IPPP3/4512-347/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki osobowej, dostawa zabudowanej nieruchomości gruntowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT?
IPPP3/4512-347/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. nieruchomość zabudowana
 4. opodatkowanie
 5. pierwsze zasiedlenie
 6. zbycie
 7. zwolnienia podatkowe
 8. zwolnienia przedmiotowe
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca nabył za cenę 6.000.000,00 zł prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr XX, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nabycie prawa własności ww. nieruchomości nastąpiło na skutek uprawomocnienia się z dniem 19 lutego 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna, z dnia 29 stycznia 2014 r., o przysądzeniu prawa własności ww. nieruchomości, na skutek zniesienia współwłasności przez sprzedaż w drodze licytacji publicznej.

Nabycie ww. nieruchomości udokumentowane zostało jedynie postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna, z dnia 29 stycznia 2014 r., w związku z tym Wnioskodawca nie obniżył podatku należnego o naliczony z przedmiotowej transakcji.

Wnioskodawca nie poniósł i nie poniesie w przyszłości wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, w tym takich w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w wartości równej co najmniej 30% wartości początkowej tej nieruchomości.

Wnioskodawca planuje, po dniu 19 lutego 2016 r., sprzedaż przedmiotowej nieruchomości spółce osobowej, będącej także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Spółka osobowa).

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wnioskodawcę, pierwsze zasiedlenie ww. nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: uVAT), w stosunku do całości nieruchomości, nastąpiło przed przysądzeniem własności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy.

Na marginesie należy podnieść, że Wnioskodawca nie zamierza składać w stosunku do planowanej po dniu 19 lutego 2016 r., dostawy na rzecz Spółki osobowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 uVAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, dokonana po dniu 19 lutego 2016 r. przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki osobowej, dostawa zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT...
 2. Czy na okoliczność uznania, że dokonana po dniu 19 lutego 2016 r. przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki osobowej, dostawa zabudowanej nieruchomości gruntowej, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT lub przed nim albo w okresie krótszym niż 2 lata licząc od dnia pierwszego zasiedlenia tejże nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT, przedmiotowa transakcja, w opisanym stanie faktycznym, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a uVAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uVAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei na podstawie art. 7 ust. 1 uVAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 uVAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, budynki lub ich części spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 uVAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 8 uVAT, przy dostawie budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co oznacza, że sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowi w rozumieniu uVAT de facto dostawę budynku lub budowli.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a uVAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Niemniej zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 uVAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznać należy nie tylko sprzedaż, ale również umowy najmu i dzierżawy. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie także moment oddania budynku/lokalu do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wnioskodawcę, pierwsze zasiedlenie ww. nieruchomości w stosunku do całości nieruchomości nastąpiło przed przysądzeniem własności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy, a w okresie późniejszym nie dokonywano wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w tym nie dokonywał ich Wnioskodawca, które by stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, zważywszy na planowane zbycie po dniu 16 lutego 2016 r., nie ma potrzeby rozstrzygać wystąpienia okoliczności opisanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b), gdyż nawet gdyby pierwsze zasiedlenie nastąpiło najpóźniej w dniu przysądzenia własności przedmiotowej nieruchomości, tj. dnia 19 lutego 2014 r., to planowana dostawa tejże nieruchomości ma mieć miejsce po upływie 2 lat od dnia przysądzenia własności przedmiotowej nieruchomości, a zatem po dniu 19 lutego 2016 r.

Drugi warunek opisany w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) uVAT wskazuje, że zwolnieniem nie jest objęta dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, co zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowiskiem także nie ma miejsca w niniejszej sprawie.

Na marginesie należy wskazać również, iż w myśl art. 43 ust. 10 uVAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy zaprezentowanym na wstępie, Wnioskodawca nie zamierza składać w stosunku do planowanej po dniu 19 lutego 2016 r., dostawy na rzecz spółki osobowej, czynnego podatnika podatku od towarów i usług, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w XXX przy ul. XXX, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy dlaXXX w Łodzi XXX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 uVAT.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż planowana po dniu 19 lutego 2016 r. dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT, bowiem nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Jak wskazał Wnioskodawca, przy dostawie tejże nieruchomości nie będzie występować czynność pierwszego zasiedlenia oraz będzie to nieruchomość, dla której czas między pierwszym zasiedleniem, a jej dostawą jest dłuższy niż dwa lata.

Reasumując, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT.

Ad 2

Na okoliczność uznania, że dostawa po dniu 19 lutego 2016 r. na rzecz Spółki osobowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w XXX przy ul. XXX, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy dla XXX wXXX XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT lub przed nim albo w okresie krótszym niż 2 lata licząc od dnia pierwszego zasiedlenia tejże nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT, a zatem w przypadku niespełnienia przesłanek do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków-skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a uVAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy zaprezentowanym na wstępie, w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w wartości równej co najmniej 30% wartości początkowej przedmiotowych obiektów.

Reasumując, na okoliczność uznania, że dostawa po dniu 19 lutego 2016r. na rzecz Spółki osobowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w XXX przy ul. XXX, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy dla XXX w XXX XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT lub przed nim albo w okresie krótszym niż 2 lata licząc od dnia pierwszego zasiedlenia tejże nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 uVAT, przedmiotowa transakcja, w opisanym stanie faktycznym, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a uVAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Przy czym, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

W myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej, została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy - przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu, zwolnienie od podatku, o którym mowa w tym przepisie, ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Trzeba podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z przepisów regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części wynika, że w odniesieniu do takich obiektów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nabył prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w XXX przy ul. XXX, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy dla XXX w XXX XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nabycie prawa własności ww. nieruchomości nastąpiło na skutek uprawomocnienia się z dniem 19 lutego 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla XXX w XXX II Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna, z dnia 29 stycznia 2014 r., o przysądzeniu prawa własności ww. nieruchomości, na skutek zniesienia współwłasności przez sprzedaż w drodze licytacji publicznej. Nabycie ww. nieruchomości udokumentowane zostało jedynie postanowieniem Sądu Rejonowego dla XXX w XXX II Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna, z dnia 29 stycznia 2014 r., w związku z tym Wnioskodawca nie obniżył podatku należnego o naliczony z przedmiotowej transakcji oraz nie poniósł i nie poniesie w przyszłości wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, w tym takich w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w wartości równej co najmniej 30% wartości początkowej tej nieruchomości. Zainteresowany planuje, po dniu 19 lutego 2016 r., sprzedaż przedmiotowej nieruchomości spółce osobowej, będącej także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca informuje, że pierwsze zasiedlenie ww. nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stosunku do całości nieruchomości, nastąpiło przed przysądzeniem własności przedmiotowej nieruchomości. Wnioskodawca nie zamierza składać w stosunku do planowanej po dniu 19 lutego 2016 r., dostawy na rzecz Spółki osobowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w XXX przy ul. XXX, o powierzchni 1,0750 ha, stanowiącej działkę nr 78/1, dla której Sąd Rejonowy dla XXX w XXX XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, oświadczenia, o którym mowa w art, 43 ust. 10 pkt 2 uVAT.

W przedstawionej sprawie należy przeanalizować, czy dostawa zabudowanej nieruchomości, spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że w pierwszej kolejności bada się, czy transakcja spełnia warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż, jak wynika z literalnego brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, na podstawie tej regulacji „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10”. Jeśli więc sprzedaż nieruchomości zostanie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezprzedmiotowa.

Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie korzysta dostawa budynków lub ich części dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast, gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu, zwolnienie od podatku ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata.

W opisanym przypadku jak wskazał Wnioskodawca pierwsze zasiedlenie ww. nieruchomości nastąpiło przed przysądzeniem własności przedmiotowej nieruchomości tj. przed 19 lutego 2014 r. Jednocześnie z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie poniósł i nie poniesie w przyszłości wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, w tym takich w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w wartości równej co najmniej 30% wartości początkowej tej nieruchomości.

A zatem, w odniesieniu do planowanej przez Wnioskodawcę dostawy nieruchomości zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a pomiędzy tym zasiedleniem i przyszłą dostawą towarów upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Tym samym, zostaną spełnione warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 29a ust. 8 ustawy, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Jeśli więc budynek lub jego część korzysta ze zwolnienia od podatku, to sprzedaż związanego z nim gruntu również jest zwolniona.

Oznacza to, że w analizowanej sprawie sprzedaż przez Wnioskodawcę zabudowanej nieruchomości gruntowej podlega łącznie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednocześnie, z uwagi na objęcie przedmiotowej transakcji zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku art. 29a ust. 8 ustawy, przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania.

Tym samym odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 2 staje się bezprzedmiotowa.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.