IPPP3/4512-766/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy dostawa Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy jednoczesnej możliwości wyboru przez strony jej opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT?
IPPP3/4512-766/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. rezygnacja ze zwolnienia
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu o powierzchni 21555 m2. Działka jest oznaczona numerem ewidencyjnym 23, (dalej: Nieruchomość). Nieruchomość została nabyta od podatnika VAT (dalej: Sprzedawca) na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 18 grudnia 2012 r. (dalej: Akt notarialny). Zgodnie z postanowieniami Aktu notarialnego, strony zawarły umowę sprzedaży obejmującą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz własność wszystkich usytuowanych na Nieruchomości budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

W Akcie notarialnym wymieniono następujące budynki znajdujące się na Nieruchomości:

 1. dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 2098 m2,
 2. jednokondygnacyjny inny budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 410 m2,
 3. jednokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 253 m2,
 4. jednokondygnacyjny budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 570 m2,
 5. jednokondygnacyjny budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 163 m2,
 6. dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 125 m2.

Powyższe budynki będą objęte planowaną przez Spółkę transakcję sprzedaży Nieruchomości. Akt notarialny wymieniał również jednokondygnacyjny inny budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 40 m2, wchodzący w skład naziemnej stacji paliw wybudowanej przez najemcę, która została w całości rozebrana przez najemcę po rozwiązaniu umowy najmu, czyli nie będzie objęty przedmiotem planowanej przez Spółkę sprzedaży Nieruchomości.

Zgodnie z Aktem notarialnym, Sprzedawca nabył Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego 12 stycznia 2004 r. Spółka nie posiada informacji, czy ta sprzedaż była opodatkowana podatkiem VAT.

Ponadto Akt notarialny wskazywał, że Nieruchomość zostanie, wydana Spółce na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zapłacie ceny, nie później niż 31 grudnia 2012 r. Strony ustaliły, że korzyści i ciężary związane z Nieruchomością przejdą na Wnioskodawcę w chwili jej wydania.

Jak wynika z prowadzonej dla Nieruchomości księgi wieczystej, wniosek o wpis Spółki jako użytkownika wieczystego nieruchomości i właściciela znajdujących się na niej budynków i budowli został złożony 27 grudnia 2012 r., a nabyte przez Wnioskodawcę prawa zostały wpisane zgodnie z tym wnioskiem.

W celu udokumentowania dostawy Nieruchomości Sprzedawca wystawił 24 grudnia 2012 r. dwie faktury, na których naliczono podatek VAT według stawki 23%:

 • faktura - z opisem: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 23 zgodnie z aktem notarialnym rep. A z 19 grudnia 2012 r.
 • faktura - z opisem: budynki, budowle i urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, posadowione na nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym rep. A z 19 grudnia 2012 r.

W dniu 17 grudnia 2012 r., a więc przed zawarciem Aktu notarialnego, Sprzedawca i Spółka złożyli do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości.

W związku z nabyciem Nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółka skorzystała z tego prawa.

Spółka nie dokonywała żadnych nakładów na Nieruchomość, ani na znajdujące się na niej budynki i budowle.

18 lutego 2013 r. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedawcą umowę najmu części Nieruchomości, która obejmowała: część budynku biurowego wskazanego wyżej w pkt i) o powierzchni 300 m2, utwardzony teren o powierzchni 360 m2 oraz budynek myjni. Sprzedawca wykorzystywał przedmiot najmu w ramach swojej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów, sprzedaży samochodów używanych i prowadzenia myjni.

Obecnie Spółka planuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami. Nabywcą Nieruchomości będzie podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy jednoczesnej możliwości wyboru przez strony jej opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Jednocześnie, strony transakcji będą miały możliwość wyboru opcji opodatkowania dla tej dostawy poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Definicja towarów w art. 2 pkt 6 obejmuje rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Towarem niewątpliwie są grunty, a także budynki, budowle oraz ich części. Jak natomiast wynika z art. 7 ust. 1 pkt 7 w zw. z pkt 6 ustawy o VAT, za dostawę towarów uznaje się także zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Oznacza to, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła dostawę towarów, tj. prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz położonych na działce budynków wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego.

Ze względu na posadowienie na Nieruchomości budynków wskazanych w akcie notarialnym, do jej dostawy należy stosować przepisy dotyczące nieruchomości zabudowanych. Oznacza to, że istotnego znaczenia nabiera ustalenie statusu i sposobu opodatkowania budynków położonych na przedmiotowej działce z punktu widzenia przepisów o VAT, który z kolei wyznacza sposób opodatkowania całej transakcji. Wynika to z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu. Skutkiem powyższej regulacji jest to, że w sytuacji dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania), na której znajdują się budynki lub budowle, transakcja będzie opodatkowana według zasad właściwych dla sprzedaży tych budynków lub budowli. Jeśli więc przykładowo budynek spełnia warunki zastosowania zwolnienia, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do całej wartości transakcji dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania) wraz z budynkiem trwale z nim związanym. Oznacza to, że dostawa gruntu (prawa wieczystego użytkowania) podlega opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla dostawy budynku (lub budowli).

Dla dostawy nieruchomości zabudowanych istotne znaczenie ma art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zdaniem Spółki, z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika więc, że co do zasady dostawa nieruchomości zabudowanych jest zwolniona z VAT, jeśli od pierwszego zasiedlenia budynków/budowli upłynęły co najmniej 2 lata.

Z kolei według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Należy jednak wskazać, że stosowanie zwolnienia na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie jest obligatoryjne, ponieważ strony mogą z niego zrezygnować. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 (czyli w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych, gdy upłynęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia), i wybrać opodatkowanie VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, które będzie spełniało warunki wskazane w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Z punktu widzenia określenia sposobu opodatkowania dostawy Nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie, czy minęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia znajdujących się na niej budynków, gdyż wówczas zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku powyższy warunek zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest spełniony, ponieważ:

 1. minęły 2 lata od sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości (wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków) na podstawie Aktu notarialnego z 18 grudnia 2012 r., oraz
 2. po nabyciu Nieruchomości (przedmiotowych budynków) na podstawie Aktu notarialnego Spółka nie dokonywała ulepszenia budynków, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w szczególności nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie budynków stanowiące co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Wnioskodawca uważa, że dla określenia zasad opodatkowania przedmiotowej transakcji nie ma znaczenia wskazanie daty faktycznego pierwszego zasiedlenia, lecz wystarczające jest uzasadnienie, że spełniony został warunek upływu 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

W analizowanych okolicznościach faktycznych pierwsze zasiedlenie budynków położonych na Nieruchomości mogło nastąpić przed nabyciem Nieruchomości przez Spółkę, lecz najpóźniejszym momentem pierwszego zasiedlenia była transakcja dokonana na podstawie Aktu notarialnego z 18 grudnia 2012 r. W związku z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości wraz z prawem własności budynków ze Sprzedawcy na rzecz Wnioskodawcy miało miejsce ich oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (dostawy towarów), czyli pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

W opinii Spółki, nawet gdyby uznać, że pierwsze zasiedlenie Nieruchomości i znajdujących się na niej budynków miało miejsce w 2004 r., gdy Sprzedawca nabył Nieruchomość, to i tak od tego czasu upłynęły ponad 2 lata. W związku z powyższym, niezależnie od tego, czy pierwsze zasiedlenie miało miejsce w ramach transakcji nabycia Nieruchomości przez Spółkę na podstawie Aktu notarialnego, czy też wcześniej, niewątpliwie upłynęły od tego momentu 2 lata, co powoduje, że do dostawy dokonywanej przez Wnioskodawcę zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Taki sposób rozumowania w przypadku trudności w ustaleniu daty pierwszego zasiedlenia został potwierdzony przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP1/4512-39/15-4/BS.

Również fakt wynajmowania części budynków znajdujących się na Nieruchomości przez Spółkę na rzecz Sprzedawcy już po przeniesieniu na Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego, nie ma zdaniem Spółki wpływu na sposób opodatkowania dostawy Nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Jak wykazano powyżej, Nieruchomość była już wcześniej przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. miało miejsce pierwsze zasiedlenie (co w szczególności dotyczy jej sprzedaży na rzecz Spółki).

Dlatego też Wnioskodawca jest zdania, że planowana dostawa Nieruchomości, jako dokonywana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ze względu na okoliczność, że dostawa Nieruchomości będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, brak będzie podstaw do zastosowania w sprawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Ostatni ze wskazanych przepisów dotyczy jedynie takich dostaw nieruchomości zabudowanych, które nie są objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - czyli dokonywanych w ramach pierwszego zasiedlenia lub gdy nie upłynęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Żadna z wymienionych okoliczności nie będzie miała miejsca w sytuacji dostawy Nieruchomości, co wyklucza zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Istotną cechą zwolnienia dostawy nieruchomości przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest jego fakultatywność, co przejawia się w możliwości wyboru przez strony transakcji opcji opodatkowania dostawy.

W świetle art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Wymogi formalne dla oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania dostawy przewiduje art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, wymieniając:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W związku z powyższym, jeśli Spółka i nabywca (będący czynnym podatnikiem VAT) złożą przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości, spełniające wymagania wskazane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, wówczas dostawa Nieruchomości, a ściślej rzecz ujmując Nieruchomości oraz wszystkich znajdujących się na niej budynków, będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

(...)

 1. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 2. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, zarówno budynki jak i grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, stosując stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku.

Należy przy tym podkreślić, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem pojęcia używane do określenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Z analizy definicji pierwszego zasiedlenia wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika więc, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać m.in. umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

Jednocześnie stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca Spółka S.A. nabyła od podatnika VAT (dalej: Sprzedawca) 27 grudnia 2012 r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz własność wszystkich usytuowanych na Nieruchomości budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z postanowieniami Aktu notarialnego, strony zawarły umowę sprzedaży obejmującą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz własność wszystkich usytuowanych na Nieruchomości budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. W Akcie notarialnym wymieniono następujące budynki znajdujące się na Nieruchomości:

 1. dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 2098 m2,
 2. jednokondygnacyjny inny budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 410 m2,
 3. jednokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 253 m2,
 4. jednokondygnacyjny budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 570 m2,
 5. jednokondygnacyjny budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 163 m2,
 6. dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 125 m2.

Wnioskodawca w dniu 17 grudnia 2012 r., a więc przed zawarciem aktu notarialnego, złożył wraz ze Sprzedawcą oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości do Naczelnika Urzędu Skarbowego . W związku z czym 24 grudnia 2012 r. w celu udokumentowania dostawy Nieruchomości Sprzedawca wystawił dwie faktury, na których naliczono podatek VAT według stawki 23%:

 • faktura - z opisem: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 23 zgodnie z aktem notarialnym rep. A z 19 grudnia 2012 r.
 • faktura - z opisem: budynki, budowle i urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, posadowione na nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym rep. A z 19 grudnia 2012 r.

W związku z nabyciem Nieruchomości Wnioskodawca odliczył podatek naliczony. Spółka S.A. nie dokonywała żadnych nakładów na Nieruchomości, ani na znajdujących się na niej budynkach i budowlach. 18 lutego 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę najmu ze Sprzedającym w części Nieruchomości, która obejmowała: część budynku biurowego wskazanego wyżej w pkt i) o powierzchni 300 m2, utwardzony teren o powierzchni 360 m2 oraz budynek myjni. Sprzedawca wykorzystywał przedmiot najmu w ramach swojej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów, sprzedaży samochodów używanych i prowadzenia myjni. Obecnie Spółka planuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami. Nabywcą Nieruchomości będzie podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy dostawa Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy jednoczesnej możliwości wyboru przez strony jej opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W analizowanej sytuacji do pierwszego zasiedlenia doszło nie później niż 18 grudnia 2012 r., tj. w dniu dokonania na rzecz Spółki opodatkowanej sprzedaży Nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zatem planowana dostawa Nieruchomości ze znajdującymi się na niej budynkami nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowanym nabyciem upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, nie ponosił on wydatków na ulepszenie budynków, budowli lub ich części w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej – nie zostały spełnione warunki uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług do dokonanej dostawy. Tak więc, dostawa Nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego oraz własności wszystkich usytuowanych budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

W tym miejscu należy dodać, że stosownie do art. 43 ust. 10 ww. ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl zaś ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zatem w przypadku gdy Spółka i nabywca, czynni podatnicy podatku VAT, złożą przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości, spełniające wymagania wskazane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, transakcja dostawy wskazanej Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.