IPPP3/4512-382/15-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania i dokumentowania transakcji dostawy towarów wraz z usługą montażu i konfiguracji na terytorium Niemiec oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
IPPP3/4512-382/15-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. miejsce opodatkowania
 3. montaż
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 15 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania transakcji dostawy towarów wraz z usługą montażu i konfiguracji na terytorium Niemiec oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania transakcji dostawy towarów wraz z usługą montażu i konfiguracji na terytorium Niemiec oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek uzupełniony został w dniu 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 15 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Główny zakres działalności gospodarczej to sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym również jako podatnik VAT UE. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i podmiotów zagranicznych.

Wnioskodawca zamierza na terytorium Niemiec wykonać usługę dostawy i montażu dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD - razem 9 szt. monitorów LCD z komputerem sterującym wbudowanym w jeden z monitorów LCD.

W ramach tej usługi Wnioskodawca dostarczy monitory LCD wraz z wbudowanym komputerem sterującym do zamawiającego, a następnie na miejscu wykona montaż konstrukcji ściany wizyjnej (uchwyty, system wentylacyjny, montaż monitorów LCD i komputera sterującego) oraz skonfiguruje sterujące oprogramowanie komputerowe.

Monitory LCD wraz z wbudowanym komputerem sterującym zostaną zawieszone na uchwytach nożycowych. Nie będą zatem trwale związane ze ścianą budynku, możliwa będzie ich łatwa deinstalacja w przyszłości. Monitory LCD i komputer sterujący zostaną zakupione na terytorium Polski za cenę zwierającą podatek VAT.

Wartość monitorów LCD i komputera sterującego znacznie - niemal trzykrotnie - przekracza wartość pozostałych elemetów usługi (montażu, konfiguracji czy transportu).

W uzupełnieniu wniosku dodano, że usługa skonfigurowania sterującego oprogramowania komputerowego multimedialnych systemów ściany wizyjnej jest usługą umożliwiającą funkcjonowanie towaru/sprzętu i jest to usługa wymagająca specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim Wnioskodawcy, który będzie montował i instalował towar/sprzęt.

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie weryfikacji numeru VAT (VIES) można stwierdzić, że nabywca multimedialnych systemów ściany wizyjnej jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ponadto Wnioskodawca wskazał,że zależy mu na uzyskaniu interpretacji - dla transakcji, w których nabywcą jest generalny wykonawca mający siedzibę w Polsce, będący płatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji, w których nabywcą jest podmiot zagraniczny, będący płatnikiem podatku zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy powyższą usługę należy kwalifikować jako świadczenie złożone...
 2. Czy powyższą usługę należy kwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów czy też usługę dostawy towaru wraz z montażem...
 3. Czy dla odpowiedniego zakwalifikowania wykonanej usługi ma znaczenie wartość monitorów...
 4. Które państwo będzie miejscem opodatkowania...
 5. Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT wystawiona przez Wnioskodawcę... (stawka NP, odwrotne obciążenie, itp.)...
 6. W jaki sposób Wnioskodawca powinien tę transakcję wykazać w swoich księgach rachunkowych i jakie deklaracje złożyć w Urzędzie Skarbowym...
 7. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie monitorów...
 8. Czy konieczna jest rejestracja Wnioskodawcy na terytorium Niemiec...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

Kwestia tzw. świadczeń złożonych, była analizowana zarówno w orzeczeniach sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jednym z istotniejszych orzeczeń w tej materii jest wyrok w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien. Trybunał wskazał w swoim uzasadnieniu, że istotne jest założenie, z jakim należy podejść do analizy każdego takiego zdarzenia. Tym założeniem jest to, by - po pierwsze - każda czynność była zwykle uznawana za odrębną i niezależną, jednocześnie - po drugie - trzeba mieć na względzie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT.

Stanowisko takie przedstawił również TSUE w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., C-349/96 stwierdzając, że: „Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie powyższego stanowiska orzeczniczego, przedmiotowa transakcja powinna być kwalifikowana jako świadczenie złożone i nie powinna być dzielona na osobne transakcje sprzedaży, dostawy i montażu.

Zdaniem Wnioskodawcy usługa dostawy towaru wraz z jej montażem nie powinna być klasyfikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wynika to z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, zgodnie z którym przemieszczenia towarów przez podatnika lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. W przedmiotowej transakcji Wnioskodawca dostarcza montowany towar we własnym zakresie, a kosztami dostawy obciążany jest zleceniodawca. Dostawa jest jedynie początkową fazą wykonania usługi. Następnie dochodzi do instalacji i uruchomienia konstrukcji.

Zdaniem Wnioskodawcy dla zakwalifikowania transakcji jako usługa dostawy z montażem nie ma znaczenia stosunek wartości montażu i uruchomienia oraz dodatkowych usług (transport) do wartości dostarczonego towaru. Najistotniejszym elementem usługi jest dostawa monitorów i to ten element zdaniem Wnioskodawcy powinien decydować o charakterze usługi.

Z przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, jest kraj montażu (przy czym nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem).

Ustawodawca uznał, że mogą zaistnieć sytuacje, w których poza dokonaniem dostawy towarów, dostawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczany towar, przy użyciu środków własnych, lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu. Ponadto, ustawodawca uznał, że w takich sytuacjach świadczeniem nadającym charakter wszystkim podjętym przez dostawcę czynnościom jest właśnie dostawa towarów.

Z art. 5 ust. 1 ustawy VAT wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - co do zasady - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku świadczeń kompleksowych dla organów podatkowych istotne jest rozstrzygnięcie, które świadczenia ma charakter dominujący. W tym przypadku - czy dominująca jest dostawa czy usługa montażu. Od tego zależy jaka stawka podatku zostanie przyjęta do rozliczenia całego świadczenia.

W związku z powyższym, kierując się zasadą, że miejscem świadczenia w przypadku dostawy towarów wraz z montażem jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane, należy stwierdzić, że miejscem opodatkowania dostaw będzie terytorium państwa, w którym towary te będą montowane, a zatem w niniejszej sprawie terytorium Niemiec. Tym samym, przedmiotowe czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Art. 106a pkt 2 lit. a stanowi, że zasady wystawiania faktur określone w ustawie o VAT stosuje się również do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Na podstawie art. 106b podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Elementy faktur zostały wymienione w art. 106e ustawy o podatku VAT. Faktura powinna zawierać datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), kwotę należności ogółem.

W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - faktura powinna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie".

Na podstawie tak wystawionej faktury podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku jest podmiot niemiecki.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D). Zgodnie z tym objaśnieniem, w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

W celu określenia prawa do odliczenia podatku w związku z wykonywaniem czynności poza krajem, należy stworzyć pewien hipotetyczny model. W ramach tego modelu czynność wykonaną za granicą należy „umieścić w kraju”, a następnie ocenić, czy w tym przypadku podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku.

W niniejszej sprawie, dokonywana dostawa monitorów wraz z ich montażem, gdyby była wykonywana w kraju, podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym podatek naliczony w związku z zakupami monitorów, które byłyby związane ze świadczeniem przedmiotowych czynności, podlegałby odliczeniu.

W tej sytuacji należałoby również przyjąć, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rejestracji w Niemczech jako podatnik od wartości dodanej. Tym samym, dostawa monitorów wraz z ich montażem na rzecz kontrahentów niemieckich, w sytuacji w której nie jest ona dokonywana w ramach działalności gospodarczej poza terytorium kraju, winna być wykazana w poz. 11 deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z ust. 8 podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał zakupu monitorów na terytorium RP w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające zakup i naliczoną kwotę podatku VAT od monitorów. Gdyby Wnioskodawca wykonał tożsamą usługę na terytorium RP mógłby obniżyć podatek należny o kwoty podatku wcześniej naliczonego. W związku z tym, przy założeniu, że opisywana transakcja stanowi dostawę wraz z usługą montażu, Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupionych monitorów od kwoty zobowiązania finansowego wobec organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W celu zastosowania właściwych regulacji prawnych w rozpatrywanej sprawie należy przede wszystkim rozstrzygnąć, jak dla celu podatku VAT dokonać klasyfikacji opisanej umowy, w skład której wchodzi dostawa towarów i świadczenie usług.

W obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, gdyż składają się z kilku pojedynczych świadczeń. W związku z tym, w każdym przypadku dla określenia skutków podatkowych transakcji złożonych należy badać, czy mamy do czynienia z kompozycją świadczenia głównego - dominującego wzbogaconą jedynie o świadczenia pomocnicze, czy też dostawca realizuje kilka odrębnych i niezależnych świadczeń.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

Kwestia tzw. świadczeń złożonych, była analizowana zarówno w orzeczeniach sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z orzecznictwa TSUE wynikają wskazówki co do tego, kiedy określone usługi złożone należy traktować jako usługę kompleksową, a kiedy jako odrębne usługi - ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W orzeczeniu w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. Trybunał wskazał w swoim uzasadnieniu, że istotne jest założenie, z jakim należy podejść do analizy każdego takiego zdarzenia. Tym założeniem jest to, by – po pierwsze - każda czynność była zwykle uznawana za odrębną i niezależną, jednocześnie – po drugie - trzeba mieć na względzie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT.

W analizowanej sprawie umowa polegająca na dostawie i montażu na terytorium Niemiec kompletnych dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej, obejmuje oprócz dostawy 9 szt. monitorów LCD z komputerem sterującym wbudowanym w jeden z monitorów LCD, również usługę montażu konstrukcji ściany wizyjnej (uchwyty, system wentylacyjny, montaż monitorów LCD i komputera sterującego) oraz skonfigurowanie sterującego oprogramowania komputerowego, które mają na celu uruchomienie i późniejsze używanie tych systemów.

Zatem zarówno dostawa przedmiotowego towaru jak również wykonanie różnego rodzaju robót, które w efekcie końcowym doprowadzą do funkcjonowania zainstalowanego sprzętu, spełniającego określone kryteria techniczne, stanowi jedno świadczenie. Jak wynika z wniosku, zamiarem kontrahenta jest nabycie jednego kompleksowego świadczenia w postaci dostawy i zamontowania gotowego produktu finalnego – kompletnych dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej na terenie Niemiec. Wobec tego, nabycie poszczególnych towarów czy usług nie przedstawia dla kontrahenta wartości ekonomicznej.

Zatem, w przedmiotowym przypadku dostawę towaru w postaci kompletnych dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej na terenie Niemiec, należy zakwalifikować jako jedno kompleksowe świadczenie.

Świadczeniem głównym w opisanej sprawie jest sprzedaż elementów kompletnych mutimedialnych systemów ściany wizyjnej, tj. 9 szt. monitorów LCD z komputerem sterującym wbudowanym w jeden z monitorów LCD, które, aby mogły być w sposób prawidłowy wykorzystywane, muszą zostać przez Wnioskodawcę zamontowane i uruchomione. Natomiast świadczeniami dodatkowymi są: montaż konstrukcji ściany wizyjnej oraz skonfigurowanie sterującego oprogramowania komputerowego.

Podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju (tj. Rzeczypospolitej Polskiej).

Miejsce świadczenia to nic innego jak miejsce opodatkowania danej czynności. Zatem, jego określenie ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia państwa, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

W przedstawionym wniosku wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy powyższe świadczenia należy kwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów czy też usługę dostawy towaru wraz z montażem. Przy tym Wnioskodawca powziął wątpliwości czy dla odpowiedniego zakwalifikowania wykonanego świadczenia ma znaczenie wartość monitorów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Niemniej jednak na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy, przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć montaż oraz instalacja. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego PWN”, „montaż” to składanie maszyn, aparatów, urządzeń, itp. z gotowych części, zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych. Z kolei „instalacja” to montowanie gdzieś urządzeń technicznych. Przy czym w przypadku programu (oprogramowania) komputerowego, „instalacja” to proces polegający na skopiowaniu plików aplikacji na dysk komputera użytkownika z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków sprzętowych oraz środowiska systemu operacyjnego, a także zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska. Proces taki przeprowadzany jest przez specjalny program komputerowy lub skrypt instalacyjny dostarczany na rozmaitych nośnikach (dyskietki, CD, DVD, pamięć przenośna) lub przez sieć i zwykle pozwalający na określenie niektórych parametrów instalacji. Po zakończeniu instalacji i ewentualnych zmianach konfiguracyjnych wynikających z upodobań użytkownika program jest gotowy do wielokrotnego użycia i wykonywania zadań, dla których został napisany.

Natomiast przez „proste czynności” należy rozumieć działania umożliwiające funkcjonowanie danego towaru, które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie, np. korzystając z dołączonej instrukcji. Dlatego też, biorąc powyższe pod uwagę, za montaż lub instalację w rozumieniu art. 22 ustawy należy uznać takie czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy montowanego lub instalowanego towaru.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza na terytorium Niemiec wykonać usługę dostawy i montażu dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD - razem 9 szt. monitorów LCD z komputerem sterującym wbudowanym w jeden z monitorów LCD. Monitory LCD wraz z wbudowanym komputerem sterującym zostaną zawieszone na uchwytach nożycowych. Nie będą zatem trwale związane ze ścianą budynku, możliwa będzie ich łatwa deinstalacja w przyszłości. W uzupełnieniu wniosku dodano, że usługa skonfigurowania sterującego oprogramowania komputerowego multimedialnych systemów ściany wizyjnej jest usługą umożliwiającą funkcjonowanie towaru/sprzętu i jest to usługa wymagająca specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim Wnioskodawcy, który będzie montował i instalował towar/sprzęt.

Wobec tego, skoro uruchomienie dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD tj. usługa skonfigurowania sterującego oprogramowania komputerowego multimedialnych systemów ściany wizyjnej jest usługą umożliwiającą funkcjonowanie towaru/sprzętu i jest to usługa, która wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim Wnioskodawcy, który będzie montował i instalował towar/sprzęt – to czynności tych nie można zakwalifikować do prostych czynności.

Zatem, w przedmiotowej sprawie świadczenie polegające na dostawie i montażu dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD, należy uznać za dostawę z montażem o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy, dostawa przedmiotowych monitorów nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Mając zatem na uwadze powyższe wskazać w tym miejscu należy, że dla odpowiedniego zakwalifikowania wykonanego świadczenia nie ma znaczenia wartość monitorów.

Jednocześnie mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że niezależnie czy nabywcą jest generalny wykonawca mający siedzibę w Polsce czy też podmiot zagraniczny miejscem dostawy - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - jest terytorium Niemiec, gdzie transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia, jakie elementy powinna zawierać faktura VAT wystawiona przez Wnioskodawcę (stawka NP, odwrotne obciążenie, itp.).

Stosownie do art. 106a ustawy, przepisy rozdziału „Faktury” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy, faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14 (tj. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku).

Ponadto w myśl art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zatem w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca wystawia fakturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy do zapłaty podatku od przedmiotowej transakcji zobowiązany jest nabywca towarów na terytorium Niemiec. Innymi słowy Wnioskodawca wystawia fakturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy odpowiednio to generalny wykonawca mający siedzibę w Polsce bądź też podmiot zagraniczny jest zobowiązany do zapłaty podatku od przedmiotowej transakcji na terytorium Niemiec. W takim przypadku faktura wystawiona przez Wnioskodawcę nie będzie zawierała stawki podatku oraz kwoty podatku. W przypadku gdy do rozliczenia podatku od przedmiotowej transakcji zobowiązany będzie odpowiednio generalny wykonawca mający siedzibę w Polsce bądź też podmiot zagraniczny faktura powinna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie".

W odniesieniu do kwestii wykazania transakcji w deklaracji należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą między innymi w art. 99 ust. 14 ustawy, inister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 914) określając wzory deklaracji wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) stanowiącymi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. w części C. Rozliczenie podatku należnego, w pozycji 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Powyższa regulacja wskazuje na obowiązek wykazania w deklaracji podatkowej sprzedaży poza granicami kraju, w stosunku do której, gdyby została dokonana na terytorium kraju, przysługiwałoby podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podstawowym prawem podatnika podatku od towarów i usług jest prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b) ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych, do których należy m.in. określony w art. 86 ust. 1 ustawy związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi wymienionymi w art. 5 ust. 1 ustawy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach, na podstawie art. 86 ust. 8 ustawy, przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy nabyte towary i usługi dotyczą dostawy lub świadczenia usług poza terytorium kraju. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego prawa jest to, aby czynności wykonywane przez podatnika poza terytorium kraju, z którymi istnieje związek nabywanych w Polsce towarów i usług, uznane były za opodatkowane na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie dostawa z montażem dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD podlega opodatkowaniu na terytorium Niemiec. Natomiast monitory LCD i komputer sterujący zostaną zakupione na terytorium Polski za cenę zwierającą podatek VAT.

Jak wskazano na wstępie, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Oznacza to, że w sytuacji, gdyby Wnioskodawca podpisał umowę na dostawę i montaż dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD na terenie Polski, to wówczas wykonywane przez Spółkę czynności podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Przy tym, nie podlegałyby zwolnieniu od podatku.

Wobec tego, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu monitorów LCD i komputera sterującego na terytorium Polski, pod warunkiem, że posiada on dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju, tj. dostawą z montażem dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD na terytorium Niemiec.

Tym samy, skoro – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca dokona dostawy dwóch mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD poza terytorium kraju z tytułu której przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupionych na terytorium kraju towarów, to ma on obowiązek wykazania dostawy przedmiotowych mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD wraz z ich montażem w poz. 11 deklaracji VAT-7.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że Organ jest władny do wypowiadania się wyłącznie w zakresie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski. Przepisy te nie regulują natomiast obowiązku rejestracji Wnioskodawcy na terytorium Niemiec oraz wystawienia faktury, w sytuacji, gdy nabywca przedmiotowych mutimedialnych systemów ściany wizyjnej w układzie 3x3 monitory LCD nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku. Wskazać należy, że zasady opodatkowania przedmiotowych transakcji podlegają regulacjom kraju, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia (w tym przypadku – Niemcy). A zatem, to przepisy obowiązujące w Niemczech wskażą również, czy Wnioskodawca z tytułu przedmiotowych czynności jest zobowiązany do rejestracji na terytorium Niemiec oraz wystawienia faktury zgodnie z przepisami niemieckimi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.