15°C) i kwotę ewentualnego podatku do zapłaty.

Dodatkowo Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy. Zapis ten wskazuje, że wystarczające jest podanie wszystkich niezbędnych danych do określenia ilości wydanych wyrobów akcyzowych nie tylko poprzez wypełnienie dokumentu dostawy, ale także wskazanie tych danych w innym dokumencie, który towarzyszy wydaniu wyrobów akcyzowych. Natomiast obowiązek wystawienia Kwitu Dostawy/Delivery Receipt, w przypadku wydania paliwa lotniczego do samolotów wynika z regulacji IATA (International Air Transport Association) określonych w Aviation Fuel Supply Model (Version 4, October 2013, str. 11).

Podsumowując, w ocenie Spółki, wypełnienie Dokumentu Dostawy/Delivery document w sposób wskazany w stanie faktycznym znajduje potwierdzenie w wykładni przepisów akcyzowych, ich funkcji i celu regulacji oraz umożliwia Spółce wywiązanie się z wszystkich obowiązków nałożonych przepisami podatkowymi.

Dodatkowo na poparcie swojego stanowiska, Spółka pragnie powołać się na interpretację prawa podatkowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP3/443-29/13-2/JK. W przywołanej interpretacji potwierdzona została możliwość podawania na dokumencie dostawy ilości paliwa zwolnionego od akcyzy poprzez podanie ilości litrów rzeczywistych przy jednoczesnym podaniu wszystkich niezbędnych parametrów (gęstości i temperatury wydawanego paliwa) niezbędnych do przeliczenia tej ilości na ilość w jednostce miary stosowanej przy obliczaniu akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5–13.

Stosownie do art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W myśl § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2285), zwanego dalej „rozporządzeniem”, rozporządzenie określa wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy.

Stosowanie do § 2 ust. 11 rozporządzenia wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Wzór dokumentu dostawy zawiera pole 11 „wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy stanowiące przedmiot dostawy”, w którym w kolumnie 4 należy wpisać „J m.”, a w kolumnie 5 „Ilość w j m. z kol. 4”, przy czym objaśnienie nr 6 przypisane do kolumny 4 wskazuje „Jednostka miary przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów przeliczania masy na objętość”.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce. Obecnie Spółka prowadzi dwa składy podatkowe. Ponadto Spółka prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący. W ramach prowadzonej działalności Spółka usługowo magazynuje paliwa lotnicze, typu: JETA-1 o kodzie CN 2710 19 21 oraz benzynę 100LL CN 2710 11 31 (paliwa lotnicze) w procedurze zawieszonego poboru akcyzy w prowadzonych składach podatkowych oraz wykonuje usługowe tankowanie - dostarczanie paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie z wykorzystaniem statusu podmiotu pośredniczącego. Dokonując wydania paliwa Spółka wystawia zawsze Kwit Dostawy/Delivery Receipt. W przypadku, gdy wydania paliwa - ze składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego Spółki - dotyczą paliwa, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, Spółka wystawia dodatkowo także Dokument Dostawy/Delivery document.

Spółka, w związku z planowaną modyfikacją systemu lotniskowego, analizuje możliwość automatycznego wpisywania w treści Kwitu Dostawy/Delivery Receipt ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej, gęstości paliwa w temperaturze 15°C (w przypadku braku funkcjonalności w nowym systemie lotniskowym ta dana mogłaby być wpisywana także ręcznie) oraz temperatury wydawanego paliwa. W przypadku, gdy wydanie dotyczyłoby paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Spółka wystawiałaby dodatkowo także Dokument Dostawy/Delivery document w treści którego w poz. 11 kolumna 5 byłoby wskazanie: „ilość wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”. Spółka nie dokonywałaby już ręcznego wypełnienia poz. 11 kolumny 5 w Dokumencie Dostawy/Delivery document. W ewidencjach prowadzonych przez Spólkę, ilość paliwa byłaby przeliczana i ewidencjonowana w litrach w temperaturze 15°C.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy na Dokumencie Dostawy/Delivery document wystawianym przez Spółkę, zamiast ręcznego wpisania ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C może być podana adnotacja, iż ilość ta będzie wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że jednym z warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy. Zgodnie ze wzorem dokumentu dostawy określonym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia dokument dostawy dołączony do przemieszczanych wyrobów akcyzowych powinien zawierać między innymi dane dotyczące jednostki miary stosowanej przy obliczaniu akcyzy oraz ilości przemieszczanych wyrobów akcyzowych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie jest możliwe podawanie na wystawianym przez Wnioskodawcę dokumencie dostawy adnotacji, że „ilość wyliczana na podstawie gęstości w temperaturze 15°C i temperatury wydanego paliwa zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”, zamiast wpisania ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C. Jak wskazano bowiem powyżej dokument dostawy powinien zawierać elementy określone we wzorze dokumentu dostawy (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Elementami jakie muszą się znaleźć na dokumencie dostawy są między innymi jednostka miary stosowana przy obliczaniu akcyzy oraz ilość wyrobów akcyzowych określona w tej jednostce miary. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w przypadku wydania paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie wystawiałby Dokument Dostawy/Delivery document, w treści którego w poz. 11 kolumna 5 byłoby wskazanie: „ilość wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”. Spółka nie dokonywałaby już ręcznego wypełnienia poz. 11 kolumny 5 w Dokumencie Dostawy/Delivery document. Zatem stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie podanie na dokumencie dostawy adnotacji, że „ilość wyliczana na podstawie gęstości w temperaturze 15°C i temperatury wydanego paliwa zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt” nie jest wystarczające aby uznać, że przedmiotowy dokument dostawy zawiera wskazane w prawidłowy sposób dane dotyczące ilości wyrobów akcyzowych. Ze wzoru dokumentu dostawy stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia wynika bowiem, że w polu 11 („wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot dostawy”) w kolumnie 5 należy wskazać ilość wyrobów akcyzowych w jednostce miary. Tym samym w treść dokumentu dostawy należy wpisać ilość wyrobów akcyzowych w jednostce miary stosowanej przy obliczaniu akcyzy. Zatem podanie adnotacji, że „ilość wyliczana na podstawie gęstości w temperaturze 15°C i temperatury wydanego paliwa zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”, nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W treści dokumentu dostawy dołączonego do przemieszczanych wyrobów akcyzowych powinna być wskazana ilość wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot dostawy. Ilość wyrobów akcyzowych wykazana w poz. 11 kolumna 5 może być wyliczana w innym dokumencie wystawianym przez Wnioskodawcę w związku z dokonywanym przemieszczeniem wyrobów akcyzowych (Kwitem Dostawy/Delivery Receipt) na podstawie zawartych w tym dokumencie danych. Niemniej jednak w dokumencie dostawy w kolumnie 5 pozycji 11 nie może być odniesienia do tego dokumentu lecz powinna być wpisana konkretna ilość wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot dostawy wyrażona w postaci liczby.

Tym samym w przedmiotowej sprawie na Dokumencie Dostawy/Delivery document wystawianym przez Spółkę, zamiast ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C nie może być podana adnotacja, iż „ilość wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę na poparcie własnego stanowiska w sprawie interpretacji indywidualnej IPPP3/443-29/13-2/JK wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy możliwości wpisywania w treści dokumentu dostawy paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach ustalonych w temperaturze rzeczywistej przy jednoczesnym podaniu wszystkich parametrów niezbędnych do przeliczenia niniejszej ilości na ilość w jednostce miary stosowanej przy obliczaniu akcyzy, w analizowanej sprawie zaś przedmiotem interpretacji jest ustalenie czy na Dokumencie Dostawy/Delivery document wystawianym przez Wnioskodawcę, zamiast wpisania ilości paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy w litrach w temperaturze 15°C może być podana adnotacja, iż „ilość wyliczana na podstawie gęstości w 15°C i temperatury wydawanego paliwa, zgodnych z danymi w Kwicie Dostawy/Delivery Receipt”. Zatem powołana interpretacja indywidualna nie może stanowić poparcia stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, gdyż odnosi się do odmiennego zdarzenia niż przedstawione w przedmiotowym wniosku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.