IPPP3/4512-690/15-5/WH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przy sprzedaży kompleksu zamku krzyżackiego.
IPPP3/4512-690/15-5/WHinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. przekazanym zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany (data wpływu do tutejszego Organu 17 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-690/15-3/WH z dnia 13 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 3 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego.

Wniosek uzupełniony został w dniu 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 2 marca 2001 r. Wnioskodawca dokonał zakupu zamku krzyżackiego w B. bez podatku VAT od Agencji Nieruchomości Rolnych w O. W okresie od nabycia do lipca 2005 r. Wnioskodawca poniósł nakłady w kwocie 1 681 762,50 zł na renowację zamku, nakłady przekroczyły 30%. Do ewidencji środków trwałych przyjmowano obiekt w częściach po zakończeniu pewnego etapu renowacji. Zamek wykorzystywany był jako magazyn, biuro.

Wnioskodawca zajmował się budową budynku wielorodzinnego w W., później przebudową budynku koszarowego w B. Budynek został przygotowany do sprzedaży w postaci mieszkań i lokali użytkowych.

Zakupiony zamek miał być przeznaczony na przebudowę i miał powstać hotel. Pogorszenie się warunków ekonomicznych w Polsce zmusiło spółkę do zaniechania działań w tym kierunku.

W dniu 1 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca zawarł umowę z przedsiębiorstwem turystycznym, w umowie widnieje zapis: „wynajmujący oddaje do użytkowania salę rycerską w Zamku, najemca może prowadzić zwiedzanie zamku ale tylko w obecności pracownika firmy P. sp. z o. o. i tylko w uzgodnionych terminach”.

Wynajmujący uzyskiwał przychody opodatkowane płatne kwartalnie w tym 7 000 brutto za użytkowanie sali rycerskiej i 3 000 brutto za zwiedzanie zamku. Przychody uzyskiwano przez 5 kwartałów. Jednak zaistniał fakt oddania do odpłatnego użytkowania.

W związku z zawarciem umowy, od kwietnia 2008 r. zdaniem Wnioskodawcy nastąpiło pierwsze zasiedlenie. W roku 2010 mija okres 2 lat, ustalając stawkę VAT dla ewentualnej sprzedaży, należy objąć ją zwolnieniem.

Zgodnie z definicją pierwszego zasiedlenia art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT „oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”, zdaniem Wnioskodawcy obowiązujące jest zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży tej nieruchomości.

Zastosowanie zwolnienia wymusza korektę VAT-u naliczonego. Nakłady ponoszone były przed majem 2004 roku, ale moment korekty liczy się od roku, w którym zostały oddane do użytkowania (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT). Okresem korekty jest 10 lat, rozpoczyna się od roku 2005 i kończy się w roku 2014.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 10 listopada 2015 r. wskazał, że:

P. spółka z o.o. planuje sprzedaż zamku krzyżackiego w B. jako kompleksu budynków. Transakcja zakupu dotyczyła w całości jako zamek krzyżacki i sprzedaży dokona się również jako całość – zamek krzyżacki.

Zamek przyjęto do ewidencji środków trwałych w częściach:

sala rycerska . 1 sierpnia 2005; wartość 98 262,57

budynek garaże 1 sierpnia 2015; wartość 237 393,11

budynek kotłowni 31 lipca 2005; wartość 37 726,31

budynek biurowy 1 sierpnia 2005; wartość 465 803,87

zamek krzyżacki 1 lipca 2006; wartość 2 260 482,72

Od wstępnego przygotowania kilku pomieszczeń w części biurowej przystosowanych na biuro w B. była siedziba spółki. Wykorzystano kotłownię, garaże jak i zamek krzyżacki do przechowywania środków transportu, maszyn budowlanych i materiałów.

Spółka zajmowała się działalnością deweloperską. Przychody uzyskiwane były do okresu obecnego ze sprzedaży opodatkowanych mieszkań w W. i w B..

W dniu 1 kwietnia 2008 r. zawarto umowę na oddanie do użytkowania sali rycerskiej 7000,00 netto i 3000,00 netto za zwiedzanie zamku. Zwiedzanie dotyczyło całego obiektu.

Poniesione wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej. Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i takiego rozliczenia dokonał.

Zamek w stanie ulepszonym wykorzystywany był przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 listopada 2015 r.):

Z jaką stawką VAT należy dokonać dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązujące jest zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży tej nieruchomości. Pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanych pierwszemu nabywcy (art. 2 ust. 1 pkt 14 i 14a ustawy o VAT).

Został spełniony warunek z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT w wykonaniu umowy odpłatne użytkowanie sali rycerskiej oraz zwiedzanie obiektu. Okres 2 - letni przypada na rok 2010, a ewentualna sprzedaż nastąpi w drugiej połowie 2015 r.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 10 listopada 2015 r. wskazał, że jego zdaniem przy sprzedaży zamku obowiązywać będzie zwolnienie z podatku VAT z dwóch powodów:

 1. 1 kwietnia 2008 r. nastąpiło oddanie najemcy w użytkowanie i udostępnienie do zwiedzania całego obiektu zamku krzyżackiego. Z powodu upływu 2 lat od pierwszego zasiedlenia podstawą jest art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT . Okres od pierwszego zasiedlenia wynosi 7 lat.
 2. Budynki i budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat podstawą jest art. 43 ust. l pkt. l0a lit. b.; 7a. Okres wykorzystania trwa od 2001 po ulepszeniu od roku 2005 do chwili obecnej minęło 10 lat.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, kompleks budynków zamku krzyżackiego spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż stanowić będzie dostawę towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zgodnie z niniejszym przepisem przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Podkreślić należy, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 2 marca 2001 r. dokonał zakupu zamku krzyżackiego w B. bez podatku VAT od Agencji Nieruchomości Rolnych w O. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż zamku krzyżackiego w B. jako kompleksu budynków. Transakcja zakupu dotyczyła w całości jako zamek krzyżacki i sprzedaży dokona się również jako całość – zamek krzyżacki.

W okresie od nabycia do lipca 2005 r. Wnioskodawca poniósł nakłady na renowację zamku, które przekroczyły 30% wartości początkowej. Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i takiego rozliczenia dokonał. Do ewidencji środków trwałych przyjmowano obiekt w częściach po zakończeniu pewnego etapu renowacji. Zamek wykorzystywany był jako magazyn, biuro.

W dniu 1 kwietnia 2008 r. zawarto umowę z przedsiębiorstwem turystycznym na oddanie do użytkowania sali rycerskiej 7000,00 netto i 3000,00 netto za zwiedzanie zamku. Zwiedzanie dotyczyło całego obiektu. Przychody uzyskiwano przez 5 kwartałów. Jednak zaistniał fakt oddania do odpłatnego użytkowania. 1 kwietnia 2008 r. nastąpiło oddanie najemcy w użytkowanie i udostępnienie do zwiedzania całego obiektu zamku krzyżackiego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki VAT z jaką należy dokonać dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego.

Wnioskodawca wskazał, że 1 kwietnia 2008 r. oddał najemcy w użytkowanie i udostępnił do zwiedzania cały obiekt zamku krzyżackiego. Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wobec kompleksu budynków zamku krzyżackiego, który planuje sprzedać Wnioskodawca doszło do pierwszego zasiedlenia i pomiędzy zasiedleniem a dostawą upłynęły 2 lata.

Zatem dla dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W tym miejscu należy dodać, że stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl zaś ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca i nabywca kompleksu budynków zamku krzyżackiego spełnią warunki o których mowa powyżej będą mogli zrezygnować ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie podatkiem VAT transakcji dostawy kompleksu budynków zamku krzyżackiego podstawową stawką podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.